Regulamin

Art. 1. - WSTĘP

Serwis Konsylium24.pl jest serwisem przeznaczonym tylko i wyłącznie dla lekarzy. Jego celem jest umożliwienie lekarzom wymiany opinii na temat trudnych przypadków klinicznych i innych problemów związanych z wykonywaniem pracy zawodowej lekarza. W domenie internetowej konsylium24.pl obok serwisu Konsylium24 funkcjonują inne serwisy internetowe: Kompendium24.pl (zawierający: testy edukacyjne, konsultacje lekarskie, opinie o miejscach odbywania stażu podyplomowego oraz miejscach robienia specjalizacji medycznych, materiały redakcyjne o tematyce medycznej, oferty pracy dla lekarzy, bazę konferencji medycznych dla lekarzy, ogłoszenia drobne, indeks leków, profile zawodowe lekarzy), GdzieSkierowac24.pl, DoLekarzy24.pl i MedPanel24.pl. Zarejestrowani i zweryfikowani użytkownicy mogą czytać treści zamieszczone w serwisie, przesyłać własne posty, pisać komentarze, brać udział w ankietach, tworzyć własne sondy. Warunki korzystania z serwisu www.Konsylium24.pl i innych serwisów podpiętych pod domenę Konsylium24.pl reguluje niniejszy Regulamin. Regulamin określa prawa i obowiązki zarówno Użytkowników, jak i Administratora serwisu.

Każdy Użytkownik przed rejestracją lub zalogowaniem się do serwisu, zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu.

Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i z akceptacją Regulaminu. Nazwa Serwisu i podserwisów, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Art. 2. - DEFINICJE

 1. Administrator lub Administrator Serwisu - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest Grupa Rx Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1, KRS 0000150677, NIP 526 26 78 177.
 2. Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług, przy czym Użytkownikiem może być tylko lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu i korzystający z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Administratora, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, z wyłączeniem serwisu DoLekarzy24.pl, gdzie Użytkownikiem może być dodatkowo Administrator Profilu nie będący lekarzem oraz serwisu Kompendium24.pl, gdzie Użytkownikiem może być student medycyny.
 3. Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
 4. Serwis - serwis internetowy, wraz ze wszystkimi podserwisami, należący do Administratora, umieszczony w domenie internetowej Konsylium24.pl w ramach którego Administrator świadczy Usługi.
 5. Post - tekst, obrazy, prezentacje, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać umieszczone w Serwisie.
 6. Dane Osobowe - podane w trakcie rejestracji informacje lub na formularzu danych osobowych w profilu lub drogą mailową i telefoniczną, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem serwisu oraz w innych celach wskazanych w zgodzie udzielonej przez Użytkownika oraz z poszanowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000).
 7. Komentarz - tekst, obrazy, prezentacje, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone pod danym Postem umieszczonym w Serwisie.
 8. Utwór - Posty i Komentarze i inne treści zamieszczane przez użytkowników w obrębie serwisu.
 9. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora serwisu.
 10. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 11. Serwis DoLekarzy24.pl - podserwis internetowy, umieszczony pod adresem internetowym https://a.konsylium24.pl/dolekarzy24 Serwis ten jest wyodrębnioną częścią serwisu Konsylium24.pl w celu umożliwienia podmiotom prawnym zakładania własnych Profili i publikowania treści skierowanej do lekarzy. Serwis składa się głównie z Profili i treści na nich publikowanych oraz innych treści publikowanych przez Administratora Serwisu. Podstawowe zasady korzystania z serwisu DoLekarzy24.pl są określone w artykule 9 niniejszego Regulaminu.
 12. Serwis Kompendium24.pl - serwis internetowy, umieszczony pod adresem internetowym Kompendium24.pl i Konsylium24.pl/kompendium24 Serwis umożliwia lekarzom wymiany informacji nt, profesjonalnej wiedzy medycznej (dostęp do ekspertów i wytycznych), publikowania treści redakcyjnych skierowanych do lekarzy, dostępu do ofert pracy, do testów edukacyjnych, ogłoszeń “szukam pracy”, lekarskich ogłoszeń drobnych, konferencji, bazy leków, profili zawodowych lekarzy. Serwis ten jest też dostępny w ograniczonym zakresie studentom medycyny w celach edukacyjnych. Podstawowe zasady korzystania z serwisu Kompendium24.pl są określone w artykule 10 niniejszego Regulaminu.
 13. Serwis GdzieSkierowac24.pl - podserwis internetowy stanowiący wyodrębnioną funkcjonalnie część serwisu Konsylium24.pl, umieszczony pod dwoma adresami internetowymi:
  1. www.konsylium24.pl/gdzie_skierowac umożliwiający lekarzom:
   • wyszukanie w bazie lekarzy specjalisty w zakresie danej specjalizacji, schorzenia, badania w obrębie danego miasta lub regionu i polecenie go, a także nawiązanie z nim kontaktu.
   • wyszukiwanie w bazie placówek, placówki w zakresie danej specjalizacji, schorzenia, badania w obrębie danego miasta lub regionu.
   Podstawowe zasady korzystania z serwisu GdzieSkierowac24.pl są określone w artykule 11 niniejszego Regulaminu.
  2. www.gdzieskierowac24.pl umożliwiający pacjentom:
   • wyszukanie w bazie lekarzy specjalisty w zakresie danej specjalizacji, schorzenia, badania w obrębie danego miasta lub regionu.
   • wyszukiwanie w bazie placówek, placówki w zakresie danej specjalizacji, schorzenia, badania w obrębie danego miasta lub regionu.
   Podstawowe zasady korzystania z serwisu GdzieSkierowac24.pl są określone w artykule 11 niniejszego Regulaminu.
 14. Serwis MedPanel24.pl - podserwis internetowy, umieszczony pod adresem internetowym Medpanel24.pl Serwis ten jest wyodrębnioną częścią serwisu Konsylium24.pl w celu umożliwienia użytkownikom Serwisu branie udział w ankietach badawczych uruchamianych przez Administratora . Podstawowe zasady korzystania z serwisu MedPanel24.pl są określone w artykule 14 niniejszego Regulaminu.

Art. 3. - WARUNKI TECHNICZNE i PODSTAWOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersjach 7 i wyższych lub Opera w wersjach 10.10 i wyższych lub Firefox w wersjach 3.6 i wyższych, Google Chrome w wersjach 17 i wyższych. Przeglądarka powinna akceptować "cookie",
  3. konta poczty elektronicznej e-mail z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail.
 2. Administrator zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Użytkownika Usług nie później niż 24 godziny od momentu prawidłowego utworzenia konta. Jeżeli konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane umieszczone przez niego w Serwisie mogą być informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Serwisie w Profilu Użytkownika.
 4. W ramach serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych plików lub programów.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem z niezabezpieczonego komputera Użytkownika podłączonego do sieci Internet, w szczególności za włamania do systemu i poczty Użytkownika, przejęcia loginu i hasła, zainfekowania wirusami, etc.
 6. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobra, w tym dobra osobiste i prawa autorskie. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, zawieszony lub zablokowany, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu wiadomości o bezprawnym charakterze danych. W szczególności zabronione jest:
  1. umieszczanie danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne;
  2. umieszczania danych, treści lub zdjęć obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);
  3. umieszczanie danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;
  4. rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, badawczej itp.;
  5. wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding);
  6. jakiekolwiek działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu, narazić Serwis na straty finansowe lub narazić na utratę renomy, wizerunku lub dobrego imienia;
  7. zbieranie treści i danych Użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do Serwisu z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących);
  8. przesyłanie wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju;
  9. wyłudzanie i przekazywanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do Profilu należącego do innej osoby;
  10. umieszczanie przez Użytkowników reklam i innych treści o charakterze reklamowym;
  11. używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe;
  12. umieszczania Utworów, które naruszają prawa autorskie osób trzecich.
 7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik Serwisu dopuszcza się działań wymienionych w ustępie 3.6, Administrator może niezwłocznie usunąć z serwisu naruszającą Regulamin treść.
 8. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik Serwisu dopuszcza się działań wymienionych w ustępie 3.6, Administrator może niezwłocznie zawiesić lub usunąć jego Konto.

Art. 4. - DOSTĘP DO SERWISU I UCZESTNICTWO W NIM

 1. Użytkownikiem Serwisu, z wyłączeniem podserwisu DoLekarzy24.pl i serwisu Kompendium24, może być wyłącznie lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z serwisu, utworzenie konta oraz korzystanie z niego jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Użytkownika w pełnym zakresie jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego w Serwisie - podanie następujących swoich danych: imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej, numeru prawa wykonywania zawodu lekarza, uzyskanej lub w trakcie specjalizacji medycznej, roku ukończenia studiów, głównego miejsca pracy, tytułu zawodowego, przynależności do Izby Lekarskiej, nazwy ukończonej uczelni i medycznej oraz wyrażenie zgody na zapoznanie się z Regulaminem i Polityką prywatności i akceptację ich treści, oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą mailową informacji od Serwisu i dotyczących Serwisu.
 3. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny lub logując się do Serwisu oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne, prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym i są jego danymi osobowymi,
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności nie rejestruje się w czyimś imieniu,
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail cyklicznych newsletterów, zaproszeń do ankiet lub badań, komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach, nowych komentarzach, zaproszeniach w skrzynce Konsylium24.pl, komunikatach o przerwach technicznych w działaniu Serwisu oraz nowych funkcjonalnościach,
  5. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Serwisie i jego podserwisach w ramach innych serwisów administrowanych przez Grupa Rx Sp. z o.o., (Administratora niniejszego Serwisu) związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, przy czym Użytkownik zachowuje w każdym czasie prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych,
  6. wyraża zgodbę na podanie w szczególnych przypadkach swojego imienia i nazwiska w wiadomościach e-mail wysyłanych za pośrednictwem serwisu (np. zaproszenie znajomego do serwisu),
  7. wyraża zgodę na przesyłanie swoich danych używanych w serwisie (pseudonim, specjalizacja, staż) w powiadomieniach o nowych Postach wysyłanych cyklicznie do grupy Użytkowników, która takie powiadomienia zamówiła,
  8. wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego pseudonimu, specjalizacji, stażu i wypowiedzi w serwisie w materiałach informacyjnych i promocyjnych tworzonych przez Administratora,
  9. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883),
  10. zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać,
  11. zapoznał się z warunkami określonymi w Polityce Prywatności i akceptuje jej treść,
  12. będzie logował się do serwisu tylko i wyłącznie we własnym imieniu w oparciu o swoje dane rejestracyjne,
  13. wyraża zgodę na usunięcie przez Administratora wpisów naruszających obowiązujące przepisy prawa, naruszających niniejszy Regulamin, a także naruszających dobre obyczaje lub prawa osób trzecich,
  14. wyraża zgodę na usunięcie jego Profilu przez Administratora w przypadku wpisów rażąco naruszających obowiązujące przepisy prawa, rażąco naruszających niniejszy Regulamin, a także rażąco naruszających dobre obyczaje lub prawa osób trzecich.
  15. Wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora z przekazanego mu numeru telefonu w celach związanych z funkcjonowaniem serwisów i obecnością w nich Użytkownika, np. sprawy związane z rejestracją, logowaniami, profilem zawodowym, nagrodami za konkursy, wynagrodzeniem za udział w badaniach, informacjami o ofertach pracy, informacjami o webinarach itp
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika. Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług Strony przyjmują wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego do Administratora i pozytywną weryfikację podanych danych. Weryfikacja jest przeprowadzana automatycznie po wypełnianiu formularza.
 5. Użytkownik aby otrzymać dostęp do serwisu www.Konsylium24.pl musi przejść proces rejestracji: wypełnić zamieszczony na stronie formularz, odebrać e-mail z informacją o rejestracji, potwierdzić rejestrację. Pełny dostęp do serwisu www.Konsylium24.pl możliwy jest tylko po pełnym zarejestrowaniu się Użytkownika.
 6. Rejestrując się w serwisie Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania autorskich praw majątkowych w tym praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób;
  2. nie przeprowadzania działań naruszających prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu;
  4. powstrzymywania się od podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób;
  5. powstrzymywania się od podejmowania działań mających na celu promowanie serwisów i działalności konkurencyjnej w stosunku do Serwisu;
  6. powstrzymywania się od podejmowania działań szkodzących Serwisowi i społeczności Konsylium24;
  7. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań zmierzających do uzyskiwania od innych Użytkowników, haseł, loginów i innych danych identyfikacyjnych.
 7. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez wyrejestrowanie się z Serwisu. Wyrejestrowanie z serwisu jest dokonywane przez Administratora w oparciu o prośbę użytkownika o wyrejestrowanie. W wyniku wyrejestrowania Administrator usuwa z bazy danych wszystkie dane osobowe wyrejestrowanego użytkownika, a profil użytkownika nie jest dostępny. Wyrejestrowanie nie usuwa wypowiedzi użytkownika, które zostają częścią serwisu po wyrejestrowaniu.
 8. Użytkownik występuje w Serwisie Konsylium24.pl pod wybranym podczas rejestracji loginem. Użytkownik może zmienić login tylko raz do roku. Użytkownik nie może wybrać loginu, który jest lub był używany przez innego Użytkownika. Po zmianie loginu Użytkownik nie będzie mógł wrócić do poprzedniego loginu.
 9. W stosunku do użytkowników łamiących niniejszy regulamin Administrator zastrzega sobie prawo wysłania ostrzeżenia z prośbą o zaprzestanie takich działań lub wysłania ostrzeżenia wraz z czasowym zawieszeniem dostępu do Serwisu.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy poprzez usunięcie konta Użytkownika, jeżeli uzna, że działania Użytkownika są szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą serwisu, jego celem i przeznaczeniem, lub w inny sposób wpływają negatywnie na wizerunek serwisu lub jego dobre imię i markę.
 11. Ponowna rejestracja usuniętego przez Administratora Użytkownika jest możliwa tylko za zgodą Administratora.
 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwość, co do prawdziwości podanych przy rejestracji danych osobowych, Administrator ma prawo zawiesić dostęp Użytkownika do Konsylium24, aż do wyjaśnienia sytuacji.
 13. Użytkownik może mieć tylko jedno konto. W przypadku zablokowania, zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika, założenie przez Niego nowego konta jest możliwe tylko za zgodą Administratora. Odmowa Administratora co do założenia nowego konta nie wymaga uzasadnienia.
 14. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym Osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych Osób.
 15. Administrator ma prawo zawieszenia, zablokowania i usunięcia konta Użytkownika, który narusza jakiekolwiek postanowienia Regulaminu.

Art. 5. - POSTY I KOMENTARZE

 1. Dokonując rejestracji, Użytkownik udziela Administratorowi licencji do Utworów umieszczonych w Serwisie oznaczającej prawo do korzystania z przekazanych do Serwisu Postów i Komentarzy na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:
  1. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najem egzemplarzy utworu,
  3. publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 2. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.
 3. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji. Wraz z udzieleniem licencji do Utworów Użytkownik nieodpłatnie udziela Administratorowi prawa do wykonywania zależnych praw autorskich do Utworów w zakresie czasowym i na polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Licencja ma charakter niewyłączny.
 5. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.
 6. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do Serwisu Postów i Komentarzy, za których umieszczenie w Serwisie otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Użytkownik zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności w przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich z tego tytułu.
 7. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do serwisu jedynie takie Posty i Komentarze, z których wykorzystanie przez Administratora jest zgodne z prawem i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, praw osobistych, ani też danych osobowych osób trzecich. W przypadku naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie tych praw.
 8. Administrator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania przekazanych Postów i Komentarzy. Przez rozpowszechnianie rozumie się też umieszczanie postów w boksach o charakterze cross-promocyjnym i w cotygodniowym mailingu. Odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. Administrator lub osoba przez niego upoważniona może także usunąć lub ukryć Posty i Komentarze, do których rozpowszechniania Administrator wcześniej przystąpił.
 9. Administrator ma prawo do przeniesienia Postu lub Komentarza do innego działu bez obowiązku poinformowania użytkownika o tym fakcie.
 10. Administrator lub osoba przez niego upoważniona może usuwać lub ukrywać Posty i Komentarze, jeżeli uzna, że ich treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik może sobie samodzielnie ustawić w Profilu czy chce mieć wyświetlane ukryte posty lub komentarze. Usunięcie lub ukrycie Postu lub Komentarza nie wymaga uzasadnienia.
 11. Administrator może czasowo zablokować Użytkownikowi możliwość przekazywania do Serwisu Postów i Komentarzy, jeżeli uzna, że choć niektóre Posty lub Komentarze przekazywane przez tego Użytkownika naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. Zastosowanie blokady nie wymaga uzasadnienia.
 12. Akceptując regulamin Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym również zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych oraz pozostają w zgodzie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.02.21.204-j.t. z późn. zm.) oraz z postanowieniami Kodeksu Etyki Lekarskiej.
 13. Posty i komentarze w działach Problemy Kliniczne i Problemy Lekarskie, powinny mieć charakter merytorycznej dyskusji. Administrator lub osoba przez niego upoważniona może usuwać lub ukrywać Posty i Komentarze w tych działach, jeżeli uzna, że ich treść nie jest merytoryczna, jest nie na temat, zaburza sens dyskusji, i mieści się w przestrzeni wypowiedzi typu "hate speech" lub "trolling".

Art. 6. - REKLAMACJE

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego na adres e-mail biuro@gruparx.com.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Administratora w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.
 3. Reklamacje składane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu nie będą rozpatrywane. Administrator nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

Art. 7. - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator zobowiązuje się, by jakość świadczonych usług była jak najwyższa. Jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników, lub innymi przyczynami, za które Administrator odpowiedzialności nie ponosi.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu lub jego Administratora. Użytkownicy wysyłający wiadomości, posty lub komentarze, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą z tego tytułu ponosić odpowiedzialność karną i cywilną na zasadach ogólnych.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w serwisie, w szczególności prawdziwość danych, naruszenie dóbr osobistych lub innych praw osób trzecich, w tym praw autorskich. W przypadku skierowania do Administratora roszczeń osób trzecich, odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik umieszczający dane, posty, komentarze, etc.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź osób trzecich.

Art. 8. - DANE OSOBOWE

 1. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie usługi Serwisu (rozpoczęcie lub kontynuowanie) od wykazania przez Użytkownika prawdziwości Danych Osobowych oraz uprawnień lekarskich stosownymi dokumentami. W tym celu Administrator może poprosić Użytkownika o przesłanie kopii stosownych dokumentów, Przesłanie kopii dokumentu jest całkowicie dobrowolne, z zastrzeżeniem, iż brak ich przekazania uprawnia Administratora do odmowy świadczenia usługi Serwisu.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych, Administrator ma prawo do:
  1. wezwania Użytkowania do aktualizacji lub usunięcia nieprawdziwych danych;
  2. zawieszenia dostępności wybranych usług w serwisie;
  3. zawieszenia konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy;
  4. całkowitego i bezpowrotnego usunięcia konta Użytkownika.
 4. Administrator archiwizuje dane w ramach serwisu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ustalenia Jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali w celach dowodowych fakt uzyskania tych wiadomości i danych oraz ich treść.

Art. 9. - SERWIS  DOLEKARZY24.PL

 1. Podstawowe definicje serwisu DoLekarzy24.pl:
  1. Administrator lub Administrator Serwisu - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Właścicieli Profili, którym jest Grupa Rx Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1, KRS 0000150677, NIP 526 26 78 177.

    

  2. Serwis DoLekarzy24.pl - serwis internetowy umieszczony pod adresem internetowym www.Konsylium24.pl/DoLekarzy24, w ramach którego Administrator świadczy Usługi.
  3. Profil / Strona Profilu - ministrona www założona przez Administratora Profilu, widoczna w Serwisie DoLekarzy24.pl, zawierająca treści napisane przez Administratora Profilu lub innych Użytkowników Serwisu, w tym posty, komentarze oraz wszelkie informacje i dane umieszczone na tej stronie. W każdym Profilu winny znajdować się informacje o jego Administratorze, oferowanych przez niego produktach, usługach lub inne dane lub informacje.
  4. Administrator Profilu - osoba reprezentująca właściciela/twórcę Profilu mająca uprawnienia do zarządzania treścią zamieszczoną na Profilu. Administratorem Profilu może być też Administrator Serwisu. Każdy Administrator Profilu przed rejestracją lub zalogowaniem się do Serwisu DoLekarzy24.pl, zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu DoLekarzy24. Korzystanie z Serwisu DoLekarzy24.pl jest jednoznaczne z zapoznaniem się i z akceptacją Regulaminu DoLekarzy24.pl.
  5. Użytkownicy Serwisu DoLekarzy24.pl - są to lekarze zarejestrowani w serwisie Konsylium24.pl oraz Administratorzy Profili.
  6. Właściciel Profilu / Twórca Profilu - właścicielem/twórcą Profilu może być tylko zweryfikowany przez Administratora Serwisu podmiot prawny. W szczególnych przypadkach właścicielem/twórcą Profilu może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca wartościowe treści skierowane dla lekarzy. W takiej sytuacji decyzja o założeniu Profilu jest podejmowana w wyniku imiennego zaproszenia wysłanego przez Administratora Serwisu.
  7. Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu na rzecz Właścicieli Profili oraz Użytkowników Serwisu w oparciu o Regulamin DoLekarzy24.pl. W szczególności usługi Serwisu DoLekarzy24.pl obejmują: tworzenie własnych Profili, umieszczanie w nich treści, zarządzanie treścią umieszczoną na własnym Profilu, przeglądnie treści zamieszczonych w Serwisie, przesyłanie własnych postów, pisanie komentarzy, tworzenie własnych sond przy postach.
  8. Konto - konto lekarza zarejestrowanego w Konsylium24.pl lub Profil założony w Dolekarzy24.pl.
 2. Uczestnictwo w serwisie DoLekarzy24.pl w wersji podstawowej lub jako użytkownik serwisu (lekarze z poziomu Konsylium24.pl) jest dobrowolne i bezpłatne i odbywa się na dwa sposoby:
  1. Lekarze zarejestrowani w serwisie Konsylium24.pl (użytkownicy serwisu) mogą korzystać z Serwisu DoLekarzy24.pl bez konieczności tworzenia własnego profilu i dodatkowego logowania. Do korzystania z Serwisu DoLekarzy24.pl jest wystarczający login i hasło tożsame z logowaniem do Konsylium24.pl. W takim przypadku lekarze Konsylium24.pl mają prawo dodawać posty i komentarze oraz przeglądać Profile i treści na nich zawarte. W tej sytuacji wiąże ich Regulamin Serwisu Konsylium24.pl oraz uprawnienia i ograniczenia wynikające z Regulaminu Serwisu DoLekarzy24.pl, dostępnego pod adresem internetowym www.Konsylium24.pl/DoLekarzy24
  2. Osoba zakładająca Profil we własnym imieniu lub w imieniu osoby lub organizacji przez siebie reprezentowanej jest Administratorem Profilu. Korzystanie z serwisu, utworzenie Profilu może nastąpić wyłącznie po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Administratora Serwisu. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Administratora Serwisu, a tym samym aktywowanie Profilu, jest akceptacja Regulaminu Serwisu DoLekarzy24.pl oraz spełnienie warunków rejestracji w nim określonych.
  3. Posty i komentarze dodane przez lekarzy w DoLekarzy24.pl są opatrzone imieniem i nazwiskiem dodającego post/komentującego lekarza. Przed pierwszym wejściem do Serwisu DoLekarzy24 Użytkownik jest odpowiednio informowany o zmianie sposobu wypowiadania się.
  4. Każdy Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie swojego imienia i nazwiska przy komentarzach i postach w sytuacji opisanej w p. 9.2c.
  5. Administrator Serwisu informuje, że wypowiedzi (posty, komentarze) lekarzy publikowane w DoLekarzy24.pl nie będą powiązane z kontami tych lekarzy w Konsylium24.pl (w tym, że wypowiedziach lekarzy opublikowanych przed 22.05.2014 nie zostanie zmieniona nazwa autora z loginu posiadanego w Konsylium24 na imię i nazwisko - wypowiedzi te pozostaną anonimowe, opisane loginem Konsylium24).
 3. Podstawowe zasady korzystania przez użytkowników serwisu (lekarzy zarejestrowanych w serwisie Konsylium24.pl) z serwisu DoLekarzy24.pl):
  1. Zabrania się Użytkownikom Serwisu DoLekarzy24.pl zamieszczania w nim treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobra. Wiążące są obowiązki i ograniczenia zawarte w rozdziale 3 i 4 Regulaminu serwisu Konsylium24.pl, a w szczególności w pkt. 3.6. oraz 4.6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik Serwisu dopuszcza się takich działań, Administrator może niezwłocznie usunąć z serwisu naruszającą Regulamin treść oraz zawiesić lub usunąć jego Konto.
  2. Administrator Profilu może usuwać ze swojego profilu posty i komentarze innych Użytkowników Serwisu jeśli godzą w jego dobre imię lub wizerunek oraz z innych ważnych dla Niego przyczyn.
  3. Administrator Serwisu może usuwać Posty i Komentarze, jeżeli uzna, że ich treść narusza postanowienia Regulaminu serwisu DoLekarzy24.pl. Usunięcie Postu lub Komentarza nie wymaga uzasadnienia.
  4. Administrator Serwisu DoLekarzy24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Administratorów Profili i Użytkowników Serwisu. Umieszczane przez nich treści nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu lub jego Administratora. Użytkownicy wysyłający wiadomości, posty lub komentarze, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą z tego tytułu ponosić odpowiedzialność karną i cywilną na zasadach ogólnych.
  5. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści niezgodnych z Regulaminem serwisów Konsylium24.pl oraz DoLekarzy24.pl lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Administrator Profilu oraz Użytkownik serwisu zamieszczający treści zabronione lub niezgodne z prawem ponosi odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora Serwisu lub Profilu bądź też osób trzecich.
  6. Logowanie w serwisie DoLekarzy24.pl oznacza, iż Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Administratora Serwisu, zgodnie z warunkami Regulaminu w celu i w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług serwisu.

Art. 10. - SERWIS  KOMPENDIUM24.PL

 1. Podstawowe definicje serwisu Kompendium24.pl:
  1. Administrator lub Administrator Serwisu - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Właścicieli Profili, którym jest Grupa Rx Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1, KRS 0000150677, NIP 526 26 78 177.
  2. Serwis Kompednium24.pl - serwis internetowy umieszczony pod adresem internetowym www.Konsylium24.pl/kompendium24 i kompendium24.pl, w ramach którego Administrator świadczy Usługi.
  3. Strona Zagadnienia - ministrona www założona przez Administratora skupiająca praktyczną i teoretyczną wiedzę odnośnie wybranego zagadnienia medycznego, widoczna w Serwisie Kompendium24.pl, zawierająca treści dodane przez Użytkowników Serwisu, Ekspertów lub Redakcję Serwisu.
  4. Redakcja Serwisu - osoba reprezentująca Administratora, mająca uprawnienia do zarządzania treścią zamieszczoną na serwisie Kompendium24.
  5. Użytkownicy Serwisu Kompendium24.pl - są to lekarze zarejestrowani w serwisie Konsylium24.pl, w serwisie Kompendium24.pl występujący pod imieniem i nazwiskiem podanym podczas rejestracji w Serwisie. Użytkownikami Kompendium24 mogą też być studenci medycyny, jednakże tylko w trybie read only, tzn. nie mogą być aktywnymi uczestnikami Serwisu Kompendium24. Mogę tylko zapoznawać się z zamieszczoną tam treścią w celach edukacyjnych. Nie jest im wyświetlana reklama przeznaczona dla lekarzy, w szczególności reklama leków na receptę.
  6. Ekspert - lekarz z dorobkiem naukowym, który w wybranym okresie czasu, występując pod własnym imieniem i nazwiskiem, odpowiada na pytania Użytkowników lub bierze udział w dyskusjach klinicznych. O wpisaniu lekarza na listę ekspertów decyduje, w drodze jednostronnej decyzji, Administrator Serwisu. Od decyzji Administratora w tym zakresie nie przysługują reklamacje ani odwołania.
  7. Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu w oparciu o Regulamin Konsylium24.pl.
  8. Profil Lekarza w serwisie Kompendium24.pl - zbiór informacji na temat lekarza dotyczących wyłącznie jego działalności zawodowej oraz innych informacji udostępnionych przez lekarza, Jest tożsamy z informacjami w serwisie GdzieSkierowac24.pl.
 2. Lekarze zarejestrowani w serwisie Konsylium24.pl (Użytkownicy Serwisu) mogą korzystać z Serwisu Kompendium24.pl bez konieczności dodatkowego logowania. Do korzystania z Serwisu Kompendium24.pl jest wystarczający login i hasło tożsame z logowaniem do Konsylium24.pl. Studenci medycyny, aby korzystać z Serwisu Kompendium24, muszą się zarejestrować i zaakceptować przeznaczony specjalnie dla nich Regulamin korzystania z Serwisu Kompendium24 w wersji dla studentów.
 3. Użytkowników Serwisu Kompendium24 wiąże Regulamin Serwisu Konsylium24.pl oraz uprawnienia i ograniczenia wynikające z artykułu 10 Regulaminu Konsylium24.
 4. Posty dodane w Kompendium24.pl mogą być dodawane i komentowane tylko i wyłącznie pod imieniem i nazwiskiem komentującego lub autora. W każdym takim przypadku Użytkownik jest odpowiednio informowany i proszony o wyrażenie zgody na takie działanie.
 5. Każdy Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie swojego imienia i nazwiska przy komentarzach i postach w sytuacji opisanej w p. 10.4.
 6. W przypadku Utworów zamieszczanych w Kompendium24 przez Użytkowników, stosują się wszystkie zapisy artykułu 5 niniejszego Regulaminu.
 7. Baza Profili Lekarzy w Serwisie Kompendium24.pl jest stworzona w oparciu o dane osobowe podane podczas rejestracji do serwisu Konsylium24 oraz w oparciu o dane podane przez Użytkownika w serwisie GdziSkierowac24.pl. Każdy lekarz zarejestrowany w Konsylium24 ma możliwość edytowania informacji w zakresie jego danych osobowych zawartych w Profilu Lekarza oraz korzystania z jego funkcjonalności. Administrator jest zobowiązany do usunięcia danego Profilu Lekarza na każde żądanie osoby, której dane dotyczą.
 8. Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Administratora w Profilach lekarzy w serwisie Kompendium24.pl:
  1. umożliwienie Użytkownikom serwisu Kompendium24.pl edytowanie własnych Profili Lekarzy;
  2. udostępnia wyszukiwarkę Profili Lekarzy;
  3. umożliwia wysyłanie wiadomości prywatnych pomiędzy właścicielami Profili Lekarzy w Kompendium24.pl;
  4. usługa mailowych powiadomień właściciela Profilu Lekarza o nowych zdarzeniach jakie się pojawiły na jego Profilu Lekarza.
 9. Użytkownik serwisu Kompendium24.pl ma prawo zarządzać Profilem Lekarza zawierającym jego dane, przez co należy rozumieć prawo do edytowania w każdym czasie treści zamieszczonych w Profilu Lekarza, w tym prawo żądania całkowitego usunięcia takiego Profilu Lekarza.
  1. W polach “imię” i “nazwisko” nie można umieszczać innych informacji, w szczególności niedopuszczalne jest umieszczanie tam: nazwy firmy, praktyki oraz placówki medycznej;
  2. Użytkownik serwisu Kompendium24.pl może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w serwisie Kompendium24.pl. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju grafik. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć nielicujących z profesjonalnym charakterem serwisu Kompendium24.pl. Zdjęcie nie spełniające powyższego kryterium może zostać usunięte przez Administratora;
  3. Administrator ma prawo usunąć opublikowane w profilu informacje, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.
 10. Użytkownik serwisu Kompendium24.pl wyraża zgodę na upublicznienie innym lekarzom zarejestrowanym w Konsylium24.p wprowadzonych danych zawodowych.
 11. Komentarze ekspertów przy pytaniach do LEK, L-DEK i PES są chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się, korzystając z serwisu, do przestrzegania autorskich praw majątkowych Wydawcy w tym zakresie.
 12. W dziale "Testy do LEK i PES" w sekcji Repetytorium LEK - treści w slajdach edukacyjnych są chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się, korzystając z serwisu, do przestrzegania autorskich praw majątkowych Wydawcy w tym zakresie.
 13. Użytkownikowi zabrania się jakiegokolwiek kopiowania lub modyfikowania treści chronionych prawem autorskim, w całości bądź w część, w szczególności w celu ich użyczania osobom trzecim, pod groźbą odpowiedzialności karnej i cywilnej. Działania polegające na publikacji lub udostępnieniu, w jakiejkolwiek formie, treści chronionych prawem autorskim, mogą być uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego.

Art. 11. - SERWIS GDZIESKIEROWAC24.PL

 1. Podstawowe definicje serwisu GdzieSkierowac24.pl:
  1. Administrator serwisu GdzieSkierowac24 - Administrator wskazany pkt 2.1 Regulaminu.
  2. Serwis GdzieSkierowac24 - podserwis internetowy stanowiący wyodrębnioną funkcjonalnie część serwisu Konsylium24.pl, umieszczony pod dwoma adresami internetowymi: wersją dostępną dla zalogowanych użytkowników w domenie www.konsylium24.pl/gdzie_skierowac zwaną dalej GS24/Lekarze oraz niezalogownaych użytkowników w domenie www.gdzieskierowac24.pl, zwaną dalej GS24/Pacjenci w ramach których Administrator świadczy Usługi.
  3. Użytkownik serwisu GdzieSkierowac24:
   1. Lekarz - zarejestrowany użytkownik w serwisie Konsylium24.pl, który uzyskuje dostęp do Usług oferowanych przez Administratora dla lekarzy w serwisie GdzieSkierowac24, stanowiącym funkcjonalność Serwisu.
   2. Niezalogowany Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ma dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę i skorzystała z wyszukiwarki Lekarzy.
   3. Menedżer placówki - zalogowany użytkownik, reprezentujący Placówkę Medyczną zatrudniającą lekarzy, której profil jest w GdzieSkierowac24.pl. Menedżer placówki może edytować dane wyświetlane na jego Profilu, w tym również listę pracujących w niej lekarzy. Menedżer Placówki ma również możliwość edytowania Profili pracujących u niego lekarzy, pod warunkiem, że Ci lekarze wyrazili na to zgodę. Menedżer placówki bierze na siebie odpowiedzialność prawną za szkody powstałe po stronie Administratora w związku z ewentualnymi roszczeniami lekarzy odnośnie zmian dokonanych na Profilach lekarzy przez Menedżera placówki.
  4. Profil Lekarza w serwisie GdzieSkierowac24 - zbiór informacji na temat lekarza dotyczących jego działalności zawodowej oraz innych informacji udostępnionych przez lekarza, umieszczony w serwisie GdzieSkierowac24, posiadający unikalne adresy URL.
  5. Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora serwisu GdzieSkierowac24 na rzecz Użytkowników serwisu GdzieSkierowac24 w oparciu o Regulamin Konsylium24.pl.
 2. Lekarze zarejestrowani w serwisie Konsylium24.pl (Użytkownicy Serwisu) mogą korzystać z serwisu GS24/Lekarze bez konieczności dodatkowego logowania. Do korzystania z serwisu GdzieSkierowac24 jest wystarczający login i hasło tożsame z logowaniem do Konsylium24.pl.
 3. Przy korzystaniu z serwisu GS24/Lekarze lekarzy obowiązuje Regulamin Serwisu Konsylium24.pl w szczególności wiążą go określone w art. 4 Regulaminu ograniczenia, których zobowiązany jest przestrzegać.
 4. Każdy Lekarz edytując swój Profil Lekarza w GS24/Lekarze lub oceniając innych lekarzy wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska w swoim Profilu Lekarza w serwisie GdzieSkierowac24 oraz w Profilach innych lekarzy, na których wykonał jakąś aktywność.
 5. W przypadku Utworów zamieszczanych w serwisie GdzieSkierowac24.pl przez Użytkowników serwisu GdzieSkierowac24.pl, stosują się wszystkie zapisy artykułu 5 niniejszego Regulaminu.
 6. Baza Profili Lekarzy w Serwisie GdzieSkierowac24 jest stworzona w oparciu o dane osobowe podane podczas rejestracji do serwisu Konsylium24. Każdy lekarz zarejestrowany w Konsylium24 ma możliwość edytowania informacji w zakresie jego danych osobowych zawartych w Profilu Lekarza oraz korzystania z jego funkcjonalności. Administrator jest zobowiązany do usunięcia danego Profilu Lekarza na każde żądanie osoby, której dane dotyczą, niezależnie od tego czy taka osoba jest Użytkownikiem.
 7. Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Administratora w zakresie serwisu GdzieSkierowac24:
  1. W serwisie GS24/Pacjenci Usługodawca świadczy Usługi:
   1. wyszukiwarka Lekarzy;
   2. wyszukiwarka Placówek;
   3. prezentacja Profilu lekarza;
   4. prezentacja Rofilu Placówki.
  2. Informacje i opinie o Lekarzach publikowane są w formie list, w których miejsce na liście zależy m.in. od otrzymanych opinii. Usługodawca nie przyznaje miejsc na liście za ekwiwalent pieniężny lub inny ekwiwalent majątkowy.
  3. W serwisie GS24/Lekarze Usługodawca świadczy Usługi:
   1. edytowanie własnych Profili Lekarzy;
   2. wyszukiwarka Lekarzy;
   3. wyszukiwarka Placówek;
   4. polecanie innych lekarzy;
   5. wysyłanie wiadomości prywatnych pomiędzy lekarzami;
   6. mailowe powiadomienia o nowych zdarzeniach jakie się pojawiły na jego Profilu Lekarza.
 8. Dostęp do usług serwisu GdzieSkierowac24.pl jest bezpłatny.
 9. Użytkownik serwisu GS24/Lekarze ma prawo zarządzać Profilem Lekarza zawierającym jego dane, przez co należy rozumieć prawo do edytowania w każdym czasie treści zamieszczonych w Profilu Lekarza, w tym prawo żądania całkowitego usunięcia takiego Profilu Lekarza.
  1. Każdy Użytkownik serwisu GS24/Lekarze może posiadać tylko jeden Profil Lekarza w serwisie GdzieSkierowac24. Niedozwolone jest tworzenie Profilu Lekarza wspólnego dla kilku lekarzy, lub tworzenie kilku Profili Lekarza dla jednej osoby. Profile zduplikowane będą usuwane.
  2. W polach “imię” i “nazwisko” nie można umieszczać innych informacji, w szczególności niedopuszczalne jest umieszczanie tam: nazwy firmy, praktyki oraz placówki medycznej. Podane imię i nazwisko powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
  3. Użytkownik serwisu GS24/Lekarze może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w serwisie GdzieSkierowac24. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju grafik. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć nielicujących z profesjonalnym charakterem serwisu GdzieSkierowac24.pl. Zdjęcie nie spełniające powyższego kryterium może zostać usunięte przez Administratora.
  4. Administrator ma prawo usunąć opublikowane w profilu informacje, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.
 10. Polecanie innych lekarzy odbywa się według poniższych zasad:
  1. Jest dostępne tylko i wyłącznie pod imieniem i nazwiskiem polecającego podanym podczas rejestracji do Konsylium24 z ewentualnymi późniejszymi zmianami, przy czym imię i nazwisko osoby polecającej jest do wiadomości tylko i wyłącznie osobie poleconej.
  2. Polecenia mogą dotyczyć tylko działalności zawodowej lekarza.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść poleceń i wiadomości przekazywanych przez Użytkowników.
  4. Polecenie może zostać usunięte z Profilu Lekarza przez Użytkownika serwisu GdzieSkierowac24.pl, który jest jego właścicielem.
  5. Lekarz polecający wyraża zgodę na poinformowanie o tym fakcie polecanego lekarza.
 11. Użytkownik serwisu GdzieSkierowac24.pl wyraża zgodę na upublicznienie innym lekarzom i pacjentom wprowadzonych danych zawodowych w celu ułatwienia lekarzom i pacjentom dotarcia do szukanych specjalistów.
 12. Administrator ma prawo edytować miejsce pracy lekarza w jego profilu w GdzieSkierowac24.
 13. Administratorzy profili placówek w GdzieSkierowac24 mają prawo edytowac profile lekarzy w GdzieSkierowac24.pl, tylko wtedy gdy mają odrębną zgodę lekarza na takie działanie.

Art. 12. - OGŁOSZENIA "SZUKAM PRACOWNIKA" I "SZUKAM PRACY"

 1. Serwis Kompendium24.pl umożliwia swoim Użytkownikom poszukiwanie pracy oraz pracowników za pośrednictwem ogłoszeń umieszczanych w Serwisie.
 2. Dodawane ogłoszenia mogą przybierać kształt oferty pracy oraz ogłoszenia „szukam pracy”.
 3. Oferty pracy mogą być dodawane zarówno przez Użytkowników Serwisu, w części dostępnej po zalogowaniu, jak i przez podmioty zewnętrzne (np. placówki medyczne lub agencje rekrutacyjne) poprzez odpowiedni formularz dodawania oferty pracy dostępny w części Serwisu nie wymagającej zalogowania.
 4. Dodawane oferty pracy mogą dotyczyć tylko i wyłącznie wykonywania zawodu lekarza. Administrator może odmówić publikacji oferty pracy lub ogłoszenia jeżeli stwierdzi, że dana oferta lub ogłoszenie nie dotyczy wykonywania zawodu lekarza. Od decyzji Administratora w tym zakresie nie przysługują reklamacje ani odwołania. W szczególnych przypadkach oferta pracy może dotyczyć stanowisk administracyjno-kierowniczych w placówkach medycznych.
 5. Użytkownik lub podmiot zewnętrzny dodający ogłoszenie ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczenie ogłoszenia, którego treść łamie w jakikolwiek sposób przepisy prawa polskiego lub międzynarodowego, w szczególności prawa autorskie osób trzecich.
 6. Wszelkie treści ogłoszeń są przesyłane do Serwisu Kompendium24.pl za pomocą Systemów teleinformatycznych.
 7. Użytkownik lub podmiot zewnętrzny dodający ogłoszenie potwierdza, że dane w nim zawarte są prawdziwe i bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie następstwa wynikające z zamieszczenia oferty i/lub ogłoszenia i/lub podanie informacji nieprawdziwych.
 8. Administrator może zaprzestać wyświetlania oferty dodanej przez podmiot zewnętrzny bez podania przyczyny, jeżeli narusza przepisy prawa lub jakiekolwiek zapisy określone w niniejszym Regulaminie.
 9. Umieszczanie ofert i ogłoszeń w Serwisie jest wykonywane poprzez odpowiedni formularz działający w obrębie Serwisu.
 10. Oferty pracy przed publikacją w Serwisie są każdorazowo sprawdzane pod względem wymagań formalnych i merytorycznych. W przypadku znalezienia niezgodności Administrator kontaktuje się z zamieszczającym ogłoszenie za pośrednictwem dostępnych danych kontaktowych i ustala dalsze kroki postępowania. Każda oferta pracy może zostać opublikowana tylko po zaakceptowaniu przez Administratora.
 11. Oferty pracy mogą być dodawane tylko i wyłącznie przez osoby posiadające zgodę i odpowiednie zamocowania prawne podmiotu w imieniu którego oferty zamieszczają.
 12. Zabronione jest publikowanie więcej niż jednego ogłoszenia dotyczącego tej samej oferty pracy, które będzie eksponowane w tym samym czasie w serwisie. Ogłoszenia odnoszące się do tej samej oferty pracy będą usuwane bez zapowiedzi przez Administrację Serwisu.
 13. Ogłoszenie „szukam pracy” musi być zamieszczane bezpośrednio przez użytkownika poszukującego. W przypadku gdy ogłoszenie jest zamieszczane w imieniu i za zgodą innej osoby, użytkownik zamieszczający ogłoszenie musi posiadać pisemną zgodę na zamieszczenie tej informacji od osoby w której imieniu ogłoszenie zostało zamieszczone.
 14. Oferta pracy dla lekarza może dotyczyć tylko jednego stanowiska pracy i może mieć wybrane maksymalnie dwie specjalizacje medyczne (lub jedną specjalizację medyczną – w przypadku ofert pracy dotyczących dyżurów lub zastępstw ).
 15. Oferta pracy dla lekarza, jeżeli dotyczy oferty pracy na terytorium Polski, musi mieć wybrane miejsce pracy z bazy miejsc pracy Serwisu. Baza miejsc pracy Serwisu zawiera tylko i wyłącznie placówki medyczne, mające swoją fizyczną siedzibę, w której są gabinety lekarskie i są przyjmowani oraz leczeni pacjenci.
 16. W przypadku braku danego miejsca pracy na liście dostępnych miejsc pracy w bazie Serwisu, baza zostanie uaktualniona w ciągu dwóch dni roboczych, po otrzymaniu i zweryfikowaniu przesłanych danych teleadresowych wysłanych przez odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Informacja o zaktualizowaniu bazy miejsc pracy zostanie przesłana zgłaszającemu na podany w formularzu zgłoszeniowym mail.
 17. Podmioty zatrudniające lekarzy do pracy w Polsce, identyfikowane poprzez unikalny numer NIP, nie świadczące usług telemedycyny, nie będące firmami pośrednictwa pracy, mogą bezpłatnie zamieścić dwie oferty pracy w miesiącu. Każda kolejna oferta pracy w danym miesiącu jest płatna ((za wyjątkiem ofert opisanych w pkt. 20). W sprawie szczegółów odpłatnej publikacji ofert pracy należy kontaktować się pod adresem: praca@kompendium24.pl
 18. Wszystkie oferty pracy agencji rekrutacyjnych lub innych firm pośredniczących w zatrudnieniu są publikowanie odpłatnie (za wyjątkiem ofert opisanych w pkt. 20). W sprawie szczegółów odpłatnej publikacji ofert pracy należy kontaktować się pod adresem: praca@kompendium24.pl
 19. Wszystkie zagraniczne oferty pracy dla lekarzy są płatne. W sprawie szczegółów odpłatnej publikacji ofert pracy należy kontaktować się pod adresem: praca@kompendium24.pl
 20. Oferty pracy dotyczące dyżurów i zastępstw są publikowane bezpłatnie.
 21. Administrator Serwisu decyduje o czasie i sposobie prezentacji oferty lub ogłoszenia w Serwisie. Minimalny czas ekspozycji oferty pracy i ogłoszenia “szukam pracy” to jeden miesiąc (lub 14 dni – w przypadku ofert pracy dotyczących dyżurów lub zastępstw), chyba że podmiot publikujący ofertę pracy zażyczy sobie jej wcześniejszego usunięcia. W sprawie zawieszenia publikacji ofert pracy należy kontaktować się pod adresem: praca@kompendium24.pl
 22. Każda oferta pracy może być specjalnie promowana. W sprawie szczegółów odpłatnej promocji ofert pracy należy kontaktować się pod adresem: praca@kompendium24.pl
 23. Użytkownik Serwisu aplikując na daną ofertę pracy może przesłać swoje dane osobowe i CV za pośrednictwem serwisu, wykorzystując w tym celu formularz kontaktowy zamieszczony przy danej ofercie pracy. Warunkiem koniecznym jest akceptacja Regulaminu serwisu Kompendium24.pl/Praca oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora oraz podmiot zamieszczający ofertę pracy.
 24. Użytkownik Serwisu aplikując na daną ofertę pracy i przesyłając CV za pośrednictwem serwisu wyraża zgodę na zapisanie CV w bazie Administratora serwisu i przetwarzanie informacji w nim zawartych w celach rekrutacyjnych w których pośredniczy Administrator.

Art. 13. - KONFERENCJE

 1. Serwis umożliwia użytkownikom dodawanie informacji o organizowanych konferencjach medycznych.
 2. Użytkownik dodający konferencję oświadcza, że dane zawarte w informacji są prawdziwe.
 3. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie w jego obrębie informacji błędnych i/lub nieprawdziwych.
 4. Administrator nie jest organizatorem konferencji o których mowa w niniejszym punkcie i jako taki nie udziela informacji, nie prowadzi rejestracji ani nie uczestniczy w niniejszych konferencjach. W przypadku konferencji w których administrator występuje w roli patrona medialnego, sponsora etc relacje na polu właściciel serwisu organizator są regulowane odrębnymi zasadami nie opisanymi w niniejszym regulaminie.

Art. 14. SERWIS MEDPANEL24.PL

 1. Podstawowe definicje serwisu MedPanel24.pl:
  1. Administrator lub Administrator Serwisu - podmiot świadczący usługę realizacja ankiet badawczych na rzecz podmiotów zewnętrznych, a którym jest Grupa Rx Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1, KRS 0000150677, NIP 526 26 78 177.
  2. Serwis MedPanel24.pl - serwis internetowy umieszczony pod adresem internetowym www.medpanel24.pl w ramach którego Administrator świadczy Usługi.
  3. Ankieta/ Ankieta badwcza - ankieta badawcza uruchomiona przez Administratora na własne potrzeby lub zlecenie Podmiotu zewnętrznego, widoczna w Serwisie MedPanel24.pl, zawierająca pytania skierowane do Uzytkowników Serwisu.
  4. Podmiot Zewnętrzny - podmiot zlecający badanie opinii Użytkowników w Serwisie MedPanel24.
  5. Użytkownicy Serwisu MedPanel24.pl - są to lekarze zarejestrowani w serwisie Konsylium24.pl.
 2. Uczestnictwo w serwisie MedPanel24.pl jako użytkownik Serwisu (lekarze z poziomu Konsylium24.pl) i wypełnianie ankiet przez Użytkowników jest dobrowolne.
  1. Lekarzom są wyświetlane aktualnie aktywne ankiety badawcze pod warunkiem, że profil zawodowy lekarza jest zgodny z profilem targetowym badania, w tym doborem właściwej próby badawczej.
  2. Za wypełnienie ankiety lekarz zdobywa punkty. Wysokość możliwych punktów jest podana przy każdej ankiecie przy zaproszeniu do niej.
  3. Warunkiem naliczenia punktów są merytorycznie poprawne odpowiedzi na pytania ankietowe.
  4. Punkty można wymieniać na nagrody rzeczowe lub nagrody pieniężne
  5. Niektóre ankiety mogą mieć pytania wstępne, kwalifikujące do badania właściwego. Takie ankiety są odpowiednio oznaczone. Za wypełnienie ankiety kwalifikującej nie ma wynagrodzenia punktowego, lub w niektórych przypadkach mogą być przyznane tzw. punkty pocieszenia.
  6. Użytkownik przed wypełnieniem pierwszej ankiety powinien uzupełnić swój Profil zawodowy danymi zgodnymi ze stanem faktycznym.

Art. 15. OGŁOSZENIA DROBNE

 1. Serwis Kompendium24.pl umożliwia nieodpłatne dodawanie ogłoszeń drobnych oraz odpowiadanie na ogłoszenia drobne.
 2. Ogłoszenia drobne mogą być dodawane zarówno przez Użytkowników Serwisu, w części dostępnej po zalogowaniu, jak i przez podmioty zewnętrzne poprzez odpowiednie formularze dodawania ogłoszeń / odpowiadania na ogłoszenia dostępne w części Serwisu nie wymagającej zalogowania.
 3. Administrator może odmówić publikacji ogłoszenia jeżeli stwierdzi, że dane ogłoszenie nie spełnia regulaminowych warunków lub nie odpowiada profilowi ogłoszeń umieszczonym w serwisie. Od decyzji Administratora w tym zakresie nie przysługują reklamacje ani odwołania.
 4. Użytkownik lub podmiot zewnętrzny dodający ogłoszenie ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczenie ogłoszenia, którego treść łamie w jakikolwiek sposób przepisy prawa polskiego lub międzynarodowego, w szczególności prawa autorskie osób trzecich.
 5. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać ogłoszenia w odpowiednich kategoriach i obszarach oraz nie podejmować działań, takich jak:
  • naruszanie obowiązujących przepisów prawa;
  • publikowanie gróźb lub materiałów o charakterze obraźliwym, złośliwym lub nieprzyzwoitym;
  • oszukiwanie lub wprowadzanie w błąd;
  • naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich;
  • dystrybucja lub wysyłanie komunikacji zawierającej spam, łańcuszki i piramidy;
  • dystrybucja wirusów lub innych technologii, które mogą być szkodliwe dla serwisu lub użytkowników serwisu.
 6. Wszelkie treści ogłoszeń są przesyłane do Serwisu Kompendium24.pl za pomocą Systemów teleinformatycznych.
 7. Użytkownik lub podmiot zewnętrzny dodający ogłoszenie potwierdza, że dane w nim zawarte są prawdziwe i bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie następstwa wynikające z zamieszczenia ogłoszenia i/lub podania informacji nieprawdziwych.
 8. Administrator może zaprzestać wyświetlania ogłoszenia bez podania przyczyny, jeżeli narusza ono przepisy prawa lub jakiekolwiek zapisy określone w niniejszym Regulaminie.
 9. Umieszczanie ogłoszeń w Serwisie jest wykonywane poprzez odpowiedni formularz działający w obrębie Serwisu.
 10. Ogłoszenia przed publikacją w Serwisie są każdorazowo sprawdzane pod względem wymagań formalnych i merytorycznych. W przypadku znalezienia niezgodności Administrator kontaktuje się z zamieszczającym ogłoszenie za pośrednictwem dostępnych danych kontaktowych i ustala dalsze kroki postępowania. Każde ogłoszenie może zostać opublikowane tylko po zaakceptowaniu przez Administratora.
 11. Zabronione jest publikowanie więcej niż jednego ogłoszenia dotyczącego tej samej oferty, które będzie eksponowane w tym samym czasie w serwisie. Ogłoszenia odnoszące się do tej samej oferty będą usuwane bez zapowiedzi przez Administrację Serwisu.
 12. Administrator Serwisu decyduje o czasie i sposobie prezentacji ogłoszenia w Serwisie. Minimalny czas ekspozycji to jeden miesiąc, chyba że podmiot publikujący ogłoszenie zażyczy sobie wcześniejszego usunięcia.

Art. 16. - PROGRAM PARTNERSKI W KONSYLIUM24

 1. Program partnerski.
  1. Program Partnerski – program organizowany przez Administratora, przeprowadzany w Serwisie Konsylium24.pl.
  2. Program Partnerski polega na tym, że każdy zarejestrowany i aktywny Użytkownik gromadzi punkty za napisane i opublikowane w Serwisie Konsylium24.pl posty. Zdobyte punkty można zamieniać na wynagrodzenie lub przekazywać na rzecz wybranych organizacji pożytku publicznego, według reguł określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Celem Programu jest danie aktywnym Użytkownikom, tzn. autorom szczególnie popularnych postów, możliwości zamienienia zgromadzonych punktów na kwotę pieniężną, którą będzie można przelać na organizację pożytku publicznego związaną z pomocą lekarzom bądź na konto danego użytkownika.
  4. Program Partnerski rozpoczyna się z dniem 24 września 2020 roku.
 2. Punkty Partnerskie
  1. Od dnia rozpoczęcia Programu Partnerskiego każdy napisany przez zarejestrowanych Użytkowników post będzie punktowany. Punktowane będą również posty napisane przed rozpoczęciem Programu Partnerskiego.
  2. Jeden punkt w programie będzie przyznawany za jedną odsłonę postu, dokonaną przez wszystkich Użytkowników Konsylium24 w części dostępnej po zalogowaniu, z wyłączeniem odsłon generowanych przez autora postu, Administratora oraz odsłon, które zostaną uznane za spamowe.
  3. Odsłona spamowa to odsłona, która przez Administratora zostanie uznana za wywołaną w celu sztucznego generowania punktów (odsłon) w programie partnerskim.
  4. Przy każdym poście autora, w Serwisie będzie uwidoczniona informacja o liczbie punktów partnerskich, które uzyskał ten post od momentu startu programu partnerskiego lub od czasu ostatniego rozliczenia zgromadzonych przez autora punktów partnerskich.
  5. Punkty partnerskie będą rozliczane w okresach kwartalnych. Kwartalne, łączne sumy zgromadzonych punktów partnerskich będą przeliczane na wynagrodzenie autora wg stawek obowiązujących w danym kwartale.
  6. Suma zgromadzonych i nierozliczonych punktów partnerskich ze wszystkich postów autora, wraz z wynikającymi z nich należnościami, będzie wyświetlana Użytkownikowi w ustawieniach profilu w zakładce “Program Partnerski” i będzie się składała z dwóch liczb:
   1. suma punktów zgromadzonych w bieżącym kwartale
   2. suma punktów zgromadzonych w poprzednich kwartałach
  7. Zgromadzone w danym kwartale punkty partnerskie tracą swoją ważność i ulegają wyzerowaniu, jeśli Użytkownik w danym kwartale nie wykona przynajmniej jednego poprawnego logowania do Serwisu Konsylium24.pl.
  8. Użytkownikom zawieszonym za złamanie Regulaminu nie będą naliczane punkty w trakcie trwania okresu zawieszenia.
 3. Wynagrodzenie
  1. Zdobyte punkty będą przeliczane na wynagrodzenie wg stawek ustalanych przez Administratora na każdy kwartał.
  2. Aktualnie obowiązująca stawka za 1 punkt partnerski będzie widoczna w zakładce “Program Partnerski”.
  3. Przedmiotem wypłaty będą kwoty wynikające z punktów przyznanych w poprzednich kwartałach.
  4. Użytkownik ma prawo do przekazania punktów na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego lub do otrzymania wynagradzania pod warunkiem, że na jego koncie łączna suma należności ze zgromadzonych punktów w poprzednich kwartałach osiągnie minimalna kwotę 1.000,00 zł
  5. W celu uzyskania prawa do przekazania punktów na rzecz wybranej organizacji konieczne lub prawa do otrzymania wynagrodzenia, konieczne jest zgłoszenie takiego żądania na stronie “Program Partnerski” (zaznaczając właściwe pole wyboru) oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu Programu Partnerskiego.
  6. Przesłanie Administratorowi żądania przeliczenia Punktów Partnerskich oraz wypłaty wynagrodzenia (wybór opcji „wypłata wynagrodzenia”) jest jednoznaczne z zawarciem umowy między Osobą Uprawnioną a Administratorem. Umowa ta stanowi podstawę i jest koniecznym warunkiem wypłaty wynagrodzenia.
  7. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Administratorowi:
   1. rachunku - dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Kwota wynagrodzenia wynikająca z przeliczenia Punktów Partnerskich stanowi kwotę brutto wynagrodzenia.
   2. faktury - dla osób prowadzących działalność. Kwota wynagrodzenia wynikająca z przeliczenia Punktów Partnerskich, stanowi kwotę netto wynagrodzenia i zostanie powiększona o właściwą stawkę podatku VAT.
  8. Wyłączna odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń z tytułu podatków i innych danin publicznoprawnych związanych z uzyskanym wynagrodzeniem ponosi Użytkownik.
  9. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika żądania przekazania punktów na rzecz organizacji pożytku publicznego (wybór opcji „przekaż punkty na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego”), Administrator przeliczy uzyskane przez Użytkownika punkty oraz dokona darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego wybranej przez Użytkownika – z listy wskazanej w Regulaminie. Przekazane punkty zostaną przeliczone na kwotę darowizny wg stawek ustalanych przez Administratora za każdy kwartał.
  10. Punkty partnerskie, po ich przeliczeniu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, mogą zostać przekazane na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego z listy organizacji zaproponowanych przez Konsylium24.pl.
  11. Użytkownicy zawieszeni za złamanie Regulaminu tracą prawo do uzyskania wynagrodzenia lub przekazania punktów w okresie zawieszenia.
  12. Usunięcie Konta Użytkownika, w tym usunięcie za złamanie Regulaminu, powoduje utratę prawa do wypłaty wynagrodzenia za zdobyte Punkty Partnerskie.
  13. Jeżeli od momentu uzyskania uprawnienia do wypłaty wynagrodzenia użytkownik nie zgłosi Administratorowi żądania wypłaty wynagrodzenia lub przekazania punktów na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego przez okres sześciu miesięcy, zgromadzone punkty oraz wynikające z nich uprawnienia zerują się.
 4. Pozostałe
  • Punkty partnerskie i prawa z nimi związane uzyskiwane w ramach Programu Partnerskiego nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w jakikolwiek sposób, w szczególności łączone pomiędzy różnymi Użytkownikami Serwisu. Nie mogą być również przedmiotem żadnych innych czynności.
  • Reklamacje dotyczące Programu partnerskiego mogą być zgłaszane w dowolnej formie na adres Administratora, drogą elektroniczną. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  • Reklamacje rozpatrywane są przez Administratora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Administratorowi. Użytkownik o decyzji Administratora zostanie powiadomiony, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Art. 17. - PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 1. Konsylium24.pl zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.
 2. Niniejszy Regulamin w aktualnej wersji jest dostępny pod adresem www.Konsylium24.pl. Konsylium24.pl zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu e-mail, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w Art. 4. ust. 4.5.
 4. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w art. 4. ust. 4.5. z przyczyn niezależnych od Konsylium24.pl.
 5. Zabronione jest przekazywanie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i zawartej Umowy osobom trzecim bez zgody Administratora Serwisu.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie zwalniają z obowiązku stosowaniu się przez Administratorów Profili do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Jakiekolwiek spory pomiędzy Administratorem Serwisu i Administratorami Profili będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy miejscowo dla Administratora Serwisu sąd powszechny.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2020 roku.

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij