Regulamin

Art. 1. - WSTĘP

Serwis Kompendium24.pl/Studenci jest ograniczoną funkcjonalnie częścią serwisu Kompendium24.pl i jest serwisem przeznaczonym dla studentów medycyny. Jego celem jest umożliwienie studentom przygotowywanie się do egzaminów podyplomowych LEK i L-DEK , pomoc w wyborze miejsca odbywania stażu podyplomowego oraz pomoc w zdobywaniu wiedzy medycznej poprzez dostęp do eksperckich medycznych materiałów edukacyjnych. Zarejestrowani użytkownicy mogą czytać treści zamieszczone w serwisie, nie mogą pisać komentarzy.

Każdy Użytkownik przed rejestracją lub zalogowaniem się do serwisu, zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu.

Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i z akceptacją Regulaminu. Nazwa Serwisu i podserwisów, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Niniejszy Regulamin został opracowany zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 2. - DEFINICJE

 1. Administrator lub Administrator Serwisu – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest Grupa Rx Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80 lok. 12A, KRS 0000648510, NIP 527-27-87-324.
 2. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez rejestrację i akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług, przy czym Użytkownikiem może być tylko student medycyny i korzystający z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Administratora, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
 4. Serwis – serwis internetowy Kompednium24, wraz ze wszystkimi podserwisami, należący do Administratora, umieszczony w domenie internetowej www.Kompendium24.pl i www.Konsylium24.pl, w częściach dostępnych studentom, związanych z treściami i funkcjonalnościami dostępnymi w Kompendium24, dostosowanych do aktywności w ramach którego Administrator świadczy Usługi.
 5. Komentarz – tekst, obrazy, prezentacje, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone pod materiałem umieszczonym w Serwisie.
 6. Dane Osobowe – podane w trakcie rejestracji informacje, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem serwisu oraz w innych celach wskazanych w zgodzie udzielonej przez Użytkownika oraz z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Utwór – Pytania Testowe, Profile placówek medycznych, komentarze do nich i inne treści zamieszczane przez użytkowników w obrębie serwisu.
 8. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora serwisu.
 9. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

Art. 3. - WARUNKI TECHNICZNE i PODSTAWOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersjach 7 i wyższych lub Opera w wersjach 10.10 i wyższych lub Firefox w wersjach 3.6 i wyższych, Google Chrome w wersjach 17 i wyższych. Przeglądarka powinna akceptować "cookie",
  3. konta poczty elektronicznej e-mail z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail.
 2. Administrator zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Użytkownika Usług nie później niż 24 godziny od momentu prawidłowego utworzenia konta. Jeżeli konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane umieszczone przez niego w Serwisie mogą być informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Serwisie w Profilu Użytkownika.
 4. W ramach serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych plików lub programów.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem z niezabezpieczonego komputera Użytkownika podłączonego do sieci Internet, w szczególności za włamania do systemu i poczty Użytkownika, przejęcia loginu i hasła, zainfekowania wirusami, etc.
 6. Zabrania się Użytkownikom jakiegokolwiek działania mogącego w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu, narazić Serwis na straty finansowe lub narazić na utratę renomy, wizerunku lub dobrego imienia
 7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik Serwisu dopuszcza się działań wymienionych w ustępie 3.6, Administrator może niezwłocznie zawiesić lub usunąć jego Konto.

Art. 4. - DOSTĘP DO SERWISU I UCZESTNICTWO W NIM

 1. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie student medycyny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z serwisu, utworzenie konta oraz korzystanie z niego jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Użytkownika w pełnym zakresie jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego w Serwisie - podanie następujących swoich danych: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, nazwa uczelni medycznej, informacji o kierunku studiów, roku rozpoczęcia studiów oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie pod wskazany adres e-mail informacji dotyczącej serwisu przesyłanej przez Administratora we własnym imieniu.
 3. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny lub logując się do Serwisu oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne, prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym i są jego danymi osobowymi,
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności nie rejestruje się w czyimś imieniu,
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail komunikatów systemowych, komunikatach o przerwach technicznych w działaniu Serwisu oraz nowych funkcjonalnościach,
  5. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Serwisie, przy czym Użytkownik zachowuje w każdym czasie prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych,
  6. wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska w napisanych przez niego komentarzach w Serwisie,
  7. zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać,
  8. zapoznał się z warunkami określonymi w Polityce Prywatności i akceptuje jej treść,
  9. będzie logował się do serwisu tylko i wyłącznie we własnym imieniu w oparciu o swoje dane rejestracyjne,
  10. wyraża zgodę na usunięcie przez Administratora wpisów naruszających obowiązujące przepisy prawa, naruszających niniejszy Regulamin, a także naruszających dobre obyczaje lub prawa osób trzecich,
  11. wyraża zgodę na usunięcie jego Profilu przez Administratora w przypadku wpisów rażąco naruszających obowiązujące przepisy prawa, rażąco naruszających niniejszy Regulamin, a także rażąco naruszających dobre obyczaje lub prawa osób trzecich.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika. Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług Strony przyjmują wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego do Administratora i pozytywną weryfikację podanych danych. Weryfikacja jest przeprowadzana automatycznie po wypełnianiu formularza.
 5. Użytkownik aby otrzymać dostęp do Serwisu musi przejść proces rejestracji: wypełnić zamieszczony na stronie formularz, odebrać e-mail z inforwww.Konsylium24.pl możliwy jest tylko po pełnym zarejestrowaniu się Użytkownika.
 6. Rejestrując się w serwisie Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania autorskich praw majątkowych w tym praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób;
  2. nie przeprowadzania działań naruszających prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu;
  4. powstrzymywania się od podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób;
  5. powstrzymywania się od podejmowania działań mających na celu promowanie serwisów i działalności konkurencyjnej w stosunku do Serwisu;
  6. powstrzymywania się od podejmowania działań szkodzących Serwisowi;
  7. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań zmierzających do uzyskiwania od innych Użytkowników, haseł, loginów i innych danych identyfikacyjnych.
 7. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez wyrejestrowanie się z Serwisu. Wyrejestrowanie z serwisu jest dokonywane przez Administratora w oparciu o prośbę użytkownika o wyrejestrowanie. W wyniku wyrejestrowania Administrator usuwa z bazy danych wszystkie dane osobowe wyrejestrowanego użytkownika, a profil użytkownika nie jest dostępny. Wyrejestrowanie nie usuwa wypowiedzi użytkownika, które zostają częścią serwisu po wyrejestrowaniu.
 8. Użytkownik występuje w Serwisie pod podanym podczas rejestracji imieniem i nazwiskiem.
 9. W stosunku do użytkowników łamiących niniejszy regulamin Administrator zastrzega sobie prawo wysłania ostrzeżenia z prośbą o zaprzestanie takich działań lub wysłania ostrzeżenia wraz z czasowym zawieszeniem dostępu do Serwisu.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy poprzez usunięcie konta Użytkownika, jeżeli uzna, że działania Użytkownika są szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą serwisu, jego celem i przeznaczeniem, lub w inny sposób wpływają negatywnie na wizerunek serwisu lub jego dobre imię i markę.
 11. Ponowna rejestracja usuniętego przez Administratora Użytkownika jest możliwa tylko za zgodą Administratora.
 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwość, co do prawdziwości podanych przy rejestracji danych osobowych, Administrator ma prawo zawiesić dostęp Użytkownika, aż do wyjaśnienia sytuacji.
 13. Użytkownik może mieć tylko jedno konto. W przypadku zablokowania, zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika, założenie przez Niego nowego konta jest możliwe tylko za zgodą Administratora. Odmowa Administratora co do założenia nowego konta nie wymaga uzasadnienia.
 14. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym Osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych Osób.
 15. Administrator ma prawo zawieszenia, zablokowania i usunięcia konta Użytkownika, który narusza jakiekolwiek postanowienia Regulaminu.
 16. W celu weryfikacji wybranych Użytkowników Administrator może uzależnić dostęp do Serwisu od przesłania drogą elektroniczną skanu legitymacji studenckiej.
 17. Dostęp do serwisu Kompendium24.pl/Studenci obejmuje możliwość zapoznania się z zawartością następujących działów:
  1. Konsultacje lekarskie
  2. Zagadnienia medyczne
  3. Testy do LEK i PES
  4. Oferty pracy dla lekarzy
  5. Indeks leków
  6. Opinie o miejscach pracy
  7. Konferencje medyczne
  8. Ogłoszenia lekarskie

Art. 5. - POSTY I KOMENTARZE

 1. Użytkownik ma możliwość czytania postów i komentarzy znajdujących się w Serwisie Kompendium24, jednakże nie ma możliwości pisania ani postów ani komentarzy. Nie ma też możliwości lajkowania zamieszczonych w serwisie postów lub komentarzy.

Art. 6. - REKLAMACJE

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego na adres e-mail biuro@gruparx.com.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Administratora w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.
 3. Reklamacje składane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu nie będą rozpatrywane. Administrator nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

Art. 7. - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator zobowiązuje się, by jakość świadczonych usług była jak najwyższa. Jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników, lub innymi przyczynami, za które Administrator odpowiedzialności nie ponosi.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu lub jego Administratora. Użytkownicy wysyłający wiadomości, posty lub komentarze, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą z tego tytułu ponosić odpowiedzialność karną i cywilną na zasadach ogólnych.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w serwisie, w szczególności prawdziwość danych, naruszenie dóbr osobistych lub innych praw osób trzecich, w tym praw autorskich. W przypadku skierowania do Administratora roszczeń osób trzecich, odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik umieszczający dane, posty, komentarze, etc.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź osób trzecich.

Art. 8. – DANE OSOBOWE

 1. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie usługi Serwisu (rozpoczęcie lub kontynuowanie) od wykazania przez Użytkownika prawdziwości Danych Osobowych. W tym celu Administrator może poprosić Użytkownika o przesłanie kopii stosownych dokumentów, Przesłanie kopii dokumentu jest całkowicie dobrowolne, z zastrzeżeniem, iż brak ich przekazania uprawnia Administratora do odmowy świadczenia usługi Serwisu.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych, Administrator ma prawo do:
  1. wezwania Użytkowania do aktualizacji lub usunięcia nieprawdziwych danych;
  2. zawieszenia dostępności wybranych usług w serwisie;
  3. zawieszenia konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy;
  4. całkowitego i bezpowrotnego usunięcia konta Użytkownika.
 4. Administrator archiwizuje dane w ramach serwisu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ustalenia Jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali w celach dowodowych fakt uzyskania tych wiadomości i danych oraz ich treść.

Art. 9. - PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 1. Grupa Rx zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.
 2. Niniejszy Regulamin w aktualnej wersji jest dostępny pod adresem www.Kompendium24.pl/Studenci/regulamin. Grupa Rx zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu e-mail, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki.
 4. Zabronione jest przekazywanie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i zawartej Umowy osobom trzecim bez zgody Administratora Serwisu.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie zwalniają z obowiązku stosowaniu się przez Administratorów Profili do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Jakiekolwiek spory pomiędzy Administratorem Serwisu i Administratorami Profili będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy miejscowo dla Administratora Serwisu sąd powszechny.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 maja 2019 roku.

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij