Wiosna 2020: testy egzaminacyjne do egzaminu LDEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
W przypadku zatrucia tramadolem zastosujesz:
 1. nalokson
 2. slibilinę
 3. ondansetron
 4. ...
 5. ...
Zatrucie jaką substancją leczy się poprzez podawanie 1-5 mg atropiny i.v co 5-15 min, aż do zniknięcia objawów?
 1. związki fosfoorganiczne
 2. muchomorem sromotnikowym
 3. szalejem jadowitym
 4. ...
 5. ...
24- letnia kobieta, ważąca 59 kg przy wzroście 164 cm, poparzyła wrzątkiem całą przednią część ciała (bez krocza) i prawą kończynę dolną. Jaki procent powierzchni ciała uległ poparzeniu ?
 1. 18%
 2. 27%
 3. 32%
 4. ...
 5. ...
Rękoczyn Heimlicha służy do:
 1. wydostania ciała obcego podczas zadławienia u pacjenta przytomnego, ale niemogącego kaszleć
 2. wydostania ciała obcego podczas zadławienia u pacjenta nieprzytomnego
 3. udrożnienia dróg oddechowych
 4. ...
 5. ...
Jak wygląda pomoc w ramach pierwszej pomocy w przypadku napadu drgawek?
 1. ochrona głowy przed wtórnymi urazami za pomocą przytrzymania
 2. włożenie czegoś twardego do ust, aby poszkodowany nie ugryzł się w język
 3. nie należy podejmować żadnych czynności dopóki nie zakończy się napad
 4. ...
 5. ...
Bezwzględna utrata prawa wykonywania zawodu ex lege następuje z powodu:
 1. emigracji z kraju
 2. zmiany zawodu
 3. pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata
 4. ...
 5. ...
Kto może podpisać zgodę na leczenie 16- letniej pacjentki ?
 1. Tylko pacjent.
 2. Pacjent i jego opiekun ustawowy.
 3. Tylko opiekun ustawowy.
 4. ...
 5. ...
Kto należy do osób bliskich chorego ?
 1. Małżonek, Siostra lub brat małżonka pacjenta, córka
 2. Rodzic, Dziecko, Teść, teściowa
 3. Rodzic, dziecko, teść, szwagier
 4. ...
 5. ...
Lekarzowi dentyście wolno ujawnić wszystkie wiadomości, które lekarz dentysta uzyskało pacjencie i jego otoczeniu w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi:
 1. zawsze, gdy tylko lekarz dentysta uzna to za stosowne.
 2. każdemu innemu lekarzowi dentyście lub lekarzowi.
 3. każdej osobie asystującej lub pomagającej lekarzowi dentyście w jego pracy zawodowej.
 4. ...
 5. ...
Pacjent zażyczył sobie wydania mu dokumentacji lekarskiej znajdującej się w przychodni. Motywował to zmianą miejsca zamieszkania. Pracownicy przychodni podejrzewali, że chce skarżyć lekarzy o złe prowadzenie leczenia:
 1. należy mu dokumentację wydać za pokwitowaniem
 2. pacjent nie ma prawa do dokumentacji. Stanowi ona własność przychodzi i wydać ją można tylko innej instytucji leczniczej lub na żądanie sądu lub prokuratora
 3. należy mu udostępnić możliwość przejrzenia dokumentacji, bez prawa jej otrzymania
 4. ...
 5. ...
Lekarz dentysta złamie prawo w sytuacji gdy:
 1. udzielił informację na temat zdrowia pacjenta bliskiej osobie, w przypadku kiedy pacjent upoważnił tę osobę
 2. udzielił informacji na temat zdrowia pacjenta bliskiej osobie, w przypadku kiedy pacjent wyraźnie nie zgodził się na udzielanie informacji
 3. po śmierci pacjenta, lekarz przekaże dokumentację medyczną i informacje o chorobie osobie bliskiej, upoważnionej przed śmiercią przez pacjenta
 4. ...
 5. ...
Jeżeli obywatel był na zwolnieniu chorobowym przez dłużej niż 30 dni, to zaświadczenie o zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku musi wystawić:
 1. komisja ZUS
 2. Ministerstwo Zdrowia
 3. lekarz wystawiający zwolnienie lekarskie
 4. ...
 5. ...
Lekarz dentysta, pracuje w akademii medycznej lub innym instytucie w ramach wolontariatu (do 1 roku). Dany okres liczy się lekarzowi dentyście w postępowaniu do emerytury i renty jako:
 1. okres nieskładkowy
 2. okres składkowy
 3. okres składkowy i nieskładkowy
 4. ...
 5. ...
Jeżeli czasowa niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, to miesięczny zasiłek chorobowy wynosi:
 1. 70%
 2. 75%
 3. 80%
 4. ...
 5. ...
Kto orzeka o niezdolności do pracy po wypadku?
 1. zakładowy specjalista do spraw BHP
 2. lekarz orzecznik ZUS
 3. urzędnik Urzędu Skarbowego
 4. ...
 5. ...
Jeśli lekarz tworzy spółkę partnerską, to może w niej pracować:
 1. w charakterze partnera
 2. tylko o umowę o pracę
 3. tylko na umowę o dzieło
 4. ...
 5. ...
Główne determinanty stanu zdrowia populacji według Raportu Komisji Lalondeia to:
 1. czynniki genetyczne i środowisko
 2. liczba szpitali oraz liczba personelu medycznego
 3. sprawność systemu ochrony zdrowia
 4. ...
 5. ...
Wskaźnik DALY oznacza:
 1. wskaźnik rozwoju ludzkości
 2. wskaźnik oczekiwanych lat życia w zdrowiu
 3. wskaźnik lat życia skorygowany jego jakością
 4. ...
 5. ...
Wskaż czynniki, które wpływają na zmniejszenie współczynnika chorobowości:

1) zwiększona ilość zgonów
2) emigracja chorych
3) emigracja zdrowych
4) zwiększenie liczby wyzdrowień
 1. 2, 4
 2. 1, 2
 3. 1, 3
 4. ...
 5. ...
Tradycyjny model składowych występowania chorób zakaźnych określa:
 1. tablica czteropolowa
 2. triada epidemiologiczna
 3. skala stosunków
 4. ...
 5. ...
Jaka jest średnia wysokość podniebienia wyrażona w w procentach wg Korkhausa ?
 1. 52%
 2. 30%
 3. 42%
 4. ...
 5. ...
Odruch ssania wygasa fizjologicznie:
 1. po ukończeniu pierwszego roku życia.
 2. po ukończeniu szóstego miesiąca życia.
 3. między 8. a 10. miesiącem życia.
 4. ...
 5. ...
Do niesymetrycznych zaburzeń I i II łuku skrzelowego należy:
 1. dysplazja obojczykowo- czaszkowa
 2. dyzostoza żuchwowo- twarzowa
 3. połowiczy przerost twarzy
 4. ...
 5. ...
Jaka jest potrzebna siła ortodontyczna by wykonać ruch intruzji zęba ?
 1. 30-75 g
 2. 15-25 g
 3. 20-30 g
 4. ...
 5. ...
Zaznacz prawidłowe o procy bródkowej:

1. Aparat czynny zewnątrzustny czynny
2. Aparat czynny wewnątrzusnty czynny
3. Służy tylko jako aparat wspomagający w leczeniu
4. Służy jako aparat samodzielny, wspomagający oraz retencyjny po operacji wady
5. Służy do leczenia przodozgryzu i zgryzu otwartego całkowitego
 1. 1,3,4,5
 2. 1,4,5
 3. 2,4,5
 4. ...
 5. ...
Co służy do leczenia przodozgryzu ze szparami w uzębieniu mlecznym:
 1. Równia nakładkowa
 2. Równia prosta
 3. Aparat stały cienkołukowy
 4. ...
 5. ...
Miniimplanty w żuchwie w ortodoncji stosowane są jako:
 1. zakotwiczenie maksymalne, zewnatrzzebowe, wewnatrzustne
 2. Zakotwiczenie wzajemne, zewnatrzzebowe, zewnatrzustne
 3. Zakotwiczenie maksymalne, zewnatrzzebowe, zewnatrzustne
 4. ...
 5. ...
W jakiej wadzie ekstrakcja może być częścią leczenia:
 1. posteriorotacja
 2. zmniejszony kąt międzysieczny
 3. w żuchwie w zgryzie przewieszonym
 4. ...
 5. ...
Wybierz aparaty rozszerzające podniebienie u osób dorosłych

1. aparat Karłowskiej typu B
2. aparat Hassa
3. aparat Derichsweilera w modyfikacji Karłowskiej
4. aparat Herbsta
5. płyta Hawleya
 1. 1,2,3
 2. 1,3,5
 3. 2,3,4
 4. ...
 5. ...
Dziecko rodzi się z:
 1. fizjologicznym przodożuchwiem
 2. fizjologicznym tyłożuchwiem
 3. żuchwą, o długich gałęziach i słabo rozwiniętym wyrostkiem kłykciowym
 4. ...
 5. ...
Wskaż zdanie zawierające prawidłowo przyporządkowany klucz prawidłowego zgryzu wg Andrewsa oraz jego opis:
 1. klucz 1 - mezjjalnego nachylenia długich osi zębów wzdłuż luku zębowego
 2. klucz 2 - nachylenie koron zębów w poprzek łuku zębowego
 3. klucz 3 - zajmowanie w łuku większej przestrzeni przez zrotowane zęby przedtrzonowe i trzonowe, a mniejszej przez zrotowane zęby sieczne
 4. ...
 5. ...
Wskaż sytuacje, w których nie należy używać łuków superelastycznych NiTi:

1) jako łuki początkowe przy znacznych stłoczeniach;
2) w przypadkach ekstrakcyjnych przy jednoczesnym stosowaniu wiązań typu laceback;
3) podczas zwiększenia nagryzu poziomego;
4) przy zamykaniu luk poekstrakcyjnych;
5) w celu zakończenia wyrównywania i kontroli nagryzu pionowego.

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3
 2. 1,2,4
 3. 1,2,4,5
 4. ...
 5. ...
Jakie wskaźniki ortodontyczne służą do przewidywania miejsca w łuku zębowym:

1. Moyersa
2. Tanaki&Johnsona
3. Popovicha
4. Tonna
5. Droshla
 1. 1,2,3,4,5
 2. 2,3,4,5
 3. 1,2,5
 4. ...
 5. ...
Ile procent chorych na ostrą białaczkę ma objawy dziąsłowe?
 1. 17,7%
 2. 4,4%
 3. 10,5%
 4. ...
 5. ...
Do chorób języka nie należy:
 1. język olbrzymi
 2. język geograficzny
 3. język czarny włochaty
 4. ...
 5. ...
Czego nie powoduje wirus Epsteina Barr (HHV4) ?
 1. Mononukleoza zakaźna
 2. Leukoplakia włochata
 3. Mięsak Kaposiego
 4. ...
 5. ...
Pierwotnym wykwitem w półpaścu jest :
 1. plamka
 2. grudka
 3. pęcherzyk
 4. ...
 5. ...
Siateczka Wickhama występuje w:
 1. zapaleniu warg.
 2. leukoplakii.
 3. półpaścu.
 4. ...
 5. ...
Co nie należy do niemodyfikowalnych czynników ryzyka zapalenia przyzębia?
 1. polimorfizm
 2. wiek
 3. rasa
 4. ...
 5. ...
Opryszczkowe pierwotne zapalenie jamy ustnej - wskaż prawidłową informację:
 1. przebieg jest krótki - maksymalnie 7 dni
 2. pojawiają się wykwity w postaci plam wyłącznie na granicy czerwieni wargowej i skóry, które nigdy nie mogą ulec zlaniu
 3. nigdy nie pojawiają się wykwity w postaci plam na granicy czerwieni wargowej i skóry, które mogą ulec zlaniu
 4. ...
 5. ...
Które z wymienionych leków mogą mieć działanie hiposaliwacyjne:

1) hormony tarczycy;
2) diuretyki;
3) beta-blokery;
4) blokery pompy protonowej;
5) antydepresanty.

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,4,5
 2. 1,2,3
 3. 2,3,5
 4. ...
 5. ...
Który z czynników nie wpływa na błąd pomiarowy podczas badania przyzębia?
 1. kąt wprowadzenia periodontometru
 2. kalibracja sondy
 3. średnica końcówki sondy
 4. ...
 5. ...
Która z cech nie jest charakterystyczna dla zaawansowanego przewlekłego zapalenia przyzębia:
 1. najczęściej identyfikowanymi periopatogenami są bakterie kompleksu żółtego wg Socranskytego, do których zalicza się Pg, Td, Tf
 2. utrata położenia przyczepu łącznotkankowego 3-4 mm i głębokość kieszonek 5-7 mm
 3. utrata przyczepu łącznotkankowego (CAL > 5mm), obecność głębokich kieszonek przyzębnych (PD > 7mm) i utrata kości wyrostka zębodołowego powyżej 2/3
 4. ...
 5. ...
Inną nazwą dla leukoplakii grzybiczej jest:
 1. drożdżyca
 2. kandydoza ostra rzekomobłoniasta
 3. kandydoza ostra zanikowa
 4. ...
 5. ...
Która z lokalizacji leukoplakii najbardziej predysponuje do transformacji nowotworowej:
 1. niehomogenna leukoplakia języka i dna jamy ustnej
 2. leukoplakia okolicy kąta ust
 3. leukoplakia niehomogenna błony śluzowej policzka
 4. ...
 5. ...
W której z wymienionych jednostek chorobowych nie występuje złuszczające zapalenie dziąseł?
 1. pęcherzyca zwykła
 2. liszaj płaski
 3. zespół Behceta
 4. ...
 5. ...
Wskaż, w których stanach zasadna jest antybiotykoterapia ogólna:
1) martwicze zapalenie dziąseł przebiegające z objawami ogólnymi;
2) ciężkie przypadki zapalenia przyzęb
3) zapalenie dziąseł modyfikowane przez choroby ogólneł;
4) pojedynczy ropień przyzębny;
5) mnogie ropnie przyzębne.

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3
 2. 1,4 E
 3. 1,2,5
 4. ...
 5. ...
Do stanów przedrakowych o średnim prawdopodobieństwie zezlośliwienia wg Gwieżdzińskiego nie należy/nie należą:
 1. Choroby warg
 2. Rogowacenie ciemne
 3. Leukoplakia
 4. ...
 5. ...
Co wchodzi w skład zespołu Grinspana?
 1. rumień wielopostaciowy, nadciśnienie tętnice, cukrzyca
 2. liszaj płaski, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca
 3. liszaj plaski, niedociśnienie, cukrzyca
 4. ...
 5. ...
Zaznacz różnice między kiretą uniwersalną a Gracey:
 1. różny kąt nachylenia powierzchni licowej części pracującej do ostatniego odcinka części pośredniej
 2. taki sam kąt nachylenia powierzchni licowej części pracującej do ostatniego odcinka części pośredniej
 3. Kireta Gracey'a ma więcej krawędzi tnących niż uniwersalna
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij