Jesień 2018: testy egzaminacyjne do egzaminu LEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Czynnikiem ryzyka raka piersi nie jest:
 1. Wiek po 35 roku życia
 2. Regularne spożywanie alkoholu
 3. Otyłość
 4. ...
 5. ...
W przypadku zatoru tętnicy płucnej nie dochodzi do:
 1. Znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego
 2. Poszerzenia żył szyjnych
 3. Przyspieszenia oddechu i tętna
 4. ...
 5. ...
Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące niedożywiania typu kwashiorkor:
 1. Jest to ostre niedożywienie z hipoalbuminemią, obrzękami, zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej i zaburzeniami świadomości
 2. Występuje najczęściej w następstwie ostrej choroby, urazu lub operacji u chorych z nadwagą lub otyłością, otrzymujących wyłącznie płyny krystaliczne bez podaży białka
 3. U chorych zawsze dochodzi do zmniejszenia masy ciała
 4. ...
 5. ...
Który z poniższych objawów nie jest powikłaniem poprzetoczeniowym:
 1. Gorączka
 2. Duszność
 3. Bóle w okolicy lędźwiowej
 4. ...
 5. ...
Do przyczyn odwodnienia hipertonicznego nie zalicza się:
 1. Niedostatecznej podaży wody
 2. Hiperwentylacji
 3. Hipowentylacji
 4. ...
 5. ...
Najczęstszym nowotworem złośliwym tarczycy jest rak:
 1. Rdzeniasty
 2. Brodawkowaty
 3. Pęcherzykowy
 4. ...
 5. ...
Która z poniższych cech nie przemawia za rozwojem czerniaka ze znamienia barwnikowego:
 1. Powiększanie się rozmiarów znamienia
 2. Krwawienie
 3. Równomierny rozkład barwnika w przebarwieniu
 4. ...
 5. ...
Siniczy bolesny obrzęk kończyny (phlegmasia cerulea dolens) spowodowany jest:
 1. Zatorem
 2. Zakrzepem jednego z ramion protezy aortalno-dwuudowej
 3. Obrzękiem limfatycznym
 4. ...
 5. ...
Który stopień niedokrwienia kończyny dolnej w Skali Fontaine'a charakteryzuje chromanie przestankowe?
 1. I
 2. II
 3. III
 4. ...
 5. ...
Zespolenie żołądkowo-jelitowe sposobem Rydygiera (Billrotha I) polega na:
 1. Zespoleniu żołądka z jelitem cienkim
 2. Zespoleniem żołądka z okrężnicą wstępującą
 3. Zespolenie żołądka z dwunastnicą
 4. ...
 5. ...
Najczęstszą bezpośrednią przyczyną ostrego zapalenia otrzewnej jest:
 1. Ostra niewydolność wątroby
 2. Wgłobienie jelita cienkiego w grube
 3. Perforacja przewodu pokarmowego
 4. ...
 5. ...
Na przestrzeni ostatnich lat występowanie chirurgicznych powikłań choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy zmniejszyło się. Co jest tego główną przyczyną:
 1. Chirurgiczne wykonywanie wagotomii pniowej
 2. Stosowanie wagotomii wybiórczej
 3. Stosowanie wagotomii wysoce wybiórczej
 4. ...
 5. ...
W którym narządzie najczęściej występują przerzuty nowotworowe z narządów układu pokarmowego?
 1. Płucach
 2. Nadnerczach
 3. Kościach
 4. ...
 5. ...
Wskaż zestaw cech charakteryzujących chorobę Leśniewskiego-Crohna :
1. Zmiany chorobowe mogą występować w każdym odcinku przewodu pokarmowego.
2. Zmiany są ograniczone jedynie do błony śluzowej i podśluzowej.
3. Często w przebiegu choroby występują przetoki około odbytnicze.
4. W leczeniu chirurgicznym choroby obowiązuje zasada wykonywania zabiegów oszczędnościowych.
5. W leczeniu chirurgicznym tej choroby wskazane są rozległe zabiegi resekcyjne.
Prawidłowe odpowiedzi to:
 1. 1,2,4
 2. 1,3,4
 3. 2,3,5
 4. ...
 5. ...
W przypadku uporczywych wymiotów może dojść do:
 1. Hiperchloremii, hiperkaliemii, zasadowicy metabolicznej
 2. Hipochloremii, hiperkaliemii, zasadowicy metabolicznej
 3. Hipochloremii, hipokaliemii, zasadowicy metabolicznej
 4. ...
 5. ...
Wskaż właściwe elementy postępowania w przypadku chorego z zażółconą skórą, który zgłosił się do poradni chirurgicznej.
1. Badanie laboratoryjne bilirubiny, fosfatazy alkaicznej, ALAT, ASPAT, GGTP.
2. USG jamy brzusznej.
3. Skierowanie do szpitala w celu wykonania endoskopowej wstecznej cholangiopankreatografii.
4. Skierowanie do pracowni badań obrazowych w celu wykonania choloangio- NMR .
 1. 1,2
 2. 1,3
 3. 1,4
 4. ...
 5. ...
Naczyniak wątroby:
 1. U większości chorych przebiega bezobjawowo, a wykrywany jest przypadkiem w trakcie badań obrazowych
 2. Kiedy zostanie wykryty zawsze wymaga leczenia operacyjnego z uwagi na możliwe powikłania krwotoczne
 3. Najczęściej daje niespecyficzne objawy bólowe lokalizujące się pod prawym łukiem Żebrowym występujące zwykle po spożyciu posiłku
 4. ...
 5. ...
Leczenie chirurgiczne bezobjawowej Kamicy pęcherzyka żółciowego należy rozważyć w przypadku:
1. Chorego w młodym wieku.
2. Chorego na cukrzycę.
3. Chorego przed rozległymi operacjami kardiochirurgicznymi albo przeszczepieniem narządów.
4. Gdy współwystępuje choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.
5. Wyraźnego życzenia chorego.
 1. 1,2,3,4
 2. 1,2,3,5
 3. 2,3,4
 4. ...
 5. ...
Operacja sposobem Mayo wykonywana jest z powodu przepukliny:
 1. Pachwinowej
 2. Roztworu przełykowego
 3. Udowej
 4. ...
 5. ...
Powikłaniem po usunięciu tarczycy może być:
 1. Nadczynność przytarczyc
 2. Niedosłuch
 3. Ślinotok
 4. ...
 5. ...
Leczenie operacyjne przepukliny pachwinowej metodą Lichtensteina:
 1. Oznacza plastykę kanały pachwinowego metodą laparoskopową
 2. Oznacza plastykę kanału pachwinowego polegającą na założeniu szwów na pierścień wewnętrzny przepukliny pachwinowej
 3. Oznacza otwartą plastykę kanału pachwinowego z użyciem siatki z tworzywa sztucznego
 4. ...
 5. ...
Klasyfikacja Laurena dotyczy:
 1. Raka jelita grubego
 2. Raka żołądka
 3. Raka trzustki
 4. ...
 5. ...
W przypadku stwierdzenia nieresykcyjnego guza głowy trzustki powodującego żółtaczkę mechaniczną oraz niedrożność dwunastnicy optymalnym paliatywnym postępowaniem operacyjnym będzie:
 1. Wykonanie zespoleń omijających żołądkowo-jelitowych, jelitowo-jelitowych oraz przewodowo- lub pęcherzykowo-jelitowych
 2. Wykonanie cholecystektomii
 3. Wykonanie gastrostomii odżywczej
 4. ...
 5. ...
Objawy Jaworskiego, Rovsinga i Blumberga to typowe objawy:
 1. Zapalenie pęcherzyka żółciowego
 2. Kolki nerkowej
 3. Raka kątnicy
 4. ...
 5. ...
W przypadku krwawienia z żylaków przełyku , którego nie udało się zatamować endoskopowo lub brak jest możliwości wykonania doraźnego zaopatrzenia endoskopowego, najskuteczniejszą hemostazę można uzyskać stosując:
 1. Totalną resekcję żołądka
 2. Wlew leków p/krwotocznych i inhibitora pompy protonowej
 3. Zgłębnik Sengstakena-Blakemore'a
 4. ...
 5. ...
Niepowikłana choroba uchyłkowa jelita grubego wymaga:
 1. Leczenia ambulatoryjnego z zastosowaniem diety bogato błonnikowej
 2. Bezwzględnie leczenia szpitalnego , antybiotykoterapii dożylnej, ale może być leczenie w warunkach oddziału chorób wewnętrznych
 3. Wykonania kolonoskopii w trybie pilnym oraz decyzji o konieczności i rodzaju leczenia na podstawie wyniku badania endoskopowego
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące częstości występowania przepukliny:
 1. Najczęściej spotyka się przepukliny pachwinowe skośne, rzadziej pachwinowe proste, najrzadziej udowe; przepukliny pachwinowe występują głównie u kobiet
 2. Najczęściej spotyka się przepukliny pachwinowe skośne, rzadziej pachwinowe proste, najrzadziej udowe, przepukliny pachwinowe występują częściej u mężczyzn
 3. Najczęściej spotyka się przepukliny pachwinowe skośne, rzadziej pachwinowe proste, najrzadziej udowe, przepukliny pachwinowe występują z równą częstotliwością u kobiet i mężczyzn
 4. ...
 5. ...
Określenie menarche oznacza:
 1. Pierwszą miesiączką w życiu, występującą na ogół w 12-13 roku życia
 2. Rozwój owłosienia łonowego występujący na ogół w 11 roku życia
 3. Początek hormonalnej czynności jajników
 4. ...
 5. ...
Do czynników ryzyka rozwoju raka błony śluzowej trzonu macicy nie należy:
 1. Otyłość
 2. Cukrzyca
 3. Nadciśnienie
 4. ...
 5. ...
Charakterystycznym objawem w wysiłkowym nietrzymaniu moczu (WNM?) u kobiet jest:
 1. Bezwiedne oddawanie moczu poprzedzone silnym parciem oraz nykturia
 2. Wyciek moczu przy wzroście ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej
 3. Bezwiedne popuszczanie niewielkich ilości moczu w miarę przepełniania się pęcherza moczowego
 4. ...
 5. ...
W ocenie stanu szyjki macicy wg skali Bishopa nie uwzględnia się:
 1. Rozwarcia
 2. Konsystencji
 3. Odleglości od kości krzyżowej
 4. ...
 5. ...
Do objawów związanych z obecnością mięśniaków macicy nie należą:
 1. Krwotoczne miesiączki
 2. Przedłużone miesiączki
 3. Bóle podbrzusza
 4. ...
 5. ...
Cechą charakterystyczna guzów granicznych jajnika jest:
 1. Brak destrukcyjnego naciekania podścieliska
 2. Ograniczenie występowania wyłącznie do jajników
 3. Rokowanie porównywalne jest w raku jajnika
 4. ...
 5. ...
W leczeniu farmakologicznym endometriozy nie stosuje się:
 1. Danazolu
 2. Analogów gonadoliberyn
 3. Preparatów zawierających wyłącznie 17- beta-estradiol
 4. ...
 5. ...
Podstawową metodą leczenia ropnia gruczołu Bartholina jest:
 1. Nacięcie ropnia lub jego marsupializacja
 2. Wyłuszczenie ropnia
 3. Obserwacja
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące raka sromu.
1. Najczęściej wywodzi się z nabłonka wielowarstwowego płaskiego.
2. W etiopatogenezie części raków sromu istotną rolę odgrywa zakażenie HPV.
3. Najczęstszym miejscem przerzutowym są węzły chłonne nadobojczykowe.
4. Podstawą leczenia jest zabieg chirurgiczny i radiochemioterapia.
5. Hormonoterapia jest najskuteczniejszą metodą leczenia raka sromu.
Prawidłowe odpowiedzi to:
 1. Tylko 5
 2. 1,2,3
 3. 1,2,5
 4. ...
 5. ...
W celu wytworzenia odmy podczas zabiegu laparoskopowego do jamy otrzewnej wprowadza się:
 1. Roztwór soli fizjologicznej
 2. Dwutlenek węgla
 3. Tlen
 4. ...
 5. ...
Charakterystyczne powikłania występujące w ciążach bliźniaczych jednokosmówkowych jednoowodniowych obejmują:
1. Ostrą postać zespołu odwróconego Przetaczania krwi miedzy płodami (TTTS).
2. Przewlekłą postać zespołu odwróconego Przetaczania krwi miedzy płodami (TTTS).
3. Uszkodzenie przeżywającego płodu po obumarciu wewnątrzmacicznym jego współbliźniaka.
4. Niecałkowite rozdzielenie płodów.
5. Poród przedwczesny po ukończonym 37 tygodniu ciąży.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 2,3,4,5
 2. 1,3,4,5
 3. 1,2,3,4
 4. ...
 5. ...
Do czynników wysokiego ryzyka rozwoju cukrzycy ciążowej należą:
1. Otyłość ciężarnej (BMI>30)
2. Cukrzyca w rodzinie w pierwszym stopniu pokrewieństwa
3. Masa urodzeniowa noworodków w poprzednich ciążach > 4000g
4. Wiek ciężarnej <25Iat
5. Nieobciążony wywiad położniczy
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3
 2. 1,2,5
 3. 2,3,4
 4. ...
 5. ...
Które z naczyń wykorzystuje się w ultrasonograficznej nieinwazyjnej diagnostyce stopnia niedokrwistości u płodu:
 1. Tętnicą maciczną
 2. Przewód żylny
 3. Tętnicę pępowinową
 4. ...
 5. ...
Najczęstsze umiejscowienie ciąży ektopowej to:
 1. Jama brzuszna
 2. Jajnik
 3. Część śródścienna jajowodu
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące testu oksytocynowego:
1. Należy do testów stresowych.
2. Jest testem biofizycznym oceniającym wydolność łożyska.
3. Wynik pozytywny stwierdza się na podstawie obecności deceleracji późnych po co najmniej połowie skurczów.
4. Jest testem Stosowanym z wyboru u ciężarnych z łożyskiem przodującym. Prawidłowa odpowiedź to:
 1. Wszystkie wymienione
 2. 1,3,4
 3. Tylko 4
 4. ...
 5. ...
Osłuchiwanie tętna płodu stanowi ważny element badania położniczego oraz pozwala na bezpieczne prowadzenie porodu. Prawidłowo w czasie porodu podstawowo czynność serca płodu powinna wynosić:
 1. 70-90 uderzeń na minutę
 2. 100-170 uderzeń na minutę
 3. 110-150 uderzeń na minutę
 4. ...
 5. ...
Typowym objawem cukrzycy ciążowej nie jest:
 1. Wielowodzie
 2. Makrosomia płodu
 3. Niedojrzałość płodu
 4. ...
 5. ...
W badaniu USG w 6 tygodniu ciąży, stwierdzono występowanie dwóch płodów i jednego pęcherzyka żółtkowego. Na tej podstawie stwierdzono:
 1. Ciążę dwupłodową, jednokosmówkową, dwuowodniową
 2. Ciążę dwupłodową, jednokosmówkową, jednoowodniową
 3. Ciążę dwupłodową, dwukosmówkową, płody niecałkowicie rozdzielone
 4. ...
 5. ...
Podstawowym lekiem stosowanym w długotrwałej terapii nadciśnienia tętniczego w ciąży jest:
 1. Metyldopa
 2. Peryndopryl
 3. Enalapryl
 4. ...
 5. ...
Najmniejszym obwodem główki płodu jest obwód:
 1. Czołowo- potyliczny
 2. Podpotyliczno- ciemieniowy
 3. Bródkowo-potyliczny
 4. ...
 5. ...
Do obrazu klinicznego zespołu HELLP zalicza się:
1. Podwyższona aktywność enzymów wątrobowych .
2. Małopłytkowość.
3. Hemoliza.
4. Nadpłytkowość.
5. Obniżone stężenie bilirubiny pośredniej.
Prawdziwe odpowiedzi to:
 1. 1,2,3
 2. 1,3,4
 3. 1,3,5
 4. ...
 5. ...
Do czynników ryzyka wystąpienia położenia poprzecznego płodu zalicza się:
1. Małowodzie.
2. Wielowodzie.
3. tożysko przodujące.
4. Ciążę wielopłodową.
5. Ciążę pojedynczą.
Prawidłowe odpowiedzi to:
 1. 1,2,3,4
 2. 1,3
 3. 1,2,4,5
 4. ...
 5. ...
Pacjentka w 25. Tygodniu ciąży uległa wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku którego konieczne było postępowanie operacyjne i otrzymuje dwa leki oznaczone kategorią B. Wg Agencji Żywności i Leków (FDA) kategoria B oznacza leki:
 1. Istnieje udokumentowane ryzyko uszkodzenia płodu
 2. Istnieje udokumentowane ryzyko uszkodzenia płodu, ale korzyści uzasadniają jego zastosowanie
 3. W badaniach na zwierzętach lek powodował uszkodzenie płodu, ale brak jest badań przeprowadzonych na kobietach ciężarnych, korzyści z podania przewyższają ryzyko uszkodzenia płodu
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij