Wiosna 2019: testy egzaminacyjne do egzaminu LEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Skala Grace jest przydatna w ocenie ryzyka w przypadku:
 1. STEMI
 2. NSTEMI
 3. zatorowości płucnej
 4. ...
 5. ...
U pacjentów z podejrzeniem zatorowości płucnej prawdopodobieństwo kliniczne wystąpienia oceniamy za pomocą skali:
1. PESI
2. EHRA
3. TIMI
4. Wellsa
5. Zmodyfikowanej genewskiej
 1. 1, 2, 3
 2. 1, 2
 3. 2, 3, 4
 4. ...
 5. ...
Drugi najczęstszy rak tarczycy to rak:
 1. Pęcherzykowy
 2. Brodawkowaty
 3. Anaplastyczny
 4. ...
 5. ...
W ostrym zatruciu którym z wymienionych ksenobiotyków nie występuje zwężenie źrenic?
 1. Morfina
 2. Tramadol
 3. Atropina
 4. ...
 5. ...
U 4-letniego chłopca rozpoznano inwazyjną chorobę meningokokową, co na leży zrobić aby zapobiec zakażeniu jego 2-letniego brata, który mieszka razem z nim i rodzicami w tym samym mieszkaniu?
 1. Nie ma sposobu na zapobieganie zakażeniu meningokokami
 2. Natychmiast rozpocząć szczepienie przeciw meningokokom
 3. Podać jednorazowo ceftriakson 125mg
 4. ...
 5. ...
Według KEL od osoby poniżej 18. roku życia, dopuszcza się pobranie narządów lub tkanek w następujących sytuacjach:
1) Pobranie narządów nie jest dopuszczalne
2) Dopuszcza się pobranie narządów do przeszczepu jeśli biorca jest rodzeństwem
3) Dawstwo szpiku nie jest możliwe
4) Dawstwo szpiku jest możliwe dla rodzeństwa, gdy zaniechanie przeszczepienia szpiku może być przyczyną ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u biorcy
5) Dawstwo szpiku jest możliwe tylko dla krewnych w linii prostej dawcy
 1. 1 i 3
 2. 1 i 4
 3. 1 i 5
 4. ...
 5. ...
Choroba Ménétriera to stan przedrakowy:
 1. Żołądka
 2. Dwunastnicy
 3. Jelita cienkiego
 4. ...
 5. ...
Wskazaniem do operacyjnego leczenia otyłości u chorych bez dodatkowych dolegliwości jest BMI:
 1. 30
 2. 35
 3. 40
 4. ...
 5. ...
Opieką nad pracownikami na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbach medycznych zajmują się:
 1. publiczne zakłady opieki zdrowotnej tworzone i utrzymywane w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi
 2. zakłady opieki zdrowotnej tworzone i utrzymywane przez pracodawców i inne podmioty, jeżeli profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracującymi jest ich zadaniem statutowym
 3. lekarze praktykujący indywidualnie
 4. ...
 5. ...
18-letni mężczyzna uskarża się na uporczywe bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Wcześniej miał rozpoznaną dyskopatię. Obecnie skarży się również na ból pośladków i pachwin, a także obrzęk prawego ścięgna Achillesa. Jakie badania zlecisz, by potwierdzić rozpoznanie?
 1. przeciwciala przeciwjądrowe
 2. przeciwciała anty-CCP
 3. przeciwciała ANCA
 4. ...
 5. ...
Kardiowersję elektryczną w trybie nagłym wykonuje się w poniższych zaburzeniach rytmu serca z wyjątkiem:
 1. częstoskurczu komorowego opornego na leczenie farmakologiczne
 2. czestoskurczu komorowego niestabilnego hemodynamiczni
 3. częstoskurczu komorowego nawrotowego niestabilnego hemodynamicznie
 4. ...
 5. ...
Chemioterapia jako samodzielna metoda terapeutyczna (nie jako terapia skojarzona) wykorzystywana jest w leczeniu:
 1. surowiczego raka jajnika
 2. śluzowego raka jajnika
 3. endometrialnego raka trzonu macicy
 4. ...
 5. ...
Jaki lek zastosujesz w ostrym epizodzie dny moczanowej?
 1. Kolistyna
 2. Allopurinol
 3. Kolchicyna
 4. ...
 5. ...
Jaki odsetek pacjentek z rozpoznanym rakiem jajnika jest nosicielem mutacji germinalnej BRC1/BRC2?
 1. 1%
 2. 5%
 3. 10%
 4. ...
 5. ...
Najczęstszymi złośliwymi nowotworami litymi u dzieci są:
 1. białaczki
 2. guzy mózgu
 3. mięsaki tkanek miękkich.
 4. ...
 5. ...
Tętnica maciczna lewa jest bezpośrednim odgałęzieniem:
 1. aorty
 2. tętnicy biodrowej wspólnej lewej
 3. tętnicy biodrowej zewnętrznej lewej
 4. ...
 5. ...
Do charakterystycznych objawów zakrzepicy żył głębokich nie należy:
 1. Objaw Mozesa
 2. Objaw Pontesa
 3. Objaw Homansa
 4. ...
 5. ...
Najczęstszą przyczyną zespołu Cushinga u dzieci jest:
 1. Stosowanie GKS w chorobach z autoagresji
 2. Gruczolak przysadki wydzielający ACTH
 3. Rak nadnerczy
 4. ...
 5. ...
Przyczyną niedomykalności zastawki aortalnej może być:
1) Rozwartwienie aorty typu B klasyfikacji Stanford
2) Kardiomiopatia niedokrwienna spowodowana rozstrzenią komory w wyniku wieloletniego nadciśnienia tętniczego
3) Dylatacja aorty
4) Zapalenie mięśnia sercowego
5) Ubytek w przegrodzie międzykomorowej
 1. Wszystkie wymienone
 2. 1, 3, 5
 3. 1, 3
 4. ...
 5. ...
Glikokrtykosteroidy wziewne znajdują zastosowanie w leczeniu:
 1. ostrym zapaleniu oskrzeli i oskrzelików
 2. męczącym kaszlu w infekcjach dróg oddechowych
 3. podgłośniowym zapaleniu krtani
 4. ...
 5. ...
Rakiem wczesnym żołądka określa się:
 1. Raka zajmującego wyłącznie nabłonek
 2. Raka zajmującego wyłącznie błonę śluzową żołądka bez zajęcia węzłów chłonnych
 3. Raka zajmującego wyłącznie błonę śluzową żołądka niezależnie od zajęcia węzłów chłonnych
 4. ...
 5. ...
Do czynników ryzyka raka trzustki nie należy:
 1. Otyłość
 2. Palenie papierosów
 3. Grupa krwi 0
 4. ...
 5. ...
Czynnikiem predysponującym do nawrotów ostrego zapalenia trzustki jest:
 1. mutacja genu HFE (C282Y)
 2. spożywanie napojów z dużą zawartością fruktozy
 3. hiperaldosternizm
 4. ...
 5. ...
Pacjent 80-letni zgłasza się do lekarza POZ z powodu nawracających krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Bez zaburzeń rytmu wypróżniania, lecz obecne stolce z domieszką śluzu. Pacjent sugeruje, że to z pewnością choroba hemoroidalna. Co w tej sytuacji powinien zrobić lekarz POZ?
 1. badanie per rectum i skierowanie na kolonoskopię
 2. badanie per rectum i uspokojenie chorego
 3. TK jamy brzusznej
 4. ...
 5. ...
Lekiem modyfikującym przebieg zapalenia w chorobach reumatologicznych jest:
 1. Indometacyna
 2. Celekoksyb
 3. Metotreksat
 4. ...
 5. ...
Infliksimab jest wykorzystywany przy niespecyficznych zapalenich jelit we wszyskich stanach oprócz:
 1. Steroidooporność
 2. Nietolerancja merkaptopuryn
 3. Steroidozależność
 4. ...
 5. ...
Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH), wskaż prawdłowe:
 1. jest procesem przejściowym między izolowanym stłuszczeniem wątroby a a ciężkimi postaciami niealkoholowej choroby wątroby
 2. najlepszym badaniem do rozpoznania jest elastografia USG
 3. w badaniu histopatologicznym za rozpoznaniem przemawia obecność stłuszczenia i włóknienia
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawidłowy opis wpływu gonadotropiny kosmówkowej na czynność tarczycy:
 1. Nie ma wpływu
 2. stymuluje produkcję TSH i stymuluje tarczycę do produkcji tyroksyny.
 3. stymuluje produkcję TSH, co powoduje pobudzenie tarczycy do zwiększonej produkcji tyroksyny.
 4. ...
 5. ...
Do lekarza zgłasza się mężczyzna z powiększającym się rumieniem w okolicy ramienia, obecnie wielkości około 12 cm. Badanie podmiotowe i przedmiotowe wskazuje na rumień wędrujący. W takim przypadku lekarz powinien:
 1. zlecić badanie w kierunku przeciwciał przeciwko Borelli w klasie IgG testem ELISA
 2. zlecić badanie w kierunku przeciwciał przeciwko Borelli w klasie IgM testem ELISA
 3. zlecić badanie w kierunku przeciwciał przeciwko Borelli w klasie IgG i IgM testem Western blot
 4. ...
 5. ...
Którego leku nie powinno się stosować w monoterapii w świeżo rozpoznanej chorobie zakrzepowej kończyn dolnych?
 1. Rywaroksaban
 2. Apiksaban
 3. Warfaryna
 4. ...
 5. ...
Najczęstszym źródłem przerzutów w wątrobie jest:
 1. rak żołądka.
 2. rak jelita grubego.
 3. rak płuc.
 4. ...
 5. ...
Do czynników wywołujących wpływających na zdrowie wg. koncepcji Lalonde'a nie należy/nie należą:
 1. czynniki genetyczne
 2. czynniki środowiskowe
 3. opieka medyczna
 4. ...
 5. ...
Obustronne poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego u starszego mężczyzny z towarzyszącymi dolegliwościami ze strony układu moczowego jest spowodowane najczęściej:
 1. Obustronną kamicą nerkową
 2. Rozrostem gruczołu krokowego
 3. Obustronną niedrożnością moczowodu
 4. ...
 5. ...
Lekarz może udzielić świadczenia zdrowotnego małoletniemu pacjentowi, który ukończył lat 16:
 1. bez uzyskania jakiejkolwiek zgody.
 2. tylko jego opiekun prawny
 3. po uzyskaniu zgody pacjenta, ale bez zgody jego przedstawiciela ustawowego
 4. ...
 5. ...
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawianiu zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, w szczególności gdy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione bez przeprowadzenia bezpośredniego badania ubezpieczonego, bez udokumentowania rozpoznania stanowiącego podstawę orzeczonej czasowej niezdolności do pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może w formie decyzji, cofnąć upoważnienie do ich wystawiania na okres nie przekraczający:
 1. 5. miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
 2. 3. miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
 3. 6. miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
 4. ...
 5. ...
Wskazaniem do leczenia operacyjnego tętniaka aorty brzusznej jest:
 1. średnica bezobjawowego tętniaka przekraczająca 5,5cm.
 2. średnica objawowego tętniaka przekraczająca 2cm.
 3. Pęknięcie tętniaka
 4. ...
 5. ...
U pacjenta chorego na cukrzycę typu II leczonego gliklazydem o przedłużonym działaniu wystąpiły następujące objawy: drżenie rąk, osłabienie, poty. Glikemia wynosiła 61 mg/dl. Co robimy?
 1. 1 mg glukagonu domięśniowo lub podskórnie i 500 ml 10% glukozy, kontrola glikemii co 30 minut
 2. 20% glukoza w 250 ml soli fizjologicznej, kontrola co 30 minut
 3. węglowodany proste: słodka herbata i węglowodany złożone: kanapka z ciemnego pieczywa, pomiar glikemii za godzinę
 4. ...
 5. ...
Przyczyną nadciśnienia tętniczego u noworodka nie jest:
 1. tyreotoksykoza u matki
 2. zator tętnicy nerkowej
 3. nadciśnienie śródczaszkowe
 4. ...
 5. ...
80-letnia pensjonariuszka na stałe przebywająca w domu opieki społecznej została przywieziona do izby przyjęć z powodu pogorszenia kontaktu i osłabienia siły kończyny dolnej prawej, objawy utrzymywały się od 5 godzin. Z relacji środowiskowej wynika, iż kobieta nie gorączkowała i nie zgłaszała bólów brzucha. W wykonanym badaniu ogólnym moczu stwierdzono białko na poziomie 0,1 mg/dl, 15-20 leukocytów w polu widzenia z licznymi bakteriami. Morfologia bez odchyleń, CRP 10 mg/l, eGFR 39 ml/min. Co należy podejrzewać jako przyczynę takiego stanu?
 1. Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek.
 2. Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek.
 3. Kolkę nerkową spowodowaną kamicą nerkową.
 4. ...
 5. ...
Sinica obwodowa nie jest spowodowana:
 1. wstrząsem kardiogennym
 2. methemoglobinemią
 3. chorobą Buergera
 4. ...
 5. ...
Jakie leki na nadciśnienie można stosować u kobiety w ciąży?
1) ARB
2) metoprolol
3) metyldopa
4) spironol
5) amlodypina
 1. 1, 2, 3
 2. 2, 3
 3. 3, 4
 4. ...
 5. ...
Szczepienie przeciwko grypie można wykonać:
 1. Od urodzenia
 2. Od 3 m.ż.
 3. Od 6 m.ż.
 4. ...
 5. ...
Współczynnik chorobowości osiąga wyższe wartości, gdy:
 1. choroba ma krótki okres trwania.
 2. choroba ma długi okres trwania.
 3. choroba ma ciężki przebieg i powoduje więcej zgonów.
 4. ...
 5. ...
Rak jelita grubego najczęściej lokalizuje się w:
 1. Kątnicy
 2. Wstępnicy
 3. Poprzecznicy
 4. ...
 5. ...
Najczęstsze powikłanie anginy paciorkowcowej u dzieci:
 1. Ropień okołomigdalkowy
 2. ostre zapalenie ucha środkowego.
 3. Płonica
 4. ...
 5. ...
Wskazaniem do elektrostymulacji czasowej serca są:
1. objawowa bradykardia oporna na leczenie farmakologiczne
2. bradykardia w zespole WPW
3. objawowy blok przedsionkowo-komorowy st.2 typu 2
4. objawowy blok przedsiokowo-komorowy st.2 typu 1
5. asystolia z załamkami P
6. blok przedsionkowo-komorowy st.3
 1. wszystkie
 2. 1, 3, 4, 6
 3. 1, 3, 5, 6
 4. ...
 5. ...
Który z poniższych testów nie ma zastosowania w diagnostyce choroby trzewnej u dzieci:
 1. test prowokacji glutenem.
 2. oznaczenie przeciwciał przeciwretikulinowych.
 3. oznaczenie przeciwciał przeciwendomyzjalnych.
 4. ...
 5. ...
Podczas intensywnej transfuzji krwi po podaniu jednej jednostki koncentratu krwinek czerwonych podajemy:
 1. 1 jednostkę świeżo mrożonego osocza w ilości 10-15 ml/kg
 2. 2 jednostki świeżo mrożonego osocza w ilości 10-15 ml/kg
 3. 3 jednostki świeżo mrożonego osocza w ilości 10-15 ml/kg
 4. ...
 5. ...
Pacjent lat 77 od kilku lat choruje na kamicę nerkową. Zgłasza się z powodu uporczywych bólów kostnych. W badaniach Ca 12,3 mg/dl, wydalanie wapnia z moczem 480 mg/24h, PTH 227 pg/dl. Co podejrzewasz?
 1. hiperkalcemia paranowotworowa
 2. pierwotna nadczynność przytarczyc
 3. wtórna nadczynność przytarczyc
 4. ...
 5. ...
32-letni pacjent zgłosił się do lekarza z powodu gorączki o maksymalnej wartości 40 stopni. W badaniu stwierdzono zapalenie ucha środkowego, zapalenie płuca prawego (potwierdzone radiologicznie), białkomocz, w badaniu ogólnym moczu, erytrocyturię, większość stanowiły erytrocyty wyługowane. W celu potwierdzenia rozpoznania choroby należy wykonać badanie:
 1. posiew wydzieliny z ucha
 2. ANA
 3. przeciwciała przeciwko Chlamydia trachomatis
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij