Wiosna 2020: testy egzaminacyjne do egzaminu LEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące odry:
 1. Wysoka gorączka sięgająca 40 stopni przy pojawieniu się wysypki
 2. Plamki Koplika
 3. Wysypka grudkowo-plamista
 4. ...
 5. ...
W jakiej sytuacji pracodawca zleca badania pracownika narażonego na czynniki szkodliwe i kto ponosi za nie koszty?
 1. przed rozpoczęciem pracy, na koszt pracownika
 2. przed rozpoczęciem pracy i w trakcie trwania zatrudnienia, na koszt pracownika
 3. przed rozpoczęciem pracy i w trakcie trwania zatrudnienia, na koszt pracodawcy
 4. ...
 5. ...
Dokumentację możemy podzielić na dokumentację wewnętrzną i zewnętrzną. Dokumentacja wewnętrzna jest przeznaczona na potrzeby podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Natomiast dokumentacja zewnętrzna przeznaczona jest na potrzeby pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot.

W POZ przykładem dokumentacji wewnętrznej jest:

1. karta historii zdrowia i choroby
2. karta wizyty patronażowej
3. skierowanie na badanie diagnostyczne lub konsultację
4. skierowanie do szpitala lub innego podmiotu leczniczego
5. karta informacyjna z leczenia szpitalnego

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1
 2. 1, 2
 3. 3, 4, 5
 4. ...
 5. ...
W mieście, w którym mieszka 500 000 osób, zachorowało 1000, z czego połowa umarła. Jednak w jednej z dzielnic tego miasta wszyscy mieszkańcy zachorowali. Ile wynosi zapadalność na tę chorobę we wspomnianej dzielnicy?
 1. 200/100 000 osób
 2. 500/1000 osób
 3. 100/100 000 osób
 4. ...
 5. ...
Afrykański pomór świń występował w 2016–2018 r. w Azji i Afryce, a później pojawił się w Europie (m. in. w Polsce, Rumunii, Rosji, Ukrainie, Litwie). Jest to przykład:
 1. epidemii
 2. epizoocji
 3. endemii
 4. ...
 5. ...
Rekomendacja nr 179/2014 z dn. 28.07.2014 r. przez Agencję Oceny Technologii Medycznych w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej "leczenie restenozy naczyń wieńcowych za pomocą balonu uwalniającego lek", jako świadczenie gwarantowane w zakresie leczenia szpitalnego jest przykładem zastosowania:
 1. oceny technologii medycznej
 2. analizy bezpieczeństwa technologii medycznej
 3. analiza efektywności klinicznej technologii medycznej
 4. ...
 5. ...
Z punktu widzenia epidemiologii badania przeprowadzone na festynach zdrowia charakteryzują się małą skutecznością zbadania częstości występowania choroby w danej populacji, ponieważ:
 1. występuje autosegregacja
 2. wystepuje dużo wyników fałszywie ujemnych
 3. nie zbiera się informacji o chorobach towarzyszących
 4. ...
 5. ...
Osoba chora na chorobę zakaźną zdolną do szerzenia się na innych zdrowych ludzi to:
 1. deratyzacja
 2. dezynfekcja
 3. ognisko epidemiczne
 4. ...
 5. ...
Według NHS (National Heath Service) w Szkocji przez ostatnich 10 lat spadła liczba kobiet zgłaszających się na profilaktyczną cytologię z 80% do 70% w populacji kobiet w wieku 20–24 lat i z niskim poziomem wykształcenia.

Jaki będzie skutek zdrowotny powyższego zjawiska?
 1. wzrost różnic w opiece zdrowotnej
 2. obwinianie kobiet przez społeczeństwo za zaniedbanie zdrowia
 3. większe wydatki na opiekę zdrowotną
 4. ...
 5. ...
Wypadek jest uznawany za wypadek przy pracy, jeżeli:

1. pracownik działał na rzecz pracodawcy, ale nie było to jego polecenie
2. wypadek miał miejsce podczas podróży służbowej
3. wypadek miał miejsce podczas szkolenia w zakresie samoobrony
4. wypadek miał miejsce podczas wykonywania zadań zleconych przez organizacje zawodowe zrzeszające pracowników w zakładzie pracy

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 2
 2. 1,2
 3. 1,2,4
 4. ...
 5. ...
Kto może wystawić zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy w formie elektronicznej (e-ZLA)?
 1. tylko lekarz specjalista
 2. każdy lekarz lub student medycyny odbywający praktyki w przychodni lub szpitalu
 3. każdy lekarz, który przejdzie przeszkolenie w zakresie wystawiania zwolnień elektronicznych
 4. ...
 5. ...
O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego decyduje:
 1. lekarz orzecznik ZUS
 2. komisja lekarska ZUS
 3. komisja lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 4. ...
 5. ...
Częściowo niezdolną do pracy jest osoba:
 1. która utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu choroby
 2. która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji
 3. długotrwale niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym
 4. ...
 5. ...
Kiedy pracownik ma obowiązek wykonania badań okresowych, jeżeli pracuje w warunkach narażenia na azbest?
 1. bezwzględnie co 12 miesięcy
 2. bezwzględnie po zakończeniu pracy
 3. po zakończeniu pracy, ale na koszt pracownika
 4. ...
 5. ...
Jako tymczasowa niezdolność do pracy traktowane jest:

1. pobyt na terapii uzależnień
2. planowane oddanie krwi
3. przebywanie w ośrodku rehabilitacji zawodowej
4. leczenie chorób zakaźnych

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1, 2, 3
 2. 1, 3, 4
 3. 2, 3, 4
 4. ...
 5. ...
Kto nadzoruje działalność ZUS-u w zakresie zgodności działań z obowiązującymi przepisami?
 1. Rada Nadzorcza ZUS
 2. Prezes Rady Ministrów
 3. prezes ZUS
 4. ...
 5. ...
Jakich informacji lekarz musi udzielić pacjentowi?

1. podstawowe informacje dotyczące jego stanu zdrowia
2. podstawowe informacje dotyczące zabiegu, który ma być przeprowadzony
3. możliwe do przewidzenia komplikacje, jakie mogą powstać po przeprowadzeniu planowanych procedur medycznych
4. przekazanie informacji o stanie zdrowia pacjenta jego rodzinie, nawet gdy ten nie wyraził na to zgody

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3
 2. 1,2,4
 3. 1,3,4
 4. ...
 5. ...
Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, lekarz może odmówić obecności osoby bliskiej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych:
 1. zawsze i bez podawania uzasadnienia
 2. tylko w przypadku, gdy podczas badania konieczne jest rozebranie się
 3. tylko w przypadku, gdy obecność osoby bliskiej może stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta
 4. ...
 5. ...
Zaznacz prawdziwe stwierdzenia dotyczące eksperymentu medycznego:

1. osoba biorąca udziału w badaniu medycznym musi być poinformowana o celach, metodach, korzyściach i ryzyku związanych z badaniem
2. zgoda osoby na badanie musi być wyrażona na piśmie
3. osoba badana ma możliwość wycofania się z udziału w badaniu bez ponoszenia konsekwencji
4. uczestnik nie może wycofać swojej zgody do udziału w trakcie trwania badania

Prawidłową odpowiedzią jest:
 1. 1,2,3
 2. 1,2
 3. 1,3
 4. ...
 5. ...
Do szpitala przywieziono ofiarę wypadku komunikacyjnego. Mimo kilkudniowych wysiłków lekarzy pacjent nie odzyskał przytomności, a czynność oddechowa utrzymywana jest przy pomocy respiratora. Komisja stwierdziła śmierć mózgu. Aby pobrać narządy do przeszczepu, w świetle obowiązującego prawa konieczne jest:
 1. upewnienie się, czy zmarły za życia nie wyraził sprzeciwu
 2. upewnienie się, czy zmarły za życia deklarował zgodę
 3. uzyskanie zgody rodziny zmarłego
 4. ...
 5. ...
Czym nie powinien kierować się lekarz w przypadku problemów, które nie są poruszane w KEL?
 1. tradycją zawodową
 2. aktami utworzonymi przez związki wyznaniowe, do których należy lekarz
 3. konstytucją
 4. ...
 5. ...
„Przedmiotem kontroli Sądu w niniejszej sprawie jest postanowienie Ministra Zdrowia z (...) października 2018 r., wydane w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia, z powodu uchylania się skarżącego od poddania małoletniej córki J. O. obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Zdaniem Sądu, orzeczenie to odpowiada prawu, a zarzuty skargi nie wykazały tego rodzaju nieprawidłowości, które uzasadniałyby co najmniej jego uchylenie.”
 1. obowiązku poddania się szczepieniu ochronnemu
 2. nieuregulowanej kwestii szczepienia
 3. zakazem rozprzestrzeniania chorób dla dobra jednostki i grupy
 4. ...
 5. ...
Czy lekarz może prowadzić badania, które na stałe wprowadzają zmiany materiału genetycznego?
 1. nie, jest to zabronione przez KEL
 2. nie, jest to zabronione przez ustawę o zawodzie lekarza
 3. tak, jest to zezwolone przez KEL
 4. ...
 5. ...
Zadaniem izby lekarskiej nie jest:
 1. przekazywanie informacji lekarzom dotyczące prawa i etyki lekarskiej
 2. gromadzenie danych dotyczące prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej
 3. gromadzenie danych dotyczące prowadzenia grupowej praktyki lekarskiej
 4. ...
 5. ...
Kto może wystawić kartę zgonu?
 1. każdy lekarz stwierdzający zgon
 2. każdy pracownik medyczny po odpowiednim przeszkoleniu
 3. specjalista z min. 5-letnim doświadczeniem
 4. ...
 5. ...
Co grozi lekarzowi za brak udzielenia pacjentowi informacji o jego stanie zdrowia?
 1. odpowiedzialność cywilna – sąd może przyznać pacjentowi zadośćuczynienie
 2. odpowiedzialność cywilna – karę ustala komisja powołana przy wojewodzie
 3. odpowiedzialność karna – proces karny z oskarżenia prywatnego
 4. ...
 5. ...
W przypadku zdarzenia masowego, pacjent żywy, ale nierokujący przeżycia jest oznaczany kolorem:
 1. zielonym
 2. żółtym
 3. czerwonym
 4. ...
 5. ...
Pacjent po urazie, bez kontaktu słownego, nie otwiera oczu, reakcja wyprostna. Ile otrzyma punktów w skali GCS?
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. ...
 5. ...
Najbardziej swoistym parametrem pozwalającym ocenić prawidłowe umiejscowienie rurki intubacyjnej w tchawicy jest:
 1. ocena krzywej w kapnografii
 2. ocena saturacji za pomocą pulsoksymetru
 3. ocena toru oddychania
 4. ...
 5. ...
Maksymalną dawką diazepamu w napadzie drgawkowym jest:
 1. 10 mg
 2. 20 mg
 3. 25 mg
 4. ...
 5. ...
Podczas resuscytacji nie stosuje się:
 1. amiodaronu
 2. siarczanu magnezu
 3. adrenaliny
 4. ...
 5. ...
Dawkowanie amiodaronu w RKO:
 1. 150 mg w bolusie
 2. 300 mg w bolusie
 3. 150 mg i w razie potrzeby można dawkę powtórzyć
 4. ...
 5. ...
U nieprzytomnego pacjenta znalezionego zimą rano, leżącego na dworze, ocenę krążenia prowadzimy przez:
 1. 10s
 2. 30s
 3. 1min
 4. ...
 5. ...
Podaż węgla aktywowanego jest przeciwwskazana w przypadku zatrucia:
 1. zasadami
 2. kwasami
 3. metalami ciężkimi
 4. ...
 5. ...
Do 70-letniego mężczyzny przyjechało Pogotowie Ratunkowe z powodu wystąpienia silnej duszności. Choruje na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę. W badaniu przedmiotowym: rzężenia u podstawy płuc, BP 190/80 mm Hg, HR 90/min.

Jaki lek zastosujesz u tego pacjenta?
 1. urapidyl
 2. esmolol
 3. amlodypina
 4. ...
 5. ...
U pacjenta przyjmującego przewlekle TLPD wystąpił wielokształtny częstoskurcz komorowy. Jaki lek należy podać?
 1. β-adrenolityk
 2. siarczan magnezu
 3. amiodaron
 4. ...
 5. ...
Odtrutką na zatrucie cyjankami jest:
 1. atropina
 2. nalokson
 3. glukagon
 4. ...
 5. ...
Zatrucie jaką substancją powoduje wystąpienie zaburzeń widzenia, włącznie ze ślepotą?
 1. związkami fosforoorganiczymi
 2. digoksyną
 3. metanolem
 4. ...
 5. ...
Do triady objawów we wstrząsie zaliczamy:
 1. hipotensję, tachykardię, bladość powłok skórnych
 2. skąpomocz, zimną skórę, tachykardię
 3. hipotensję, bradykardię, kwasicę
 4. ...
 5. ...
25-letni nieprzytomny mężczyzna został przywieziony do szpitala. Z relacji rodziny w ostatnim czasie skarżył się na nasilone pragnienie i zwiększone oddawanie moczu oraz schudł 10 kg w ciągu kilku tygodni. W wykonanych badaniach laboratoryjnych: glikemia 400 mg/dl, stężenie potasu 6,1 mmol/l, stężenie sodu 144 mmol/l, pH krwi tętniczej 7,1, stężenie wodorowęglanów 9 mmol/l.

Co można podejrzewać u tego pacjenta?
 1. ciężką hipoglikemię
 2. zespół hiperglikemiczno-hiperosmolalny
 3. kwasicę ketonową
 4. ...
 5. ...
Objawy wstrząsu neurogennego to:

1. hipotensja
2. tachykardia
3. bradykardia
4. blada spocona skóra
5. ciepła zaczerwieniona skóra

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,5
 2. 1,3,5
 3. 1,2,4
 4. ...
 5. ...
Pogotowie ratunkowe przywiozło na SOR młodego mężczyznę po wypadku motocyklowym. Pacjent jest nieprzytomny (GCS 3), zaintubowany i podłączony do respiratora. W badaniu przedmiotowym: nad szczytem prawego płuca brak szmeru pęcherzykowego i odgłos opukowy bębenkowy, brzuch deskowaty, bladość, tętno oznaczalne, BP 90/50 mm Hg, HR 110/min. Wykonano FAST, podczas którego uwidoczniono płyn w jamie otrzewnej. W badaniach laboratoryjnych Hb 6,5 g/dl.

Prawidłową kolejnością postępowania jest:
 1. RTG klatki piersiowej w celu potwierdzenia odmy → drenaż jamy opłucnowej w przypadku potwierdzenia odmy opłucnowej → stabilizacja hemodynamiczna za pomocą przetaczania składników krwi, ewentualnie koloidów i krystaloidów → TK całego ciała → laparotomia
 2. TK całego ciała → laparotomia w celu wykonania wstępnego zaopatrzenia (paking) → drenaż jamy opłucnowej → stabilizacja hemodynamiczna za pomocą przetaczania składników krwi, ewentualnie koloidów lub krystaloidów
 3. przyjęcia na OIOM → stabilizacja hemodynamiczna za pomocą przetaczania składników krwi, ewentualnie koloidów lub krystaloidów → drenaż jamy opłucnowej → laparotomia w celu wykonania wstępnego zaopatrzenia (paking) → TK całego ciała
 4. ...
 5. ...
Spiralę śmierci (triadę śmierci) tworzą i wzajemnie napędzają:

1. hipowolemia
2. kwasica
3. anuria
4. hipotermia
5. zaburzenia krzepnięcia

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3
 2. 1,2,5
 3. 2,3,5
 4. ...
 5. ...
Zabezpieczenie dróg oddechowych poprzez intubację na czas transportu do szpitala wskazane jest u pacjenta ocenionego w skali GCS na:
 1. 15pkt
 2. 1pkt
 3. 3-7pkt
 4. ...
 5. ...
29-letni mężczyzna od 24 h cały czas wymiotuje. Jest osłabiony i nie może przyjąć żadnych płynów doustnie. Lekarz podjął decyzję o zastosowaniu płynoterapii.
Jaki krystaloid będzie dla niego najlepszy?
 1. 0,9% NaCl
 2. 3% NaCl
 3. 5% glukozy
 4. ...
 5. ...
Czasami zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych wymaga zastosowania antybiotykoterapii.

Wskaż, jaki antybiotyk i w jakiej dawce należy zastosować w tym przypadku:
 1. amoksycylina 1,5–2 g co 12 h, przez 10 dni
 2. amoksycylina 3 g w 3 dawkach podzielonych przez 7–10 dni
 3. amoksycylina + kwas klawulanowy łącznie 750 mg przez 7–10 dni
 4. ...
 5. ...
26-letni mężczyzna zgłosił się do lekarza rodzinnego z powodu bólu gardła i gorączki 39,5°C. W badaniu przedmiotowym ropne czopy na migdałkach i powiększone węzły chłonne.

Prawidłowym postępowaniem jest:
 1. przyznanie 2 pkt. w skali Centora i zastosowanie leczenia objawowego
 2. wykonanie testu na obecność paciorkowców
 3. przyznanie 5 pkt. w skali Centora i zastosowanie antybiotykoterapii
 4. ...
 5. ...
45-letnia kobieta zgłosiła się do lekarza z powodu lekkiego przeziębienia. Podczas badania lekarz stwierdził BP 160/100 mm Hg.
Jaki lek przepiszesz pacjentce?
 1. ACEI
 2. sartan
 3. diuretyk tiazydowy + ACEI
 4. ...
 5. ...
Podwyższone MCV jest charakterystyczne dla niedokrwistości z niedoboru:
 1. witaminy B12
 2. kwasu foliowego
 3. żelaza
 4. ...
 5. ...
Zapalenie oskrzeli u dorosłych wymaga następującego postępowania:
 1. powstrzymania się od interwencji farmakologicznej
 2. amoksycylina
 3. azytromycyna
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij