Stomatologia zachowawcza Wiosna 2019: testy egzaminacyjne do egzaminu LDEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Ułóż następujące etapy zakładania koferdamu w odpowiedniej kolejności:

1. wyznaczenie na gumie miejsca, w którym planowane jest wykonanie otworu
2. wykonanie otworu w gumie, wybranie i nałożenie wybranej klamry na ząb
3. naciągnięcie gumy na ramkę
4. przeciągnięcie gumy przez punkty styczne za pomocą nitki dentystycznej
5. dowiązanie nitki do klamry
 1. 1, 2, 3, 4, 5
 2. 1, 2, 3, 5, 4
 3. 1, 3, 2, 4, 5
 4. ...
 5. ...
Obrazek z narzędziami:

1. o trójkątnym przekroju
2. kwadrat w przekroju
3. koło w przekroju

Dopasuj narzędzia do ich nazw:

a. pilnik Hedstroema
b. pilnik typu K (małe rozmiary)
c. poszerzacz
d. K-flex
e. pilnik typu K (duże rozmiary)

Prawidłowa odpowiedź:
 1. 1-b, c, 2-e, 3-d
 2. 1-a, c, 2-e, 3-d
 3. 1-b, c, 2-e, 3-a
 4. ...
 5. ...
Metoda okrężna opracowywania kanałów:

1. polecana jest do kanałów szerokich
2. wykonujemy wówczas ruchy posuwisto-zwrotne
3. polecana jest do kanałów o przekroju okrągłym
4. polecana jest do kanałów o małej średnicy
5. stosuje się ją w kanałach o owalnym przekroju

Prawidłowe odpowiedzi to:
 1. 2, 4, 5
 2. 1, 2, 5
 3. 1, 4, 5
 4. ...
 5. ...
Do zmian w endodontium związanych z wiekiem nie należy:

a) zmniejszenie światła jamy zęba
b) zwiększenie liczby elementów włóknistych
c) zwiększenie liczby komórek
d) zmniejszone ukrwienie
e) gorsza reaktywność miazgi

Prawidłowe odpowiedzi to :
 1. a, b, d, e
 2. a, b, c, d, e
 3. a, c, d, e
 4. ...
 5. ...
W jakiej sytuacji wskazane jest wykonanie dodatkowego zdjęcia RTG z narzędziem podczas opracowywania kanału?

1. kiedy narzędzie wchodzi na długość o 4 mm krótszą niż wierzchołek radiologiczny
2. kiedy narzędzie wchodzi na długość o 1,5 mm krótszą niż wierzchotek radiologiczny
3. kiedy narzędzie wchodzi tą samą długość jak wierzchołek radiologiczny
4. kiedy narzędzie wchodzi na długość o 3,5 mm dłuższą niż wierzchołek radiologiczny
 1. 2
 2. 3
 3. 1
 4. ...
 5. ...
Wskaż zdanie nieprawidłowe na temat więzadła okrężnego:

1. jego funkcja czuciowa pochodzi od nerwu twarzowego
2. jego funkcja czuciowa pochodzi od nerwu trójdzielnego
3. lokalizuje się w głównej mierze wokół korzenia zęba
4. nie odgrywa istotnej roli w budowie przyczepu łącznotkankowego.

Poprawne odpowiedzi to:
 1. 1, 2, 3, 4
 2. 1, 2, 4
 3. 1, 3
 4. ...
 5. ...
Pacjent z nadwrażliwością zębiny reaguje bólowo na bodźce:

a) termiczne
b) chemiczne
c) osmotyczne
d) mechaniczne
 1. a, c, d
 2. a
 3. a, b
 4. ...
 5. ...
Przy którym stanie miazga może pozostać żywa?

1. torbiel korzeniowa
2. przewlekłe zapalenie włókniste
3. przewlekłe zapalenie ropne
4. ostre zapalenie ropne
5. zaostrzone przewlekle zapalenie ropne
 1. 2, 5
 2. 1, 2, 5
 3. 1, 2
 4. ...
 5. ...
Przychodzi pacjentka do gabinetu. Z zęba wystaje czerwony twór, który nie boli oraz krwawi podczas zgłębnikowania.
Rozpoznanie:
1. polip miazgi
2. przerost dziąsła
3. miazga martwa
4. rozrost ziarninowy miazgi
5. pulpopatia nieodwracalna z miazgą żywą
Poprawne odpowiedzi :
 1. 1, 4, 5
 2. 1, 4
 3. 1, 5
 4. ...
 5. ...
Wstępne leczenie podczas sanacji jamy ustnej powinno obejmować:

1. instruktaż higieny
2. usunięcie korzenia zgorzelinowego
3. leczenie endodontyczne zęba ze zmianami okołowierzchołkowymi
4. powtórne leczenie kanałowe zęba ze złamanym narzędziem przed wykonaniem uzupełnienia protetycznego
5. licówka kompozytowa na siekacz
6. opracowanie ubytków z wypełnieniem ich materiałem szkło-jonomerovrym

Prawidłowe odpowiedzi to:
 1. 1, 2
 2. 1, 2, 6
 3. 1, 6
 4. ...
 5. ...
Ostre surowicze zapalenie tkanek okołowierzchołkowych
wskaż nieprawidłowy objaw:
1. umiarkowany ból samoistny
2. ból przy nagryzaniu
3. ból przy opukiwaniu
4. pacjent ma problem ze wskazaniem zęba przyczynowego
5. reakcja na bodźce termiczne i elektryczne może być prawidłowa lub jej brak w zależności od etiologii zapalenia
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. ...
 5. ...
Pacjentka zgłosiła się z niebolesnym wygórowaniem na wyrostku zębodołowym. Lekarz dentysta ucisnął w. w. okolicę i z wygórowania najpierw wypłynęła treść ropna, a potem krwista.
Jakie postawisz rozpoznanie?

1. zapalenie ostre ropne tk. okw.
2. zapalenie ropne przewlekłe tk. okw.
3. zapalenie włókniste przewlekłe tk. okw.
4. pulpitis hiperplasica
5. periodontitis acuta serosa

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. ...
 5. ...
Na RTG widoczna zmiana okołowierzchołkowa w okolicy zęba 32. Ząb został pół roku temu przeleczony kanałowo na pełną długość. W porównaniu do RTG wyjściowego, wykonanego przed leczeniem brak widocznej poprawy w zakresie gojenia zmiany.
Jakie będzie postępowanie?
 1. wykonanie zdjęcia w innej projekcji i jeżeli będzie widoczny drugi kanał — należy również wykonać leczenie endodontyczne tego kanały, jeśli nie będzie widoczny - leczenie zachowawczo-chirurgiczne
 2. resekcja wierzchołka
 3. re-endo
 4. ...
 5. ...
Jakiego materiału użyjesz, aby zamknąć perforację wykonaną podczas próby uzyskania dostępu endodontycznego?
 1. glassjonomer
 2. materiał kompozytowy
 3. tlenek cynku z eugenolem
 4. ...
 5. ...
Przejaśnienie na zdjęciu RTG może sugerować wszystkie struktury/zmiany poza:
 1. torbielą korzeniową
 2. otworem bródkowym
 3. resorpcją zewnętrzną
 4. ...
 5. ...
Jaka metoda leczenia endodontycznego jest polecana z wyboru podczas opracowywania kanałów zakrzywionych?
 1. apical box
 2. balanced forces
 3. step-back
 4. ...
 5. ...
Technika Balances Forces - jakie wykonujemy ruchy w porządku chronologicznym?
 1. pierwszy - min. 90* i drugi - max. 360*
 2. pierwszy - max 90* i drugi - min. 180*
 3. pierwszy - max 180* i drugi - max. 360*
 4. ...
 5. ...
Efektywne płukanie kanałów korzeniowych uzyskamy dopiero po poszerzeniu części wierzchołkowej do rozmiaru wg ISO:
 1. 10
 2. 15
 3. 20
 4. ...
 5. ...
Narzędzia ProTaper (wybierz prawidłową odpowiedź) :
 1. przeznaczone są szczególnie do kanałów zakrzywionych i zobliterowanych
 2. zestaw zawiera rozmiary narzędzi oznaczone symbolami SX, S1, S2
 3. jest to zestaw narzędzi maszynowych i ręcznych
 4. ...
 5. ...
Wybierz zdanie prawdziwie opisujące właściwość podchlorynu sodu:
 1. właściwości rozpuszczające tkankę organiczną
 2. właściwości wybielające
 3. właściwości bakteriobójcze
 4. ...
 5. ...
Który z niżej wymienionych związków najskuteczniej rozpuszcza gutaperkę?
 1. eugenol
 2. Eura
 3. chlorheksydyna
 4. ...
 5. ...
Który ze związków nie rozpuszcza w ogóle warstwy mazistej?
 1. podchloryn sodu
 2. EDTA
 3. kwas cytrynowy
 4. ...
 5. ...
Resorpcja wewnętrzna:

1. polecana metoda wypełniania to kondensacja boczna gutaperki na zimno
2. oznacza martwą miazgę
3. można się jej pozbyć jedynie opracowując kanał narzędziami
4. wygląda inaczej na RTG niż resorpcja zewnętrzna
5. objawia się silnym bólem

Prawidłowe odpowiedzi to:
 1. 1, 5
 2. 2, 4
 3. 3, 5
 4. ...
 5. ...
Wybierz prawidłową odpowiedź dotyczącą zwichnięcia całkowitego zębów :
 1. im dłużej ząb jest przechowywany poza jamą ustną albo w suchym środowisku tym rokowanie jest gorsze
 2. włókna ozębnej umierają po ok. 6h od urazu, gdy ząb przechowywany był w środowisku suchym
 3. ząb najlepiej jest przechowywać w roztworze NaF do czasu replantacji
 4. ...
 5. ...
Jednym ze środków stosowanych do wybielania zębów jest nadtlenek karbamidu, który rozpada się w środowisku jamy ustnej na :
 1. 3,6% nadtlenek wodoru
 2. 7% nadtlenek wodoru
 3. 7% nadtlenek mocznika
 4. ...
 5. ...
Pacjent X doznał złamania korzenia w 1/3 środkowej. Pacjent Y doznał złamania korzenia w 1/3 przyszyjkowej.
Na jaki okres należy zszynować zęby u obu pacjentów?
 1. u pacjenta X na 4 tygodnie, a u pacjenta Y na 4 miesiące
 2. u obu pacjentów na 4 tygodnie
 3. u obu pacjentów na 2 tygodnie
 4. ...
 5. ...
W przypadku zmian zmian endo-perio (pierwotnie periodontologicznych z wtórnymi zmianami endodontycznymi)
nie dostrzeżemy :
 1. zapalenia przyzębia z obecnością kamienia poddziąsłowego
 2. miazgi żywej, bez cech zapalenia
 3. szerokiej, V-kształtnej kieszonki sięgającej korzenia zęba
 4. ...
 5. ...
Jakimi metodami diagnozuje się próchnicę na powierzchniach stycznych?
 1. zdjęcie skrzydłowo- zgryzowe
 2. kamera wewnątrzustna
 3. transiluminacja
 4. ...
 5. ...
Kompozyty mikrofilowe-wybierz prawidłowe:
 1. mniejsza ilość wypełniacza niż w mikrohybrydowych
 2. gorsze właściwości mechaniczne od mikrohybrydowych
 3. należy je dłużej naświetlać niż inne kompozyty
 4. ...
 5. ...
Ząb, który ma z reguły stożkowy kształt, występuje częściej w szczęce niż żuchwie i zazwyczaj utrudnia wyrzynanie się stałych siekaczy przyśrodkowych to :
 1. ząb bliźniaczy
 2. ząb zlany
 3. mesiodens
 4. ...
 5. ...
Który z następujących zespołów objawia się brakiem zawiązków zębów?
 1. dysplazja ektodermalna
 2. zespoi Downa
 3. zespól Ellisa-van Crevelda
 4. ...
 5. ...
Hiperdoncja prawdziwa:
 1. mówimy o niej, gdy liczba wyrzniętych zębów mlecznych przekracza 20, a stałych 32
 2. zęby nadliczbowe zawsze są nieprawidłowe
 3. występuje z częstością 5,5-8,5%
 4. ...
 5. ...
Próchnica wtórna
- zaznacz prawidłowe:
 1. próchnica wtórna zewnętrzna występuje między wypełnieniem a tkanką zębową i rozwija się wzdłuż ścian ubytku z powodu szczeliny i mikroprzecieku bakteryjnego
 2. występuje najczęściej w rejonach przyszyjkowych na ścianie dodziąsłowej
 3. każda zmiana barwy brzegu wypełnienia świadczy o próchnicy wtórnej
 4. ...
 5. ...
Przeciwwskazania do wybielania zębów metodą nakładkową w domu:
 1. recesje dziąseł
 2. ciąża
 3. obecność licówek
 4. ...
 5. ...
Zukośnienie brzegów ubytku w przypadku opracowywania próchnicy kl. IV nie ma na celu:
 1. zwiększenia powierzchni przylegania
 2. względów estetycznych
 3. zwiększenia ilości szkliwa bogatego we fluorki
 4. ...
 5. ...
Wskazaniem do podjęcia decyzji o wprowadzeniu inwazyjnych metod leczenia próchnicy jest:
 1. obecność ubytku szkliwa
 2. stadium Dl próchnicy
 3. przejaśnienie w środkowej części zębiny u pacjentów z niskim ryzykiem próchnicy
 4. ...
 5. ...
Wybierz prawidłowe zdanie o składnikach nieorganicznych śliny:
 1. ilość dwuwęglanów w ślinie spoczynkowej jest większa niż w stymulowanej
 2. wszystkie cząsteczki nieorganiczne występują w ślinie w formie zjonizowanej
 3. jony Ca2+ występują w ślinie wyłącznie w tej samej formie co w apatycie
 4. ...
 5. ...
Krytyczne pH fluoroapatytu wynosi :
 1. 4,5
 2. 5,5
 3. 4,0
 4. ...
 5. ...
Próchnica zatrzymana - wskaż nieprawidłowe:
 1. oznacza, że szkliwo uległo remineralizacji
 2. nie spodziewamy się zaostrzenia procesu
 3. jest bardziej podatna na działanie kwasów niż zdrowe szkliwo
 4. ...
 5. ...
Zębina sklerotyczna (przezroczysta) - wskaż zdania prawidłowe:
 1. powstaje w wyniku odkładania się substancji mineralnych wewnątrz światła kanalików zębinowych
 2. wymaga udziału żywych odontoblastów
 3. obliteracja kanalików powoduje, że obszar jest bardziej homogenny (przezroczysty wygląd)
 4. ...
 5. ...
Próchnica korzenia - wybierz zdanie prawidłowe:
 1. łatwo powstaje ze względu na chropowatą strukturę korzeni<
 2. szybciej przebiega niż próchnica powierzchni gładkich
 3. powstaje na odsłoniętej części korzenia
 4. ...
 5. ...
Z czego składa się zestaw do DIFOTI?

1. kamera cyfrowa
2. komputer
3. źródło prądu zmiennego
4. laser światłowodowy
5. światło o długości 655nm
6. światło widzialne

Wybierz prawidłową kombinację:
 1. 1, 3, 5
 2. 1, 2, 6
 3. 1, 2, 5
 4. ...
 5. ...
Opracowanie zęba pod wypełnienia kompozytowe — wskaż prawidłowe:
 1. wytrawienie powoduje usunięcie warstwy mazistej z kanalików zębinowych.
 2. wnikanie żywicy do kanalików zębinowych stanowi główne założenie adhezji materiału.
 3. szkliwo zukaśniamy pod kątem 45 stopni.
 4. ...
 5. ...
Infiltracja próchnicy:
1. to metoda inwazyjna
2. służy do leczenia ubytków na powierzchniach gładkich
3. stosujemy w tym celu preparat Icon
4. polega na wypełnieniu przestrz żywicą

Wybierz prawidłowe:
 1. 1, 2, 3, 4
 2. 1, 3, 4
 3. 2, 3, 4
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij