Regulamin

Regulamin serwisów internetowych Bonnier Healthcare Polska 

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisów internetowych prowadzonych w domenach pulsmedycyny.pl, konsylium24.pl, indeks24.pl, gdzieskierować24.pl przez spółkę Bonnier Healthcare Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-738, ul. Kijowska 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 150677, numer NIP: 526-26-78-177, REGON: 015320397, kapitał zakładowy: 990 000,00 PLN, zwaną w dalszej części niniejszego regulaminu Usługodawcą albo Grupą BHP oraz zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w serwisach internetowych prowadzonych w domenach pulsmedycyny.pl, konsylium24.pl, indeks24.pl, gdzieskierować24.pl.

 

1. Definicje

Administrator Treści - oznacza Usługodawcę lub każdy podmiot, któremu Usługodawca powierzy administrowanie treściami zamieszczanymi w Portalach Grupy BHP.
 

Adres IP - oznacza unikatowy numer przyporządkowany interfejsowi sieciowemu opartemu na protokole IP, nadawany przez dostawcę Internetu.

Ankieta - ankieta badawcza zamieszczona w Portalu Grupy BHP przez Usługodawcę na własne potrzeby lub zlecenie podmiotu zewnętrznego zawierająca pytania skierowane do Użytkowników Portalu Grupy BHP.

Czas wykonania zamówienia - czas określony przez Grupę BHP na udostępnienie produktu lub usługi zamówionej przez Użytkownika.

Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Ekspert - Użytkownik będący lekarzem z dorobkiem naukowym, uznany za eksperta przez Grupę BHP i który w wybranym okresie występując pod własnym imieniem i nazwiskiem odpowiada na pytania Użytkowników lub bierze udział w dyskusjach w przestrzeniach danego Portalu Grupy BHP.


Formularz - oznacza formularz internetowy stosowany przez Usługodawcę, umożliwiający Użytkownikowi przekazanie Grupie BHP danych (w tym danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) niezbędnych do dokonania rejestracji, założenia Konta Użytkownika i korzystania z Usług.

ID - oznacza indywidualny identyfikator nadawany przez Usługodawcę Użytkownikowi w procesie rejestracji.

Konto Użytkownika - baza zawierająca dane Użytkownika służące do realizacji Usług przez Usługodawcę i korzystania przez Użytkownika z Usług. Ze
względu na zakres usług świadczonych w Portalach Grupy BHP, korzystanie z usług w poszczególnych Portalach Grupy BHP może być uzależnione od posiadania odrębnych Kont Użytkownika.

Login - spersonalizowany/osobisty adres e-poczty elektronicznej Użytkownika lub nick konieczny do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, podawany przez Użytkownika podczas rejestracji.

Hasło - dowolny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w procesie rejestracji.

Kurs Szkoleniowy – oznacza oferowany Użytkownikom odpłatnie branżowy kurs szkoleniowy udostępniany przez Usługodawcę w wybranych Portalach Grupy BHP; szczegółowe zasady dostępu i korzystania z danego Kursu Szkoleniowego Usługodawca określa w Regulaminie, a także w materiałach informacyjnych dotyczących danego Kursu Szkoleniowego udostępnianych przed zawarciem umowy na dostęp do Kursu Szkoleniowego

Materiały - oznaczają wszelkie treści tekstowe oraz utrwalenia wizualne, audialne i audiowizualne, w tym bazy danych i aplikacje publikowane, zamieszczane lub stosowane przez Usługodawcę w Portalach Grupy BHP lub za ich pośrednictwem.

Newsletter - oznacza list elektroniczny przesyłany przez Grupę BHP za zgodą Użytkownika, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu w danym Portalu Grupy BHP, opatrzony elementami wizualizacyjnymi Grupy BHP, jednoznacznie wskazującymi na nadawcę listu.

Pakiet - oznacza zestaw towarów i uprawnień do korzystania z płatnych Usług, nabywanych łącznie. Pakiety określa pkt 2.4. Regulaminu, z zastrzeżeniem że Usługodawca może udostępniać Użytkownikom inne Pakiety w zależności od rozwoju oferowanych Usług w ramach Portali Grupy BHP.


Partner - oznacza podmiot współpracujący z Grupą BHP.


PDF - format zapisu danych w pliku, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF (np. Adobe Reader) oraz inne dokumenty dostępne w formie elektronicznej.

Portal Indeks24.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie indeks24.pl wraz z wszystkimi podserwisami, serwisami
powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu Indeks24.pl i jego treścią, przeznaczony wyłącznie dla lekarzy.

Portal GdzieSkierować24.pl - oznacza podserwis internetowy stanowiący wyodrębnioną część Portalu Konsylium24.pl, prowadzony pod dwoma adresami internetowymi, tj. www.konsylium24.pl/gdzie_skierowac (dla zarejestrowanych Użytkowników), dalej jako: GS24/Lekarze oraz www.gdzieskierowac24.pl (dla niezarejestrowanych Użytkowników), dalej jako: GS24/Pacjenci wraz z wszystkimi podserwisami, serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu Gdzieskierować24.pl i jego treścią, przeznaczony we wskazanym w Portalu zakresie wyłącznie dla lekarzy, tj. po zarejestrowaniu się.

 

Portal Kompendium24.pl - oznacza podserwis internetowy stanowiący wyodrębnioną część Portalu Konsylium24.pl, prowadzony pod adresem internetowym www.konsylium24.pl/kompendium24, powiązany zakresem świadczonych usług z Portalem konsylium24.pl, przeznaczony wyłącznie dla lekarzy.

Portal Kompendium24.pl/studenci - oznacza podserwis internetowy stanowiący wyodrębnioną część Portalu Kompendium24.pl, prowadzony pod adresem internetowym www.konsylium24.pl/studenci/logowanie, powiązany zakresem świadczonych usług z Portalem Kompendium24.pl, przeznaczony wyłącznie dla studentów medycyny i stomatologii.

Portal Konsylium24.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie konsylium24.pl wraz z wszystkimi podserwisami, serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu konsylium24.pl i jego treścią, przeznaczony wyłącznie dla lekarzy.


Portal MedPanel24.pl - oznacza podserwis internetowy stanowiący wyodrębnioną część Portalu Konsylium24.pl, prowadzony pod adresem internetowym www.medpanel.konsylium24.pl, powiązany zakresem świadczonych usług z Portalem konsylium24.pl, przeznaczony wyłącznie dla lekarzy.


Podserwisy Portalu Konsylium24.pl - oznaczają łącznie Portal Indeks24.pl, Portal GdzieSkierować24.pl, Portal Kompendium24.pl, Portal Kompendium24.pl/studenci, Portal Konsylium24.pl i Portal MedPanel24.pl.


Portal pulsfarmacji.pl - oznacza podserwis internetowy stanowiący wyodrębnioną część Portalu pulsmedycyny.pl, prowadzony pod adresem
internetowym www.pulsmedycyny.pl/puls-farmacji, powiązany zakresem świadczonych usług z Portalem pulsmedycyny.pl.


Portal pulsmedycyny.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie pulsmedycyny.pl wraz z wszystkimi podserwisami,
serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu pulsmedycyny.pl i jego treścią.


Portal/Portale Grupy BHP - oznacza portal/portale internetowe Grupy BHP jako Usługodawcy, w tym również Podserwisy Portalu Konsylium24.pl.


Post/Komentarz - tekst, obraz, prezentacja, odsyłacz (link) lub jakiekolwiek inne dane/informacje, w tym treść ogłoszeń, przekazane do Portalu
Grupy BHP za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać umieszczone w Portalu Grupy BHP.


Profil Lekarza - oznacza obszar w Portalu Grupy BHP udostępniony Użytkownikowi będącemu lekarzem, za pomocą którego administruje on danymi dotyczącymi swojej działalności zawodowej oraz innymi informacjami przez niego udostępnionymi w Portalu Grupy BHP, posiadający unikalny adres
URL.


Profile Użytkownika - oznaczają obszary w Portalach Grupy BHP udostępnione Użytkownikowi, za pomocą których Użytkownik administruje danymi dotyczącymi swojej aktywności w ramach danego Portalu Grupy BHP, w tym Profil Lekarza.


Program Partnerski - program partnerski organizowany przez Usługodawcę w Portalu Konsylium24.pl na zasadach określonych w dedykowanym mu
Regulaminie Programu Partnerskiego, którego celem jest umożliwienie lekarzom wymiany opinii na temat trudnych przypadków klinicznych i innych problemów związanych z wykonywaniem pracy zawodowej lekarza.

 

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Użytkownika w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.


Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Użytkownika z konta bankowego online, za pośrednictwem systemu płatności online lub w inny sposób dopuszczony przez Grupę BHP.


Regulamin - oznacza niniejszy regulamin, który stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).


RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Strony - Użytkownik oraz Usługodawca.


Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

 

Usługi - oznaczają Usługi Portali Grupy BHP świadczone przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.


Usługi GdzieSkierowac24.pl - oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działania Portalu GdzieSkierowac24.pl
określone w pkt 2.2.(E) Regulaminu.


Usługi Indeks24.pl - oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działania Portalu Indeks24.pl określone
w pkt 2.2.(D) Regulaminu.


Usługi Kompendium24.pl - oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działania Portalu Kompendium24.pl
określone w pkt 2.2.(F) Regulaminu.


Usługi Kompendium24.pl/studenci - oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działania Portalu
Kompendium24.pl/studenci określone w pkt 2.2.(G) Regulaminu.


Usługi Konsylium24.pl - oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działania Portalu Konsylium24.pl
określone w pkt 2.2.(C) Regulaminu.


Usługi MedPanel24.pl - oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działania Portalu MedPanel24.pl
określone w pkt 2.2.(H) Regulaminu.


Usługi pulsfarmacji.pl - oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w podserwisie internetowym prowadzonym
w Portalu pulsfarmacji.pl określone w pkt 2.2.(B) Regulaminu.


Usługi pulsmedycyny.pl - oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działania Portalu pulsmedycyny.pl
określone w pkt 2.2.(A) Regulaminu.


Utwór - Posty/Komentarze i inne treści zamieszczane przez Użytkowników w Portalach Grupy BHP.


Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z któregokolwiek z Portali Grupy BHP lub Usług, przy czym w zakresie wskazanym w treści Regulaminu lub danego Portalu Grupy BHP Użytkownikiem, w odniesieniu do konkretnych Usług, może być wyłącznie wskazana tam osoba - w tym lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, student medycyny lub stomatologii - korzystający z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

 

2. Usługi
2.1 W części w jakiej do korzystania z funkcjonalności poszczególnych Portali Grupy BHP nie jest wymagana rejestracja, Portale Grupy BHP są internetowymi publikatorami informacyjnymi umożliwiającymi, na zasadach przewidzianych w Regulaminie, dostęp do Materiałów oraz Postów/Komentarzy lub ich fragmentów w celu zapoznawania się z ich treścią, w zakresie w jakim dostęp ten jest bezpłatny.
2.2 W ramach poszczególnych Portali Grupy BHP, Grupa BHP może udostępniać Użytkownikom inne od opisanych w pkt 2.1. Regulaminu funkcjonalności właściwe ze względu na charakter danego Portalu Grupy BHP.

 

2.2.(A) Usługi Portalu pulsmedycyny.pl
Usługami świadczonymi w ramach Portalu pulsmedycyny.pl są w szczególności:
2.2.1. możliwość dostępu do Materiałów, w celu zapoznawania się z ich treścią, w tym w zakresie wyznaczonym przez Grupę BHP - odpłatnie;
2.2.2. dostarczanie drogą elektroniczną Newsletterów;
2.2.3. możliwość uczestnictwa w konferencjach/warsztatach/szkoleniach, co jest regulowane odrębnymi regulaminami udostępnionymi w Portalu
pulsmedycyny.pl;
2.2.4. nabywanie odpłatnych produktów lub usług świadczonych przez Grupę BHP opisanych w Regulaminie lub w Portalu Grupy BHP

 

2.2.(B) Usługi Portalu pulsfarmacji.pl
Usługami świadczonymi w ramach Portalu pulsfarmacji.pl są w szczególności:
2.2.1. możliwość dostępu do Materiałów, w celu zapoznawania się z ich treścią, w tym w zakresie wyznaczonym przez Grupę BHP - odpłatnie;
2.2.2. dostarczanie drogą elektroniczną Newsletterów;
2.2.3. możliwość uczestnictwa w konferencjach/warsztatach/szkoleniach, co jest regulowane odrębnymi regulaminami udostępnionymi w Portalu
pulsmedycyny.pl;
2.2.4. nabywanie odpłatnych produktów lub usług świadczonych przez Grupę BHP opisanych w Regulaminie lub w Portalu Grupy BHP.

 

2.2. (C) Usługi Portalu Konsylium24.pl
Usługami świadczonymi w ramach Portalu Konsylium24.pl są w szczególności:
2.2.1. organizowanie Programu Partnerskiego na zasadach określonych w dedykowanym mu Regulaminie Programu Partnerskiego;
2.2.2. umożliwienie lekarzom wymiany opinii na temat trudnych przypadków klinicznych i innych problemów związanych z wykonywaniem pacy zawodowej lekarza w formie Postów/Komentarzy.

2.2. (D) Usługi Portalu Indeks24.pl
Usługami świadczonymi w ramach Portalu Indeks24.pl jest w szczególności korzystanie z wyszukiwarki
leków.

 

2.2. (E) Usługi Portalu GdzieSkierować.pl
Usługami świadczonymi w ramach Portalu GdzieSkierować24.pl są w szczególności:
2.2.1. w zakresie Portalu GS24/Pacjenci:
2.2.1.1. wyszukiwanie lekarzy za pomocą zamieszczonej w Portalu Grupy BHP wyszukiwarki pod kątem specjalizacji, schorzenia, możliwości przeprowadzenia danego badania w obrębie danego miasta lub regionu;
2.2.1.2. wyszukiwanie placówek medycznych za pomocą zamieszczonej w Portalu 
Grupy BHP wyszukiwarki pod kątem specjalizacji schorzenia, możliwości przeprowadzenia danego badania w obrębie danego miasta lub regionu;
2.2.1.3. prezentacja Profilu Lekarza w Portalu Grupy BHP;
2.2.1.4. prezentacja Profilu placówki medycznej w Portalu Grupy BHP;
2.2.2. w zakresie Portalu GS24/Lekarze:
2.2.2.1.edytowania Profilu Lekarza;
2.2.2.2. wyszukiwania lekarzy za pomocą zamieszczonej w Portalu Grupy BHP wyszukiwarki po kątem specjalizacji, schorzenia, możliwości przeprowadzenia danego badania w obrębie danego miasta lub regionu;
2.2.2.3. wyszukiwanie placówek medycznych za pomocą zamieszczonej w Portalu Grupy BHP wyszukiwarki pod kątem specjalizacji schorzenia, możliwości przeprowadzenia danego badania w obrębie danego miasta lub regionu;
2.2.2.4. polecanie innych Lekarzy;
2.2.2.5. wysyłanie wiadomości prywatnych pomiędzy lekarzami;
2.2.2.6. mailowe powiadomienia dla Lekarza o nowych zdarzeniach jakie się pojawiły na jego Profilu Lekarza.

 

2.2.(F) Usługi Portalu Kompendium24.pl
Usługami świadczonymi w ramach Portalu Kompendium24.pl są w szczególności:
2.2.1. udostępnianie zasobów Portalu Kompendium24.pl na rzecz Użytkowników w celu dodawania Postów/Komentarzy, w tym dotyczących opinii o miejscach odbywania stażu podyplomowego, miejscach odbywania specjalizacji medycznych, konferencjach dedykowanych lekarzom, a także zawierających w swojej treści ogłoszenia drobne oraz zamieszczania Postów/Komentarzy zawierających odpowiedzi na ogłoszenia drobne;
2.2.2. prezentacja Profilu Lekarza w Portalu Grupy BHP;
2.2.3. możliwość konsultowania zapytań Użytkowników przez Ekspertów;
2.2.4. wysyłanie wiadomości prywatnych pomiędzy lekarzami;
2.2.5. mailowe powiadomienia dla lekarza o nowych zdarzeniach jakie się pojawiły na jego Profilu Lekarza;
2.2.6. możliwość dostępu do Materiałów w celu zapoznania się z ich treścią, w tym także w zakresie wskazanym w Portalu Grupy BHP przez studentów medycyny lub stomatologii;
2.2.7. publikowanie ofert pracy skierowanych do lekarzy („szukam pracownika”) oraz propozycji podjęcia pracy zgłaszanych przez lekarzy („szukam pracy”);
2.2.8. możliwość aplikowania na stanowiska pracy, o których mowa w powyższym punkcie 2.2.7. Regulaminu;
2.2.9. możliwość dostępu do testów edukacyjnych dotyczących Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego;
2.2.10. możliwość udziału w wydarzeniach online, w tym webinariach oraz odsłuchiwania podcastów.

2.2.11. możliwość odpłatnego dostępu do Kursów Szkoleniowych.

 

2.2.(G) Usługi Portalu Kompendium24.pl/studenci
Usługami świadczonymi w ramach Portalu Kompendium24.pl/studenci są w szczególności:
2.2.1. możliwość dostępu do Materiałów w celu zapoznania się z ich treścią;
2.2.2. możliwość dostępu do testów edukacyjnych dotyczących Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego;
2.2.3. możliwość dodawania Postów/Komentarzy dotyczących treści pytań z testów edukacyjnych do Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego;

2.2.4. zapoznawanie się z listami placówek, w których studencki mogą odbywać staż podyplomowy;
2.2.5. zapoznawania się z ocenami miejsc odbywania stażu podyplomowego.

 

2.2.(H) Usługi Portalu MedPanel24.pl
Usługami świadczonymi w ramach Portalu MedPanel24.pl jest w szczególności realizacja ankiet badawczych na własne potrzeby Usługodawcy lub na rzecz podmiotów zewnętrznych.
2.3. Użytkownik oświadcza, że akceptuje, iż wybrane Usługi świadczone w ramach Portali Grupy BHP, wskazane w treści Regulaminu lub danego Portalu Grupy BHP, są płatne.
2.4. Dostęp do Usług płatnych następuje poprzez nabycie przez Użytkownika jednego z Pakietów aktualnych na dzień nabycia prawa do korzystania z Pakietu. W ramach Portalu pulsmedycyny.pl:
2.4.1 prenumerata papierowa „Pulsu Medycyny” z dostępem online,
2.4.2 subskrypcja „Pulsu Medycyny” w różnych Pakietach – aktualnych na dzień nabycia prawa do korzystania z prenumeraty.
2.5. Szczegółowy zakres Usług oraz towarów objętych poszczególnymi Pakietami Grupa BHP zamieszcza w Portalach Grupy BHP, w ramach których udostępniane są Pakiety.
2.6. Nabycie Pakietu w części dotyczącej złożenia zamówienia oraz dokonania płatności następuje według zasad określonych przez Grupę BHP w informacji, o której mowa w poprzednim punkcie Regulaminu.
2.7. Poza Usługami objętymi Pakietem, Usługami płatnymi, których dostępność jest niezależna od nabycia Pakietu, jest usługa polegająca na udostępnianiu Materiałów w celu zapoznawania się z ich treścią, w części Materiału dostępnego za odpłatnością.
2.8. Użytkownik w ramach wybranych Usług może utworzyć i utrzymywać Profil Użytkownika. W przypadku niektórych określonych przez Usługodawcę Usług, utworzenie i utrzymanie Profilu Użytkownika jest niezbędne i obowiązkowe w celu korzystania z Usług.
2.9. Użytkownik, który korzysta z funkcjonalności Portali Grupy BHP w części, do której dostęp nie wymaga procesu rejestracji, związany jest zasadami korzystania z tej części Portali Grupy BHP określonymi w Regulaminie, w szczególności zasadami dostępności i korzystania z Materiałów. Zasady objęte Regulaminem wiążą każdego Użytkownika, który decyduje się na korzystanie z któregokolwiek z Portali Grupy BHP.
2.10. Grupa BHP organizuje warsztaty/szkolenia/konferencje/konkursy/rankingi, o których informacje zamieszczane są w Portalach Grupy BHP. Organizacja wskazanych wydarzeń regulowana jest oddzielnymi, dedykowanymi im regulaminami, zamieszczanymi w Portalach Grupy BHP.
2.11. Grupa BHP zastrzega sobie prawo umieszczania na w poszczególnych Portalach Grupy BHP reklam i innych informacji marketingowych o charakterze promocyjnym.
2.12. W poszczególnych Portalach Grupy BHP mogą być wydzielone działy tematyczne/specjalistyczne wskazane w treści danego Portalu Grupy BHP.

 

3. Warunki techniczne i podstawowe zasady świadczenia Usług
3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
3.1.1. połączenie z siecią Internet;
3.1.2. przeglądarki internetowe: Microsoft Edge lub Opera w wersjach 60 i wyższych lub Google Chrome w wersjach 60 i wyższych; przeglądarka powinna akceptować "cookie";
3.1.2 konta poczty elektronicznej e-mail z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e mail.
3.2 Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Użytkownika Usług nie później niż 24 godziny od momentu prawidłowego utworzenia Konta Użytkownika.

3.3. Jeżeli Konto Użytkownika zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim, Dnia roboczego.
3.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane umieszczone przez niego w Portalu Grupy BHP mogą być informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Portalu Grupy BHP, w tym w Profilu Lekarza.
3.5. W ramach Portalu Grupy BHP zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych plików lub programów.
3.6. Zabronione jest wyłudzanie i przekazywanie danych służących do logowania oraz uzyskiwania dostępu do Profilu Użytkownika należącego do innej osoby.
3.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem z niezabezpieczonego komputera Użytkownika podłączonego do sieci Internet, w szczególności za włamania do systemu i poczty Użytkownika, przejęcia loginu i hasła, zainfekowania wirusami, etc.
3.8. Usługodawca zobowiązuje się, by jakość świadczonych Usług była jak najwyższa.
3.9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu Grupy BHP wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników, lub innymi przyczynami, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.
3.10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Portalu Grupy BHP, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w Portalu Grupy BHP. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną uprzednio powiadomieni przez Usługodawcę.
3.11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników, a treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Portalu Grupy BHP lub Usługodawcy.
3.12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalach Grupy BHP, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
3.13. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
3.14. Nazwy poszczególnych Portali Grupy BHP, ich koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej.

 

4. Rejestracja

4.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania z wybranych – wskazanych przez Grupę BHP w Regulaminie lub danym Portalu Grupy BHP – Usług, jak również dokonania transakcji zakupu towarów lub usług odpłatnych jest przeprowadzenie przez Użytkownika procesu rejestracji w danym Portalu Grupy BHP, zrealizowane poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie Formularza udostępnianego przez Usługodawcę w danym Portalu Grupy BHP oraz
zaakceptowanie postanowień Regulaminu i zapoznanie się z Polityką Prywatności.
4.2 Z momentem zaakceptowania postanowień Regulaminu, Użytkownik staje się stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której treść stanowią postanowienia Regulaminu, jak również wszelkie oświadczenia i zastrzeżenia Usługodawcy zawarte w treści danego Portalu Grupy BHP oraz oświadczenia Użytkownika składane drogą elektroniczną w ramach korzystania z funkcjonalności oferowanych w ramach danego Portalu Grupy BHP.

4.3 Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług Strony przyjmują wysłanie wypełnionego Formularza rejestracyjnego do Usługodawcy i pozytywną weryfikację podanych przez Użytkownika danych. Weryfikacja jest przeprowadzana automatycznie po wypełnianiu Formularza.
4.4 Akceptacja postanowień Regulaminu stanowi oświadczenie woli Użytkownika o związaniu się postanowieniami Regulaminu i zasadami korzystania z Usług zawartymi w Portalach Grupy BHP jako zobowiązaniami w zakresie umowy o korzystanie z Usług.
4.5 Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia Umowy.
4.6 Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane, które zawarł w Formularzu są w całości prawdziwe, aktualne i pełne oraz że stanowią jego rzeczywiste dane osobowe.
4.7 Użytkownik ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z podaniem adresu e-mail, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania od Usługodawcy wiadomości, w tym powiadomień dotyczących funkcjonowania Portali Grupy BHP.
4.8 Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług wskazanych w Regulaminie lub danym Portalu Grupy BHP jest prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego umieszczonego w danym Portalu Grupy BHP, w tym podanie wszystkich danych wskazanych przez Usługodawcę jako dane obligatoryjne.
4.9 Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Konta i Profilu Użytkownika osobom innym niż Użytkownik. Udostępnienie przez Użytkownika osobie trzeciej jakichkolwiek danych umożliwiających korzystanie przez osobę trzecią z Konta Użytkownika lub Profilu Użytkownika, w tym w szczególności korzystanie z Materiałów jest niedozwolone, stanowi naruszenie Regulaminu i uprawnia Grupę BHP do rozwiązania umowy na korzystanie z Usług ze skutkiem natychmiastowym. Przy czym na potrzeby Regulaminu za osobę trzecią uważana jest również każda dodatkowa osoba (ponad uzgodnioną przez Użytkownika i zagwarantowaną przez Grupę BHP liczbę dostępów do Konta i Profilu Użytkownika) będąca pracownikiem (lub współpracownikiem) Użytkownika zatrudniającego pracowników (lub współpracowników), której Użytkownik udostępniłby jakiekolwiek dane umożliwiające korzystanie z Konta Użytkownika lub Profilu Użytkownika.
4.10 Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania najwyższej staranności w zakresie ochrony nazwy Konta Użytkownika (Login) oraz przyjętego przez użytkownika Hasła przed dostępem osób nieuprawnionych. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania Hasła o najwyższym poziomie trudności w zakresie możliwości dekodowania (zalecane zbudowanie Hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne) oraz do stosowania oprogramowania zabezpieczającego w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych zawartych w stosowanym przez Użytkownika sprzęcie komputerowym. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonane na jego Koncie. Zalecane jest, aby nie przechowywać nazwy Użytkownika i Hasła na komputerach publicznych i wylogować się po użyciu.
4.11 W wybranych Portalach Grupy BHP Użytkownik występuje pod wybranym podczas rejestracji Loginem, w takim przypadku Użytkownik może zmienić Login tylko raz do roku oraz nie może wybrać Loginu, który jest lub był używany przez innego Użytkownika. Po zmianie Loginu Użytkownik nie będzie mógł wrócić do poprzedniego Loginu.
4.12 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu czynności faktycznych i prawnych dokonanych przez Użytkownika w ramach funkcjonalności Portali Grupy BHP przez osoby trzecie z wykorzystaniem jego Konta Użytkownika i danych w nim zawartych, w szczególności w zakresie realizacji płatności z tytułu zamówionych Usług o charakterze płatnym lub zakupu towarów. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność z tytułu takich czynności zrealizowanych z użyciem przypisanego mu Konta Użytkownika i danych w nim zawartych, jak za własne czynności.
4.13 Korzystając z Portali Grupy BHP Użytkownik zobowiązuje się do nieprzeprowadzania działań 
naruszających prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4.14 Zasady przetwarzania danych osobowych zawartych w Formularzu określone są w Polityce Prywatności.
4.15 Użytkownika zobowiązuje się do niepodejmowania działań szkodliwych dla Portali Grupy BHP, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub w inny sposób wpływają negatywnie na wizerunek Portali Grupy BHP lub dobre imię i markę Usługodawcy.

 

5. Zasady dostępności i korzystania z Materiałów

5.1 Użytkownik oświadcza, iż jest mu wiadome, że wszystkie Materiały, zamieszczone, publikowane, czy wykorzystywane zarówno w częściach Portali Grupy BHP dostępnych bez rejestracji Użytkownika, jak i w częściach do których dostęp wymaga rejestracji (w tym prawa do baz danych), stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy lub nabytych przez Usługodawcę uprawnień licencyjnych i innych zgód w zakresie rozpowszechniania, i podlegają ochronie na zasadach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.) oraz konwencji międzynarodowych.
5.2 Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów w zakresie wykraczającym poza zapoznawanie się ich treścią za pomocą przeglądarki internetowej oraz zakres dopuszczalny na podstawie postanowień Regulaminu, stanowić będzie naruszenie praw autorskich ze skutkami w postaci odpowiedzialności cywilnej i karnej.
5.3 Udostępnienie Materiałów w Portalach Grupy BHP oraz korzystanie przez Użytkownika z Portali Grupy BHP zarówno w części otwartej, jak i w zakresie usługi płatnego dostępu do Materiałów w celu zapoznawania się z ich treścią, jak również w zakresie dozwolonego użytku osobistego, nie
uprawnia Użytkownika w szczególności do:
5.3.1 kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania Materiałów, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub w części;
5.3.2 umieszczania odesłań do strony internetowej Portali Grupy BHP w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia Materiałów;
5.3.3 zwielokrotniania Materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
5.3.4 rozpowszechniania opracowań Materiałów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania, jak również dokonywania i rozpowszechniania ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami;
5.3.5 realizowania jakichkolwiek nadań wykorzystujących Materiały, zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych.
5.4 Wszelkie oznaczenia handlowe publikowane w Portalach Grupy BHP oraz oznaczenia handlowe umieszczane w reklamach rozpowszechnianych w Portalach Grupy BHP są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub nierejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 324 ze zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) oraz konwencji międzynarodowych.
5.5 Dozwolone jest korzystanie z treści Materiałów jedynie poprzez przywołanie tytułu i pierwszego akapitu, pod warunkiem, że towarzyszy temu podanie źródła i link do strony internetowej Portalu Grupy BHP, na której opublikowana jest pełna treść.
5.6 Użytkownik oświadcza, że jest mu wiadome, że treść Materiałów nie stanowi wytycznych, 
zaleceń ani rekomendacji do jakichkolwiek zachowań i nie może stanowić podstawy do faktycznych decyzji o charakterze ekonomicznym lub prawnym z powołaniem się na treść Materiałów.

 

6. Zasady zamieszczania Postów/Komentarzy w Portalach Grupy BHP

6.1 O ile w danym Portalu Grupy BHP oferowana jest możliwość zamieszczania treści na wydzielonych do tego przestrzeniach, tj. Postów/Komentarzy lub w treści dedykowanych temu formularzy Usługodawca zapewnia dostęp do takiej usługi Użytkownikom, którzy dokonali procesu rejestracji i zaakceptowali postanowienia Regulaminu.
6.2 Z usług wskazanych w pkt 6.1. Regulaminu mogą korzystać także podmioty niebędące zarejestrowanymi Użytkownikami w zakresie i na zasadach wskazanych w danym Portalu Grupy BHP oraz Regulaminie.
6.3 Usługa wskazana w pkt 6.1. Regulaminu nie stanowi uczestnictwa w Programie Partnerskim organizowanym przez Usługodawcę, do czego niezbędne jest dokonanie rejestracji do Programu Partnerskiego na zasadach wskazanych w Regulaminie Programu Partnerskiego dostępnym w
Portalu Konsylium24.pl.
6.4 Przestrzenie w Portalach Grupy BHP do zamieszczania Postów/Komentarzy nie stanowią materiału prasowego i nie stanowią publikacji Usługodawcy.
6.5 Usługa opisana w niniejszym rozdziale Regulaminu stanowi udostępnienie przestrzeni w Portalu Grupy BHP do swobodnej wypowiedzi Użytkownika lub innych podmiotów oraz udostępnienie przestrzeni na serwerach Usługodawcy w celu przechowywania danych stanowiących treści zamieszczane przez Użytkownika lub inne podmioty.
6.6 Osoby zamieszczające Posty/Komentarze rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność.
6.7 Osoby zamieszczające Posty/Komentarze oświadczają, że każda wypowiedź przez nich zamieszczona w Portalach Grupy BHP jest rozpowszechniana przez nich i nie stanowi publikacji Usługodawcy oraz że są świadomi i nie kwestionują swojej odpowiedzialności prawnej z tytułu
rozpowszechniania treści naruszających przepisy prawa, w zakresie zarówno bezwzględnie obowiązujących zakazów, jak i skutków naruszenia praw podmiotowych osób trzecich.
6.8 Niedopuszczalne jest zamieszczanie w Portalach Grupy BHP treści, w tym Postów/Komentarzy:
6.8.1 sprzecznych z prawem, bezprawnych, w tym w szczególności naruszających dobra osób trzecich,
6.8.2 nawołujących do dyskryminacji lub nienawiści rasowej, wyznaniowej, bądź etnicznej, a także propagujących przemoc, stanowiących groźby, jak również treści aprobujących powyższe zachowania,
6.8.3 uznawanych powszechnie za kolidujące z nakazami moralności, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrego obyczaju oraz naruszających zasady netykiety, w tym w szczególności obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych czy pornograficznych,
6.8.4 mających charakter wprowadzający w błąd lub oszukańczy czy przedstawiający dane nieodpowiadające rzeczywistości,
6.8.5 stanowiących spam, niezamówioną informację handlową, tzw. łańcuszki lub piramidy,
6.8.6 poprzez wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding),
6.8.7 będących dystrybucją wirusów lub innych technologii, które mogą być szkodliwe dla Portalu Grupy BHP lub Użytkowników, a także stanowiących jakiekolwiek działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu Grupy BHP, narazić Usługodawcę na straty finansowe lub narazić go na utratę renomy, wizerunku lub dobrego imienia,
6.8.8 dotyczących innych Użytkowników Portali Grupy BHP z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.9 Usługodawca zastrzega, że w Postach/Komentarzach nie mogą być prezentowane treści

zawierające przekazy reklamowe, lub marketingowe, w tym treści z zakresu reklamy ukrytej, z zastrzeżeniem pkt 6.10. Regulaminu.
6.10 Dozwolone jest informowanie w treści Postów/Komentarzy o organizowanych konferencjach
medycznych.
6.11 Usługodawca nie jest organizatorem konferencji, o których mowa w pkt 6.10. Regulaminu i jako taki nie udziela informacji, nie prowadzi rejestracji ani nie uczestniczy w niniejszych konferencjach, natomiast w przypadku konferencji, w których Usługodawca występuje w roli patrona medialnego, sponsora lub podobnych, relacje na polu Usługodawca a organizator konferencji są regulowane odrębnymi zasadami nieopisanymi w Regulaminie.
6.12 W ramach Portali Grupy BHP Użytkownik lub inna osoba zamieszczająca Posty/Komentarze nie może prezentować treści chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 324 ze zm.), do których rozpowszechniania nie jest uprawniona.
6.13 Niedopuszczalne jest tzw. podbijanie wątków w drodze zamieszczania Postów/Komentarzy nieposiadających treści.
6.14 Osoba zamieszczająca Posty/Komentarze oświadcza, że przyjmuje jako wiążące, iż w zakresie zamieszczania Postów/Komentarzy relacja pomiędzy nią a Usługodawcą opiera się na zasadach właściwych dla usługi opisanej w art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.), zgodnie z którymi:
6.14.1 Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania treści danych i materiałów, pod kątem ich zgodności z prawem,
6.14.2 Usługodawcy przysługuje uprawnienie do usunięcia dostępu do każdej treści zamieszczonej przez Użytkownika w przypadku, w którym poweźmie wiedzę lub uzyska informację o bezprawnym charakterze zamieszczonej wypowiedzi.
6.15 Niezależnie od zasad określonych w pkt 6.14. Regulaminu osoba zamieszczająca Posty/Komentarze oświadcza, że akceptując postanowienia Regulaminu, przyjmuje na siebie pełną i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw bezwzględnie obowiązujących, jak i uprawnień osób trzecich poprzez treść lub formę wypowiedzi przez nią zamieszczonych w Portalu Grupy BHP. W przypadku przedstawienia przez uprawniony organ lub
osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjna niemającą osobowości prawnej jakichkolwiek roszczeń, żądań lub zarzutów dotyczących naruszenia prawa poprzez zamieszczenie Postu/Komentarza, osoba go zamieszczająca zobowiązuje się do natychmiastowego przejęcia na siebie wszelkich relacji i czynności prawnych w tym zakresie. W przypadku, w którym jakikolwiek sąd orzekający lub organ orzekłby o odpowiedzialności
Usługodawcy z tytułu naruszenia prawa poprzez zamieszczenie Potu/Komentarza, osoba je zamieszczająca zobowiązuje się do realizacji w pełnym zakresie i na własny koszt wszelkich skutków prawnych z tego wynikających wobec podmiotu uprawnionego oraz do pokrycia szkody, w zakres której wchodzić będą również, lecz niewyłącznie, koszty postępowania i obsługi prawnej, w tym faktycznie poniesione koszty zastępstwa procesowego.
6.16 Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w pkt 6.14.2. Regulaminu, Usługodawca w przypadku naruszenia przez osobę zamieszczającą Post/Komentarz przepisów prawa lub Regulaminu poprzez treść wypowiedzi w Portalu Grupy BHP ma uprawnienie do natychmiastowego i trwałego usunięcia Postu/Komentarza, w przypadku Postu/Komentarza zamieszczonego przez Użytkownika zawiesić Użytkownika lub usunąć go z listy Użytkowników (usunąć Konto Użytkownika), a tym samym rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym wraz z powiadomieniem właściwych organów o fakcie naruszenia prawa.
6.17 Usługodawca w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, zamieszczania Postów/Komentarzy rażąco naruszających dobre obyczaje lub prawa osób trzecich ma uprawnienie do natychmiastowego zawieszenia Użytkownika lub trwałego usunięcia Użytkownika z listy Użytkowników (usunięcia Konta Użytkownika), a tym samym rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

6.18 W celu realizacji uprawnień Usługodawcy na wypadek naruszenia prawa lub postanowień Regulaminu poprzez zamieszczenie przez Użytkownika Postów/Komentarzy Usługodawca rejestruje Adresy IP Użytkowników i nadaje ID.
6.19 Administrator Treści lub wskazany przez Administratora Treści moderator mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili, jeśli zajdzie taka potrzeba, jak również odmowy publikacji Postów/Komentarzy oraz usuwania Postów/Komentarzy naruszających obowiązujące przepisy prawa, Regulamin, a także dobre obyczaje lub prawa osób trzecich.
6.20 W sytuacji, gdy w treści danego Portalu Grupy BHP lub Regulaminie zostanie wyraźnie wskazane, że Posty/Komentarze są uprzednio weryfikowane przed ich opublikowaniem w Portalu Grupy BHP, dokonuje tego Administrator Treści, a Post/Komentarz zostaje zamieszczony dopiero po
akceptacji Administratora Treści w terminie i w sposób przez niego wybrany. Weryfikacja dotyczy zwłaszcza ogłoszeń dodawanych w Portalu Kompendium24.pl, w tym przez Użytkowników niezarejestrowanych.
6.21 W trakcie weryfikacji, o której mowa w pkt 6.20. Regulaminu, Administrator Treści jest uprawniony do kontaktu z osobą zamieszczającą Post/Komentarz za pośrednictwem udostępnionych przez taką osobę danych kontaktowych.
6.22 W przypadku zamieszczenia Postów/Komentarzy zawierających w swojej treści ogłoszenia dotyczące tych samych ofert, które byłyby eksponowane w tym samym czasie w Portalu Grupy BHP, Administrator Treści jest uprawniony do usunięcia każdego kolejnego takiego Postu/Komentarza bez informowania o tym osoby zamieszczającej Post/Komentarz.
6.23 Administrator Treści jest uprawniony do usuwania Postów/Komentarzy, których treść przestała być aktualna lub usuwania Postów/Komentarzy po upływie terminu zakreślonego w danym Portalu Grupy BHP. Posty/Komentarze zawierające ogłoszenia zamieszczane w Portalu Kompendium24.pl będą prezentowane we wskazanym Portalu przez miesiąc licząc od dnia publikacji Postu/Komentarza.
6.24 W przypadku, w którym wypowiedź kwalifikująca się do usunięcia dostępu, jako niedopuszczalna na podstawie Regulaminu i usunięta, będzie jednocześnie Postem rozpoczynającym wątek dyskusji w Portalu Grupy BHP, jej usunięcie może spowodować niedostępność całego wątku wypowiedzi, bez względu na charakter i zawartość pozostałych Postów/Komentarzy.
6.25 W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik wielokrotnie narusza zasady Regulaminu, Administrator Treści lub moderator ma prawo do zablokowania możliwości dodawania Postów/Komentarzy w Portalach Grupy BHP poprzez zablokowanie adresu IP, zawieszenie Konta Użytkownika na czas określony lub bezterminowo, zablokowanie możliwości zakładania nowych wątków lub uczestniczenia w wątkach istniejących na czas określony lub bezterminowo.
6.26 W ramach prezentacji zamieszczonego przez Użytkownika Postu/Komentarza w Portalu Grupy BHP może być uwidoczniona część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Portalu Grupy BHP przy zamieszczaniu Postu/Komentarza.
6.27 Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania przestrzeni przeznaczonej do dodawania Postów/Komentarzy.
6.28 Zastrzeżenia, uwagi lub oświadczenia dotyczące możliwości dodawania Postów/Komentarzy w Portalach Grupy BHP lub zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa oraz Regulaminu mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres internetowy biuro@bonnierhealthcare.pl
6.29 W celu uniknięcia wątpliwości, Strony oświadczają, że przestrzenie w Portalach Grupy BHP, niezależnie od kwalifikacji prawnej Portalu Grupy BHP, w ramach którego są udostępniane, stanowią wyodrębnioną część tego Portalu Grupy BHP i nie stanowią prasy w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1914 ze zm.).
6.30 W celu uniknięcia wątpliwości Usługodawca informuje, że wszelkie postanowienia niniejszego punktu Regulaminu stosuje się odpowiednio do zamieszczania przez Użytkowników komentarzy do Materiałów i innych treści, o ile Grupa BHP przewiduje taką możliwość w Portalach Grupy BHP.
6.31 Dokonując rejestracji, Użytkownik udziela Usługodawcy licencji do Utworów umieszczonych w 
Portalach Grupy BHP oznaczającej prawo do korzystania z przekazanych do Portali Grupy BHP Utworów na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:
6.31.1 wykorzystywania, utrwalania w pamięci komputera, zmieniania, usuwania, uzupełniania,
6.31.2 wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
6.31.3 wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najem egzemplarzy Utworu,
6.31.4 publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
6.32 Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego Utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Portali Grupy BHP.
6.33 Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji. Wraz z udzieleniem licencji do Utworów Użytkownik nieodpłatnie udziela Usługodawcy prawa do wykonywania zależnych praw autorskich do Utworów w zakresie czasowym i na polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie.
6.34 Licencja ma charakter niewyłączny.
6.35 Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.
6.36 Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do Portali Grupy BHP Utworów i innych treści, za których umieszczenie w Portalach Grupy BHP otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Użytkownik zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności w przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich z tego tytułu.
6.37 Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do Portali Grupy BHP jedynie takie Utwory, z których korzystanie przez Usługodawcę jest zgodne z prawem i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, praw osobistych, ani też danych osobowych osób trzecich. W przypadku naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie tych praw.
6.38 Usługodawca nie jest zobowiązany do rozpowszechniania przekazanych Utworów. Przez rozpowszechnianie rozumie się też umieszczanie Postów/Komentarzy w boksach o charakterze cross-promocyjnym i w cotygodniowym mailingu. Odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. Usługodawca lub osoba przez niego upoważniona może także usunąć lub ukryć Posty/Komentarze, do których rozpowszechniania Usługodawca wcześniej przystąpił.
6.39 Usługodawca ma prawo do przeniesienia Postu/Komentarza do innego działu/sekcji bez poinformowania Użytkownika o tym fakcie.
6.40 Usługodawca lub osoba przez niego upoważniona może usuwać lub ukrywać Posty/ Komentarze, jeżeli uzna, że ich treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. Użytkownik w wybranych Portalach Grupy BHP może samodzielnie ustawić w Profilu czy chce mieć wyświetlane ukryte Posty/Komentarze. Usunięcie lub ukrycie Postu/Komentarza nie wymaga uzasadnienia.
6.41 Usługodawca może czasowo zablokować Użytkownikowi możliwość przekazywania do Portali Grupy BHP Postów/Komentarzy, jeżeli uzna, że choć niektóre Posty/Komentarze przekazywane przez tego Użytkownika naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. Zastosowanie blokady nie wymaga uzasadnienia.
6.42 Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym również zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Portalu Grupy BHP, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych oraz pozostają w zgodzie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 790 ze zm.) oraz z postanowieniami Kodeksu Etyki Lekarskiej.
6.43 W zakresie wskazanym w Regulaminie lub treści danego Portalu Grupy BHP Posty/Komentarze mogą dotyczyć wyłącznie tematyki tam podanej.
6.44 Posty/Komentarze w sekcjach/działach Portali Grupy BHP wskazanych przez Usługodawcę powinny mieć charakter merytorycznej dyskusji. Usługodawca lub osoba przez niego 
upoważniona może usuwać lub ukrywać Posty/Komentarze w tych działach/sekcjach, jeżeli uzna, że ich treść nie jest merytoryczna, nie dotyczy tematu, któremu dana sekcja/dział jest poświęcony, zaburza sens dyskusji lub mieści się w przestrzeni wypowiedzi typu "hate speech" lub "trolling".
6.45 W przypadku zawieszenia Użytkownika lub usunięcia Konta Użytkownika, Grupa BHP może - według własnego wyboru - zanonimizować dane osobowe autora Postu/Komentarza pozostawiając treść Postu/Komentarza w danym Portalu Grupy BHP lub usunąć Posty/Komentarze danego autora.

 

7. Zasady subskrypcji Newsletterów

7.1 Użytkownik może dokonać zamówienia na realizację Usług w postaci otrzymywania Newsletterów poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną w sposób wskazany w danym Portalu Grupy BHP.
7.2 Usługodawca kieruje do Użytkownika korespondencję związaną z udostępnianiem Newslettera na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Formularzu.
7.3 Użytkownik, który dokonuje zamówienia subskrypcji Newslettera, zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.) ma możliwość wyrażenia dobrowolnej zgody na otrzymywanie w formie elektronicznej, w szczególności na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu i Koncie Użytkownika, wszelkich informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub dotyczących innych podmiotów.
7.4 Cofnięcie zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi subskrypcji Newslettera na rzecz tego Użytkownika w zakresie, w jakim zawiera on informacje handlowe, których wola otrzymywania w formie elektronicznej została odwołana.
7.5 Korzystanie z usługi Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem przez Użytkownika czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej, a także – o ile zostanie to wskazane przez Grupę BHP - spełnienia przez Użytkownika dodatkowych wymogów formalnych..
7.6 Każdy Newsletter lub informacja handlowa wysyłana na podstawie Regulaminu zawierać będzie informację o nadawcy, wypełnione pole tematu w liście elektronicznym oraz informację o sposobie rezygnacji z Usługi lub zmiany parametrów jej wykonywania. W przypadku zmiany parametrów odnoszącej się do danych zawartych w Koncie Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji danych zawartych w Koncie Użytkownika.
7.7 Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z subskrypcji Newsletterów w każdym czasie.
7.8 Usługa subskrypcji Newslettera może być bezpłatna albo płatna. W przypadku, w którym usługa ta jest płatna realizacja umowy w części dotyczącej dokonania zamówienia, wykonania płatności i rozpoczęcia świadczenia usługi następuje według zasad wskazanych w danym Portalu Grupy BHP.

 

8. Zasady przeprowadzania ankiet badawczych

8.1 Usługodawca jest uprawniony do zamieszczania w Portalu Grupy BHP Ankiet na własne potrzeby lub na zlecenie podmiotów zewnętrznych, tj. podmiotów zlecających Usługodawcy badanie opinii Użytkowników w Portalu Grupy BHP.
8.2 Wypełnianie Ankiet przez Użytkowników jest dobrowolne.
8.3 Ankiety są kierowane do Użytkowników będących lekarzami.
8.4 Usługodawca wyświetla lekarzom aktualnie aktywne Ankiety zgodne z Profilem Lekarza, tj. gdy jest on odpowiedni dla właściwej próby badawczej.
8.5 Za skuteczne wypełnienie Ankiety lekarz zdobywa punkty w wysokości wskazanej przy danej Ankiecie lub w zaproszeniu do wypełnienia Ankiety.
8.6 Warunkiem naliczenia punktów jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w 
Ankiecie.
8.7 Punkty podlegają wymianie na nagrody rzeczowe lub nagrody pieniężne na zasadach wskazanych w treści Portalu Grupy BHP.
8.8 Wybrane Ankiety zawierają pytania wstępne kwalifikujące do badania właściwego, co jest odpowiednio oznaczone w Portalu Grupy BHP. Za udzielenie odpowiedzi na pytania wstępne nie są przyznawane punkty, chyba że kwestia ta zostanie uregulowana odmiennie przy danej Ankiecie w Portalu Grupy BHP
8.9 Użytkownik przed wypełnieniem pierwszej Ankiety powinien uzupełnić swój Profil Lekarza danymi zgodnymi ze stanem faktycznym.
8.10 Punkty wskazane w niniejszym rozdziale Regulaminu nie stanowią punktów przyznawanych przez Usługodawcę w ramach organizowanego przez niego Programu Partnerskiego.

 

9. Zasady zamieszczania ofert pracy („szukam pracownika”) oraz propozycji podjęcia pracy („szukam pracy”)

9.1 Usługodawca umożliwia Użytkownikom będącym lekarzami poszukiwania pracy oraz podmiotom zewnętrznym poszukiwania pracowników będących lekarzami za pośrednictwem ogłoszeń dotyczących pracy umieszczanych w Portalu Grupy BHP. Usługi w tym zakresie co do zasady są nieodpłatne z uwzględnieniem limitów liczby ogłoszeń określanych przez Usługodawcę.
9.2 Dodawane ogłoszenia mogą przybierać kształt oferty pracy, tj. „szukam pracownika” lub ogłoszeń dotyczącego możliwości podjęcia pracy, tj. „szukam pracy”.
9.3 Oferty pracy oraz ogłoszenia dotyczące możliwości podjęcia pracy mogą być dodawane zarówno przez Użytkowników w części Portalu Grupy BHP dostępnej po zalogowaniu, jak i przez podmioty zewnętrzne, w tym placówki medyczne lub agencje rekrutacyjne poprzez odpowiedni formularz przesyłania oferty pracy dostępny w części Portalu Grupy BHP niewymagającej zalogowania.
9.4 Podmiot niezarejestrowany w Portalu Grupy BHP, przed zamieszczeniem oferty pracy, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.
9.5 Zamieszczenie oferty pracy w Portalu Grupy BHP przez podmioty niezarejestrowane jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem Umowy odpowiadającej treści Regulaminu.
9.6 Dopuszczalne jest wyłącznie dodawanie treści stanowiących oferty pracy oraz ogłoszeń dotyczących możliwości podjęcia pracy, które są związane z wykonywania zawodu lekarza.
9.7 Niedopuszczalne jest publikowanie w Portalu Grupy BHP ofert pracy oraz ogłoszeń dotyczących możliwości podjęcia pracy dotyczących praktyk i usług niezgodnych z najnowszą wiedzą medyczną.
9.8 W treści oferty pracy niedozwolone jest zamieszczanie adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów oraz numerów komunikatorów internetowych. Adres e-mail i numer telefonu mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w Formularzu oferty.
9.9 Usługodawca jest uprawniony, według własnego wyboru, do usunięcia oferty pracy zawierającej dane wskazane w punkcie 9.8 Regulaminu lub usunięcia danych wskazanych w punkcie 9.8 Regulaminu z treści oferty.
9.10 Oferty pracy oraz ogłoszenia dotyczące możliwości podjęcia pracy mogą być weryfikowane przez Usługodawcę pod kątem zgodności z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
9.11 Usługodawca może odmówić publikacji oferty pracy lub ogłoszenia dotyczącego możliwości podjęcia pracy lub je usunąć, jeżeli stwierdzi, że dana oferta lub ogłoszenie nie dotyczy wykonywania zawodu lekarza lub jest sprzeczna z postanowieniami Regulaminu. Ustalenie w powyższym zakresie jest dla podmiotu przesyłającego ofertę pracy lub ogłoszenie dotyczące możliwości podjęcia pracy wiążące.
9.12 W szczególnych przypadkach, według uznania Usługodawcy, Usługodawca zastrzega możliwość 
opublikowania oferty pracy dotyczącej stanowiska administracyjno-kierowniczego w placówce medycznej.
9.13 Użytkownik lub podmiot zewnętrzny przesyłający ofertę pracy lub ogłoszenie dotyczące możliwości podjęcia pracy ponosi pełną odpowiedzialność za ich treść, w tym sprzeczność z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
9.14 Do ofert pracy, ogłoszeń dotyczących możliwości podjęcia pracy oraz podmiotów je przesyłających, w tym ich odpowiedzialności znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia z rozdziału 6 Regulaminu.
9.15 Wszelkie treści ofert pracy i ogłoszeń dotyczących możliwości podjęcia pracy są przesyłane do Portalu Grupy BHP za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
9.16 Umieszczanie ofert pracy i ogłoszeń dotyczących możliwości podjęcia pracy w Portalu Grupy BHP jest wykonywane poprzez odpowiedni formularz działający w obrębie Portalu Grupy BHP.
9.17 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność za treści ofert pracy oraz ogłoszeń dotyczących możliwości podjęcia pracy.
9.18 Użytkownik lub podmiot zewnętrzny przesyłający ofertę lub ogłoszenie potwierdza, że bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie następstwa wynikające z zamieszczenia oferty i/lub ogłoszenia i/lub podane w nich informacje.
9.19 Usługodawca może zaprzestać wyświetlania oferty lub ogłoszenia przesłanych przez podmiot zewnętrzny bez podania przyczyny, jeżeli oferta lub ogłoszenie narusza przepisy prawa lub jakiekolwiek postanowienia Regulaminu.
9.20 Oferty pracy oraz ogłoszenia przed publikacją w Portalu Grupy BHP są każdorazowo sprawdzane pod względem wymagań formalnych i merytorycznych przez Administratora Treści. W przypadku powzięcia wątpliwości co do treści lub formy takiej oferty lub ogłoszenia Administrator Treści może kontaktować się z zamieszczającym ofertę lub ogłoszenie za pośrednictwem dostępnych danych kontaktowych i ustala dalsze kroki postępowania, w tym jest uprawniony do ingerencji w treść oferty pracy lub ogłoszenia dotyczącego możliwości podjęcia pracy.
9.21 Administrator Treści zastrzega sobie prawo akceptacji oferty pracy lub ogłoszenia dotyczącego możliwości podjęcia pracy przed ich publikacją.
9.22 Oferty pracy mogą być dodawane tylko i wyłącznie przez osoby posiadające pisemną zgodę i odpowiednie umocowania prawne podmiotu, w imieniu którego ofertę pracy przesyłają.
9.23 Na wezwanie Usługodawcy osoba wskazana w pkt 9.22. Regulaminu jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów, o których mowa w powołanym punkcie Regulaminu.
9.24 Osoby przesyłające oferty pracy ponoszą pełną odpowiedzialność za brak zgody lub umocowania wskazanego w pkt 9.22. Regulaminu oraz wszelkie wynikające z tego tytułu następstwa w stosunku do Usługodawcy, Użytkowników oraz innych podmiotów.
9.25 Zabronione jest publikowanie więcej niż jednego ogłoszenia dotyczącego tej samej oferty pracy lub tego samego ogłoszenie dotyczącego możliwości podjęcia pracy przez Użytkownika, które byłyby eksponowane w tym samym czasie w Portalu Grupy BHP. Kolejne ogłoszenia lub oferty,
o których mowa w zdaniu poprzednim będą usuwane bez poinformowania o tym osoby przesyłającej ofertę lub ogłoszenie.
9.26 Ogłoszenie „szukam pracy” powinno być zamieszczane bezpośrednio przez Użytkownika, który poszukuje pracy. W przypadku, gdy ogłoszenie jest zamieszczane w imieniu i za zgodą osoby poszukującej pracy niebędącej Użytkownikiem, Użytkownik zamieszczający ogłoszenie musi posiadać pisemną zgodę na zamieszczenie tej informacji od osoby, w której imieniu ogłoszenie zostało zamieszczone.
9.27 Oferta pracy dla lekarza może dotyczyć tylko jednego stanowiska pracy i może mieć wybrane maksymalnie dwie specjalizacje medyczne (lub jedną specjalizację medyczną – w przypadku ofert pracy dotyczących dyżurów lub zastępstw).
9.28 Oferta pracy dla lekarza, jeżeli dotyczy oferty pracy na terytorium Polski, musi dotyczyć miejsca pracy z bazy miejsc pracy Portalu Grupy BHP. Baza miejsc pracy Portalu Grupy BHP zawiera tylko i wyłącznie placówki medyczne, mające swoją fizyczną siedzibę, w której funkcjonują gabinety

lekarskie i są przyjmowani oraz leczeni pacjenci.
9.29 W przypadku braku danego miejsca pracy na liście dostępnych miejsc pracy w bazie Portalu Grupy BHP, baza zostanie uaktualniona przez Usługodawcę w ciągu dwóch dni roboczych, po otrzymaniu i zweryfikowaniu przesłanych danych teleadresowych wysłanych przez odpowiedni Formularz zgłoszeniowy. Informacja o zaktualizowaniu bazy miejsc pracy zostanie przesłana zgłaszającemu na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
9.30 Podmioty zatrudniające lekarzy do pracy w Polsce, identyfikowane poprzez unikalny numer NIP, nieświadczące usług telemedycyny, niebędące firmami pośrednictwa pracy, mogą bezpłatnie zamieścić dwie oferty pracy w miesiącu. Każda kolejna oferta pracy w danym miesiącu jest płatna (za wyjątkiem ofert dotyczących dyżurów i zastępstw). W sprawie szczegółów odpłatnej publikacji ofert pracy należy kontaktować się pod adresem: praca@kompendium24.pl.
9.31 Wszystkie oferty pracy agencji rekrutacyjnych lub innych firm pośredniczących w zatrudnieniu są publikowanie odpłatnie (za wyjątkiem ofert dotyczących dyżurów i zastępstw). W sprawie szczegółów odpłatnej publikacji ofert pracy należy kontaktować się pod adresem: praca@kompendium24.pl.
9.32 Wszystkie zagraniczne oferty pracy dla lekarzy są płatne. W sprawie szczegółów odpłatnej publikacji ofert pracy należy kontaktować się pod adresem: praca@kompendium24.pl.
9.33 Cennik dotyczący usług odpłatnych jest dostępny u Usługodawcy. Celem jego otrzymania należy kontaktować się pod adresem: praca@kompendium24.pl.
9.34 Oferty pracy dotyczące dyżurów i zastępstw są publikowane bezpłatnie.
9.35 Niedopuszczalne jest publikowanie ofert pracy, w których okres zatrudnienia lekarza przekracza 60 dni, jako ofert dotyczących dyżurów lub zastępstw.
9.36 W przypadku wskazanych w punkcie 9.35 Regulaminu Usługodawca może usunąć taką ofertę pracy bez informowania o tym podmiotu ją zamieszczającego.
9.37 Usługodawca decyduje o czasie i sposobie prezentacji oferty lub ogłoszenia w Portalu Grupy BHP. Minimalny czas ekspozycji oferty pracy i ogłoszenia “szukam pracy” to jeden miesiąc (lub 14 dni – w przypadku ofert pracy dotyczących dyżurów lub zastępstw), chyba że podmiot przesyłający ofertę pracy lub ogłoszenie „szukam pracy” wniesie o jej wcześniejsze usunięcie. W sprawie zawieszenia lub usunięcia publikacji ofert pracy lub ogłoszenia „szukam pracy” należy kontaktować się pod adresem: praca@kompendium24.pl.
9.38 Każda oferta pracy może być specjalnie promowana. Promocja oferty jest odpłatna. Rodzaje i ceny usług promocyjnych są wyświetlane w Portalu Grupy BHP w trakcie procesu dodawania oferty pracy. W sprawie szczegółów odpłatnej promocji ofert pracy należy kontaktować się pod adresem: praca@kompendium24.pl.
9.39 Aktywacja płatnej oferty pracy odbywa się poprzez:
9.39.1 dokonanie płatności (w pełnej kwocie) poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej Przelewy24 z chwilą zaksięgowania środków na koncie operatora (operatorem kart płatniczych wykorzystanych do wykonania wyżej wymienionej płatności jest PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068);
lub
9.39.2 dokonanie płatności (w pełnej kwocie) poprzez przelew bankowy na numer konta wskazany w podsumowaniu zamówienia i po zaksięgowaniu tych środków na koncie bankowym Usługodawcy.
9.40 Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania przy ofertach pracy oraz ogłoszeniach dotyczących możliwości podjęcia pracy reklam i innych informacji marketingowych o charakterze promocyjnym.
9.41 Ewentualna faktura VAT zostanie przesłana przez Usługodawcę za pośrednictwem operatora pocztowego – Poczta Polska na adres odbiorcy faktury VAT podany w zamówieniu z uwzględnieniem punktu 9.42 Regulaminu. Faktury zostaną wysłane 
w ciągu 14 dni lub do końca tygodnia kalendarzowego w którym nastąpiła płatność za Usługi.
9.42 W celu otrzymania faktury drogą elektroniczną należy zaznaczyć to przy dodawaniu oferty pracy (checkbox „chcę otrzymać fakturę drogą elektroniczną”).
9.43 Użytkownik aplikując na daną ofertę pracy może przesłać swoje dane osobowe i CV za pośrednictwem Portalu Grupy BHP, wykorzystując w tym celu formularz kontaktowy zamieszczony przy danej ofercie pracy. Warunkiem koniecznym jest akceptacja Regulaminu.

 

10 Wyszukiwarka lekarzy/placówek medycznych

10.1 Wyszukiwarka lekarzy jest dostępna także dla niezarejestrowanych Użytkowników.
10.2 Zarejestrowanym Użytkownikami Portalu GdzieSkierować24.pl mogą być lekarze oraz menedżerowie placówek medycznych.
10.3 Menedżer placówki medycznej, której profil został utworzony w Portalu GdzieSkierować24.pl reprezentuje placówkę medyczną zatrudniającą lekarzy. Rejestracja menadżera placówki odbywa się poprzez bezpośredni kontakt z Usługodawcą na adres poczty elektronicznej: biuro@bonnierhealthcare.pl.
10.4 Menedżerowi placówki przysługuje uprawnienia do założenia profilu placówki medycznej, edycji danych zamieszczonych w profilu placówki medycznej oraz listy pracujących w niej lekarzy w tym na zasadach określonych w odrębnym regulaminie temu dedykowanym.
10.5 Menedżer placówki oświadcza, że posiada stosowne pisemne upoważnienie do reprezentowania placówki medycznej w zakresie wskazanym w punkcie 10.4. Regulaminu.
10.6 Menedżer placówki może również edytować Profil Lekarza pracującego w reprezentowanej przez niego placówce medycznej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody danego lekarza.
10.7 Na wezwanie Usługodawcy menedżer placówki jest zobowiązany, w terminie zakreślonym przez Usługodawcę, do przedstawienia dokumentów, o których mowa w punkcie 10.5. oraz 10.6. Regulaminu.
10.8 Menedżer placówki ponosi pełną odpowiedzialność za brak umocowania wskazanego w punkcie 10.7. Regulaminu oraz wszelkie wynikające z tego tytułu następstwa w stosunku do Usługodawcy, Użytkowników oraz innych podmiotów, a także w związku z ewentualnymi roszczeniami lekarzy odnośnie zmian dokonanych na Profilach Lekarzy przez menedżera placówki.
10.9 Lekarze zarejestrowani w Portalu Konsylium24.pl mogą korzystać z Portalu GS24/Lekarze bez konieczności dodatkowego rejestrowania.
10.10 Do korzystania z Portalu GdzieSkierować24.pl w części GS24/Lekarze jest wystarczający login i hasło tożsame z logowaniem do Portalu Konsylium24.pl.
10.11 Każdy Lekarz edytując swój Profil Lekarza w GS24/Lekarze lub oceniając innych lekarzy wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska w swoim Profilu Lekarza w Portalu GdzieSkierowac24 oraz w Profilach innych lekarzy, na których wykonał jakąś aktywność.
10.12 W przypadku Postów/Komentarzy zamieszczanych w Portalu GdzieSkierować24.pl przez Użytkowników Portalu GdzieSkierowac24.pl, stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 6 Regulaminu. Baza Profili Lekarzy w Portalu GdzieSkierowac24.pl jest tworzona w oparciu o dane osobowe podane podczas rejestracji do Portalu Konsylium24.pl.
10.13 Każdy lekarz zarejestrowany w Portalu Konsylium24.pl ma możliwość edytowania informacji w zakresie jego danych osobowych zawartych w Profilu Lekarza oraz korzystania z jego funkcjonalności.
10.14 Usługodawca jest zobowiązany do usunięcia danego Profilu Lekarza na każde żądanie osoby, której dane dotyczą, niezależnie od tego czy taka osoba jest Użytkownikiem Portalu Grupy BHP.

10.15 Usługodawca umożliwia Użytkownikom dodawanie opinii o lekarzach mających Profil Lekarza w Portalu Grupy BHP.
10.16 Informacje i opinie o Lekarzach publikowane są w formie list, w których miejsce na liście zależy od otrzymanych ocen/poleceń.
10.17 Usługodawca nie przyznaje miejsc na liście, o której mowa w punkcie 10.16. Regulaminu za ekwiwalent pieniężny lub inny ekwiwalent majątkowy.
10.18 Użytkownik Portalu GS24/Lekarze ma prawo zarządzać Profilem Lekarza zawierającym jego dane, przez co należy rozumieć prawo do edytowania w każdym czasie treści zamieszczonych w Profilu Lekarza, w tym prawo żądania całkowitego usunięcia takiego Profilu Lekarza z Portalu Grupy BHP.
10.19 Każdy Użytkownik Portalu GS24/Lekarze może posiadać tylko jeden Profil Lekarza w serwisie GdzieSkierowac24.pl.
10.20 Niedozwolone jest tworzenie Profilu Lekarza wspólnego dla kilku lekarzy lub tworzenie kilku Profili Lekarza dla jednej osoby.
10.21 Profile zduplikowane wskazane w punkcie 10.20. Regulaminu będą usuwane.
10.22 W Profilu Lekarza w polach “imię” i “nazwisko” niedozwolone jest umieszczanie innych informacji, w szczególności niedopuszczalne jest umieszczanie tam nazwy firmy, praktyki oraz placówki medycznej, a podane imię i nazwisko powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
10.23 Użytkownik GS24/Lekarze może zamieścić swoje zdjęcie umożliwiające jego rozpoznanie.
10.24 Zamieszczając zdjęcie, o którym mowa w punkcie 10.23. Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku zamieszczonego przez niego w serwisie GdzieSkierowac24.pl.
10.25 Niedozwolone jest zamieszczanie zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju grafik oraz zdjęć nielicujących z profesjonalnym charakterem Portalu GdzieSkierowac24.pl.
10.26 Zdjęcie wskazane w punkcie 10.23. Regulaminu może zostać usunięte przez Usługodawcę.
10.27 Usługodawca ma prawo usunąć opublikowane w Profilu Lekarza informacje, jeżeli poweźmie wątpliwość co do ich prawdziwości.
10.28 Polecanie innych lekarzy odbywa się według poniższych zasad:
10.28.1 jest dostępne tylko i wyłącznie pod imieniem i nazwiskiem polecającego podanym podczas rejestracji do Portalu Konsylium24.pl z ewentualnymi późniejszymi zmianami, przy czym imię i nazwisko osoby polecającej pozostaje do wiadomości tylko i wyłącznie osobie poleconej;
10.28.2 polecenia mogą dotyczyć tylko działalności zawodowej lekarza;
10.28.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść poleceń i wiadomości przekazywanych przez Użytkowników;
10.28.4 polecenie może zostać usunięte z Profilu Lekarza przez Użytkownika serwisu GdzieSkierowac24.pl, który jest adresatem polecenia;
10.28.5 Lekarz polecający wyraża zgodę na poinformowanie o tym fakcie polecanego lekarza.
10.29 Użytkownik serwisu GdzieSkierowac24.pl wyraża zgodę na upublicznienie innym lekarzom i pacjentom wprowadzonych danych zawodowych w celu ułatwienia lekarzom i pacjentom dotarcia do szukanych specjalistów.
10.30 Usługodawca ma prawo edytować miejsce pracy lekarza w jego Profilu Lekarza w Portalu GdzieSkierować24.pl.
10.31 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu Grupy BHP przez lekarzy lub placówki medyczne.
10.32 Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez materiały i informacje wskazane w punkcie 10.29. Regulaminu.
10.33 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia materiałów zamieszczanych przez lekarzy i placówki medyczne.

10.34 W przypadku stwierdzenia nieaktualnych danych dotyczących jakiegokolwiek lekarza lub placówki, należy skontaktować się z Usługodawcą w celu korekty danych na adres poczty elektronicznej: kontakt@gdzieskierowac24.pl.

 

11 Inteligentna wyszukiwarka leków

11.1 Korzystanie z inteligentnej wyszukiwarki leków jest dostępne zarówno dla zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych Użytkowników.
11.2 W wyszukiwarce prezentowane są dane pozyskane od podmiotów współpracujących z Usługodawcą, tj. dane o produktach leczniczych dostępnych w Polsce.
11.3 Aktualizacja danych zamieszczonych przez Usługodawcę w wyszukiwarce leków odbywa się po dokonaniu aktualizacji leków refundowanych ogłaszanych przez Ministra Zdrowia i po otrzymaniu stosowanej informacji od podmiotu, o którym mowa w punkcie 11.2. Regulaminu.
11.4 Usługodawca w Portalu Indeks24.pl informuje każdorazowo o dacie ostatniej aktualizacji danych w wyszukiwarce.
11.5 Wyszukiwarka leków zawiera, między innymi, nazwę leku, nazwę substancji czynnej, dane o dawkowaniu, wskazaniach do stosowania, wysokości ewentualnej refundacji, ewentualnych zamiennikach oraz cenie leku bez refundacji.
11.6 Zakres danych wskazanych w punkcie 11.5 Regulaminu jest uzależniony od zakresu informacji przekazanych przez podmioty wskazane w punkcie 11.2 Regulaminu.
11.7 Wyszukiwarka leków pozwala na ich wyszukiwanie po nazwie leku lub nazwie substancji czynnej.
11.8 W Portalu Grupy BHP dostępne są także wzory recept.
11.9 Informacje prezentowane w wyszukiwarce leków mają charakter informacyjny, nie stanowią rekomendacji do zażywania danych substancji, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za kompletność przedstawianych informacji z uwagi na ich poglądowy charakter oraz uzależniony od danych przekazywanych przez podmioty wskazane w 11.2. Regulaminu.

 

12 Zasady korzystania z usług odpłatnych w Portalach Grupy BHP

12.1 Dokonywanie zamówienia

12.1.1 Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów i usług Usługodawca zamieszcza na poszczególnych Portalach Grupy BHP, w szczególności na Portalu pulsmedycyny.pl pod adresem https://pulsmedycyny.pl/subskrypcja/.
Usługodawca dopuszcza możliwość zamieszczania stosownych informacji dotyczących towarów i usług udostępnianych odpłatnie na innych Portalach
Grupy BHP w zależności od aktualnej oferty.
12.1.2 Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez 24 godziny na dobę.
12.1.3 Użytkownik składa zamówienie, korzystając z udostępnianej przez Usługodawcę funkcji „zamawiam i płacę”. Potwierdzenie zamówienia ze strony Usługodawcy następuje poprzez list elektroniczny wysłany na wskazany w Koncie Użytkownika adres poczty elektronicznej.
12.1.4 Użytkownik składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów lub usług z Usługodawcą.
12.1.5 W ramach zamówienia Użytkownik dokonuje:
9.1.1 wyboru zamawianych towarów lub usług,
12.1.6 oznaczenia adresu dostawy, przy czym przez adres dostawy na potrzeby Regulaminu rozumie się również adres poczty elektronicznej Użytkownika dla towarów i usług udostępnianych online,
12.1.7 oznaczenia danych na jakie ma być wystawiona faktura,
12.1.8 wyboru jednej z oferowanych przez Usługodawcę form płatności.
13.1.6 Zasady sprzedaży promocyjnej Grupa BHP udostępnia w przypadkach, gdy taka sprzedaż jest organizowana, na bieżąco w Portalach Grupy BHP.
13.1.7 Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
13.1.8 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika oraz usuwania i blokowania listów elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane w
komputerze używanym przez Użytkownika.
13.1.9 Użytkownik składając zamówienie i akceptując zasady Regulaminu potwierdza tym samym swoją akceptację dla zasad prezentacji towarów i usług oferowanych przez Grupę BHP.

 

12.2 Zmiany w zamówieniach

12.2.1 Zmiany w zamówieniu Użytkownik może dokonywać do momentu dokonania płatności za zamówiony towar lub usługę.
12.2.2 Wprowadzanie zmian w zamówieniach możliwe jest poprzez kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany
każdorazowo przez Grupę BHP jako właściwy dla dokonywania ww. czynności przez Użytkownika w ramach danego Portalu Grupy BHP, w ramach którego oferowane są towary lub usługi odpłatne lub telefonicznie na numer telefonu tam wskazany. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą
wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Użytkownika jako uprawnionego do Konta Użytkownika.
12.2.3 Modyfikacje w zamówieniach przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczące zmiany: adresu Użytkownika, adresu dostawy, czy rezygnacji z zamówienia będą przyjmowane do rozpatrzenia tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu poczty elektronicznej zarejestrowanego w Koncie Użytkownika.

 

12.3 Ceny

12.3.1 Ceny w danym Portalu Grupy BHP zamieszczone przy towarze (lub usłudze):
12.3.1.1 zawierają informację o podatku VAT i ewentualnych opłatach celnych i przedstawiane są w złotych polskich,
12.3.1.2 nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
12.3.2 Ceną ostateczną i będącą elementem umowy sprzedaży jest cena podana w danym Portalu Grupy BHP w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
12.3.3 Informacja dotycząca ostatecznej pełnej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie w danym Portalu Grupy BHP po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy płatności.
12.3.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian w cenach towarów (lub usług), przeprowadzania kampanii i akcji
promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian lub odwoływania. Uprawnienie powyższe nie wpływa na treść umów zawartych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
12.3.5 Promocje podlegają łączeniu, jedynie w przypadku w którym regulamin danej 
promocji, przewiduje taką możliwość. Błędne połączenie dwóch lub więcej promocji przez system komputerowy będzie skutkowało uprawnieniem Usługodawcy do anulowania zamówienia, o czym Użytkownik zostanie
poinformowany.
12.3.6 Aktualizacja cennika nie stanowi ani zmiany Regulaminu, ani zmiany umowy wiążącej Użytkownika z Usługodawcą. Zmienione ceny obowiązują
Użytkownika w przypadku zawierania kolejnej umowy.

 

12.4 Dokonywanie płatności i realizacja zamówienia

12.4.1 Zawierając umowę zakupu Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi lub towary z dostawą:
12.4.1.1 przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Usługodawcę w procesie realizacji zamówienia numer konta,
12.4.1.2 płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego,
12.4.1.3 kartą,
12.4.1.4 w inny sposób dopuszczony przez Usługodawcę.
12.4.2 W przypadku płatności kartą należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury.
12.4.3 Przy formach płatności określonych w pkt 12.4.1. Regulaminu realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
12.4.4 W przypadku, gdy towar (lub usługa) ma być dostarczona poza granice Polski, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatność.
12.4.5 Usługodawca może przyznawać kody rabatowe. Użytkownik może korzystać z kodu rabatowego, który otrzymał od Usługodawcy. Kod rabatowy, z którego korzysta Użytkownik może zostać nabyty również przez podmioty inne niż Użytkownik, które uprawniły Użytkownika do korzystania z kodów.
12.4.6 Kody rabatowe przyznawane są na okres ważności określony przy ich przyznaniu. Uprawnienia wynikające z nabycia kodu rabatowego nie mogą być łączone z innymi kodami rabatowymi lub promocjami, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień regulaminu konkretnej promocji.
12.4.7 W przypadku wybranych towarów, rodzajów produktów lub w zależności od liczby zamawianych towarów, produktów Usługodawcy przysługuje
uprawnienie do modyfikowania ogólnych zasad dotyczących dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
12.4.8 Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę wykorzystaną przez Użytkownika do dokonania płatności.

 

12.5 Czas wykonywania zamówień

12.5.1 Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania płatności na rachunku Usługodawcy, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu
dotyczących zasad realizacji prenumeraty poligraficznych edycji Materiałów. 
Czas realizacji zamówienia liczony jest w Dniach Roboczych. Zamówienie na towary (lub usługi) o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
12.5.2 Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej – na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 ze zm.), odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych - lub firmy kurierskiej, na adres wskazany przez Użytkownika.
12.5.3 W przypadku realizacji dostawy na terenie Polski:
12.5.3.1 za pośrednictwem Poczty Polskiej - przewidywany i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy wynosi:
a) dla przesyłki priorytetowej 2 (dwa) Dni Robocze,
b) dla przesyłki ekonomicznej 3-5 (trzy do pięciu) Dni Roboczych,
12.5.3.2 za pośrednictwem firmy kurierskiej - przewidywany i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy wynosi 1 (jeden) Dzień Roboczy.
12.5.4 W przypadku realizacji dostawy na terenie Unii Europejskiej:
12.5.4.1 za pośrednictwem Poczty Polskiej dla przesyłki ekonomicznej przewidywany i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy
wynosi 10 (dziesięć) Dni Roboczych,
12.5.4.2 za pośrednictwem firmy kurierskiej, przewidywany i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy wynosi 2-5 (dwa do pięciu) Dni Roboczych.
12.5.5 W przypadku realizacji dostawy poza Unię Europejską:
12.5.5.1 za pośrednictwem przesyłki ekonomicznej, przewidywany i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy wynosi 2-6 (dwa do
sześciu) tygodni,
12.5.5.2 za pośrednictwem przesyłki priorytetowej, przewidywany czas dostawy 1-2 (jeden do dwóch) tygodni,
12.5.5.3 za pośrednictwem przesyłki kurierskiej przewidywany i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy wynosi 2-4 (dwa do czterech) Dni Roboczych.
12.5.6 Terminy dostawy określone w pkt. 12.5.3. – 12.5.5. są terminami orientacyjnymi deklarowanymi przez Pocztę Polską lub standardowymi
terminami oferowanymi przez firmę kurierską.
12.5.7 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Użytkownika, jak również za opóźnienia lub brak dostawy powstałe z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.
12.5.8 Powyższe postanowienia pkt 12.5.1 – 12.5.7 dotyczą towarów, które ze względu na swoje cechy wymagają dostawy fizycznej. W przypadku usług online dostęp do usługi nadawany jest Użytkownikowi automatycznie po zaksięgowaniu dokonanej wpłaty.

 

12.6 Ogólne warunki dokonywania reklamacji

12.6.1 Usługodawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do pisemnej reklamacji Użytkownika zgłoszonej na adres Usługodawcy i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
12.6.2 Warunkiem rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji Użytkownika jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem
reklamacji na adres Usługodawcy.

12.6.3 Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Usługodawcę przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na
przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Usługodawca zwróci Użytkownikowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne u
Usługodawcy towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Usługodawca zwraca w terminie do 30 (trzydziestu) dni od
momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
12.6.4 Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej
Usługodawcy, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Użytkownika.
12.6.5 Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
12.6.6 Reklamacje składane do Usługodawcy, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Portali Grupa BHP nie będą rozpatrywane. Usługodawca nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.
12.6.7 Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu Grupy BHP, problemy i uwagi związane ze świadczonymi Usługami w ramach Portalu mogą być zgłaszane przez Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym podrozdziale Regulaminu oraz na adres poczty elektronicznej: biuro@bonnierhealthcare.pl.
12.6.8 Usługodawca pozostawi bez rozpoznania zgłoszoną reklamację, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości Regulaminu, jego załączników lub przepisów obowiązującego prawa.
12.6.9 Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych Usług bądź produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług
bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pomocą Portalu Grupy BHP, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
12.6.10 W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

 

12.7 Gwarancja

12.7.1 Towary sprzedawane przez Usługodawcę są objęte gwarancją w przypadku, w którym gwarancji udziela producent towaru lub jego dystrybutor.
Usługodawca nie udziela gwarancji na sprzedawane towary, których nie jest producentem lub autoryzowanym dystrybutorem.
12.7.2 W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Użytkownik realizuje uprawnienia z gwarancji wobec producenta lub
dystrybutora.
12.7.3 Uprawnienia takie Użytkownik wykonuje bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji).

 

12.8 Prawo odstąpienia od umowy zakupu towaru

12.8.1 Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, za które nie została jeszcze uiszczona opłata kontaktując się z Usługodawcą.
12.8.2 W przypadku, w którym sprzedaż została zrealizowana poprzez wydanie towaru, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa ma prawo odstąpienia od umowy zakupu towaru, jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od objęcia towaru złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwróci odebrany towar. Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
12.8.3 Prawo odstąpienia nie przysługuje, jeżeli towar był używany lub nosi ślady używania lub jest w jakikolwiek sposób zniszczony lub uszkodzony, jak również w przypadku, w którym towar odsyłany nie jest zapakowany w oryginalne, nieuszkodzone opakowanie, z kompletną jego zawartością.
12.8.4 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).

 

12.9 Zasady realizacji prenumeraty poligraficznej czasopisma Puls Medycyny

12.9.1 Prenumeraty poligraficznej edycji czasopisma Puls Medycyny nabywane są wraz z nabyciem Pakietu zgodnie z pkt. 2.4. Regulaminu oraz po spełnieniu warunków wskazanych w danym Portalu Grupy BHP.
12.9.2 Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, z zastrzeżeniem poniższego punktu Regulaminu.
12.9.3 Prenumerata poligraficzna edycji czasopisma Puls Medycyny realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez dystrybutorów prasy działających na danym terenie. Koszt przesyłki pokrywa Usługodawca.
12.9.4 Termin wysyłki prenumeraty poligraficznej edycji czasopisma Puls Medycyny uzależniony jest od wyboru dostawcy prenumeraty. Grupa BHP dopuszcza możliwość ustalenia szczegółowych warunków rozpoczęcia realizacji zamówienia indywidualnie z Użytkownikiem poprzez kontakt z Usługodawcą, zarówno telefonicznie, jak i z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
12.9.5 Reklamacje w zakresie dostawy poligraficznej edycji czasopisma Puls Medycyny należy zgłaszać zgodnie zasadami przyjętymi dla reklamacji
towarów, o których mowa w pkt 12.6 Regulaminu, z uwzględnieniem punktów 12.9.6 – 12.9.9 Regulaminu.
12.9.6 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od wpływu reklamacji.
12.9.7 Reklamacje dotyczące braku dostawy konkretnego wydania należy zgłaszać nie później niż po 3 (trzech) dniach od ukazania się danego numeru czasopisma Puls Medycyny na rynku.
12.9.8 Reklamacje dotyczące wad jakościowych powinny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu, nie później niż 3 (trzy) dni od daty dostawy.
12.9.9 W przypadku uzasadnionej reklamacji Usługodawca uzupełni braki lub wymieni wadliwy egzemplarz.
12.9.10 Cena nabycia Pakietu obejmującego prenumeratę nie może ulec zmianie w czasie trwania aktywnej prenumeraty.
12.9.11 Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów w związku z rezygnacją kontynuacji prenumeraty przed końcem okresu obowiązującej prenumeraty.
12.9.12 Wszelkie postanowienia dotyczące realizacji prenumeraty poligraficznej edycji czasopisma Puls Medycyny nabywanej w ramach Pakietu stosuje się do realizacji prenumeraty poligraficznej edycji każdego innego Materiału 
udostępnego przez Grupę BHP w formule dystrybucji analogicznej do opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu.

 

12.10 Zasady realizacji subskrypcji „Pulsu Medycyny”

12.10.1 Elektroniczne prenumeraty Pulsu Medycyny nabywane są wraz z nabyciem udostępnianego przez Grupę BHP Pakietu subskrypcji Pulsu Medycyny. Elektroniczna prenumerata Pulsu Medycyny wymaga wskazania imiennego adresu poczty elektronicznej osoby fizycznej (pracownika, współpracownika) korzystającej z Pakietu subskrypcji Pulsu Medycyny. Grupa BHP zastrzega sobie prawo odmowy zwarcia umowy, której przedmiotem jest elektroniczna prenumerata Pulsu Medycyny w przypadku niezastosowania się do wymogu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
12.10.2 Po dokonaniu płatności z tytułu nabycia Pakietu, Grupa BHP udostępni Użytkownikowi niezwłocznie możliwości korzystania z subskrypcji Pulsu
Medycyny.
12.10.3 Elektroniczne wersje czasopisma Pulsu Medycyny Grupa BHP udostępnia w ramach wybranych Pakietów subskrypcji Pulsu Medycyny do godziny 22.00 w dniu wydania.
12.10.4 Reklamacje w zakresie realizacji elektronicznej prenumeraty Pulsu Medycyny należy zgłaszać zgodnie zasadami przyjętymi dla reklamacji określonymi w Regulaminie.
12.10.5 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od wpływu reklamacji.
12.10.6 Reklamacje dotyczące braku dostawy konkretnego wydania należy zgłaszać nie później niż po 3 (trzech) dniach od ukazania się danego numeru czasopisma na rynku.
12.10.7 Reklamacje dotyczące wad jakościowych powinny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu, nie później niż 3 (trzy) dni od daty dostawy.
12.10.8 W przypadku uzasadnionej reklamacji Usługodawca naprawi uszkodzone pliki lub linki.
12.10.9 Cena nabycia Pakietu obejmującego subskrypcję nie może ulec zmianie w czasie trwania aktywnej prenumeraty.
12.10.10 Wszelkie postanowienia dotyczące usługi subskrypcji stosuje się do realizacji prenumeraty elektronicznej każdego innego Materiału dostępnego na Portalu Grupy BHP.

 

12.11 Zasady odpłatnego udostępniania Materiałów poprzez trwałe pobranie plików elektronicznych

12.11.1 Użytkownik może składać zamówienia i nabywać prawo do pobrania pliku elektronicznego dostępnego odpłatnie na Portalach Grupy BHP,
z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
12.11.2 Usługodawca nie przyjmie zamówienia, w którym jednocześnie będzie się znajdował plik PDF, Excel, Word, PPT oraz produkt z innej kategorii. W takim przypadku zamówienie będzie dzielone na dwa lub większą liczbę zamówień i stosowaną liczbę i rodzaj wysyłek.
12.11.3 Zamówienie zawierające pliki PDF, Excel, Word, PPT oraz inne Materiały w 
wersji elektronicznej dostępne u Usługodawcy zostaną przekazane do realizacji z chwilą otrzymania potwierdzenia o dokonaniu płatności.
12.11.4 Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Użytkownik otrzyma od Usługodawcy wiadomość na adres e-mail podany w Koncie Użytkownika, która będzie zawierała potwierdzenie otrzymania należności oraz instrukcję sposobu pobrania pliku.
12.11.5 W przypadku, w którym zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe, Usługodawca poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji przesyłając
wiadomość na adres e-mail Użytkownika. W przypadku uprzedniego dokonania płatności Usługodawca dokona zwrotu wpłaconych środków na
rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.
12.11.6 Użytkownik ma prawo do rezygnacji z zamówienia - odstąpienia od umowy nabycia prawa pobrania pliku - do momentu pobrania pliku.
12.11.7 W przypadku, rezygnacji z zamówienia po opłaceniu go przez Użytkownika, a przed pobraniem pliku, Usługodawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
12.11.8 Ze względu na charakter sprzedawanych produktów Użytkownik nie ma możliwości odstąpienia od umowy po pobraniu pliku przez Użytkownika.
12.11.9 W celu realizacji nabytego uprawnienia do trwałego pobrania pliku PDF, Excel lub innych dokumentów w wersji elektronicznej Użytkownik korzysta z funkcji „Pobierz” dostępnej poprzez ikonę znajdująca się przy produkcie. Po jej użyciu zostanie udostępniony plik do pobrania.
12.11.10 W celu pobrania pliku PDF, Excel, który jest chroniony DRM użytkownik musi dysponować oprogramowaniem Adobe Digital Editions.
12.11.11 W przypadku produktu wieloplikowego wyświetlona zostanie lista plików do pobrania.
12.11.12 Treść wszystkich Materiałów zawartych w plikach elektronicznych pobranych odpłatnie na powyższych zasadach objęta jest ochroną przewidzianą w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
12.11.13 Poprzez nabycie prawa do trwałego poboru pliku elektronicznego Użytkownik nabywa wyłącznie uprawnienie do korzystania z pliku i jego treści w zakresie własnego użytku osobistego. Użytkownik nie może udostępniać wyżej wymienionych plików innym osobom.
12.11.14 Użytkownik w szczególności nie jest uprawniony do:
12.11.14.1 zwielokrotniania ani wprowadzania do obrotu pobranych plików elektronicznych w całości lub w jakimkolwiek fragmencie,
12.11.14.2 dokonywania zmian w plikach oraz ich treści,
12.11.14.3 eksploatacji komercyjnej pobranych plików w jakiejkolwiek formie i na jakichkolwiek polach eksploatacji,
12.11.14.4 tworzenia kopii plików i ich udostępniania w sieci Internet, jak również hostowania plików połączonego z ich publikacją lub ograniczonym nawet udostępnianiem.
12.11.15 Użytkownik zobowiązuje się do staranności w zakresie ochrony pobranych plików przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
12.11.16 W przypadku, w którym Użytkownik użytkuje plik niezgodnie z zasadami prawa powszechnego lub Regulaminu Usługodawca zastrzega wszelkie roszczenia z tym związane, jak również konieczność zawiadomienia właściwych organów.
12.11.17 Użytkownik może zgłosić reklamacje dotyczącą nabycia prawa do poboru pliku elektronicznego, w przypadku, gdy plik okaże się uszkodzony
lub nie uruchamia się z innych przyczyn, pkt 12.6.3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

12.11’ Zasady odpłatnego udostępniania Kursów Szkoleniowych

12.11’.1 Użytkownik może składać zamówienia i nabywać prawo dostępu do Kursów Szkoleniowych na Portalach Grupy BHP, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
12.11'.2 Zamówienie, którego przedmiotem jest prawo dostępu do Kursu Szkoleniowego jest realizowane przez Usługodawcę z z chwilą otrzymania potwierdzenia o dokonaniu płatności przez Użytkownika.
12.11’.3 Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Użytkownik otrzyma od Usługodawcy wiadomość na adres e-mail podany w Koncie Użytkownika, która będzie zawierała potwierdzenie otrzymania należności oraz instrukcję dostępu do Kursu Szkoleniowego.
12.11’.4 W przypadku, w którym zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe, Usługodawca poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji przesyłając
wiadomość na adres e-mail Użytkownika. W przypadku uprzedniego dokonania płatności Usługodawca dokona zwrotu wpłaconych środków na
rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.
12.11’.5 Użytkownik ma prawo do rezygnacji z zamówienia - odstąpienia od umowy nabycia prawa dostępu do Kursu Szkoleniowego - do momentu otrzymania wiadomości, o której mowa w pkt 12.11’4 Regulaminu.
12.11’.6 W przypadku, rezygnacji z zamówienia zgodnie z pkt 12.11’5 Regulaminu, Usługodawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
12.11’.7 Ze względu na charakter Kursów Szkoleniowych Użytkownik nie ma możliwości odstąpienia od umowy po otrzymaniu wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 12.11’.4 Regulaminu.
12.11’.8 Kursy Szkoleniowe są objęte ochroną przewidzianą we właściwych przepisach prawa polskiego, w tym w szczególności w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

12.11’.9 Poprzez uzyskanie dostępu do Kursu Szkoleniowego Użytkownik nabywa wyłączne prawo do korzystania z Kursu Szkoleniowego przez okres wskazany w materiałach informacyjnych dotyczących danego Kursu Szkoleniowego w zakresie własnego użytku osobistego – bez prawa udostępniania go w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie osobom trzecim.
12.11’.10 Użytkownik w szczególności nie jest uprawniony do:
12.11’.10.1 zwielokrotniania ani wprowadzania do obrotu Kursu Szkoleniowego w całości lub w jakimkolwiek fragmencie, w jakikolwiek technicznie możliwy sposób,
12.11’.10.2 eksploatacji komercyjnej Kursu Szkoleniowego w jakiejkolwiek formie i na jakichkolwiek polach eksploatacji, w tym w szczególności w celu prowadzenia własnej działalności dydaktycznej,

12.11’.10.3 publicznego odtwarzania Kursu Szkoleniowego,
12.11’.10.4 tworzenia kopi Kursu Szkoleniowego i ich udostępniania w sieci Internet, jak również hostowania Kursu Szkoleniowego w innych serwisach internetowych połączonego z ich publikacją lub ograniczonym nawet udostępnianiem osobom trzecim w całości lub we fragmentach.
12.11’.11 Użytkownik zobowiązuje się do staranności w zakresie ochrony udostępnionego Kursu Szkoleniowego przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
12.11’.12 W przypadku, w którym Użytkownik użytkuje Kurs Szkoleniowy niezgodnie z zasadami prawa powszechnego lub Regulaminu, Usługodawca zastrzega wszelkie roszczenia z tym związane, w tym w szczególności uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Kursu Szkoleniowego, jak również w uzasadnionych przypadkach zawiadomienia właściwych organów, o po

dejmowanych przez Użytkownika czynnościach naruszających prawa osób trzecich lub narażających na powstanie szkody po stronie Usługodawcy, jak i osób trzecich, w tym w szczególności autorów Kursu Szkoleniowego.  
12.11’.13 Użytkownikowi przysługuje prawo do  zgłoszenia reklamacji dotyczącej dostępu do Kursu Szkoleniowego w każdym czasie, w przypadku jakichkolwiek trudności z dostępem do Kursu Szkoleniowego, których przyczyna może leżeć po stronie infrastruktury technicznej Usługodawcy. Pkt 12.6. Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

13 Rozwiązanie umowy zawartej na podstawie Regulaminu

13.1 Zawarta na zasadach Regulaminu umowa o świadczenie Usług w części, w której Usługi są bezpłatne może być rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
13.2 Zawarta na zasadach Regulaminu umowa o świadczenie Usług w części, w której Usługi są bezpłatne może być rozwiązana przez Usługodawcę poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub zawieszone może zostać w całości lub w części jej wykonywanie, w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także na żądanie Użytkownika.
13.3 Umowa o zakup towaru zawarta na zasadach Regulaminu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem może być rozwiązana poprzez odstąpienie od umowy na zasadach określonych w szczegółowych regulacjach Regulaminu.
13.4 Użytkownik i Usługodawca przyjmują następujące reguły rozwiązania umowy w zakresie objętym nabyciem Pakietu:
13.4.1 w części, w której nabycie Pakietu wywołuje skutek w postaci prenumeraty poligraficznej i elektronicznych wydań materiałów prasowych, Strony
niezależnie od statusu Użytkownika, w zakresie stosowania Regulaminu przyjmują, że Użytkownikowi w okresie trwania prenumeraty nie przysługuje
uprawnienie do odstąpienia od umowy w zakresie, w którym wymienione świadczenia zostały już przez Usługodawcę spełnione, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, a kwota zapłaty będzie proporcjonalna do zakresu już spełnionego świadczenia;
13.4.2 w części, w której nabycie Pakietu wywołuje skutek w postaci zobowiązania Usługodawcy do świadczenia Usługi polegającej na dostarczaniu treści cyfrowych, Strony niezależnie od statusu Użytkownika, w zakresie stosowania Regulaminu przyjmują, że Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy; w przypadku, w którym Usługodawca rozpocznie realizację Usługi przed tym terminem, prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi;
13.4.3 w przypadku, w którym w zakresie umowy objętej nabyciem Pakietu Użytkownikowi przysługiwało będzie skuteczne prawo do odstąpienia od umowy i Użytkownik z prawa tego skorzysta, umowa wygasa w zakresie objętym skutecznym odstąpieniem, a jej przedmiot ograniczony zostaje do realizacji pozostałych świadczeń; w przypadku takim Usługodawca dokona zwrotu na rzecz Użytkownika kwot świadczonych przez Użytkownika w celu nabycia Pakietu w części niewykorzystanej przez Użytkownika, z pominięciem wartości świadczeń, które podlegać będą kontynuacji.
13.5 Usługodawca może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu Konta Użytkownika z Portalu wskutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
13.6 W każdym przypadku odstąpienia od umowy wszelkie zgody i zezwolenia wyrażone i udzielone przez Użytkownika w okresie jej obowiązywania, a w szczególności zgody i zezwolenia w zakresie przetwarzania danych osobowych pozostają w mocy, do czasu ich odwołania.
13.7 W każdym przypadku odstąpienia od umowy, pozostają w mocy jako wiążące Strony wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące zasad udostępniania i korzystania z Materiałów oraz skutków prawnych korzystania przez Użytkownika z Usług z naruszeniem przepisów prawa 
lub postanowień Regulaminu.

 

14 Postanowienia końcowe

14.1 Usługodawca zastrzega prawo zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.
14.2 Korzystając z funkcjonalności Portalu Grupy BHP, zarówno w zakresie niewymagającym rejestracji Użytkownika, jak i w zakresie tego wymagającym, w tym w zakresie Usług odpłatnych, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania, niezależnie od postawień Regulaminu, zasad netykiety, której naruszenia traktowane będą przez Usługodawcę, jako naruszenia Regulaminu.
14.3 Każdorazowa zmiana Regulaminu wejdzie w życie:
14.3.1 z upływem 15 (piętnastu) dni od dnia powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak niż 15
(piętnaście) dni; w przypadku braku zgody Użytkownika na zmianę, Użytkownik zobowiązany jest złożyć Usługodawcy stosowne oświadczenie, w tym poprzez system teleinformatyczny Usługodawcy, przed wejściem zmiany w życie i od tej daty zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Usług;
14.3.2 niezwłocznie z chwilą powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez Usługodawcę, jeżeli zmiany dotyczą postanowień
Regulaminu, niemających wpływu na sytuację Użytkowników.
14.4 Wszelkie czynności prawne zrealizowane przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą wykonywane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
14.5 Niedopuszczalne jest przenoszenie jakichkolwiek praw lub obowiązków wskazanych w Regulaminie lub wynikających z Umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Usługodawcy.
14.6 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.),ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 324 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1914 ze zm.).
14.7 Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Regulaminu oraz umów zawartych na jego podstawie jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
14.8 Regulamin obowiązuje od dnia 9 grudnia 2022 r.
14.9 Regulamin w aktualnej wersji jest dostępny w Portalach Grupy BHP.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Pouczenie o odstąpieniu od Umowy.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Grupę BHP z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).


Mogą Państwo przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres biuro@bonnierhealthcare.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Grupa BHP sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) /umowy dostawy następujących rzeczy(*) /umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) wybrać właściwe

 

 

Obowiązuje od 09.12.2022 r.

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij