Jesień 2020: testy egzaminacyjne do egzaminu LEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Do przyczyn przewlekłej cewkowo-śródmiąższowej nie bakteryjnej choroby nerek należą:
1. leczenie solami litu
2. nefropatia dnawa
3. pierwotny zespół Sjogrena
4. nefropatia hiperkalcemiczna
5. nefropatia hipokalcemiczna
 1. 1, 2, 3
 2. 1, 3, 4, 5
 3. 2, 3, 4, 5
 4. ...
 5. ...
Stężenie jakiego jonu oznaczysz w pierwszej kolejności po wystąpieniu napadu tężyczki
 1. potas
 2. magnez
 3. wapń
 4. ...
 5. ...
Nabyta hemofilia A może pojawić się:
 1. dwa miesiące po porodzie
 2. w wieku podeszłym z przyczyn idiopatycznych
 3. SLE
 4. ...
 5. ...
Białko M w szpiczaku mnogim najczęściej:
 1. IgG
 2. IgM
 3. IgA
 4. ...
 5. ...
Niektóre kraje w związku z epidemią wirusa SARS-Cov 2 zastosowały strategię wypłaszczania krzywej zachorowań. Ma ona na celu:
1. Zmniejszenie ogólnej liczby zakażonych
2. Rozciągnięcie zakażeń na większy okres czasu
3. Zmniejszenie liczby jednocześnie chorujących osób
4. Uniknięcie przeciążenia szpitali napływem ciężko chorych pacjentów
5. Spowolnienie rozwoju epidemii do czasu wynalezienia szczepionki i przygotowania systemu opieki zdrowotnej
 1. 1
 2. 1, 2
 3. 1, 2,3
 4. ...
 5. ...
Jakiego leku na nadciśnienie tętnicze nie podasz kobiecie w ciąży?
 1. perindopril
 2. werapamil
 3. labetalol
 4. ...
 5. ...
Zapalenie brzegów powiek u osób starszych wywołuje:
 1. Streptococcus
 2. Acinetobakter
 3. Demodex
 4. ...
 5. ...
Do objawów zespołu hiperkalcemicznego nie należy:
 1. choroba wrzodowa
 2. ostre zapalenie trzustki
 3. nadciśnienie tętnicze
 4. ...
 5. ...
Jak będziesz suplementować witaminę B12 w niedokrwistości złośliwej Addisona-Biermera?
 1. Doustnie na czczo do końca życia
 2. Doustnie po posiłku do końca życia
 3. Domięśniowo lub głęboko podskórnie do końca życia
 4. ...
 5. ...
Pacjentka 29 lat od 2 tygodni gorączkuje do 38 stopni, pomimo przyjmowania NLPZ pacjentka zgłasza ból okolicy szyi i żuchwy promieniujący do ucha. W badaniach laboratoryjnych OB po 1 h 70 (norma do 14), leukocyty 5600, TSH 0,1.
Najpierw powinniśmy rozważyć rozpoznanie:
 1. rak tarczycy
 2. ostre ropne zapalenie tarczycy
 3. podostre zapalenie tarczycy
 4. ...
 5. ...
Wypadek, w wyniku którego u pracownika powstało ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak utrata zdolności rozrodczej lub choroba psychiczna, to:
 1. lekki wypadek przy pracy
 2. umiarkowany wypadek przy pracy
 3. ciężki wypadek przy pracy
 4. ...
 5. ...
36-letnia kobieta po urazie w wypadku samochodowym została przywieziona do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z rozwijającym się wstrząsem krwotocznym, CTK nieoznaczalne, HR 134/min, w badaniu USG FAST stwierdzono znaczną ilość płynu w jamie otrzewnowej, zastosowano leczenie 4 jednostkami koncentratu krwinek czerwonych grupy 0 Rh- i zakwalifikowano do pilnej laparotomii. Podczas operacji podano kolejne 4 jednostki koncentratu krwinek czerwonych i 4 jednostki świeżo mrożonego osocza. Tego typu leczenie może powodować:

1) małopłytkowość
2) koagulopatię
3) hiperkalcemię
4) hipokalcemię
5) hiperkaliemię
6) hipokaliemię
7) hipotermię
 1. 1, 2, 3, 4, 6, 7
 2. 1 2, 4, 5, 6, 7
 3. 1, 2, 4. 5, 7
 4. ...
 5. ...
Dziecko kilkuletnie z wywiadem wstrząsu anafilaktycznego po mleku krowim ok. 2 lata temu. Aktualnie obrzęk powiek, liczne ukąszenia po owadach, osłabiony, obrzęki podudzi. BP 100/60, HR 80/min. Co podejrzewasz?
 1. Nasilenie przewlekłej alergii
 2. Odczyn toksyczny po ukąszeniach
 3. Anafilaksja
 4. ...
 5. ...
Pacjentka, lat 27, przywieziona przez zespół pogotowia ratunkowego na SOR z powodu omdlenia w domu. Pacjentka jest zdziwiona faktem, iż od 8 tygodni nie miała miesiączki, mimo wkładki wewnątrzmacicznej. HR 80, CTK 100/70, ślad płynu w zatoce Douglasa. Najbardziej prawdopodobnych u pacjentki stanem będzie.
 1. Ciąża pozamaciczna - poronienie trąbkowe
 2. Zapalenie uchyłków esicy
 3. Ciąża szyjkowa
 4. ...
 5. ...
Pacjent lat 54 z otyłością II stopnia, cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym. Obciążony wywiad rodzinny chorobami serca po stronie ojca. Lekarz w celu odchudzania pacjenta chce wprowadzić transteoretyczny model leczenia. Co powinien najpierw sprawdzić?
 1. Świadomość pacjenta na temat skutków otyłości na zdrowie
 2. Postrzeganie jego stanu zdrowia w kwestii choroby serca
 3. Postrzeganie ciężkości chorób serca
 4. ...
 5. ...
Komu lekarz nie może udzielić informacji o stanie zdrowia nieprzytomnej 54-letniej pacjentki?
 1. Wnuczce
 2. Synowej
 3. Mężowi
 4. ...
 5. ...
Prawdziwe o ziarniszczaku:
1 często występuje obustronnie
2 jest guzem germinalnym
3 produkuje estrogeny i inhibinę
4 często powoduje wodobrzusze
5 najczęściej przed okresem pokwitania
 1. 1,2,5
 2. 2,4,5
 3. Tylko 3
 4. ...
 5. ...
Jaka jest najczęstsza wada rozwojowa macicy:
 1. jednorożna
 2. dwurożna
 3. z przegrodą
 4. ...
 5. ...
Jakie obniżenie wartości stężenia hemoglobiny we krwi jest zagrażająca życiu?

Pytanie zmodyfikowane w dn. 21.09.2020r.
 1. 6,5
 2. 7
 3. 7,5
 4. ...
 5. ...
Wskaż zdanie fałszywe o zespole Alagille'a:
 1. jest dziedziczony autosomalnie dominująco
 2. występują wady mózgu, wątroby, nerek
 3. jest podwyższony poziom fosfatazy zasadowej
 4. ...
 5. ...
Hiperurykemia jest powodem nawracających napadów ostrego zapalenia stawów. Co nie jest czynnikiem ryzyka jej wystąpienia?
 1. Dyslipidemia
 2. Nadużywanie alkoholu
 3. Dieta wegetariańska
 4. ...
 5. ...
Która skala ma nieprawidłowy opis:
 1. NYHA - ciężkość objawów niewydolności serca
 2. CCS - stopnie zaawansowania klinicznego dławicy piersiowej
 3. CHA2DS2-VASC - ocena ryzyka udaru u osób z zatorowością płucną
 4. ...
 5. ...
Skala Quigleya: w jakim typie występuje zespół CAIS?
 1. Typ 1–3
 2. Typ 4
 3. Typ 7
 4. ...
 5. ...
O ile podniesie się poziom cukru (mg/dl) po podaniu 1 mg glukagonu?
 1. 1
 2. 10
 3. 50
 4. ...
 5. ...
Quicktrach to urządzenie służące do:
 1. odbarczenie odmy prężnej
 2. konikopunkcji
 3. tracheotomii
 4. ...
 5. ...
Do czego służy system LUCAS?
 1. obwodowe uciskanie klatki
 2. wentylacja mechaniczna
 3. przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych
 4. ...
 5. ...
Wskaż zdanie fałszywe o paralizatorze elektrycznym "Taser":
 1. powoduje silny ból oraz skurcz mięśni
 2. niebezpieczny dla osób będących pod wpływem leków, alkoholu, narkotyków
 3. u osób z chorobą układu krążenia w skrajnych przypadkach może być śmiertelny
 4. ...
 5. ...
Skala Doloplus-2 przydaje się do oceny bólu u pacjentów:
 1. w podeszłym wieku, z otępieniem i zaburzeniami
 2. pediatrycznych (Skala FLACC)
 3. zaintubowanych
 4. ...
 5. ...
Jakie objawy pozwalają na rozpoznanie zgon pacjenta?

1) plamy opadowe
2) zatrzymanie akcji serca
3) zatrzymanie oddechu
4) stężenie pośmiertne
5) spadek temperatury ciała
6) nieskuteczna, ale prawidłowa RKO.
 1. 2 , 3
 2. 2, 3, 5
 3. 2, 5
 4. ...
 5. ...
W pierwotnym błoniastym KZN przeciwciało jest skierowane przeciwko:
 1. kolagenowi typu IV
 2. receptorowi dla fosfolipazy A2
 3. mieloperoksydazie
 4. ...
 5. ...
Do chorób związanych z mutacją genu dla kolagenu zaliczamy:
1. zespół Ehlers-Danlosa
2. zespół Marfana
3. zespół Alporta
4. fibromyalgię
5. wrodzoną łamliwość kości
 1. 1, 3, 5
 2. 2, 3, 5
 3. 1, 2, 3, 5
 4. ...
 5. ...
Co nie jest charakterystyczne dla twardziny układowej?
 1. objaw Raynauda
 2. niedokrwistość autoimmunohemolityczna
 3. stwardnienie skóry palców i twarzy
 4. ...
 5. ...
Wskaż nieprawdziwe twierdzenie dotyczące zespołu Carneya:
 1. jest spowodowany mutacją w genie PRKAR1A
 2. dziedziczony autosomalnie dominująco
 3. ujawnia się po okresie dojrzewania, występuje częściej u mężczyzn
 4. ...
 5. ...
Pacjent z rozpoznanym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego zgłasza uporczywy świąd skóry, osłabienie i przewlekłe zmęczenie. Przyczyną jego dolegliwości jest najprawdopodobniej:
 1. zapalenie pęcherzyka żółciowego
 2. pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych
 3. PZT
 4. ...
 5. ...
Zmiany w przynajmniej dwóch sąsiadujących odprowadzeniach w zapisie EKG wskazują na zawał mięśnia sercowego. Które z niżej wymienionych są sąsiadującymi dla odprowadzenia I?
 1. II
 2. III
 3. aVL
 4. ...
 5. ...
Wskaż nieprawdziwe twierdzenie o nadciśnieniu złośliwym:
 1. charakteryzuje się wysokimi wartościami ciśnienia rozkurczowego typowo >120 mmHg
 2. występują powikłania narządowe w postaci encefalopatii i niewydolności serca
 3. występuje III lub IV okres retinopatii wg w klasyfikacji Keitha, Wagenera i Barkera
 4. ...
 5. ...
Do którego tygodnia życia można przeprowadzić badanie stawów biodrowych u noworodka?
 1. 4. t.ż.
 2. 6. t.ż.
 3. 8. t.ż.
 4. ...
 5. ...
Przyczyną niskiego ciężaru właściwego moczu w prawidłowo przeprowadzonym teście odwodnieniowym może być:
 1. moczówka prosta nerkowa
 2. moczówka prosta centralna
 3. polidypsja psychogenna
 4. ...
 5. ...
W diagnostyce choroby zwyrodnieniowej stawów badaniem obrazowym z wyboru jest:
 1. klasyczne zdjęcie RTG
 2. tomografia komupterowa
 3. ultrasonografia z funkcją przepływu w naczyniach
 4. ...
 5. ...
Następujące leki stosuje się w leczeniu podtrzymującym nefropatii toczniowej:
1. mykofenolan mofetylu + prednizon
2. cyklosporyna + prednizon
3. cyklofosfamid doustnie + prednizom
4. azatiopryna + prednizon
5. metotreksat + prednizon
 1. 1, 2
 2. 1, 5
 3. 1, 4
 4. ...
 5. ...
Przy leczeniu krwawienia w leczeniu żylaków przełyku stosuje się:
 1. terlipresynę
 2. glukagon
 3. urapidyl
 4. ...
 5. ...
Izolowane nadciśnienie nie wystąpi przy:
 1. nadczynności tarczycy
 2. zwężeniu zastawki aortalnej
 3. przetoce tętniczo-żylnej
 4. ...
 5. ...
Wymagana korekta dawki insuliny u pacjenta z cukrzycą typu 1 z progresją PChN do schyłkowej niewydolności nerek. Co zrobisz?
 1. należy zwiększyć dawkę insuliny
 2. należy zmniejszyć dawkę insuliny
 3. nie należy dokonywać zmian
 4. ...
 5. ...
Jaki lek zastosujesz u chorego ze świeżo rozpoznana cukrzycą z objawami polidypsjii i poliurii?
 1. medforminę
 2. insulinę
 3. sitagligptynę
 4. ...
 5. ...
Która metoda leczenia jest najrzadziej stosowana w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca?
 1. chemioterapia
 2. radiochemioterapia
 3. radioterapia
 4. ...
 5. ...
Lekami I rzutu w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego są wszystkie z wyjątkiem:
 1. antagonistów aldosteronu
 2. antagonistów kanału wapniowego
 3. inhibitorów konwertazy angiotensyny
 4. ...
 5. ...
Po unormowaniu leczenia przeciwkrzepliwego u pacjenta z migotaniem przedsionków kontrolne badania wskaźnika INR powinno się przeprowadzać nie rzadziej niż:
 1. co 2 tygodnie
 2. co 4 tygodnie
 3. co 6 tygodni
 4. ...
 5. ...
Po wdrożeniu farmakoterapii nadciśnienia tętniczego kontrola skuteczności leczenia tętniczego jest zalecana:
 1. po 3 dniach
 2. po 3 tygodniach
 3. po 6 tygodniach
 4. ...
 5. ...
W zespole Zollingera-Elissona nie występują:
 1. mnogie owrzodzenia żołądka i dwunastnicy
 2. nadżerki przełyku
 3. hipokalcemia (nadczynność przytarczyc)
 4. ...
 5. ...
Wtórną cukrzycę powoduje stosowanie wszystkich poniższych z wyjątkiem:
 1. deksametazon
 2. metformina
 3. interferon
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij