Choroby wewnętrzne Wiosna 2020: testy egzaminacyjne do egzaminu LEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
U pacjenta przyjmującego przewlekle TLPD wystąpił wielokształtny częstoskurcz komorowy. Jaki lek należy podać?
 1. β-adrenolityk
 2. siarczan magnezu
 3. amiodaron
 4. ...
 5. ...
Do działań niepożądanych stosowania NLPZ należą:

1. owrzodzenia żołądka i dwunastnicy
2. nadwrażliwość na światło słoneczne
3. powikłania sercowo-naczyniowe
4. ostre uszkodzenie nerek
5. pokrzywka

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,3
 2. 1,5
 3. 1,3,4
 4. ...
 5. ...
Jakie objawy występują typowo w ostrym kłębuszkowym zapaleniu nerek?
 1. cukromocz, białkomocz, krwinkomocz, nadciśnienie tętnicze, obrzęki
 2. białkomocz, krwinkomocz, nadciśnienie tętnicze, obrzęki
 3. izolowany krwinkomocz
 4. ...
 5. ...
Badaniem z wyboru w celu potwierdzenia zatorowości płucnej małego ryzyka jest:
 1. angio-TK klatki piersiowej
 2. oznaczenie stężenia D-dimeru
 3. oznaczenie stężenia NT-proBNP
 4. ...
 5. ...
75-letni mężczyzna został przyjęty do szpitala w celu leczenia pozaszpitalnego zapalenia płuc.
Najwłaściwszym sposobem leczenia będzie podanie następującego leku:
 1. azytromycyna
 2. fosfomycyna
 3. wankomycyna
 4. ...
 5. ...
Manewr Valsalvy może być skuteczny przy:
 1. częstoskurczu z wąskimi zespołami QRS
 2. częstoskurczu z szerokimi zespołami QRS
 3. migotaniu przedsionków
 4. ...
 5. ...
Jakie zmiany nie pojawią się w zapisie EKG u pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym, jeżeli wcześniej jego EKG było prawidłowe?
 1. skrócenie odstępu PQ
 2. załamek Q w odprowadzeniu III
 3. uniesienie odcinka ST
 4. ...
 5. ...
Najczęstszą postacią mezangialnego kłębuszkowego zapalenia nerek jest:
 1. błoniaste KZN
 2. nefropatia IgA
 3. submikroskopowe KZN
 4. ...
 5. ...
Wystąpienia jakich przeciwciał będziesz mógł się spodziewać w ostrym kłębuszkowym zapaleniu nerek?
 1. ANCA
 2. ASO
 3. anty-GBM
 4. ...
 5. ...
W jakiej chorobie w obrazie patomorfologicznym występuje co najmniej 50% kłębuszków nerkowych z półksiężycami?
 1. błoniaste KZN
 2. ogniskowe segmentowe stwardnienie kłębuszków
 3. submikroskopowe KZN
 4. ...
 5. ...
Do typowych objawów ostrego cewkowo-śródmiąższowego zapalenia nerek zaliczamy:

1. gorączkę
2. skąpomocz
3. krwiomocz
4. osutkę plamisto-grudkową
5. tępy ból pleców w okolicy lędźwiowej

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1, 2, 5
 2. 2, 3, 4, 5
 3. 1, 2, 4
 4. ...
 5. ...
Bezobjawowy bakteriomocz wymaga leczenia w ściśle określonych sytuacjach klinicznych. Wskaż te sytuacje:

1. kobiety w ciąży
2. biorcy nerki w ciągu 6 miesięcy po przeszczepie nerki
3. pacjenci z cukrzycą
4. osoby z planową przezcewkową resekcją gruczołu krokowego lub inną operacją w obrębie dróg moczowych
5. pacjenci z długo utrzymywanym w drogach moczowych cewnikiem

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1, 4
 2. 3, 4
 3. 4, 5
 4. ...
 5. ...
Jakie leczenie zastosujesz w przypadku łagodnego ostrego zapalenia trzustki u alkoholika?
 1. obserwację przez 24 h, następnie wypisanie do domu
 2. leczenie zachowawcze do czasu normalizacji parametrów biochemicznych
 3. ścisłą głodówkę przez 3 dni
 4. ...
 5. ...
Wskaż twierdzenia prawdziwe dotyczące ostrego zapalenia trzustki:

1. w 50% mamy do czynienia z martwiczo-krwotocznym OZT
2. w przypadku ciężkiej postaci martwiczo-krwotocznego OZT zawsze należy przeprowadzić operację
3. aktywność lipazy w osoczu w OZT utrzymuje się dłużej niż w przypadku amylazy
4. najczęstszą etiologią jest kamica dróg żółciowych i przyjmowanie narkotyków

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1, 2, 3
 2. 1, 2
 3. 2, 3
 4. ...
 5. ...
W leczeniu świądu w cholestazie lekiem pierwszego rzutu jest:
 1. cholestyramina
 2. ryfampicyna
 3. kwas ursodeoksycholowy
 4. ...
 5. ...
U 25-letniej kobiety podczas hospitalizacji stwierdzono poziom TSH 0,1.

Co może być przyczyną takiego wyniku?
 1. podostre zapalenie tarczycy
 2. pierwotna nadczynność tarczycy
 3. przedawkowanie tyroksyny
 4. ...
 5. ...
25-letnia kobieta zgłosiła się do lekarza z powodu uczucia kołatania serca. W badaniach laboratoryjnych stężenie TSH obniżone, a FT4 podwyższone.

Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:
 1. przedawkowanie tyroksyny
 2. pierwotna nadczynność tarczycy
 3. wtórna nadczynność tarczycy
 4. ...
 5. ...
Pierwotna nadczynność przytarczyc nie doprowadzi do:

1. marskości wątroby
2. ostrego zapalenia trzustki spowodowanego kamicą dróg żółciowych
3. wielomoczu
4. polidypsji
5. osteoporozy

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1
 2. 1, 2
 3. 1, 2, 3
 4. ...
 5. ...
Najczęstszą przyczyną zespołu Cushinga jest:
 1. choroba Cushinga
 2. przewlekłe leczenie GKS
 3. gruczolak kory nadnerczy
 4. ...
 5. ...
Niedokrwistość zagrażającą życiu powinieneś rozpoznać, kiedy stężenie hemoglobiny we krwi spadnie poniżej:
 1. 7,5 g/dl
 2. 7 g/dl
 3. 6,5 g/dl
 4. ...
 5. ...
Najbardziej charakterystycznym objawem szpiczaka mnogiego jest:
 1. uogólnione powiększenie węzłów chłonnych
 2. zmiany osteolityczne kości
 3. nacieki plazmatyczne w nerkach
 4. ...
 5. ...
Jaka choroba towarzysząca nie jest charakterystyczna dla AIDS?
 1. chłoniak Hodgkina
 2. mięsak Kaposiego
 3. zmiany w przyzębiu
 4. ...
 5. ...
Dodatni odczyn Coombsa u pacjenta z hemolizą świadczy o:

1. konflikcie w zakresie układu AB0
2. konflikcie w zakresie układu Rh
3. sferocytozie
4. hemoglobinopatii
5. atypowym zespole hemolityczno-mocznicowym

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1, 2
 2. 1, 2, 5
 3. 2, 3
 4. ...
 5. ...
Do typowych zmian skórno-śluzówkowych w reaktywnym zapaleniu stawów zaliczamy:

1. afty
2. rumień guzowaty
3. rumień wędrujący
4. krostkowe zapalenie dłoni i stóp
5. zmiany łuszczycopodobne na dłoniach i stopach

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1, 2
 2. 1, 2, 5
 3. 2, 3, 4, 5
 4. ...
 5. ...
Chorobę zwyrodnieniową stawów najczęściej diagnozuje się na podstawie objawów klinicznych.

Jednak w przypadku wątpliwości powinno się wykonać:
 1. MR, ponieważ najlepiej ukazuje tkanki miękkie oraz szpik
 2. TK, ponieważ najlepiej uwidacznia tkanki kostne
 3. USG, ponieważ najlepiej obrazuje tkanki miękkie
 4. ...
 5. ...
Sztywność poranna trwająca >1 h jest charakterystyczna dla:
 1. choroby zwyrodnieniowej stawów
 2. RZS
 3. ZZSK
 4. ...
 5. ...
Tzw. kolano zakonnicy to:
 1. zapalenie kaletek maziowych
 2. fibromialgia
 3. torbiel Bakera
 4. ...
 5. ...
Czynnikami ryzyka nefropatii kontrastowej są:

1. eGFR <60 ml/min/1,73 m2
2. szpiczak mnogi
3. stosowanie IPP
4. stosowanie NLPZ
5. odwodnienie

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1, 2, 5
 2. 1, 2, 4, 5
 3. 1, 2, 3, 5
 4. ...
 5. ...
Wskaźnik aldosteronowo-reninowy jest wykorzystywany jako test przesiewowy w diagnostyce:
 1. hiperaldosteronizmu pierwotnego
 2. skuteczności leczenia antagonistami aldosteronu
 3. zwężenia tętnicy nerkowej
 4. ...
 5. ...
Do pozajelitowych objawów w nieswoistym zapaleniu jelit nie zaliczamy:
 1. asymetryczne zapalenie stawu krzyżowo-biodrowego
 2. asymetryczne zapalenie drobnych stawów rąk
 3. zajęcie stawu kolanowego
 4. ...
 5. ...
Przełom hiperkalcemiczny może wystąpić w przebiegu:
 1. terapii jodem promieniotwórczym
 2. ostrego zapalenia trzustki
 3. wielokrotnych przetoczeń krwi
 4. ...
 5. ...
82-letni mężczyzna został przywieziony przez syna na SOR z powodu obrzęku i bólu lewej kończyny dolnej. Pacjent choruje na zaawansowanego raka płuc, którego zdiagnozowano 2 mies. temu.

Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:
 1. choroba tętnic obwodowych
 2. hipoalbuminemia
 3. zakrzepica żył głębokich
 4. ...
 5. ...
28-letni mężczyzna zgłosił się na SOR z powodu silnego bólu w nadbrzuszu promieniującego do pleców. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono 10-krotnie podwyższone stężenie amylazy.

Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:
 1. ostre zapalenie trzustki
 2. tętniak rozwarstwiający aorty
 3. choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy
 4. ...
 5. ...
U 70-letniej kobiety w badaniach laboratoryjnych stężenie Ca2+ 13 mmol/l, w densytometrii wskaźnik T-score wyniósł –2,8.

W dalszej kolejności diagnostykę należy przeprowadzić w kierunku:
 1. pierwotnej nadczynności przytarczyc
 2. wtórnej nadczynności przytarczyc
 3. osteolizy spowodowanej nowotworem
 4. ...
 5. ...
78-letni mężczyzna zgłosił się do lekarza z powodu nawracających infekcji dolnych dróg oddechowych od 6 mies. Choruje na przewlekły zespół wieńcowy, przewlekłą niewydolność serca, 8 lata temu przeszedł STEMI, po którym wszczepiono mu kardiowerter-defibrylator (ICD). W badaniu przedmiotowym: obrzęki kończyn dolnych. Lekarz rozpoznał zaostrzenie niewydolności serca.

Prawidłowym postępowaniem w tym przypadku jest:
 1. profilaktyka antybiotykowa infekcyjnego zapalenie wsierdzia i zintensyfikowanie leczenia niewydolności serca
 2. wykonanie UKG przezprzełykowego z powodu podejrzenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia
 3. wysłanie pacjenta do pulmonologa, ponieważ nie wymaga on diagnostyki kardiologicznej
 4. ...
 5. ...
U pacjenta nadużywającego alkoholu stwierdzono w badaniu przedmiotowym wątrobę o nierównym brzegu i powiększenie śledziony. W TK stwierdzono guz w prawym płacie wątroby o średnicy 3,5 cm oraz wzmocnienie kontrastowe zmiany w fazie tętniczej i szybkie wypłukiwanie w fazie żylnej. Radiolog zasugerował gruczolaka wątroby. W badaniach laboratoryjnych AFP 14 ng/dl.

Najwłaściwszym postępowaniem u tego pacjenta jest:
 1. biopsja i przekazanie do badania patomorfologicznego
 2. rozpoznanie naczyniaka wątroby, który nie wymaga dalszego postępowania
 3. wykonanie kontrolnego TK/MR za 3 mies.
 4. ...
 5. ...
86-letnia kobieta zgłosiła się na SOR z powodu utrzymujących się od tygodnia naprzemiennie zaparć z biegunkami, wystąpiły również wymioty kałowe. Pacjentka w ciągu ostatnich 3 mies. schudła 12 kg, nie stosowała żadnej diety. W badaniu przedmiotowym brzuch miękki, wzdęty, bez objawów otrzewnowych, słyszalna perystaltyka przy badaniu, w badaniu per rectum stwierdzono ślad krwi na rękawiczce i pustą bańkę odbytnicy.

Najbardziej właściwym postępowaniem w tym przypadku jest:
 1. obserwacja pacjentki na oddziale internistycznym
 2. wykonanie kolonoskopii w trybie ambulatoryjnym
 3. przyjęcie na oddział chirurgiczny z powodu niedrożności jelit
 4. ...
 5. ...
Zgłębnik Sengstakena-Blakemore'a służy do:
 1. tamowania krwawienia z wrzodu trawiennego
 2. odbarczania dróg żółciowych
 3. pomiaru ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej
 4. ...
 5. ...
Agonistów rec. D (np. bromokryptyna, chinegolid, kabergolina) stosuje się:
 1. w zespole policystycznych jajników
 2. w diagnostyce hiperprolaktynemii jako test czynnościowy
 3. jako alternatywną metodę dla antykoncepcji
 4. ...
 5. ...
70-letni mężczyzna zgłosił się do lekarza z powodu utrzymującej się duszności. W badaniu przedmiotowym rzężenia drobnobańkowe nad dolnymi polami płucnymi, ciśnienie tętnicze podwyższone, ograniczony kontakt słowno-logiczny.

Jaką skalę powinien zastosować lekarz, aby ocenić ciężkość choroby oraz wybrać miejsce dalszego leczenia?
 1. CHA2DS2-VASc
 2. SCORE
 3. Wellsa
 4. ...
 5. ...
Dla przewlekłej białaczki limfocytowej charakterystyczna jest:
 1. limfocytoza
 2. małopłytkowość
 3. limfoblasty we krwi obwodowej
 4. ...
 5. ...
Pacjent z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym zgłasza ból w klatce piersiowej promieniujący do okolicy lędźwiowej, nieustępujący po podaniu nitratów. Jakiego rodzaju szmeru i o jakiej lokalizacji możesz się spodziewać?
 1. II przestrzeń międzyżebrowa lewa – szmer skurczowy
 2. II przestrzeń międzyżebrowa lewa – szmer rozkurczowy
 3. II przestrzeń międzyżebrowa prawa – szmer skurczowy
 4. ...
 5. ...
Obniżone stężenie żelaza w surowicy stwierdza się:
 1. w niedokrwistości megaloblastycznej.
 2. w niedokrwistości syderoblastycznej.
 3. w niedokrwistości chorób przewlekłych.
 4. ...
 5. ...
28-letni mężczyzna zgłasza się do lekarza z powodu bólu w nadbrzuszu promieniującego do pleców. Stężenie amylazy w surowicy krwi jest 10-krotnie wyższe niż zakres normy. Jakie jest najbardziej prawdopodobne rozpoznanie?
 1. ostre zapalenie trzustki.
 2. rozwarstwienie aorty.
 3. choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.
 4. ...
 5. ...
Najczęściej występującą postacią mezangialnego kłębuszkowego zapalenia nerek jest:
 1. submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek.
 2. nefropatia IgA.
 3. błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek.
 4. ...
 5. ...
Do typowych objawów reumatycznych nieswoistych zapaleń jelit nie należy:
 1. zapalenie dużych stawów, zwłaszcza kończyn dolnych.
 2. niesymetryczne zapalenie stawów śródręczno-paliczkowych.
 3. rumień guzowaty.
 4. ...
 5. ...
Do klasycznych powikłań niesteroidowych leków przeciwzapalnych należą:
1) owrzodzenie błony śluzowej i krwawienia z przewodu pokarmowego;
2) powikłania sercowo-naczyniowe;
3) nadwrażliwość na światło;
4) uszkodzenie nerek;
5) wzrost aktywności enzymów wątrobowych.

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. wszystkie wymienione.
 2. 1,2,5.
 3. 1,2,4,5.
 4. ...
 5. ...
75-letni pacjent z kardiomiopatią niedokrwienną, po implantacji kardiowertera- defibrylatora dwujamowego 5 lat temu, z nawracającymi gorączkami i stanami zapalnymi dolnych dróg oddechowych od 6 miesięcy, zgłosił się do poradni kardiologicznej z powodu nasilenia objawów prawokomorowej niewydolności serca. Wskaż właściwe postępowanie:
 1. aktualnie pacjent nie wymaga dalszej diagnostyki kardiologicznej, konieczna pilna konsultacja pulmonologiczna.
 2. po wykluczeniu wegetacji w badaniu echokardiografii przezklatkowej, należy zintensyfikować leczenie niewydolności serca, pacjent nie wymaga dalszej diagnostyki kardiologicznej.
 3. podejrzewając infekcyjne zapalenie wsierdzia należy wykonać badania echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej.
 4. ...
 5. ...
Do klasycznych objawów skórnych i śluzówkowych reaktywnego zapalenia stawów nabytego drogą płciową należą:
1) zmiany łuszczycopodobne na podeszwowej powierzchni stóp i dłoniowej rąk;
2) rumień guzowaty;
3) afty na błonie śluzowej jamy ustnej;
4) zaczerwienienia skóry palców (palce kiełbaskowate);
5) rumień wędrujący.

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. wszystkie wymienione.
 2. 1,2,3,4.
 3. 1,2,4,5.
 4. ...
 5. ...
25-letnia kobieta zgłasza się w 20. tygodniu ciąży na badanie prenatalne. Zmierzone u niej ciśnienie tętnicze wynosi 170/100 mmHg. Który z leków powinien zostać zlecony tej chorej?
 1. kaptopryl.
 2. losartan.
 3. atenolol.
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij