Patomorfologia Wiosna 2012: testy egzaminacyjne do egzaminu PES

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
W przebiegu rakowiaka przewodu pokarmowego zwłaszcza z przerzutami występuje zespół klinicznych objawów związanych z endokrynną aktywnością guza. Która z poniższych cech nie występujew zespole rakowiaka?
 1. napady astmatyczne.
 2. biegunki, nudności.
 3. kurcze mięśni.
 4. ...
 5. ...
Najczęściej występującym czynnym hormonalnie neuroendokrynnym guzem trzustki jest:
 1. insulinoma.
 2. gastrinoma.
 3. glukagonoma.
 4. ...
 5. ...
Komórki ,,matowego szkła” (ground - glass cells) są charakterystyczne dla zapalenia wątroby:
 1. przewlekłego zapalenia typu C.
 2. przewlekłego zapalenia typu A.
 3. przewlekłego zapalenia typu B.
 4. ...
 5. ...
Nowotworem pierwotnym wątroby nie jest:
 1. Haemangioma.
 2. Carcinoma cholangiogenes.
 3. Adenoma.
 4. ...
 5. ...
Jedyną pewną cechą złośliwości phaeochromocytoma jest:
 1. atypia jądrowa.
 2. angioinwazja.
 3. naciekanie torebki guza.
 4. ...
 5. ...
Która z wymienionych zmian histopatologicznych może mieć związek przyczynowy z długotrwałym stosowaniem leków antykoncepcyjnych?
 1. Carcinoma cholangiogenes.
 2. Adenoma hepatis.
 3. choroba Wilsona.
 4. ...
 5. ...
Jedną z cięższych postaci zapalenia jelita cienkiego i grubego jest zapalenie rzekomobłoniaste. Która z niżej podanych przyczyn nie wywołuje tej postaci zapalenia jelit?
 1. niektóre antybiotyki.
 2. chemioterapia.
 3. mocznica powikłana zespołem hemolitycznym.
 4. ...
 5. ...
Która z poniżej podanych przewlekłych chorób wątroby może u części pacjentów współistnieć z chorobą Leśniowskiego-Crohna?
 1. pierwotna marskość żółciowa.
 2. pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych.
 3. autoimmunologiczne zapalenie dróg żółciowych.
 4. ...
 5. ...
Które z poniżej podanych cech morfologicznych zmian w błonie śluzowej żołądka mogą doprowadzić do rozwoju raka żołądka?
 1. przerost błony śluzowej, zapalenie nieaktywne, zakażenie Helicobacter pylori przed 40. rokiem życia.
 2. zanik błony śluzowej, metaplazja jelitowa, dysplazja dużego stopnia nabłonka.
 3. przerost błony śluzowej, aktywne zapalenie, zakażenie Helicobacter pylori przed 40. rokiem życia.
 4. ...
 5. ...
Które z podanych poniżej określeń charakteryzujących przełyk Barretta jest nieprawdziwe?
 1. występuje metaplazja gruczołowa typu żołądkowego.
 2. występuje metaplazja gruczołowa typu jelitowego.
 3. występowanie dysplazji dużego stopnia w nabłonku metaplastycznym stanowi zagrożenie rozwojem raka przełyku.
 4. ...
 5. ...
U chorego leczonego z powodu przewlekającej się postaci gruźlicy płucnej stwierdzono guz jelita grubego w okolicy zastawki krętniczo-kątniczej oraz niedrożność jelit (ileus). Chorego operowano w trybie nagłym usuwając guz z węzłami krezki oraz uwalniając zrosty raczej włókniste lub łącznotkankowe, które były przyczyną niedrożności. Która z poniżej podanych przyczyn jest wysoce prawdopodobna?
 1. zaawansowany gruczolakorak jelita grubego powstały w wyniku spadku odporności i wyniszczenia chorego spowodowanego gruźlicą.
 2. plastron i przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego.
 3. gruźlica jelit z powiększeniem, ogniskowym zwapnieniem i serowaceniem węzłów krezki.
 4. ...
 5. ...
W przebiegu szpiczaka mnogiego w nerkach może rozwinąć się:
1) ogniskowe segmentowe stwardnienie kłębuszków;
2) glomerulopatia łańcuchów lekkich;
3) rozlana martwica kory nerek;
4) skrobiawica nerek;
5) nefropatia wałeczkowa łańcuchów lekkich.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3.
 2. 1,2,5.
 3. 1,3,5.
 4. ...
 5. ...
U 68-letniego mężczyzny chorującego od 15 lat na cukrzycę typu 2 wykonano biopsję nerki z powodu utrzymującego się dużego białkomoczu i krwinkomoczu. W biopunktacie stwierdzono rozlane pogrubienie ścian włośniczek kłębuszkowych, a badanie immunofluorescencyjne ujawniło obecność regularnie rozmieszczonych wzdłuż pętli włośniczkowych ziarnistych depozytów zawierających immunoglobulinę G i składową dopełniacza C3. Opisany obraz morfologiczny odpowiada:
 1. glomerulopatii cukrzycowej.
 2. błoniasto-rozplemowemu kłębuszkowemu zapaleniu nerek typu II.
 3. nefropatii błoniastej.
 4. ...
 5. ...
Najczęstszą przyczyną zespołu nerczycowego u dorosłych jest:
 1. submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek.
 2. nefropatia błoniasta.
 3. ogniskowe segmentowe stwardnienie kłębuszków.
 4. ...
 5. ...
Kamica nerkowa stwierdzana u chorych na sarkoidozę zależna jest od:
 1. hiperurykemii.
 2. genetycznie uwarunkowanego defektu transportu cystyny.
 3. zakażeń układu moczowego i zasadowego pH moczu.
 4. ...
 5. ...
U 55-letniego mężczyzny stwierdzono krwiomocz, gorączkę i policytemię. Wyżej wymienione objawy przemawiają za rakiem:
 1. urotelialnym pęcherza moczowego.
 2. moczowodu.
 3. cewki moczowej.
 4. ...
 5. ...
Obecność ziarniniaków z centralną martwicą i gwiazdkowatych ropnii w węzłach chłonnych i narządach rodnych to najprawdopodobniej:
 1. następstwo infekcji Chlamydia trachomatis.
 2. choroba „kociego pazura”.
 3. obraz prosówki gruźliczej u osobnika z AIDS.
 4. ...
 5. ...
Który z wymienionych chłoniaków występujących w układzie pokarmowym może być wywołany przez przewlekłe zakażenie Helicobacter pylori?
 1. chłoniak typu Burkitta.
 2. chłoniak typu MALT.
 3. chłoniak strefy płaszczowej (mantle cell lymphoma).
 4. ...
 5. ...
Która z niżej wymienionych chorób nie ma związku z infekcją wirusową?
 1. brodawczakowatość młodzieńcza krtani.
 2. rak płaskonabłonkowy szyjki macicy.
 3. rak nosogardła.
 4. ...
 5. ...
Nie należy doszukiwać się związku między zespołem Cushinga a:
 1. gruczolakiem przedniego płata przysadki.
 2. gruczolakiem kory nadnerczy.
 3. długotrwałą terapią glikokortykosteroidami.
 4. ...
 5. ...
Do wrodzonych przyczyn wodonercza należą:
1) znacznego stopnia odpływ pęcherzowo-moczowodowy;
2) rak gruczołu krokowego;
3) zwężenie szyi pęcherza moczowego;
4) zwężenie proksymalnego odcinka moczowodu;
5) wypadanie narządu rodnego.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,3,4.
 2. 1,3,5.
 3. 1,4,5.
 4. ...
 5. ...
Torbielowata dysplazja nerek jest:
 1. chorobą dziedziczoną autosomalnie dominująco.
 2. zaburzeniem rozwojowym sporadycznym, nieuwarunkowanym dziedzicznie.
 3. chorobą dziedziczoną autosomalnie recesywnie.
 4. ...
 5. ...
Nefropatia poanalgetyczna usposabia do powstania:
 1. chłoniaka nerki.
 2. raka brodawczakowatego miedniczki nerkowej.
 3. naczyniako-mięśniako-tłuszczaka nerki.
 4. ...
 5. ...
Które z niżej wymienionych chorób występują u chorych z dziedzicznie uwarunkowanym niedoborem alfa-1 antytrypsyny (genotyp PiZZ)?
1) zrzeszotnienie kości;       
2) choroba von Willebranda;     
3) marskość wątroby;
4) przewlekłe zapalenie trzustki;
5) rozedma płuc.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,3.
 2. 3,4.
 3. 3,5.
 4. ...
 5. ...
Zespół przeciwciał antyfosfolipidowych wiąże się z:
 1. tendencją do występowania zwapnień dystroficznych.
 2. zaburzeniami morfogenetycznymi.
 3. zwiększoną skłonnością do zakrzepów.
 4. ...
 5. ...
Początek procesu wapnienia wewnątrzkomórkowego występuje w:
 1. błonie komórkowej.
 2. histonach.
 3. lizosomach.
 4. ...
 5. ...
Cechą charakterystyczną komórek apoptotycznych jest przemieszczenie fosfatydyloseryny:
 1. z warstwy zewnętrznej do warstwy wewnętrznej błony komórkowej.
 2. z warstwy wewnętrznej do warstwy zewnętrznej błony komórkowej.
 3. z warstwy zewnętrznej błony komórkowej do błony jądrowej.
 4. ...
 5. ...
Wskaż przykłady wapnienia dystroficznego:
1) zwapnienie ścian tętnic w miażdżycy;
2) zwapnienie zastawek serca;
3) ciałka piaszczakowate w raku brodawkowatym tarczycy;
4) ciałka Russella w twardzieli;
5) wapnienie mas serowatych w gruźlicy.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,5.
 2. tylko 5.
 3. 3,4.
 4. ...
 5. ...
Który z niżej wymienionych typów amyloidu jest charakterystyczny dla chorych przewlekle hemodializowanych i odkłada się w układzie kostno-stawowym (maziówka, stawy, rozcięgna)?
 1. amyloid AL.
 2. amyloid AA.
 3. amyloid ATTR.
 4. ...
 5. ...
Choroba, która objawia się powiększeniem węzłów chłonnych i śledziony, gorączką, bólem gardła. W obrazie mikroskopowym węzła chłonnego w rozwiniętej chorobie dominuje ławicowy rozplem komórek typu immunoblasta, z obecnością form atypowych przypominających komórki Reed-Sternberga z ekspresją CD30. Pomocne dla potwierdzenia rozpoznania choroby jest zlecenie poniższych czynności:
1) wykonanie odczynu immunohistochemicznego na HHV-8;
2) wykonanie badania rozmazu krwi;
3) odczyny serologiczne w kierunku infekcji EBV;
4) odczyny serologiczne w kierunku toksoplazmozy;
5) barwienie immunohistochemiczne na Ki-67.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,5.
 2. 3,5.
 3. 2,3.
 4. ...
 5. ...
Progeria to:
 1. zespół objawów niedoboru tiaminy.
 2. zespół objawów zatrucia ołowiem.
 3. zespół objawów w przebiegu anemii megaloblastycznej.
 4. ...
 5. ...
Dwa z białek wirusa HPV wiążą się z białkiem P53 i Rb. Są to:
 1. E5, E6.
 2. E2, E4.
 3. E16, E18.
 4. ...
 5. ...
Penetracja genu odzwierciedla:
 1. odsetek osób z ujawnionym fenotypem danego genu.
 2. zdolność do przekazywania mutacji genu następnym pokoleniom.
 3. częstość danego genu w populacji.
 4. ...
 5. ...
Talasemia jest spowodowana nieprawidłowością struktury:
 1. hemoglobiny HbA.
 2. hemoglobiny płodowej.
 3. hemoglobiny HbA2.
 4. ...
 5. ...
Który z poniższych onkogenów jest białkiem transportującym sygnał z receptora do wnętrza komórki?
 1. EGFR1.
 2. HER2.
 3. Cyklina D1.
 4. ...
 5. ...
Wstępnym sygnałem w apoptozie może być:
 1. uczynnienie kaspaz wykonawczych.
 2. regulacja czynności mitochondriów poprzez bcl-2.
 3. wiązanie białek Apaf-1 z błoną komórkową.
 4. ...
 5. ...
Chorzy na AIDS częściej chorują na:
 1. mięsaka Kaposiego.
 2. chłoniaki.
 3. raka szyjki macicy.
 4. ...
 5. ...
Mięsak Kaposiego jest związany przyczynowo z infekcją:
 1. HPV typ 16.
 2. HSV typ 8.
 3. HPV typ 32.
 4. ...
 5. ...
W którym z łagodnych, nienowotworowych rozrostów w sutku może nie występować warstwa komórek myoepitelialnych?
 1. Sclerosing adenosis.
 2. Microglandular adenosis.
 3. Blunt duct adenosis.
 4. ...
 5. ...
W którym z naciekających raków sutka są obecne warstwy komórek myoepitelialnych?
 1. rak cewkowy (tubulare).
 2. rak wydzielający (secretory).
 3. rak gruczołowo-torbielowaty (adenoid cystic).
 4. ...
 5. ...
Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące raka jasnokomórkowego nerki:
 1. palenie tytoniu jest istotnym czynnikiem ryzyka.
 2. występuje częściej u mężczyzn.
 3. większość to raki sporadyczne, jednak część występuje w formie rodzinnej.
 4. ...
 5. ...
Ekspresja cykliny D1, markera chłoniaka z komórek płaszcza (mantle cell lymphoma) jest wynikiem translokacji:
 1. t(11;14).
 2. t(14;18).
 3. t(4;14).
 4. ...
 5. ...
42-letnia kobieta zgłosiła się do lekarza z powodu duszności. Stwierdzono u niej guz śródpiersia, zbudowany z tkanki limfatycznej tworzącej wyraźne guzki, których komórki wykazywały silną ekspresję CD10, CD20 i bcl2. Nowotwór ten prawdopodobnie posiada również translokację:
 1. t(9;22).
 2. t(11;14).
 3. t(4;14).
 4. ...
 5. ...
Komórki Hodgkina i RS w klasycznym chłoniaku Hodgkina nie powinny wykazywać ekspresji:
 1. EBV.
 2. CD30.
 3. CD15.
 4. ...
 5. ...
Które z wymienionych zaburzeń molekularnych jest typowym dla skąpodrzewiaków (oligodendroglioma)?
 1. mutacje genu NF1.
 2. mutacje genu NF2.
 3. mutacje genu TSC1.
 4. ...
 5. ...
W przewlekłej białaczce szpikowej ma miejsce translokacja skutkująca chromosomem Philadelfia i wzmożoną aktywnością kinazową powstałej hybrydowej chimery. Translokacja z chromosomu 9 obejmuje:
 1. myc.
 2. ras.
 3. abl.
 4. ...
 5. ...
Wyróżniamy następujące typy „prawdziwej” rozedmy płuc:
1) rozedma kompensacyjna;     
2) rozedma środkowej części zrazika;   
3) rozedma całego zrazika;
4) rozedma okołoprzegrodowa;
5) rozedma starcza.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3.
 2. 2,3,4.
 3. 2,3,5.
 4. ...
 5. ...
Do wspólnych cech zapaleń wirusowych płuc należy:
1) częste występowanie u niemowląt i osób w podeszłym wieku;
2) obecność nacieków zapalnych w ścianach pęcherzyków;
3) przewaga granulocytów obojętnochłonnych w obrębie nacieków zapalnych;
4) obecność wysięku włóknikowego w świetle pęcherzyków;
5) obecność błon szklistych w świetle pęcherzyków.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,5.
 2. 2,3,4.
 3. 2,3,5.
 4. ...
 5. ...
Do nowotworów jądra ze sznurów płciowych i podścieliska należą:
1) nasieniak spermatocytowy;   
2) guz z komórek Leydiga;   
3) guz z komórek Sertoliego;
4) nowotwór z pęcherzyka żółtkowego;
5) ziarniszczak.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,4,5.
 2. 2,3,4.
 3. 1,2,4.
 4. ...
 5. ...
Które z poniższych stwierdzeń jest charakterystyczne dla raka prącia?
1) na podłożu papulosis bowenoides (z neoplazją wewnątrzpłaskonabłonkową) w 10% przypadków może rozwinąć się rak płaskonabłonkowy prącia;
2) na podłożu choroby Bowena i erytroplazji Queyrata (z neoplazją wewnątrzpłaskonabłonkową) w 10% przypadków może rozwinąć się rak płaskonabłonkowy prącia;
3) najczęstszą postacią histologiczną raka płaskonabłonkowego prącia jest rak nisko zróżnicowany;
4) rak prącia bardzo rzadko występuje u osób obrzezanych wkrótce po urodzeniu;
5) rak prącia umiejscowiony jest najczęściej na żołędzi, w pobliżu rowka zażołędnego i na wewnętrznej powierzchni napletka.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,4.
 2. 2,3,4.
 3. 3,4,5.
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij