Regulamin

Art. 1 WSTĘP

Serwis DoLekarzy24.pl jest serwisem przeznaczonym do komunikacji z lekarzami zarejestrowanymi w Konsylium24.pl Jego celem jest umożliwienie podmiotom prawnym, tzn. mającym osobowść prawną, zakładanie własnych Profili i publikowanie dowolnej treści skierowanej do lekarzy. Administratorzy Profili mogą zamieszczać informacje dotyczące ich działalności, przeglądać treści zamieszczone w serwisie, przesyłać własne posty, pisać komentarze.

Warunki korzystania z serwisu przez Administratorów Profili w DoLekarzy24.pl reguluje niniejszy Regulamin. Regulamin określa prawa i obowiązki zarówno Administratorów Profili, jak i Administratora Serwisu.

Każdy Administrator Profilu przed rejestracją lub zalogowaniem się do serwisu, zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i z akceptacją Regulaminu w jego aktualnej wersji.

Nazwa Serwisu DoLekarzy24.pl, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Niniejszy Regulamin został opracowany zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 2 DEFINICJE

2.1. Administrator lub Administrator Serwisu - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Właścicieli Profili, którym jest Grupa Rx Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80 lok. 12A, KRS 0000648510, NIP 527-27-87-324.

2.2. Serwis DoLekarzy24.pl / Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, umieszczony pod adresem internetowym www.Konsylium24.pl/DoLekarzy24, w ramach którego Administrator świadczy Usługi. Serwis składa się głównie z Profili i treści na nich publikowanych oraz innych treści publikowanych przez Administratora Serwisu.

2.3. Profil / Strona Profilu – ministrona www założona przez Administratora Profilu, widoczna w Serwisie DoLekarzy24.pl, zawierająca treści napisane przez Administratora Profilu lub innych Użytkowników Serwisu, w tym posty, komentarze oraz wszelkie informacje i dane umieszczone na tej stronie.

2.4. Administrator Profilu – osoba reprezentująca właściciela/twórcę Profilu mająca uprawnienia do zarządzania treścią zamieszczoną na Profilu. Administratorem Profilu może być też Administrator Serwisu.

2.5. Właściciel Profilu / Twórca Profilu - właścicielem/twórcą Profilu może być tylko zweryfikowany przez Administratora Serwisu podmiot mający osobowość prawną. Właścicielem profilu nie może być osoba fizyczna, nawet gdy prowadzi działalność gospodarczą.

2.6. Użytkownicy Serwisu – są to lekarze zarejestrowani w serwisie Konsylium24.pl oraz Administratorzy Profili.

2.7. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu na rzecz Właścicieli Profili w oparciu o niniejszy Regulamin. W szczególności usługi Serwisu obejmują: tworzenie własnych Profili, umieszczanie w nich treści, zarządzanie treścią umieszczoną na własnym Profilu, przeglądnie treści zamieszczonych w Serwisie, przesyłanie własnych postów, pisanie komentarzy.

2.8. Nazwa Profilu – nazwa pod którą Profil jest identyfikowany w Serwisie. Może być tylko i wyłącznie nazwą Właściciela Profilu lub marki/produktu, którego właścicielem jest Twórca Profilu. Tylko Administrator Serwisu może tworzyć Profile o Nazwach Profili nie spełniających tej reguły. Nazwa Profilu musi być unikalna.

2.9. Wizytówka Profilu zawiera informacje na temat Właściciela Profilu i jego działalności lub oferowanych przez niego produktów lub usług, w tym podstawowe dane opisujące Profil i nawiązujące do Nazwy Profilu, element graficzny identyfikujący Profil oraz dane kontaktowe Profilu (opcjonalnie).

2.10. Post – tekst umieszczony przez Użytkownika Serwisu wraz z ewentualnie załączonymi obrazami, prezentacjami, odsyłaczami (linki) lub innymi danymi przekazanymi do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać umieszczone w Serwisie. Post może być komentowany i oceniany przez Użytkowników Serwisu.

2.11. Komentarz – tekst, obrazy, prezentacje, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać umieszczone pod danym Postem.

2.12. Dane Profilu - podane w trakcie rejestracji do Serwisu informacje dotyczące Właściciela Profilu oraz Administratora Profilu, przetwarzane przez Administratora Serwisu w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem serwisu oraz w innych celach wskazanych w zgodzie udzielonej przez Administratora Profilu.

2.13. Utwór – w szczególności: Wizytówka Profilu, posty, komentarze, zdjęcia, grafiki oraz inne w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych..

2.14. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Administratorów Profili oraz Administratora Serwisu.

2.15. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Administratorem Profilu a Administratorem Serwisu z chwilą akceptacji Regulaminu, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

2.16. Korzystanie - wykorzystywanie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, dystrybucję, modyfikowanie, tłumaczenie i tworzenie prac pochodnych.

2.17. Konto – konto lekarza zarejestrowanego w Konsylium24.pl lub Profil założony w Dolekarzy24.pl.

Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE i PODSTAWOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator są następujące:

 1. połączenie z siecią Internet,
 2. przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersjach 7 i wyższych lub Opera w wersjach 10.10 i wyższych lub Firefox w wersjach 3.6 i wyższych, Google Chrome w wersjach 17 i wyższych. Przeglądarka powinna akceptować "cookie".
 3. konta poczty elektronicznej e-mail z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail.

3.2. Administrator Profilu przyjmuje do wiadomości, że dane umieszczone przez niego w Serwisie mogą być informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na Stronie Profilu.

3.3. W ramach serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych plików lub programów.

3.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Administratora Profilu spowodowane korzystaniem z niezabezpieczonego komputera Administratora Profilu podłączonego do sieci Internet, w szczególności za włamania do systemu i poczty Profilu, przejęcia loginu i hasła, zainfekowania wirusami, etc.

3.5. Zabrania się Użytkownikom Serwisu zamieszczania w serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobra. W szczególności zabronione jest:

 1. umieszczanie danych, treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne;
 2. umieszczania danych, treści lub zdjęć obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);
 3. umieszczanie danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;
 4. rozsyłanie spamu/niezamówionej informacji handlowej, wielokrotne wysyłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding);
 5. jakiekolwiek działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu, narazić Serwis na straty finansowe lub narazić na utratę renomy, wizerunku lub dobrego imienia.
 6. zbieranie treści i danych Użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do Serwisu z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących).
 7. przesyłanie wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju.
 8. wyłudzanie i przekazywanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do Profilu należącego do innej osoby
 9. trollowanie i hejtowanie
 10. umieszczanie danych, informacji, ofert, reklam i treści nie skierowanych do lekarzy i nie związanych tematycznie z założeniami i celami serwisu DoLekarzy24.pl

3.6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik Serwisu dopuszcza się działań wymienionych w ustępie 3.5, Administrator może niezwłocznie usunąć z serwisu naruszającą Regulamin treść.

3.7 W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik Serwisu dopuszcza się działań wymienionych w ustępie 3.5, Administrator może niezwłocznie zawiesić lub usunąć jego Konto.

3.8 Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo umieszczania na poszczególnych Profilach i Stronach Profili w wersji podstawowej reklam i innych informacji marketingowych o charakterze promocyjnym.

Art. 4 DOSTĘP DO SERWISU I UCZESTNICTWO W NIM

4.1. Osoba zakładająca Profil w imieniu podmiotu prawnego będącego Właścicielem Profilu jest Administratorem Profilu. Korzystanie z serwisu, utworzenie Profilu w wersji podstawowej oraz korzystanie z niego jest dobrowolne i bezpłatne i może nastąpić wyłącznie po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Administratora Serwisu.

4.2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Administratora Serwisu, a tym samym aktywowania Profilu, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz prawidłowe wypełnienie danych stanowiących Wizytówkę Profilu. Formularz rejestracyjny zawiera w szczególności dane identyfikujące daną osobę lub organizację, dane teleadresowe i kontaktowe oraz Nazwę pełną i Nazwę skróconą Profilu .

4.3. Administrator Profilu wysyłając formularz rejestracyjny lub logując się do Serwisu oświadcza, że:

 1. podane w Formularzu Rejestracyjnym i na Stronie Profilu dane są kompletne, prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym i są jego danymi osobowymi lub firmowymi,
 2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w imieniu Właściciela Profilu,
 3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności nie rejestruje się w czyimś imieniu, ewentualnie rejestruje się w imieniu firmy, na co ma stosowne upoważnienie
 4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail cyklicznego newslettera, zaproszeń do ankiet lub badań, komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach, nowych komentarzach i innych aktywnościach na Stronie Profilu, komunikatach o przerwach technicznych w działaniu Serwisu oraz nowych funkcjonalnościach,
 5. wyraża zgodę na przesyłanie swoich danych używanych w serwisie (Pełna Nazwa Profilu) w powiadomieniach wysyłanych cyklicznie do grupy Użytkowników Serwisu,
 6. wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych używanych w serwisie (w tym Pełna Nazwa Profilu, zrzuty ekranów Profilu lub jego części, wypowiedzi w Profilu) w materiałach informacyjnych i promocyjnych tworzonych przez Administratora,
 7. zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać,
 8. będzie logował się do serwisu tylko i wyłącznie w imieniu Właściciela Profilu w oparciu o dane rejestracyjne,
 9. wyraża zgodę na usunięcie przez Administratora wpisów naruszających obowiązujące przepisy prawa, naruszających niniejszy Regulamin, a także naruszających dobre obyczaje lub prawa osób trzecich,
 10. wyraża zgodę na usunięcie jego Profilu przez Administratora w przypadku wpisów rażąco naruszających obowiązujące przepisy prawa, rażąco naruszających niniejszy Regulamin, a także rażąco naruszających dobre obyczaje lub prawa osób trzecich,

4.4. Administrator Profilu, w celu uzyskania dostępu do Serwisu Dolekarzy24.pl musi przejść proces rejestracji: wypełnić zamieszczony na stronie Formularz Rejestracyjny, odebrać e-mail z informacją o rejestracji, potwierdzić rejestrację. Pełny dostęp do serwisu www.DoLekarzy24.pl możliwy jest po pełnym zarejestrowaniu się Administratora Profilu, w tym wypełnieniu danych stanowiących Wizytówkę Profilu, i po zweryfikowaniu prawdziwości oraz poprawności podanych podczas rejestracji danych.

4.5. Administrator zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Administratora Profilu Usług po zweryfikowaniu prawdziwości danych podanych podczas procesu tworzenia konta. Weryfikacja konta będzie następować drogą telefoniczna, faksową, bądź elektroniczną. Administrator Serwisu ma przede wszystkim prawo do weryfikacji danych, treści, ofert zawartych w Profilu i podanych w Formularzu Rejestracyjnym i w Wizytówce Profilu w celu weryfikacji czy prezentowane treści są prawdziwe, są skierowane do lekarzy i są spójne treściowo z założeniami, ideą, celem i przeznaczeniem serwisu DoLekarzy24.pl

4.6. Administrator Serwisu ma prawo odmówić rejestracji Profilu jeżeli uzna, że

 1. dane podane w Formularzu Rejestracyjnym są nieprawdziwe,
 2. osoba rejestrująca Profil nie jest uprawniona do zawierania umów drogą elektroniczną w imieniu Właściciela Profilu
 3. treści i oferta zawarta w Wizytówce Profilu nie są spójne treściowo z założeniami, ideą, celem i przeznaczeniem serwisu DoLekarzy24.pl.

4.7. W procesie rejestracji nowego Profilu Administrator Serwisu ma prawo akceptacji zaproponowanej przez Administratora Profilu Nazwy Profilu. W przypadku braku akceptacji przez Administratora Serwisu zaproponowanej przez osobę zgłaszającą Nazwę Profilu Administrator Serwisu zaproponuje nazwę alternatywną i Profil zostanie aktywowany dopiero po uzgodnieniu nazwy alternatywnej z osobą zgłaszającą.

4.8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą aktywowania Profilu przez Administratora Serwisu. Za chwilę rozpoczęcia korzystania z usług przyjmuje się powiadomienie mailem Administratora Profilu o aktywacji Profilu. Powiadomienie mailem Administratora Profilu o aktywacji Profilu następuje przez Administratora Serwisu po pozytywnej weryfikacji danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym i w Wizytówce Profilu.

4.9. Rejestrując się w serwisie Administrator Profilu zobowiązuje się do:

 1. przestrzegania autorskich praw majątkowych w tym praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz osób trzecich;
 2. nie przeprowadzania działań naruszających prywatność innych Profili i ich Administratorów, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Profilach bez ich pisemnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu lub działać na jego szkodę;
 4. powstrzymywania się od podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, innych Profili, lekarzy Konsylium24 i innych osób,
 5. powstrzymywania się od podejmowania działań mających na celu promowanie serwisów i działalności konkurencyjnej w stosunku do Serwisu Dolekarzy24.pl, i serwisu Konsylium24.pl oraz serwisu Kompendium24.pl.
 6. powstrzymywania się od podejmowania działań szkodzących Serwisowi, społeczności Konsylium24 i społeczności DoLekarzy24.
 7. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań zmierzających do uzyskiwania od innych Profili, haseł, loginów i innych danych identyfikacyjnych.

4.10. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Administratorowi Profilu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez wyrejestrowanie się z Serwisu. Wyrejestrowanie z serwisu jest dokonywane przez Administratora Serwisu w oparciu o wniosek Administratora Profilu o wyrejestrowanie. W wyniku wyrejestrowania Administrator usuwa z bazy danych wszystkie dane wyrejestrowanego Profilu i jego Administratora, a Strona Profilu nie jest dostępna. Wyrejestrowanie nie usuwa wypowiedzi Profilu na Stronach innych Profili, które zostają częścią serwisu po wyrejestrowaniu.

4.11. W stosunku do Profili / Administratorów Profili łamiących niniejszy regulamin Administrator zastrzega sobie prawo wysłania ostrzeżenia z prośbą o zaprzestanie takich działań lub wysłania ostrzeżenia wraz z czasowym zawieszeniem dostępu do Serwisu.

4.12. Administrator zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy poprzez usunięcie konta Profilu, jeżeli uzna, że działania Profilu lub jego Administratora są szkodliwe dla Serwisu bądź innych Profili, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą serwisu, jego celem i przeznaczeniem, lub w inny sposób wpływają negatywnie na wizerunek serwisu lub jego dobre imię i markę.

4.13. Ponowna rejestracja usuniętego przez Administratora Profilu jest możliwa tylko za zgodą Administratora.

4.14. W przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości podanych przy rejestracji danych, Administrator ma prawo zawiesić dostęp Profilu do DoLekarzy24, aż do wyjaśnienia sytuacji.

4.15. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym Osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych Osób.

4.16. Administrator ma prawo do zawieszenia, zablokowania i usunięcia konta Profilu, który narusza jakiekolwiek postanowienia Regulaminu.

4.17. W każdym przypadku zawieszenia, zablokowania lub usunięcia Profilu, Administrator Profilu nie ma prawa założenia kolejnego Profilu bez zgody administratora Serwisu.

4.18. Administrator Profilu:

 1. nie ma prawa do logowania i korzystania z serwisu Konsylium24.pl w części przeznaczonej wyłącznie do lekarzy;
 2. jest odpowiedzialny za wszelkie dane podane w trakcie procedury zgłoszeniowej;
 3. ma prawo Profil edytować, zmieniać, umieszczać na nim dane, treści i informacje, dodawać posty, komentarze;
 4. ma prawo przeglądać inne profile, zawarte tam posty i komentarze, dodawać tam własne posty i komentarze;
 5. ma obowiązek dbać o rzetelność i aktualność wszelkich danych i informacji zawartych w Wizytówce Profilu oraz Formularzu Rejestracyjnym.

4.19. Lekarze zarejestrowani w serwisie Konsylium24.pl mogą korzystać z serwisu DoLekarzy24.pl bez konieczności tworzenia własnego profilu i dodatkowego logowania. Do korzystania z Serwisu DoLekarzy24.pl niezbędne są login/e-mail i hasło tożsame z loginem/e-mailem oraz hasłem do Konsylium24.pl. W takim przypadku lekarze Konsylium24.pl mają prawo dodawać posty i komentarze oraz przeglądać Profile.

Art. 5 POSTY I KOMENTARZE

5.1. Dokonując rejestracji oraz umieszczając swoje dane na koncie własnym lub innego Profilu, Administrator Profilu udziela Administratorowi Serwisu zbywalnej, obejmującej prawo udzielania sublicencji, licencji do Utworów umieszczonych w Serwisie, w tym licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych, a ponadto licencji oznaczającej prawo do korzystania z przekazanych do Serwisu Postów i Komentarzy, na wszelkich polach eksploatacji związanych z serwisem i w celu zapewnienia funkcjonalności i poprawności jego działania a w szczególności:

 1. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 2. wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najem egzemplarzy utworu,
 3. publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

5.2. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.

5.3. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.

5.4. Licencja ma charakter niewyłączny.

5.5. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.

5.6. Administrator Profilu zobowiązuje się przekazywać do serwisu jedynie takie treści, których wykorzystanie przez Administratora Profilu jest zgodne z prawem i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, praw osobistych, ani też danych osobowych osób trzecich. W przypadku naruszenia przez Profil jakichkolwiek praw osób trzecich, Administrator Profilu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie tych praw.

5.7. Administrator Serwisu nie jest zobowiązany do rozpowszechniania informacji o Profilu oraz umieszczonych na nim Postów i Komentarzy. Przez rozpowszechnianie rozumie się umieszczanie informacji o Profilu i jego postach w części Serwisu Dolekarzy24.pl znajdującej się poza Profilem, w części przeznaczonej tylko dla lekarzy pod nazwą Konsylium24.pl oraz w wysyłanych newsletterach. Odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.

5.8. Administrator Serwisu jeżeli uzna to za stosowne może rozpowszechniać informację o Profilu oraz umieszczonych na nim Postach i Komentarzach. Przez rozpowszechnianie rozumie się umieszczanie informacji o Profilu i jego postach w części Serwisu Dolekarzy24.pl znajdującej się poza Profilem, w części przeznaczonej tylko dla lekarzy pod nazwą Konsylium24.pl oraz w wysyłanych newsletterach. Rozpoczęcie i realizacja rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.

5.9. Administrator Profilu może usuwać ze swojego profilu posty i komentarze innych użytkowników Serwisu jeśli godzą w jego dobre imię lub wizerunek oraz z innych ważnych dla Niego przyczyn.

5.10. Administrator Serwisu może usuwać Posty i Komentarze, jeżeli uzna, że ich treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. Usunięcie Postu lub Komentarza nie wymaga uzasadnienia.

5.11. Administrator może czasowo zablokować Profilowi możliwość przekazywania do Serwisu Postów i Komentarzy, jeżeli uzna, że choć niektóre Posty lub Komentarze przekazywane przez ten Profil naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. Zastosowanie blokady nie wymaga uzasadnienia.

5.12. Akceptując regulamin Profil oświadcza, że wszelkie treści, w tym również zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych oraz pozostają w zgodzie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.02.21.204-j.t. z późn. zm.) oraz z postanowieniami Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Art. 6. REKLAMACJE

6.1. Zakłócenia w funkcjonowaniu DoLekarzy24.pl lub Konsylium24.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach tych serwisów mogą być reklamowane przez Administratorów Profili poprzez zgłoszenie tego na adres e-mail biuro@gruparx.com.pl

6.2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Administratora Serwisu w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Administrator Serwisu zastrzega sobie ponadto prawo do ingerencji w Konto Profilu w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.

6.3. Składane Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu nie będą rozpatrywane. Administrator Serwisu nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

Art. 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Administrator Serwisu zobowiązuje się, by jakość świadczonych usług była jak najwyższa Jednakże Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją Profilów i Administratorów Profili, lub innymi przyczynami, za które odpowiedzialności nie ponosi.

7.2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Profile z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i w czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

7.3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Administratorów Profili. Treści umieszczane przez Administratorów Profili (Profile) nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu lub jego Administratora. Użytkownicy wysyłający wiadomości, posty lub komentarze, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą z tego tytułu ponosić odpowiedzialność karną i cywilną na zasadach ogólnych.

7.4. Administrator Profilu ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w serwisie, w szczególności prawdziwość danych, naruszenie dóbr osobistych lub innych praw osób trzecich. W przypadku skierowania do Administratora Serwisu roszczeń osób trzecich, odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Administrator Profilu umieszczający dane, posty, komentarze, etc.

7.5. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Administrator Profilu zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora Serwisu bądź osób trzecich.

Art. 8 DANE OSOBOWE

8.1. Grupa Rx Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

8.2. Niniejszy Regulamin w aktualnej wersji jest dostępny pod adresem www.Konsylium24.pl/DoLekarzy24. Grupa Rx Sp. z o.o. Sp.k. zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Administratorów Profili, których zmiana dotyczy bezpośrednio.

8.3. Administrator Profilu ponosi odpowiedzialność za podanie adresu e-mail, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w art. 4. ust. 4.4.

8.4. Administrator Profilu ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w art. 4. ust. 4.4. z przyczyn niezależnych od Grupa Rx Sp. z o.o. Sp.k..

8.5. Zabronione jest przekazywanie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i zawartej Umowy osobom trzecim bez zgody Administratora Serwisu.

8.6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie zwalniają z obowiązku stosowaniu się przez Administratorów Profili do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8.7. Jakiekolwiek spory pomiędzy Administratorem Serwisu i Administratorami Profili będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy miejscowo dla Administratora Serwisu sąd powszechny.

8.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 maja 2018 roku.