Jesień 2017: testy egzaminacyjne do egzaminu LDEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Wskaż, w której klasie ubytków według klasyfikacji Blacka występuje najmniej istotny współczynnik (C-faktor) dotyczący naprężenia skurczowego:

Wybierz odpowiedź:
 1. klasa I
 2. klasa II
 3. klasa III
 4. ...
 5. ...
Pacjent zgłosił się do gabinetu z bólem zęba 34. W badaniu klinicznym widoczna obnażona próchnicowo zębina.Ząb reaguje na bodziec zimny, nie reaguje na opukiwanie.Wybierz właściwy sposób leczenia:

Wybierz odpowiedź:
 1. podanie antybiotyku
 2. przykrycie bezpośrednie
 3. przykrycie pośrednie
 4. ...
 5. ...
Preparat GLUMA składa się z:

Wybierz odpowiedź:
 1. 5%aldehyd glutarowy+35%HEMA
 2. 35%aldehyd glutarowy+5%HEMA
 3. 50%aldehyd glutarowy+5%HEMA
 4. ...
 5. ...
Najdokładniejszą definicję erozji przedstawia stwierdzenie:

Wybierz odpowiedź:
 1. to utrata twardych tkanek zęba na skutek reakcji chemicznej
 2. to utrata twardych tkanek zęba na skutek reakcji chemicznej przy udziale bakterii
 3. to utrata twardych tkanek zęba na skutek reakcji chemicznej bez udziału bakterii
 4. ...
 5. ...
Klasyfikacja ubytków próchnicowych według Mounta i Hume'a oparta jest na:

Wybierz odpowiedź:
 1. lokalizacji ubytków
 2. rozległości ubytków
 3. lokalizacji i rozległości ubytków
 4. ...
 5. ...
Wskaż, które z wymienionych zjawisk nie występują podczas zmian zachodzących z wiekiem w endodontium:

Wybierz odpowiedź:
 1. spadek elementów komórkowych
 2. spadek ilości włókien kolagenowych
 3. zmniejszenie masy miazgi zęba
 4. ...
 5. ...
Tradycyjna metoda opracowywania kanałów korzeniowych jest polecana przy udrażnianiu kanałów:

Wybierz odpowiedź:
 1. owalnych
 2. okrągłych
 3. C-kształtnych
 4. ...
 5. ...
Pre-wedging polega na: 1.Częściowej separacji zębów
2.Uszczelnieniu ksztaltki w ubytku kl.II
3.Ochronie dziąsła i koferdamu
4.Retrakcji dziąsła w kl.V
Prawidłowe odpowiedzi to:

Wybierz odpowiedź:
 1. 1,2,4
 2. 1,2,3
 3. 1,3
 4. ...
 5. ...
Jakie jest prawidłowe postępowanie diagnostyczne w przypadku pacjenta dorosłego zgłaszającego się z przetoka ropna w przedsionku jamy ustnej:

Wybierz odpowiedź:
 1. Należy wykonać zdjęcie RTG z sączkiem papierowym umieszczonym w kanale przetoki w celu odsączenia patologicznej wydzieliny
 2. Należy wykonać zdjęcie RTG z narzędziem endodontycznym w kanale przetoki.
 3. Należy ucisnąć wygórowanie w celu ewakuowania treści ropnej
 4. ...
 5. ...
Zalecana minimalna grubość wypełnienia tymczasowego stosowanego podczas leczenia endontycznego wynosi:

Wybierz odpowiedź:
 1. 7-9mm
 2. 3,5-4mm
 3. 2mm
 4. ...
 5. ...
Pacjent koło 60 lat zgłosił się z bólem zęba 23,trwającym od dwóch tygodni. Ząb reaguje przy ciepłych posiłkach. Reakcja na chlorek etylu-prawidłowa, reakcja na opukiwanie poziome i pionowe- brak reakcji.W badaniu radiologicznym-brak zmian.Właściwe rozpoznanie to:

Wybierz odpowiedź:
 1. nieoddwracalne zapalenie miazgi
 2. nadwrażliwość zębiny
 3. zgorzel miazgi
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawidłową odpowiedź:
1.Siekacz boczny żuchwy jest większy niż przyśrodkowy
2.Najdłuższy ząb to górny kieł
3.Korzeń bocznego siekacza górnego zagina się dystalnie lub podniebiennie
4.Górny drugi przedtrzonowiec ma najczęściej 2 kanały
Prawidłowe odpowiedzi to:

Wybierz odpowiedź:
 1. 1,2,3
 2. 2,3,4
 3. 1,4
 4. ...
 5. ...
Kształt oporowy:
1.zapewnia wytrzymałość ścian zęba
2.zapewnia wytrzymałość wypełnienia w ubytku
3.chroni przed „wyważeniem” wypełnienia z ubytku
4.dotyczy głównie wypełnień na powierzchni okluzyjnej
Prawidłowe odpowiedzi to:

Wybierz odpowiedź:
 1. tylko 2
 2. 1,2,3
 3. 2,3,4
 4. ...
 5. ...
Przed planowanym zabiegiem wybielania zęba martwego w gabinecie stomatologicznym dziąsło należy zabezpieczyć:

Wybierz odpowiedź:
 1. gliceryną
 2. wazeliną
 3. masą tlenkowo-cynkowo-eugenolową
 4. ...
 5. ...
Przy leczeniu endodontycznym odległość między końcem opracowania kanału a końcem ćwieka gutaperkowego na rtg przy planowanym wypełnieniu metodą bocznej kondensacji gutaperki nie powinna być większa niż:

Wybierz odpowiedź:
 1. 0,5-1 mm
 2. 2 mm
 3. 2,5 mm
 4. ...
 5. ...
U pacjenta z ubytkami próchnicowymi korzenia z wysokim ryzykiem próchnicy najwłaściwsze będzie wykonanie wypełnienia z:
1.Kompozyt z mikrowypełniaczem
2.Szkłojonomer
3.Szkłojonomer modyfikowany żywicą
4.Ormocer
Prawidłowe odpowiedzi to:

Wybierz odpowiedź:
 1. 1,2
 2. 2,3
 3. 3,4
 4. ...
 5. ...
Dwa oddzielne kanały wychodzące z komory,łączące się w korzeniu, aby ponownie w okolicy wierzchołka podzielić się na dwa kanały,kończące się odrębnymi otworami anatomicznymi,to typ wg Vertucciego:

Wybierz odpowiedź:
 1. II
 2. III
 3. IV
 4. ...
 5. ...
Gutaperkowe ćwieki używane w endodoncji do wypełnienia kanałów dzielimy na:

Wybierz odpowiedź:
 1. standardowe i dodatkowe
 2. główne i dodatkowe
 3. główne i boczne
 4. ...
 5. ...
W jakiej temperaturze gutaperka w formie beta zmienia się w formę płynną:

Wybierz odpowiedź:
 1. 36⁰C
 2. 42⁰C
 3. 65⁰C
 4. ...
 5. ...
Wskaż fałszywe zdanie dotyczące nadtlenku karbamidu stosowanego do wybielania zębów:

Wybierz odpowiedź:
 1. W kontakcie z wodą zawartą w ślinie przekształca się w 3,6% H2O2
 2. Inna jego nazwa to nadtlenoboran sodu
 3. Używany jest najczęściej w stężeniu 10-15%
 4. ...
 5. ...
Podczas leczenia endodontycznego, koferdam tuż po założeniu do jamy ustnej powinien zostać zdezynfekowany:

Wybierz odpowiedź:
 1. Solą fizjologiczną
 2. Podchlorynem sodu
 3. Wodą utlenioną
 4. ...
 5. ...
Po całkowitym opracowaniu kanału, zalecany czas pozostawienia EDTA w kanale powinien wynosić:

Wybierz odpowiedź:
 1. 10 sekund
 2. 30 sekund
 3. 60 sekund
 4. ...
 5. ...
Co oznacza kod 3 w klasyfikacji ICDAS II:

Wybierz odpowiedź:
 1. pierwsza dostrzegalna wizualnie zmiana w szkliwie widoczna tylko po osuszeniu powierzchni
 2. pierwsza dostrzegalna wizualnie zmiana w szkliwie widoczna na wilgotnej powierzchni zęba
 3. ubytek w postaci odłamania szkliwa z brakiem dostrzegalnej zębiny
 4. ...
 5. ...
Wybierz prawidłowe stwierdzenia dotyczące wybielania zębów metoda "walking bleach":
1.jest to wybielanie zębów martwych po leczeniu kanałowym
2.jest to wybielanie zębów żywych z defektami szkliwa
3.jest to wybielanie zębów żywych ze zmianami w zębinie
4.wykorzystuje się w tej metodzie perhydrol
5.wykonuje się na jednej wizycie
6.wykonuje się na wielu wizytach
Prawidłowe odpowiedzi to:

Wybierz odpowiedź:
 1. 2,3,5
 2. 2,5
 3. 1,4,6
 4. ...
 5. ...
Jakiego objawu nie stwierdzisz w miazdze u pacjentów w podeszłym wieku:

Wybierz odpowiedź:
 1. Kalcyfikacja miazgi
 2. Zmniejszenie aktywności odontoblastów
 3. Zwiększenie ilości włókien kolagenowych
 4. ...
 5. ...
Mechanizm działania preparatu GLUMA w leczeniu nadwrażliwości polega na:

Wybierz odpowiedź:
 1. precypitacji białek w świetle kanalików
 2. mechanicznym zamykaniu kanalików
 3. działaniu na receptory w kanalikach
 4. ...
 5. ...
Cechą uszczelniaczy na bazie tlenku cynku z eugenolem jest:
1.rozpuszczalność w płynach tkankowych
2.homogenność wypełnienia kanału
3.cytotoksyczność
4.działanie przeciwbakteryjne
Prawidłowe odpowiedzi to:

Wybierz odpowiedź:
 1. 1,3
 2. 1,2
 3. 1,2,4
 4. ...
 5. ...
Atrycja dotyczy powierzchni:
1.stycznych
2.żujących
3.brzegów siecznych
4.podniebiennych
5.językowych
Prawidłowa odpowiedź to:

Wybierz odpowiedź:
 1. 1,2
 2. 1,2,3
 3. tylko 2
 4. ...
 5. ...
Na badaniu radiologicznym pacjenta, uwidoczniono bulwiaste korony zębów z obliteracją komór miazgi.Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem to:

Wybierz odpowiedź:
 1. amelogenesis imperfecta
 2. dentinogensis imperfecta
 3. dysplazja zębiny
 4. ...
 5. ...
Pacjent z bólem samoistnym i (+) objawem opukowym pionowym, ze zmianami RTG przy wierzchołku korzenia ma rozpoznanie:

Wybierz odpowiedź:
 1. periodontitis acuta granulosa
 2. periodontitis chronica purulenta
 3. periodontitis chronica exacerbata
 4. ...
 5. ...
Wskaż zdania prawidłowe dotyczące zębiny:
1.Powstaje do momentu uformowania korony
2.Powstaje do czasu ukształtowania korzeni
3.Powstaje przez całe życie, dopóki miazga jest żywa
4.Niezmineralizowana nowo utworzona zębina, położona najbliżej miazgi nosi nazwę okolokanalikowej
5.Niezmineralizowana nowo utworzona zębina, położona najbliżej miazgi nosi nazwę prazębiny
Prawidłowe odpowiedzi to:

Wybierz odpowiedź:
 1. 1,4
 2. 1,5
 3. 3,5
 4. ...
 5. ...
Wybierz prawidłowe stwierdzenia dotyczące działania chlorheksydyny w leczeniu endodontycznym:
1.posiada silne właściwości antybakteryjne
2.posiada właściwości wybielające
3.skutecznie usuwa część organiczną warstwy mazistej
4.skutecznie usuwa część nieorganiczną warstwy mazistej
5.rozpuszcza tkankę organiczną
Prawidłowe to:

Wybierz odpowiedź:
 1. 1,3
 2. 1,4
 3. 1,2
 4. ...
 5. ...
Co nie może wywołać martwicy miazgi w zębie:

Wybierz odpowiedź:
 1. obnażenie zębiny
 2. urazowe odsłonięcie miazgi
 3. zakażenie przez patologiczną kieszonkę dziąsłową
 4. ...
 5. ...
Składnikiem past do zębów stosowanym na nadwrażliwość jest:

Wybierz odpowiedź:
 1. laurylosiarczan sodu
 2. sorbitol
 3. octan strontu
 4. ...
 5. ...
Wybierz fałszywe stwierdzenie dotyczące flory bakteryjnej płytki nazębnej:

Wybierz odpowiedź:
 1. wraz ze zwiększeniem grubości płytki,dochodzi do dominacji względnych beztlenowców i beztlenowców
 2. po upływie doby,błonka nabyta jest całkowicie pokryta bakteriami
 3. w dojrzałej płytce znajdują się różnorodne bakterie, od gatunków pionierskich po względne beztlenowce
 4. ...
 5. ...
Jaki typ resorpcji występuje najczęściej po wybielaniu zębów:

Wybierz odpowiedź:
 1. powierzchowna
 2. przyszyjkowa
 3. zamienna
 4. ...
 5. ...
Wskaż nieprawidłowe zdanie o konwencjonalnych glassjonomerach o dużej lepkości:

Wybierz odpowiedź:
 1. wykazują zwiększoną wytrzymałość na zgniatanie, dlatego mogą być stosowane do wypełnień zębów mlecznych trzonowych
 2. charakteryzuje je krótki czas wiązania
 3. charakteryzują się trzema sposobami wiązania- reakcja kwas-zasada oraz reakcje polimeryzacji
 4. ...
 5. ...
Jakie ruchy są wykonywane przy opracowaniu kanałów techniką „balanced forces”:

Wybierz odpowiedź:
 1. w pierwszej kolejności obrót o 90-180 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara, następnie obrót o 120-360 stopni w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara a na końcu ruch zgodny ze wskazówkami zegara z jednoczesnym wyciąganiem narzędzia z kanału
 2. w pierwszej kolejności obrót o 90-180 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, następnie obrót o 120-360 stopni w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara a na końcu ruch zgodny ze wskazówkami zegara z jednoczesnym wyciąganiem narzędzia z kanału
 3. w pierwszej kolejności obrót o 90-180 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara, następnie obrót o 120-360 stopni w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara a na końcu ruch „piłowania”z jednoczesnym wyciąganiem narzędzia z kanału
 4. ...
 5. ...
W przypadku stwierdzenia resorpcji typu B właściwą metodą wypełniania kanałów jest:

Wybierz odpowiedź:
 1. wypełnienie kanału MTA
 2. wypełnianie kanału tylko uszczelniaczem
 3. wypełnianie metodą płynnej fali
 4. ...
 5. ...
Topograficzny podział zębiniaków dzieli je na:

Wybierz odpowiedź:
 1. przylegające,śródmiąższowe i wolne
 2. przyścienne,śródzębinowe i wewnątrzzębinowe
 3. prawdziwe i rzekome
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe zdania na temat właściwości tlenku cynku w pokryciu pośrednim:
1.działa przeciwbakteryjnie
2.wykazuje działanie lekko znieczulające
3.ma niewielką szkodliwość dla miazgi
4.ma obojętne pH
5.stymuluje odkładanie zębiny wtórnej i reparacyjnej
Prawidłowe odpowiedzi to:

Wybierz odpowiedź:
 1. 1,3,4
 2. 1,5
 3. 1,2,4
 4. ...
 5. ...
Wybierz fałszywe zdanie o resorpcji przyszyjkowej:

Wybierz odpowiedź:
 1. podczas leczenia zaleca się stosowanie 5,25% podchlorynu sodu do płukania
 2. tradycyjne metody leczenia polegają na chirurgicznym odsłonięciu zmiany, wyłyżeczkowaniu ziarniny resorpcyjnej i wypełnieniu ubytku
 3. jedną z metod leczenia jest zastosowanie 90% roztworu kwasu trichlorooctowego
 4. ...
 5. ...
Uszczelniacze kanałowe, które ulegają wypłukiwaniu z kanału to:
1.uszczelniacze na bazie wodorotlenku wapnia
2.uszczelniacze na bazie tlenku cynku z eugenolem
3.uszczelniacze na bazie glassjonomerów
4.uszczelniacze na bazie żywic syntetycznych
Prawidłowe odpowiedzi to:

Wybierz odpowiedź:
 1. tylko 1
 2. 1,2
 3. 1,2,3
 4. ...
 5. ...
Drugi przedtrzonowiec szczęki ma najczęściej:

Wybierz odpowiedź:
 1. 1 kanał
 2. 2 kanały-podniebienny i policzkowy)
 3. 2 kanały(przedsionkowy i językowy)
 4. ...
 5. ...
Stężenie płukanki NaF do stosowania codziennego, u dziecka 6-letniego z wysokim ryzykiem choroby próchnicowej wynosi:

Wybierz odpowiedź:
 1. 0,02
 2. 0,05
 3. 0,2
 4. ...
 5. ...
W przypadkach złamania korzenia w 1/3 przyszyjkowej zalecane jest unieruchomienie na okres:

Wybierz odpowiedź:
 1. 2 tygodni
 2. 4 tygodni
 3. 2 miesięcy
 4. ...
 5. ...
Korony stalowe u dzieci zalecane są w przypadku:
1.dużego zniszczenia twardych tkanek zęba po leczeniu endodontycznym
2.wielopowierzchniowych ubytków próchnicowych
3.jako filar utrzymujący przestrzeń
4.starcia zębów
5.osób niepełnosprawnych ze słabą higieną jamy ustnej
Prawidłowe odpowiedzi to:

Wybierz odpowiedź:
 1. 1,2
 2. 1,2,5
 3. 2,4,5
 4. ...
 5. ...
Zawiązki których zębów są obecne w momencie urodzenia:

Wybierz odpowiedź:
 1. wszystkich zębów mlecznych i 1.trzonowców stałych
 2. wszystkich zębów mlecznych i siekaczy przyśrodkowych oraz 1.trzonowców stałych
 3. wszystkich zębów mlecznych oraz siekaczy przyśrodkowych w żuchwie
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawidłowe stwierdzenia dotyczące pulpotomii w zębach mlecznych:

Wybierz odpowiedź:
 1. pulpotomię wykonuje się na poziomie dna komory
 2. pulpotomię wykonuje się na głębokości 2 mm miazgi
 3. pulpotomię wykonuje się w przypadku braku dolegliwości bólowych lub łagodnego przemijającego bólu
 4. ...
 5. ...
Tetracykliny podawane dziecku w wieku 7 lat spowodują przebarwienia na zębach:

Wybierz odpowiedź:
 1. siekaczach,kłach,przedtrzonowcach
 2. tylko siekaczach
 3. kłach,pierwszych i drugich trzonowcach
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij