Orzecznictwo lekarskie Jesień 2018: testy egzaminacyjne do egzaminu LEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia przy czym:
 1. Musi to być najkrótsza droga do pracy, nawet jeśli ze względów komunikacyjnych nie jest najdogodniejsza
 2. Nie dotyczy to pracy wykonywanej poza normalnymi godzinami pracy
 3. Nie jest to droga do miejsca lub z miejsca pobierania nauki
 4. ...
 5. ...
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje:
 1. Łącznie z zasiłkiem chorobowym
 2. Jedynie wówczas, gdy ubezpieczony nie był uprawniony do zasiłku chorobowego
 3. Na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 4. ...
 5. ...
Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego do przyznania renty, z tytułu niezdolności do pracy uważa się za spełniony, gdy osoba posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej :
 1. Jeden rok
 2. Dwa lata
 3. Trzy lata
 4. ...
 5. ...
Jednorazowe odszkodowanie przysługuje osobie ubezpieczonej w ZUS, która w skutek wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej :
 1. Jest niepełnosprawna w stopniu znacznym
 2. Jest czasowo niezdolna do pracy
 3. Doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
 4. ...
 5. ...
Przy orzekaniu o niezdolności do pracy dla lekarzy orzekających w ZUS nie mają mocy wiążącej:
 1. Decyzje organu PIS? stwierdzające chorobę zawodową
 2. Ustalenie starosty o braku możliwości przekwalifikowania zawodowego
 3. Prawomocne ustalenia dotyczące uznania zdarzeń jako wypadku przy pracy
 4. ...
 5. ...
Która z wymienionych niżej chorób nie figuruje w wykazie chorób zawodowych zawartym w Rozporządzeniu Ministra z dnia 30.V1.2009 w sprawie chorób zawodowych:
 1. Pylica płuc
 2. Astma oskrzelowa
 3. Alergiczny nieżyt nosa
 4. ...
 5. ...
Renta szkoleniowa z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje osobie ubezpieczonej mającej odpowiedni okres ubezpieczenia wobec której orzeczono:
 1. Częściową niezdolność do pracy
 2. Celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na całkowitą niezdolność do pracy
 3. Czasową niezdolność do pracy
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij