Wiosna 2021: testy egzaminacyjne do egzaminu LEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Czy Kodeks Etyki Lekarskiej odnosi się do problemu eutanazji?
 1. nie, temat ten nie został poruszony w omawianym dokumencie.
 2. nie, zagadnienie to ukazane zostało natomiast w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 3. nie, przepisy te umieszczone były tylko w dokumentach historycznych, w tym zwłaszcza w Przysiędze Hipokratesa.
 4. ...
 5. ...
Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej decyzja o zaprzestaniu reanimacji należy do:
 1. konsylium lekarskiego.
 2. ordynatora oddziału lub zastępującego go lekarza.
 3. szpitalnej komisji etycznej.
 4. ...
 5. ...
Jaka jest najczęstsza pozajelitowa przyczyna niedrożności mechanicznej jelita cienkiego u dorosłych w krajach rozwiniętych?
 1. zrosty.
 2. rak jelita cienkiego.
 3. trichobezoar.
 4. ...
 5. ...
40-letni pacjent zgłosił się do SOR z powodu silnego bólu w klatce piersiowej po stronie lewej, nasilającego się podczas wdechu, z towarzyszącą dusznością. W badaniu fizykalnym: tachypnoe, w lewej okolicy nadgrzebieniowej odgłos opukowy bębenkowy oraz brak szmeru pęcherzykowego. W rtg klatki piersiowej w górnym polu płuca lewego niewidoczny rysunek oskrzelowo-naczyniowy. Na podstawie całości obrazu klinicznego można rozpoznać:
 1. niedodmę.
 2. płatowe zapalenie płuc.
 3. odoskrzelowe zapalenie płuc.
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenie:
 1. małoletni, który ukończył 16. rok życia, może współdecydować o postępowaniu leczniczym oraz prosić o przeprowadzenie konsultacji pod nieobecność przedstawiciela ustawowego.
 2. małoletni, który ukończył 16. rok życia, nie może współdecydować o postępowaniu leczniczym ani prosić o przeprowadzenie konsultacji pod nieobecność przedstawiciela ustawowego.
 3. rodzice małoletniego, który ukończył 16. rok życia nie mają prawa do informacji o jego stanie zdrowia.
 4. ...
 5. ...
Które cechy odróżniają alergiczny nieżyt nosa od przeziębienia:
1) świąd nosa;
2) wodnisty wyciek z nosa;
3) kichanie;
4) kaszel;  
5) gorączka.

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. tylko 1.
 2. 1,2.
 3. 2,3.
 4. ...
 5. ...
Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w szpitalu w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS może wystawić:
 1. wyłącznie lekarz orzecznik ZUS.
 2. wyłącznie lekarz specjalista.
 3. wyłącznie lekarz specjalista, po uzyskaniu upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy przez ZUS.
 4. ...
 5. ...
Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie ubezpieczonej, która legitymuje się wymaganym okresem składkowym i nieskładkowym oraz orzeczeniem lekarskim o:
 1. znacznym stopniu niepełnosprawności.
 2. niezdolności do pracy, która powstała w okresie ubezpieczenia albo nie później niż w ciągu 36 miesięcy od ustania zatrudnienia.
 3. niezdolności do pracy, która powstała w okresie ubezpieczenia albo nie później niż w ciągu 24 miesięcy od ustania zatrudnienia.
 4. ...
 5. ...
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres czasowej niezdolności do pracy z powodu gruźlicy, nie dłużej jednak niż przez:
 1. 128 dni.
 2. 182 dni.
 3. 228 dni.
 4. ...
 5. ...
Rodzice zgłaszają się do pediatry z 7-letnim dzieckiem urodzonym za granicą, które nigdy nie było szczepione przeciwko Haemophilus influenzae typu b, w celu uzupełnienia tego szczepienia. Wskaż prawidłowe postępowanie:
 1. należy niezwłocznie uzupełnić brakujące szczepienie 1 dawką szczepionki.
 2. należy niezwłocznie uzupełnić brakujące szczepienie 3 dawkami szczepionki w schemacie 0-1-6 miesięcy.
 3. należy uzupełnić brakujące szczepienie przy okazji szczepienia w 10. roku życia.
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące zapaleń oskrzeli u dzieci:
 1. w ponad 90% przypadków choroba ma etiologię bakteryjną.
 2. dla złagodzenia objawów ostrego zapalenia oskrzeli pomocne może być zastosowanie nebulizacji 3% roztworem chlorku sodu.
 3. w badaniu przedmiotowym nad polami płucnymi słyszalne są rzężenia.
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące testu oksytocynowego:
1) należy do testów stresowych;
2) jest testem biofizycznym oceniającym wydolność łożyska;
3) wynik pozytywny stwierdza się na podstawie obecności deceleracji późnych po co najmniej połowie skurczów;
4) jest testem stosowanym z wyboru u ciężarnych z łożyskiem przodującym.

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. wszystkie wymienione.
 2. 1,3,4.
 3. tylko 4.
 4. ...
 5. ...
Zespół ratownictwa medycznego został wezwany do pacjentki lat 71 z powodu zasłabnięcia. W badaniu stwierdzono: tętno 85/min., HR 100/60 mmHg, w Ekg - w normie, sód: 130 mmol/l, potas: 3 mmol/l, wzrost 165 cm, waga 65 kg. Zaburzona orientacja allopsychiczna, prawidłowa autopsychiczna, halucynuje słuchowo, podatna na sugestię. Zespół ratownictwa powinien:
 1. przetransportować pacjentkę do oddziału psychiatrycznego.
 2. przetransportować pacjentkę do oddziału internistycznego.
 3. przetransportować pacjentkę do szpitalnego oddziału ratunkowego.
 4. ...
 5. ...
W danej populacji krajowej masa ciała kobiet w wieku 19-25 lat wykazuje rozkład normalny i wynosi średnio 55 kg. Odchylenie standardowe wynosi 5,5 kg. Kobiet, które w tej populacji ważą mniej niż 49,5 kg jest:
 1. 5%.
 2. 10%.
 3. 15%.
 4. ...
 5. ...
Rak płuca w Polsce:
 1. jest najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn.
 2. jest najczęstszą przyczyną nowotworowych zgonów u mężczyzn.
 3. jest najczęstszą przyczyną nowotworowych zgonów u kobiet.
 4. ...
 5. ...
Gorączka neutropeniczna u chorych na złośliwe nowotwory:
 1. jest wywoływana przez patogeny Gram-ujemne u 80% chorych.
 2. jest rozpoznawana u chorych z liczbą neutrocytów poniżej 500/µl.
 3. występuje znacznie częściej w nowotworach litych niż w białaczkach.
 4. ...
 5. ...
Wskaż najbardziej charakterystyczną nieprawidłowość u chorych na szpiczaka plazmocytowego:
 1. uogólnione powiększenie węzłów chłonnych.
 2. powiększenie wątroby.
 3. powiększenie śledziony.
 4. ...
 5. ...
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do fibrynolizy jest:
 1. udar niedokrwienny w okresie ostatnich 6 miesięcy.
 2. ciąża.
 3. infekcyjne zapalenie wsierdzia.
 4. ...
 5. ...
We wzorze na obliczanie swoistości testu w liczniku ułamka wpisuje się liczbę:

 1. wyników prawdziwie ujemnych.
 2. wyników fałszywie ujemnych.
 3. wyników prawdziwie dodatnich.
 4. ...
 5. ...
U kobiety ciężarnej będącej wegetarianką należy spodziewać się niedoboru witaminy:
1) B2;
2) B12;
3) D;
4) C;
5) E.
Prawidłowa odpowiedź to:

 1. tylko 1.
 2. tylko 2.
 3. tylko 3.
 4. ...
 5. ...
W celu rozpoznania ostrego uszkodzenia nerek (AKI) należy oceniać czynność nerek na podstawie:
 1. zmian GFR za pomocą wzoru Cockcrofta i Gaulta.
 2. zmian GFR za pomocą wzoru MDRD.
 3. zmian GFR za pomocą wzoru CKD-EPI.
 4. ...
 5. ...
W danej populacji krajowej masa ciała kobiet w wieku 19-25 lat wykazuje rozkład normalny i wynosi średnio 55 kg. Odchylenie standardowe wynosi 5,5 kg. Kobiet, które w tej populacji ważą mniej niż 49,5 kg jest:
 1. 5%.
 2. 10%.
 3. 15%.
 4. ...
 5. ...
Badanie kohortowe to badanie:
 1. obserwacyjne.
 2. eksperymentalne.
 3. interwencyjne.
 4. ...
 5. ...
Podczas leczenia warfaryną/acenokumarolem dawkę ustalamy na podstawie:
 1. INR
 2. APTT
 3. Czasu krzepnięcia
 4. ...
 5. ...
Dla przewlekłej białaczki szpikowej charakterystyczne jest:
 1. wysoka leukocytoza spowodowana eozynofilią, powiększenie śledziony, powiększenie węzłów chłonnych.
 2. limfocytoza, powiększenie śledziony i węzłów chłonnych.
 3. podwyższona leukocytoza z obecnością blastów, form pośrednich linii neutrofilowej i neutrocytów („krew jak szpik”), powiększenie śledziony.
 4. ...
 5. ...
Podczas leczenia acenokumarolem/warfaryną dawkę leku ustala się na podstawie badania:
 1. INR.
 2. APTT.
 3. czasu krzepnięcia.
 4. ...
 5. ...
Dziecko 10-letnie, u którego rok temu rozpoznano cukrzycę, w okresie niemowlęcym otrzymało pełne szczepienie podstawowe przeciwko WZW B. Rodzice pytają, czy w związku z rozpoznaniem cukrzycy dziecko wymaga ponownego szczepienia przeciwko WZW B. Wskaż prawidłową odpowiedź:
 1. dziecko nie wymaga żadnych dodatkowych działań w związku ze szczepieniem przeciwko WZW B.
 2. należy sprawdzić stężenie przeciwciał anty-HBs - jeśli jest większe od 10 j.m./l, dziecko nie wymaga dodatkowych dawek szczepionki.
 3. należy sprawdzić stężenie przeciwciał anty-HBs - jeśli jest większe od 100 j.m./l, dziecko nie wymaga dodatkowych dawek szczepionki.
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące nowo rozpoznanej małopłytkowości immunologicznej:
 1. jest wskazaniem do natychmiastowego wdrożenia leczenia immunosupresyjnego.
 2. leczeniem z wyboru jest splenektomia.
 3. warunkiem rozpoznania jest wykazanie liczby krwinek płytkowych < 100 x 103 /µl w morfologii krwi obwodowej oraz wykluczenie patologii, mogących wskazywać na inny charakter małopłytkowości (np. powiększenia węzłów chłonnych, powiększenia wątroby, niedokrwistości, nieprawidłowej liczby krwinek białych).
 4. ...
 5. ...
66-letni pacjent leczony dotąd wyłącznie z powodu nadciśnienia tętniczego, niemający dotąd rozpoznanego migotania przedsionków, zgłosił się na ostry dyżur z powodu uczucia kołatania serca obecnego od ok. trzech dni. Pacjent stabilny hemodynamicznie, w badaniu EKG stwierdzono migotanie przedsionków z odpowiedzią komór ok. 135/min. W takiej sytuacji, poza włączeniem leczenia przeciwzakrzepowego, należy:
 1. przerwać arytmię z zastosowaniem kardiowersji elektrycznej, niezależnie od czasu trwania arytmii ze względu na szybką akcję serca.
 2. przerwać arytmię z zastosowaniem farmakoterapii, niezależnie od czasu trwania arytmii ze względu na szybką akcję serca, a w przypadku braku skuteczności zastosować kardiowersję elektryczną.
 3. zwolnić akcję serca do poziomu bezpiecznego i dobrze tolerowanego przez pacjenta, bez przerywania arytmii.
 4. ...
 5. ...
Hiperkalcemia nowotworowa:
 1. jest najczęstsza u chorych z przewlekłą białaczką szpikową.
 2. może zależeć od wydzielania parathormonu.
 3. powinna być zawsze leczona bisfosfonianami stosowanymi doustnie.
 4. ...
 5. ...
Nowotwór o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym:
 1. stanowi 30% wszystkich nowotworów złośliwych.
 2. w przynajmniej połowie przypadków ma budowę gruczolakoraka.
 3. powinien być rozpoznawany z wykorzystaniem immunohistochemii.
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące submikroskopowego kłębuszkowego zapalenia nerek (nefropatia zmian minimalnych):
1) w obrazie klinicznym dominuje zespół nerczycowy;
2) w mikroskopie świetlnym stwierdza się prawidłowy obraz histopatologiczny wycinka nerki;
3) u większości pacjentów występuje nadciśnienie tętnicze;
4) przebieg kliniczny jest progresywny, w ciągu pięciu lat u 40% chorych dochodzi do rozwoju niewydolności nerek;
5) lekiem pierwszego wyboru w leczeniu są glikokortykosteroidy.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1, 2, 3, 5.
 2. 1, 2, 5.
 3. 2, 3, 4.
 4. ...
 5. ...
Wskaż schorzenia, w przebiegu których występuje wtórna nefropatia IgA:
1) stwardnienie rozsiane;
2) łuszczyca;
3) zakażenie wirusem HIV;
4) nefropatia arystocholowa;
5) spondyloartropatie zapalne.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 2, 3, 5.
 2. 1, 2, 4, 5.
 3. 2, 5.
 4. ...
 5. ...
Do kryteriów klasyfikacyjnych tocznia rumieniowatego układowego nie należy/ą:
 1. zmiany skórne i na błonach śluzowych.
 2. zmiany w nerkach.
 3. zapalenie błon surowiczych.
 4. ...
 5. ...
Do oceny nasilenia objawów podmiotowych u pacjentów z migotaniem przedsionków służy skala:
 1. EHRA.
 2. HAS-BLED.
 3. CCS.
 4. ...
 5. ...
Jakie endokrynopatie stanowią składowe zespołu mnogich nowotworów układu wydzielania wewnętrznego typu 2A (zespołu MEN2A)?
1) pierwotna niedoczynność przytarczyc;
2) rak rdzeniasty tarczycy;
3) gruczolaki nadnerczy;
4) pierwotna nadczynność przytarczyc;
5) gruczolaki przysadki;
6) guz chromochłonny nadnerczy.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3,5.
 2. 1,5,6.
 3. 2,3,4,6.
 4. ...
 5. ...
Która z poniższych kombinacji leków nie jest zalecana w leczeniu nadciśnienia tętniczego?
 1. peryndopryl i amlodypina.
 2. ramipryl i indapamid.
 3. amlodypina i hydrochlorotiazyd.
 4. ...
 5. ...
W jaki sposób należy suplementować witaminę B12 w przypadku niedokrwistości złośliwej (Addisona-Biermera)?
 1. doustnie na czczo do końca życia.
 2. doustnie po posiłku do końca życia.
 3. domięśniowo lub głęboko podskórnie do końca życia.
 4. ...
 5. ...
Hiperkalcemia nie występuje w przebiegu:
 1. pierwotnej nadczynności przytarczyc.
 2. nieleczonej pooperacyjnej niedoczynności przytarczyc.
 3. zespołu mleczno-alkalicznego.
 4. ...
 5. ...
Najczęstszą nabytą wadą zastawkową u osób dorosłych jest:
 1. zwężenie zastawki mitralnej.
 2. niedomykalność zastawki aortalnej.
 3. niedomykalność zastawki mitralnej.
 4. ...
 5. ...
Wynik badania morfologii krwi: WBC 4,1 G/L, LY 0,91 G/L, MO 0,18 G/L, NE 2,81 G/L, RBC 2,16 T/L, HGB 8,6 g/dL, MCV 119,0 fL, PLT 182 G/L sugeruje rozpoznanie:
 1. niedokrwistości z niedoboru żelaza.
 2. niedokrwistości z niedoboru witaminy B12.
 3. niedokrwistości aplastycznej.
 4. ...
 5. ...
Do charakterystycznych cech choroby Leśniowskiego-Crohna spośród wymienionych poniżej należą:
1) obecność w surowicy przeciwciał przeciwko Saccharomyces cerevisiae (ASCA);
2) toksyczne rozdęcie okrężnicy (megacolon toxicum);
3) obecność przetok;
4) obecność polipów rzekomych;
5) zmiany okołoodbytowe.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,3,4.
 2. 1,3,5.
 3. 1,4,5.
 4. ...
 5. ...
Przeciwciała przeciwjądrowe swoiście reagujące z antygenem Scl-70 występują u chorych na:
 1. toczeń rumieniowaty układowy.
 2. spondyloartropatię seronegatywną.
 3. pseudodnę wywołaną pirofosforanami wapnia.
 4. ...
 5. ...
Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia w EKG można rozpoznać na podstawie:
 1. wydłużonego odstępu PQ.
 2. braku załamka P.
 3. braku załamka Q.
 4. ...
 5. ...
Wskaż cechę, która nie jest charakterystyczna dla przewlekłej obturacyjnej choroby płuc:
 1. przewlekły kaszel.
 2. przewlekłe odkrztuszanie plwociny.
 3. duszność, zwykle codzienna.
 4. ...
 5. ...
25-letnia kobieta zgłosiła się do lekarza z powodu kołatania serca występującego od 6 tygodni. Stężenie TSH jest poniżej normy a stężenie FT4 jest powyżej normy. Które z poniższych rozpoznań jest najbardziej prawdopodobne?
 1. eutyreoza.
 2. pierwotna nadczynność tarczycy.
 3. pierwotna niedoczynność tarczycy.
 4. ...
 5. ...
Skala ryzyka GRACE ułatwia podejmowanie decyzji o postępowaniu terapeutycznym u chorych:
 1. z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI).
 2. z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI).
 3. z zatorowością płucną.
 4. ...
 5. ...
Do najczęstszych lokalizacji guza gastrynowego (gastrinoma) należą:
1) żołądek;
2) dwunastnica;
3) pęcherzyk żółciowy;
4) trzustka;
5) wyrostek robaczkowy.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,3.
 2. 1,3.
 3. 2,4.
 4. ...
 5. ...
Triada Charcota to zespół objawów typowych dla:
 1. krwawienia z wrzodu dwunastnicy.
 2. przewlekłego zapalenia trzustki.
 3. stłuszczenia wątroby.
 4. ...
 5. ...
Pogotowie przywiozło na izbę przyjęć 72-letniego chorego z silnym bólem zamostkowym występującym od 40 minut. U chorego rozpoznano ostry zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST. Wskaż preferowaną metodę leczenia u tego pacjenta:
 1. doustna podaż nitrogliceryny.
 2. dożylna podaż nitrogliceryny.
 3. leczenie fibrynolityczne z użyciem streptokinazy.
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij