Hematologia Jesień 2005: testy egzaminacyjne do egzaminu PES

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Stwierdzenie zmian guzkowych w skórze, powiększenie węzłów chłonnych, obecność antygenu Ki-1 (CD 30+) w komórkach bioptatu guza wskazuje na:
 1. histiocytozę komórek Langerhansa.
 2. chorobę Hodgkina.
 3. chłoniaka T-komórkowego.
 4. ...
 5. ...
Guz zlokalizowany w jamie brzusznej z zajęciem kości miednicy i tkanek miękkich, w badaniu patomorfologicznym wykazuje obecność drobnych, okrągłych, niezróżnicowanych komórek z ekspresją antygenu MIC2 i translokacją t(11:22) w komórkach guza przemawia za rozpoznaniem:
 1. osteosarcoma.
 2. ewing sarcoma.
 3. rhabdomyosarcoma.
 4. ...
 5. ...
Zespół lizy guza charakteryzuje się:
 1. wzrostem transaminaz, mocznika i kreatyniny w surowicy.
 2. wzrostem poziomu w surowicy kwasu moczowego, fosforu, potasu, obniżenia wapnia.
 3. kwasicą metaboliczną, hipopotasemią, hipernatremią.
 4. ...
 5. ...
W trakcie terapii cisplatyną możemy zaobserwować poniższe, z wyjątkiem:
 1. hipomagnezemii.
 2. hiperpotasemii.
 3. obniżenia filtracji kłębkowej.
 4. ...
 5. ...
Badaniem rozstrzygającym w rozpoznaniu erytroleukemii (M6-FAB) jest:
 1. obniżona aktywność fosfatazy alkalicznej.
 2. ujemna reakcja PAS.
 3. dodatnia reakcja z sudanem czarnym.
 4. ...
 5. ...
U niskorosłej dziewczynki, z płetwiastą szyją, wadą wrodzoną serca obserwuje się od okresu niemowlęcego niedokrwistość, niskie wartości retikulocytozy, prawidłową liczbą krwinek białych i płytek, a w szpiku - brak prekursorów układu czerwonokrwinkowego. Kariotyp dziecka 46xx. Powyższy obraz sugeruje:
 1. zespół Turnera.
 2. zespół Blackfana-Diamonda.
 3. niedokrwistość Fanconiego.
 4. ...
 5. ...
W przypadku znacznej toksyczności metotreksatu na skutek jego zaburzonej eliminacji, w celu inaktywacji jego metabolitów istnieją wskazania do zastosowania:
 1. karboksypeptydazy G2.
 2. obfitego nawodnienia i obniżenia pH moczu.
 3. hemodializy.
 4. ...
 5. ...
Zmiany tęczówki oka widoczne na fotografii to:
 1. naczyniaki krwionośne gałki ocznej.
 2. wrodzone znamiona barwnikowe tęczówki.
 3. wrodzona oczna melanocytoza.
 4. ...
 5. ...
U pacjentki 14-letniej, która zgłosiła się z powodu bólów głowy, oczopląsu i objawów móżdżkowych w badaniu dna oka stwierdzono obecność naczyniaka siatkówki. Badanie USG jamy brzusznej ujawniło pojedyncze torbiele w nerce i wątrobie. W badaniu MRI czaszki stwierdzono obecność guza w obrębie półkuli móżdżku. Dla potwierdzenia rozpoznania przeprowadzono badania molekularne, w którym stwierdzono obecność mutacji w obrębie krótkiego ramienia chromosomu 3. Jakie rozpoznanie zostało ustalone?
 1. choroba Hippel-Lindau.
 2. torbielowatość wątroby i nerek.
 3. zespół móżdżkowo-wątrobowo-nerkowy.
 4. ...
 5. ...
Które z poniższych czynników stanowią ryzyko rozwoju czerniaka złośliwego u dzieci?
1) naczyniakowatość uogólniona;     
2) xeroderma pigmentosum;     
3) obciążony chorobą wywiad rodzinny;
4) obecność pojedynczych znamion dysplastycznych na skórze;
5) nadmierne owłosienie skóry.

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,3,4.
 2. 1,2,4.
 3. 2,3,4.
 4. ...
 5. ...
Wśród pierwotnych guzów serca u dzieci najczęściej rozpoznawane są:
1) rhabdomyoma;       
2) ameloblastoma;      .
3) fibroma;
4) myxoma;
5) rhabdomyosarcoma
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,3,4,5.
 2. 1,3,5.
 3. 2,3,4,5.
 4. ...
 5. ...
Pierwotną lokalizacją paraganglioma może być:
1) nadnercze;         
2) przestrzeń zaotrzewnowa;   
3) kłębek szyjny;
4) szyjna okolica przykręgosłupowa;
5) płuca.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3.
 2. 1,2,3,4.
 3. 1,4.
 4. ...
 5. ...
W rozwoju zespołów guzowych dziedzicznych odkryto zaburzenia syntezy dwóch białek: hamartyny i tuberyny. Jakie geny odpowiedzialne są za syntezę tych białek?
 1. c-myc.
 2. N-Ras i H-Ras.
 3. p53.
 4. ...
 5. ...
Które spośród niżej wymienionych badań są istotne w diagnostyce i monitorowaniu leczenia raka rdzeniastego tarczycy?
1) obecność del 1p;       
2) obecność mutacji RET;     
3) poziom NSE w surowicy;
4) poziom antygenu CEA w surowicy;
5) poziom kalcytoniny w surowicy.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 2,4,5.
 2. 2,3,5.
 3. 1,2,5.
 4. ...
 5. ...
Jakie rozpoznania różnicowe należy brać pod uwagę w przypadku myofibromatosis?
 1. leiomyoma.
 2. synovial sarcoma.
 3. leiomyosarcoma.
 4. ...
 5. ...
Aktualne schematy leczenia zaawansowanego stadium raka jasnokomórkowego nerki obejmują:
1) zabieg chirurgicznego usunięcia ogniska pierwotnego;   
2) chemioterapię;                 
3) radioterapię;
4) IFN alfa;
5) IL-2.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3.
 2. 1,3.
 3. 1,2,4.
 4. ...
 5. ...
Jakiego typu nowotwory rozwijają się w grasicy?
1) grasiczak;  2) ameloblastoma;  3) guzy zarodkowe;  4) carcinoid;  5) rak.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3,5.
 2. 2,3,4.
 3. 3,4,5.
 4. ...
 5. ...
Klinicznymi objawami raka jasnokomórkowego mogą być:
1) bóle okolicy kręgosłupa;     
2) krwiomocz;         
3) ginekomastia;
4) wymioty i brak łaknienia;
5) bóle kostne.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2.
 2. 1,2,4,5.
 3. 1,2,3.
 4. ...
 5. ...
Pojedyncze naczyniaki krwionośne skóry mają tendencję do samoistnej inwolucji. Jakie istnieją wskazania do aktywnego leczenia naczyniaków skóry?
1) barwa ciemnoczerwona;
2) lokalizacja w miejscach narażonych na urazy np. dłonie;
3) naczyniaki uszypułowane;
4) względy psychologiczne - defekt kosmetyczny;
5) rozległe naczyniaki twarzy.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3.
 2. 1,2,4,5.
 3. 2,3,4.
 4. ...
 5. ...
Do złośliwych nowotworów naczyniowych występujących u dzieci należą:
1) hemangioma;       
2) sarcoma Kaposi;       
3) angioma;
4) hemangioendotelioma;
5) angiosarcoma.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3.
 2. 1,4,5.
 3. 2,3,4.
 4. ...
 5. ...
Jakie zachowawcze metody leczenia stosowane są w zespole Kassabacha-Merrita?
1) cytostatyki;         
2) steroidoterapia;       
3) dipyrydamol;
4) IFN alfa;
5) salicylany w wysokich dawkach.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3,4.
 2. 2,3,4,5.
 3. 3,4,5.
 4. ...
 5. ...
U 2-letniego chłopca z zespołem Downa, wystąpiły objawy wskazujące na mielodysplazję. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo rozwinięcia - w ciągu kilku miesięcy - ostrej białaczki. Jakiego typu?
 1. ALL-T.
 2. ALL-B.
 3. ANLL-M0.
 4. ...
 5. ...
Wśród czynników rokowniczych w ALL wymienia się ploidalność komórek. O tzw. lepszym rokowaniu można mówić gdy stwierdza się kariotyp:
 1. hipodiploidalny.
 2. hiperdiploidalny.
 3. hiperdiploidalny z aberracjami strukturalnymi.
 4. ...
 5. ...
Która z wymienionych niżej translokacji stwierdzona jest wyłącznie w ostrej białaczce promielocytarnej (APL)?
 1. - t (15;17).
 2. - t (8;21).
 3. - t (9;22).
 4. ...
 5. ...
Do rozwoju białaczki u dzieci predysponują między innymi:
 1. anemia Fanconiego.
 2. zespół Blooma.
 3. zespół Wiskott-Aldricha.
 4. ...
 5. ...
Reakcja z glikoforyną A jest jednym z rozstrzygających badań w rozpoznaniu białaczki typu:
 1. B-komórkowej ALL.
 2. ANLL - typ M1.
 3. ANLL - typ M4 z eozynofilią.
 4. ...
 5. ...
Wiek jest jednym z czynników rokowniczych w ALL. Która grupa wiekowa jest uznana za czynnik bardzo złego rokowania?
 1. 0-1 lat.
 2. 2-6 lat.
 3. 7-10 lat.
 4. ...
 5. ...
U 12-letniego chłopca obraz szpiku uzasadniał rozpoznanie ostrej białaczki. Otrzymany wynik badania immunofenotypizacji: CD19(+), CD10(+), CD22(+), HLA-DR(+), cyt μ (-) odpowiada:
 1. wczesnej pre-B ALL.
 2. pre-B ALL.
 3. T-ALL.
 4. ...
 5. ...
U 12-letniego chłopca, u którego dane z wywiadu i badanie fizykalne sugerują ostrą białaczkę, wykonano punkcję aspiracyjną szpiku. Obraz morfologiczny przedstawił się jak poniżej. Jakiemu typowaniu wg FAB odpowiada taki obraz?
 1. typ L1.
 2. typ L2.
 3. typ L3.
 4. ...
 5. ...
5-letnia dziewczynka zgłosiła się do poradni z następującym wywiadem: od 5 dni gorączka, ból gardła, osłabienie, brak apetytu, bóle brzucha. W badaniu fizykalnym stwierdzono: powiększenie migdałków z „szarawym” nalotem, fetor ex ore, powiększone obustronnie tkliwe węzły chłonne podżuchwowe, szyjne, pachowe i pachwinowe, powiększenie wątroby (2cm) i śledziony (3cm). Morfologia: Hb - 10,2g/dl, ER - 3,8 x 1012/l, leukocyty - 19,6 x 109/l, we wzorze odsetkowym 12% komórek opisanych jako nieprawidłowe (młode?, blasty?). W rozważaniach na pierwszym miejscu należy uwzględnić:
 1. ostrą białaczkę.
 2. mononukleozę zakaźną.
 3. nieziarniczy chłoniak złośliwy.
 4. ...
 5. ...
U 14-letniej dziewczynki leczonej z powodu ALL, pod koniec protokołu II w trakcie granulocytopenii wystąpiły objawy: gorączka, biegunka, bóle w dolnym prawym kwadrancie brzucha i pogarszający się stan ogólny dziecka. Granulocyty 0,6 x 109/l, OB-80mm/h. Najbardziej prawdopodobne jest rozpoznanie:
 1. appendicitis.
 2. enterocolitis (etiologia - rotawirusy).
 3. colitis ulcerosa (po ARA - C).
 4. ...
 5. ...
Brązowo-czerwone grudki i/lub guzki na skórze o średnicy od kilku milimetrów do 2-3 centymetrów, stwierdza się w:
 1. ostrej białaczce promielocytowej (ALP).
 2. erytroleukemii.
 3. anaplastycznym chłoniaku.
 4. ...
 5. ...
Z opracowań PPGLBiC przedstawionych na zjazdach w 2003 roku, u dzieci w grupie standardowego ryzyka leczonych programem ALL-BFM 90 wznowy rozpoznano u:
 1. 5% pacjentów.
 2. 8% pacjentów.
 3. 10% pacjentów.
 4. ...
 5. ...
Najczęstszym pierwotnym umiejscowieniem sporadycznego chłoniaka B typu Burkitta jest:
 1. śródpiersie.
 2. okolica kątniczo-krętnicza.
 3. oczodół.
 4. ...
 5. ...
Wśród toksyczności spowodowanych chemioterapią wymienia się dysfunkcję gonad. Które z cytoststyków mogą ją spowodować?
 1. idarubicyna.
 2. dakarbazyna.
 3. chlormetyna.
 4. ...
 5. ...
Stan 12-letniego chłopca przyjętego z powodu hiperleukocytozy 280x109/l szybko - w ciągu kilku godzin uległ pogorszeniu. Temperatura 39,8º, tachykardia, tachypnoe, kaszel, krwioplucie, skarżył się na ból głowy, światłowstręt, zaburzenia widzenia, szum w uszach. W badaniu fizykalnym skaza krwotoczna na skórze, hepatosplenomegalia (4 cm i 5 cm), priapizm. Objawy te wskazują na:
 1. posocznicę.
 2. pneumocystodozowe zapalenie płuc.
 3. wylew do ośrodkowego układu nerwowego.
 4. ...
 5. ...
Wskaż nieprawdziwe twierdzenie dotyczące czynnika von Willebranda (vWF):
 1. synteza vWF odbywa się w komórkach śródbłonka i megakariocytach.
 2. vWF chroni czynnik VIII przed proteolityczną degradacją.
 3. vWF pośredniczy w wiązaniu płytek krwi do uszkodzonego śródbłonka naczynia krwionośnego poprzez glikoproteinę Ib płytek.
 4. ...
 5. ...
Głębokie niedobory czynnika XII nie powodują objawów skazy krwotocznej, ponieważ fizjologicznym aktywatorem czynnika XI jest trombina utworzona na szlaku zewnątrzpochodnego krzepnięcia krwi.
 1. oba twierdzenia są prawdziwe i pozostają ze sobą w związku przyczynowym.
 2. oba twierdzenia są prawdziwe lecz nie ma między nimi związku przyczynowego.
 3. pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, drugie twierdzenie jest fałszywe.
 4. ...
 5. ...
Czynnik tkankowy nie jest produkowany przez następujące komórki:
 1. komórki śródbłonka naczyń.
 2. monocyty i makrofagi.
 3. komórki nowotworowe.
 4. ...
 5. ...
U 12-letniego chłopca, z łagodnym zakażeniem dróg oddechowych trwającym od kilku dni, wystąpiła bladość skóry, wybroczyny, zażółcenie białkówek, następnie dołączyły się zaburzenia widzenia i świadomości. W badaniach dodatkowych krwi stwierdzono zmniejszone stężenie hemoglobiny do 8 g/dl, niewielkie podwyższenie stężenia pośredniej bilirubiny, wzrost stężenia LDH, obniżoną liczbę płytek krwi do 50,0 G/l, fragmentocyty w rozmazie krwi obwodowej. Za najbardziej prawdopodobne uznasz podejrzenie:
 1. zespołu Evansa.
 2. zakrzepowej plamicy małopłytkowej.
 3. ostrej autoimmunologicznej plamicy małopłytkowej.
 4. ...
 5. ...
U 3-miesięcznego niemowlęcia leczonego od dwóch dni ciągłym wlewem heparyny niefrakcjonowanej w dawce leczniczej z powodu skrzepliny w prawym przedsionku po cewnikowaniu serca, stwierdzono obniżenie liczby płytek krwi do 100,0 G/l. Należy:
 1. natychmiast przerwać leczenie heparyną.
 2. zastąpić heparynę niefrakcjonowaną heparyną drobnocząsteczkową.
 3. zmniejszyć dawkę heparyny.
 4. ...
 5. ...
Wskaż nieprawdziwe twierdzenie charakteryzujące układ hemostazy noworodka w porównaniu do osób dorosłych:
 1. stężenie antytrombiny III jest obniżone.
 2. stężenie czynnika IX jest obniżone.
 3. stężenie tkankowego aktywatora plazminogenu jest zmniejszone.
 4. ...
 5. ...
U chłopca chorego na ciężką postać hemofilii A, ważącego 33 kg, wykonano ekstrakcję zęba po podaniu 1000 j koncentratu czynnika VIII. W 4 dobie po zabiegu wystąpiło krwawienie z zębodołu. Jaki błąd w postępowaniu jest najbardziej prawdopodobną przyczyną krwawienia?
 1. zastosowano zbyt niską dawkę czynnika VIII.
 2. nie powtarzano podawania koncentratu czynnika VIII w kolejnych dniach.
 3. nie zastosowano kwasu traneksamowego.
 4. ...
 5. ...
U 2-letniego chłopca chorego na ciężką postać hemofilii stwierdzono inhibitor czynnika VIII o mianie 12 j.B./ml. Właściwym postępowaniem jest:
 1. jak najszybsze rozpoczęcie wywoływania tolerancji immunologicznej.
 2. obserwacja dziecka oraz poziomów inhibitora przez 6 miesięcy przed rozpoczęciem wywoływania tolerancji immunologicznej.
 3. stosowanie koncentratów czynnika VIII wyłącznie w przypadku krwawienia w dawce 100 j./kg mc.
 4. ...
 5. ...
Leki antyfibrynolityczne stosujemy u chorych na hemofilię, jako leczenie wspomagające w następujących sytuacjach:
 1. w krwawieniach śródczaszkowych.
 2. w krwawieniach z dróg moczowych.
 3. w krwawieniach do mięśnia biodrowo-lędźwiowego.
 4. ...
 5. ...
U chłopca z łagodną postacią hemofilii A (poziom czynnika VIII 6%n), ważącego 20 kg podano dożylnie dezmopresynę w dawce 8 µg (2 amp.) przed ekstrakcją zęba mlecznego. Godzinę po zabiegu wystąpiło krwawienie. Najbardziej prawdopodobna przyczyna to:
 1. zbyt niska dawka dezmopresyny.
 2. za wysoka dawka dezmopresyny.
 3. zjawisko tachyfilaksji.
 4. ...
 5. ...
Wskaż nieprawdziwe zdanie: heparyny drobnocząsteczkowe coraz częściej stosowane są u dzieci zamiast heparyny niefrakcjonowanej, ponieważ:
 1. nie powodują wystąpienia małopłytkowości immunologicznej.
 2. nie wymagają kontroli APTT.
 3. powodują mniej powikłań krwotocznych.
 4. ...
 5. ...
U noworodków stosuje się wyższe dawki heparyny niefrakcjonowanej i heparyn drobnocząsteczkowych niż u dzieci starszych i dorosłych, ponieważ stężenie antytrombiny III jest u nich niższe.
 1. oba twierdzenia są prawdziwe i pozostają ze sobą w związku przyczynowym.
 2. oba twierdzenia są prawdziwe lecz nie ma między nimi związku przyczynowego.
 3. pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, drugie twierdzenie jest fałszywe.
 4. ...
 5. ...
Leczenie trombolityczne u noworodków może być nieskuteczne, ponieważ w tym wieku występuje obniżone stężenie plazminogenu.
 1. oba twierdzenia są prawdziwe i pozostają ze sobą w związku przyczynowym.
 2. oba twierdzenia są prawdziwe lecz nie ma między nimi związku przyczynowego.
 3. pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, drugie twierdzenie jest fałszywe.
 4. ...
 5. ...
Dziewczynka 10-letnia, której przed rokiem usunięto śledzionę z powodu przewlekłej autoimmunologicznej plamicy małopłytkowej, zagorączkowała do 40ºC. Przed splenektomią otrzymała szczepionkę Pneumo 23 i Meningococcique A+C. Które wstępne postępowanie będzie najbardziej właściwe?
 1. pozostawienie dziewczynki w domu, stosowanie leków przeciwgorączkowych, kontrola lekarska następnego dnia.
 2. pozostawienie dziewczynki w domu, włączenie antybiotyku doustnie.
 3. przyjęcie do szpitala, pobranie krwi na posiew, podanie antybiotyku dożylnie.
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij