Choroby wewnętrzne Jesień 2019: testy egzaminacyjne do egzaminu LEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Do pozastawowych objawów RZS należą:
1. Powiększenie węzłów chłonnych
2. Guzki reumatoidalne
3. Włóknienie płuc
4. Zapalenie spojówek, twardówki, nadtwardówki
5. Zapalenie osierdzia
 1. Wszystkie
 2. Tylko 2
 3. 3, 5
 4. ...
 5. ...
Lekiem pierwszego rzutu w gorączce jest paracetamol. Jego maksymalna dobowa dawka u dorosłych wynosi:
 1. 2g
 2. 3g
 3. 4g
 4. ...
 5. ...
Leki przeciwcukrzycowe, które mają łatwe dawkowanie, nie powodują hipoglikemii i przyrostu masy ciała, mają korzystny wpływ na zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego i zgonu oraz spowalniają rozwój PChN, to:
 1. insulina
 2. flozyny
 3. sulfynylomocznik
 4. ...
 5. ...
Lekiem pierwszego rzutu u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym i albuminurią jest:
 1. b-adrenolityk
 2. sartan
 3. diuretyk tiazydowy
 4. ...
 5. ...
Do przerwania ostrego napadu dny moczanowej stosujemy:
 1. Kolchicyna
 2. Allopurinol
 3. Furosemid
 4. ...
 5. ...
82-letni pacjent przywieziony przez zespół pogotowia ratunkowego na szpitalny oddział ratunkowy z zaburzeniami świadomości, hipotonią, utratą kontaktu. Przebywał w ośrodku opiekuńczym z powodu otępienia w przebiegu choroby Alzheimera. Przewlekle cewnikowany z powodu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, mocz w cewniku mętny. Jakie badania wykonasz w celu potwierdzenia urosepsy?
 1. Krwi i moczu bezpośrednio z cewnika.
 2. Moczu z worka po jego wymianie.
 3. Krwi i moczu po przepłukaniu cewnika solą fizjologiczną.
 4. ...
 5. ...
Pacjent: mężczyzna lat 75, w badaniach laboratoryjnych anemia z niedoboru żelaza, poza tym bezobjawowy. Jaki nowotwór należy wykluczyć w pierwszej kolejności?
 1. Przewodu pokarmowego
 2. Płuca
 3. Stercza
 4. ...
 5. ...
Do rozpoznania POChP koniecznym badaniem jest:
 1. spirometria
 2. tomografia klatki piersiowej z kontrastem
 3. podwyższone CRP
 4. ...
 5. ...
Pacjent lat 81, zgłosił się do lekarza z dusznością, trzeszczeniami nad podstawami płuc, obustronnymi obrzękami kończyn dolnych. W badaniach: ćiśnienie 120/70, kreatynina w normie, stężenie sodu 130 mmol/dl. Jakie leczenie zastosujesz:
 1. furosemid dożylnie 1 mg/kg
 2. roztwór NaCl 0,9% dożylnie
 3. roztwór glukozy 5% dożylnie
 4. ...
 5. ...
Prawidłowa saturacja krwi tętniczej mierzona pulsoksymetrem u osoby <70 r.ż wynosi:
 1. >>85
 2. >>89
 3. >>92
 4. ...
 5. ...
Charakterystyczne w chorobie Leśniowskiego-Crohna są:
1. Przeciwciała ASCA
2. Megacolon toxicum
3. Przetoki
4. Polipy rzekome
5. Zmiany okołoodbytnicze
 1. 1, 3, 4
 2. 1, 3, 5
 3. 1, 4, 5
 4. ...
 5. ...
Jaka jest najczęstsza lokalizacja guzów gastrynowych - gastrinoma?
1 - żołądek
2 - dwunastnica
3 - pęcherzyk żółciowy
4 - trzustka
5 - wyrostek robaczkowy
 1. 2, 4
 2. 1, 3
 3. 1, 4
 4. ...
 5. ...
Co jest cechą charakterystyczną zapalenia odcinka krzyżowego w spondyloartropatii?
 1. zmniejszenie bólu po ruchu
 2. zmniejszenie bólu po odpoczynku
 3. Nagly początek
 4. ...
 5. ...
W pseudohipoparatyroidyzmie jest:
 1. po podaniu PTH wzrost wydzielania cAMP i fosforu w nerkach
 2. niski poziom wapnia i fosforu
 3. niski poziom wapnia i wysoki poziom fosforu
 4. ...
 5. ...
Do lekarza rodzinnego zgłosił się pacjent zażywający stale acenokumarol, u którego INR=5,8 i nie stwierdza się objawów krwawienia. W tej sytuacji należy:
 1. zmniejszyć tygodniową dawkę acenokumarolu o 10% nie wstrzymując leczenia
 2. odstawić acenokumarol na 1-2 dni do uzyskania wartości INR 2-3
 3. podać natychmiast 1/2 tabletki witaminy K, zmniejszając dawkę acenokumarolu przypadającą na ten dzień
 4. ...
 5. ...
Które parametry używane są do obliczania GFR we wzorze MDRD?
1. Wzrost
2. Waga
3. Płeć
4. Wiek
5. Kreatynina w surowicy
6. Kreatynina w moczu
 1. 3, 4, 5
 2. 2, 3, 4, 5
 3. 1, 2, 3, 4
 4. ...
 5. ...
Osiemnastolatek z różą przed trzema tygodniami zasłabł wieczorem, poza tym bez chorób przewlekłych. Obecnie osłabiony, obrzęk kończyn dolnych i krwiomocz, nadciśnienie tętnicze. W badaniu moczu białko 0,8 g/d i liczne erytrocyty. Na co choruje?
 1. Rak nerki
 2. Róża nawrotowa
 3. Zespół nefrytyczny w przebiegu ostrego KZN
 4. ...
 5. ...
Na podłożu achalazji przełyku rozwija się:
 1. Chłoniak
 2. Rak płaskonabłonkowy
 3. Rakowiak
 4. ...
 5. ...
Gwałtownie postępujące KZN z przeciwciałami anty-GBM. Prawidłowe:
1) Szczyt zachorowań przypada ≥ 60 lat
2) Obecność przeciwciał przeciwko domenom łańcucha a3 (kolagenu typu IV)
3) Leczenie pulsami GKS oraz cyklofosfamidem
4) Częste nawroty
5) Współwystępuje rozlane krwawienie do pęcherzyków płucnych
 1. 1, 3, 4
 2. 2, 3, 4
 3. 1, 2, 3
 4. ...
 5. ...
W których z wymienionych niżej stanów klinicznych występuje "jałowy ropomocz"?
1. gruźlicze zapalenie układu moczowego
2. ostre polekowe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
3. infekcja Chlamydia trachomatis
4. nefropatia toczniowa
5. zespół Sjogrena
 1. 1, 2, 3, 4
 2. 1, 4, 5
 3. 1, 2, 3, 5
 4. ...
 5. ...
Co nie powoduje hiperkaliemii?
 1. Torasemid
 2. Salbutamol
 3. Trimetoprim
 4. ...
 5. ...
Do typowych cech dny moczanowej nie należy/ą:
 1. rumień nad stawem
 2. ból stawu >14 dni
 3. drenujące lub kredowopodobne guzki dnawe
 4. ...
 5. ...
W chorobie Takayasu typu IV (4) zajętę są następujące naczynia:
 1. Cała aorta i odgałęzienia
 2. Aorta brzuszna i odgałęzienia
 3. Aorta zstępująca i odgałęzienia
 4. ...
 5. ...
Co nie należy do kryterium rozpoznania choroby Stilla u dorosłych?
 1. osutka
 2. gorączka >39 stopni C przez tydzień
 3. bóle stawów przez 2 tygodnie
 4. ...
 5. ...
Do lekarza w lutym zgłosiła się młoda kobieta wyglądająca na ładnie opaloną. Skarży się na zawroty i bóle głowy, nudności i osłabienie szczególnie po wstaniu z łóżka czy krzesła w pracy. Niedługo bierze ślub i planuje ciążę. Ostatnio schudła 4 kg. Ma tętno 90/min. i ciśnienie 100/65 mmHg. TSH = 7,8. Jakie będzie dalsze postępowanie?
 1. dajemy L-tyroksyne od razu w związku z tym że planuję ciążę
 2. niezwłocznie kierujemy na badanie kortyzolu, elektrolitów i anty-TPO
 3. robimy usg tarczycy i dajemy euthyrox jeśli będzie obraz przewlekłego zapalenia tarczycy
 4. ...
 5. ...
Detemir należy do grupy:
 1. analogów insuliny krótkodziałającej
 2. insulin średniodługodziałających
 3. analog insulin długodziałających
 4. ...
 5. ...
Do objawów nadczynności tarczycy nie należy
 1. Obniżona siła mieśniowa
 2. hipercholesterolemia
 3. Obniżony poziom glukozy
 4. ...
 5. ...
Wskaż zdanie fałszywe o zespole SIADH (zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny):
 1. nie można postawić rozpoznania bez wykluczenia niedoczynności kory nadnerczy
 2. szybkie wyrównanie hiponatremii zwiększa ryzyko mielinozy mostu
 3. wyrównanie hiponatremii przy pomocy 3% roztworu NaCl jest konieczne u większości pacjentów
 4. ...
 5. ...
W autoimmunologicznym zapaleniu trzustki występują przeciwciała:
 1. IgG1
 2. IgG2
 3. IgG3
 4. ...
 5. ...
Nasilenie objawów podmiotowych w migotaniu przedsionków opisuje skala:
 1. EHRA
 2. HAS-BLED
 3. CCS
 4. ...
 5. ...
Do typowych objawów podostrego zapalenia tarczycy - choroba de Quervaina - nie należy:
 1. chwilowy spadek TSH
 2. dobra odpowiedź na antybiotyki
 3. w badaniu cytologicznym stwierdza się charakterystyczne komórki olbrzymie
 4. ...
 5. ...
W którym kłębuszkowym zapaleniu nerek w kłębuszkach nerkowych stwierdza się obecność złogów kompleksów immunologicznych?
1) Błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek
2) Nefropatia IgA
3) Ogniskowe segmentowe stwardnienie kłębuszków nerkowych (FSGS)
4) Submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek
5) Ostre poinfekcyjne kłębuszkowe zapalenie nerek
 1. 1, 2, 5
 2. 1, 3, 4
 3. 1, 4, 5
 4. ...
 5. ...
Schemat podania glukozy i pobrania krwi w doustnym teście obciążenia glukozą u 75-letniego mężczyzny:
 1. 50 g pobranie po 1 i 2 godzinie
 2. 75 g pobranie po 1 i 2 godzinie
 3. 100 g pobranie po 1 i 2 godzinie
 4. ...
 5. ...
Co nie jest charakterystyczne/co nie występuje w zespole Conna (pierwotny hiperaldosteronizm)?
 1. zmniejszone pragnienie
 2. nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie
 3. osłabienie mięśni kończyn
 4. ...
 5. ...
W leczeniu hiperkaliemii nie zastosujesz:
 1. salbutamolu
 2. insuliny z glukozą
 3. wodorowęglanu sodu
 4. ...
 5. ...
Kwashiorkor to niedobór:
 1. kwasów tłuszczowych nienasyconych
 2. kwasów tłuszczowych nasyconych
 3. węglowodanów
 4. ...
 5. ...
Wskaż nieprawidłowe zdanie na temat uchyłków:
 1. Definicja uchyłka Meckela: pozostałość po przewodzie pępkowo-jelitowym, może zawierać błonę śluzowa żoladka, trzustki
 2. Nabyty to uwypuklenie błony śluzowej przez mięśniową
 3. Uchyłek Meckela znajduje się na krezkowym brzegu jelita kretego, może mieć nawet 15 cm
 4. ...
 5. ...
Co nie jest charakterystyczne dla triady Whipple’a?
 1. objawy występują podczas głodzenia
 2. objawy szybko ustępują po podaniu dożylnym glukozy
 3. chorzy są wychudzeni
 4. ...
 5. ...
29-letnia kobieta po przebytej operacji ginekologicznej zgłasza się do lekarza z powodu trwającego od dwóch dni bólu łydki oraz obrzęku, który pojawił się dzień później. Nie stwierdza się zaczerwienienia ani bolesności wzdłuż przebiegu żył łydki, lecz objaw Homansa jest dodatni. Co jest najbardziej prawdopodobną przyczyną?
 1. zapalenie żył powierzchownych
 2. zakrzepica żył głębokich
 3. zakrzepowe zapalenie żył
 4. ...
 5. ...
Jakie objawy kliniczne nie świadczą o konieczności leczenia nerkozastępczego u pacjenta ze schylkową niewydolnością nerek
 1. dna moczanowa
 2. świąd, który nie ustępuje po hydroksyzynie
 3. ciśnienie >200 które nie reaguje na leczeniem lekami przeciwnadcisnieniowymi z 5 grup
 4. ...
 5. ...
Zgłasza się mężczyzna ok. 64 lat z objawami OZW.
Glikemia na czczo 115. Cholesterol całkowity podwyższony, TAG 138 mg%, obwód pasa 104 cm, BMI 29,4

Jaka diagnozę postawisz ?
 1. można zdiagnozować u niego zespół metaboliczny
 2. można zdiagnozować otyłość
 3. zwiększony obwód pasa podwyższa u niego ryzyko sercowo-naczyniowe
 4. ...
 5. ...
Co nie jest wskazaniem do biopsji węzła?
 1. powiększone węzły nad- i podobojczykowe
 2. powiększone węzły u dziecka z objawami ogólnymi, chudnięciem
 3. niebolesne powiększenie pojedynczego węzła od 2 tyg
 4. ...
 5. ...
W których KZN występują kompleksy immunologiczne
 1. nefropatia IgA
 2. KZN błoniaste
 3. submikroskopowe
 4. ...
 5. ...
18-latek, który niedawno miał różę zgłasza się z powodu obrzęków, krwiomoczu, nadciśnienia,
co jest przyczyną, nadciśnienie, obrzęki, białkomocz 0,8g/l:
 1. zespół nefrytyczny w przebiegu ostrego KZN ?
 2. zespół nerczycowy (3 opcje z zespołem nerczycowym były)
 3. nawrót róży
 4. ...
 5. ...
Który wybierzesz Lek w nadciśnieniu z białkomoczem :
 1. sartan
 2. alfa bloker
 3. ...
 4. ...
Co zwiększa ryzyko raka endometrium :
 1. palenie papierosów
 2. zespół metaboliczny
 3. pcos
 4. ...
 5. ...
Przy styczności z zakażoną osoba dajemy profilaktykę poekspozycyjna :

1. Neiseria meningiditis (nie gonorhoae :P)
2. Ospa wietrzna
3. Krztusiec
4. Świnka
5. Odra

Wskaż prawidłowe :
 1. 1, 2, 3
 2. 1, 2, 5
 3. Wszystkie
 4. ...
 5. ...
Pięciolatek z otyłością, w przeszłości problemy z karmieniem i obniżonym napięciem mięśniowym, w gabinecie skubie skórę,

Jaki zespół podejrzewasz:
 1. Prader-Willi,
 2. Alstroema
 3. metaboliczny
 4. ...
 5. ...
Uchyłki jelita występują najczęściej:
 1. w esicy nabyte
 2. w kątnicy
 3. w odbytnicy
 4. ...
 5. ...
Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie o chorobie Buergera :
 1. najczęściej rozpoczyna się po 50 Roku życia.
 2. obejmuje wszystkie 4 kończyny
 3. może być wędrujące zakrzepowe zapalenie żył
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij