Wiosna 2009: testy egzaminacyjne do egzaminu PES

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Wskaż NIEPRAWDZIWE stwierdzenia dotyczące stawu kolanowego:
1. Więzadło krzyżowe przednie (ACL) ma niski sygnał w obrazach T1- I T2-
zależnych.
2. Więzadło krzyżowe tylne (PCL) przyczepia sie do wewnętrznej powierzchni kłykcia przyśrodkowego kości udowej natomiast końcowy przyczep znajduje się w polu międzykłykciowym tylnym kości piszczelowej.
3. Łąkotka przyśrodkowa jest większa i mniej ruchoma od łąkotki bocznej, dlatego jest w mniejszym stopniu niż łąkotka boczna narażona na uszkodzenia przeciążeniowe.
4. Łąkotka dyskoidalna rzadziej ulega uszkodzeniu niż łąkotka o typowej budowie
5. więzadła łąkotkowo-udowe (MFL) przednie i tylne przyczepiają się do tylnego rogu łąkotki bocznej.
6. W przypadku izolowanego zerwania PCL, więzadła łąkotkowo-udowego mogą być mylnie zinterpretowane jako wolne ciała śródstawowe w badaniu MR.
 1. 1, 3
 2. 2, 3
 3. 5, 6
 4. ...
 5. ...
Najczęstszym miejscem lokalizacji zmian w chorobie Pageta są:
 1. kości miednicy
 2. trzony kręgów
 3. obojczyki
 4. ...
 5. ...
U 38-letniego mężczyzny zgłaszającego okresowe bóle w okolicy prawego kolana w wykonanym badaniu rtg wykazano obecność zmiany osteolitycznej bez otoczki sklerotycznej w obrębie przynasady kości udowej przechodzącej na nasadę i sięgającej do końca stawowego kości udowej. Zmiany które należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej to:
1. włókniak histiocytarny
2. torbiel tętniakowata
3. guz olbrzymiokomórkowy
4. guz brunatny
 1. 1, 2, 4
 2. 1, 3, 4
 3. tylko 2
 4. ...
 5. ...
Grupa objawów stwierdzanych na zdjęciach rtg obejmujących okołostawowy zanik kostny, stopniowe w czasie zwężanie szpary stawowej, brzeżne nadżerki kostne to:
 1. Triada Carneya w gruźlicy stawowej
 2. Triada Izraela w reumatoidalnym zapaleniu stawu
 3. Triada Phemistera w gruźlicy stawowej
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawidłowe stwierdzenia opisujące zmiany zwyrodnieniowe w obrębie trzonów kręgów w klasyfikacji wg Modica :
1. strefy niskiego sygnału zarówno w obrazach T1-zależnych, jak T2-zależnych, zlokalizowane w sąsiedztwie płytek granicznych.
2. strefy podwyższonego sygnału w obrazach T1-zależnych, zlokalizowane w sąsiedztwie płytek granicznych i izointensywne lub umiarkowanie hiperintensywnie w obrazach T2-zależnych.
3. strefy obniżonego sygnału w obrazach T1-zależnych i podwyższonego w obrazach T2-zależnych
4. Efekt aseptycznego odczynu zapalnego sąsiadujących części trzonów, co powoduje zwiększoną ilość wody (obrzęk szpiku).
5. Efekt zastępowania szpiku kostnego czerwonego przez szpik żółty
6. Podobnie jak zmiany zwyrodnieniowe trzonów typu 3 wg Modica zmiany typu 2 niewidoczne na zdjęciach rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
 1. 1, 4, 6
 2. 2, 4, 6
 3. 2, 5
 4. ...
 5. ...
Symetria zmian stawowych w radiogramach jest charakterystyczna dla:
1. Reumatoidalnego zapalania stawów
2. Łuszczycowego zapalenia stawów
3. Dny moczanowej
4. ZZSK
5. Reaktywnego zapalenia stawów
Prawidłowe odpowiedzi to:
 1. 1, 2
 2. 1, 3
 3. 1, 4
 4. ...
 5. ...
U pacjentów w wieku 20-40 lat bezobjawowa, przypadkowo wykryta zmiana osteosklerotyczna najprawdopodobniej nie jest:
 1. ziarniniakiem kwasochłonnym
 2. przerzutem do kości
 3. włókniakiem niekostniejącym
 4. ...
 5. ...
Kiedy jest najbardziej prawdopodobne występowanie zwapnień w OUN w postaci pojedynczego ogniska?
 1. infekcji wirusa cytomegalii
 2. toksoplazmozie
 3. echinokokozie (bąblowicy)
 4. ...
 5. ...
W malformacji Dandy-Walkera jest najmniej prawdopodobne, że występuje:
 1. agenezja robaka móżdżku
 2. poszerzenie komory IV, połączonej z torbielą tylnego dołu czaszki
 3. dysgenezja ciała modzelowatego
 4. ...
 5. ...
W osteogenesis imperfecta zwykle nie występuje:
 1. osteoporoza
 2. łukowate wygięcie kończyn
 3. skolioza
 4. ...
 5. ...
Nawarstwienia okostnowe u dzieci są najmniej prawdopodobne w:
 1. złamaniach spiralnych trzonów kości długich
 2. złamaniach narożnych przynasad
 3. niedoborze witaminy C
 4. ...
 5. ...
W USG przezciemiączkowym najtrudniej jest wiarygodnie ocenić:
 1. krwawienie około- i dokomorowe w pierwszej dobie życia
 2. obrzęk mózgu u głębokich wcześniaków
 3. zmiany w OUN związane z infekcją cytomegalii u dojrzałego noworodka
 4. ...
 5. ...
Nerczak płodowy- zaznacz prawidłowe odpowiedzi:
 1. jest najczęstszym guzem u dzieci w okresie noworodkowo-niemowlęcyn
 2. zwykle ulega bardzo słabemu wzmocnieniu
 3. bardzo sporadycznie nacieka naczynia nerkowe
 4. ...
 5. ...
W chorobie Leśniowskiego-Crohna – wskaż odpowedź prawdziwą:
 1. badanie TK nie jest konieczne, jeżeli rozpoznanie choroby zostało postawione badaniem endoskopowym i enteroklizą
 2. W badaniu TK ściana jelita wykazuje budowę warstwową, nawet w późnej fazie choroby
 3. stopień wzmocnienia kontrastowego poszczególnych warstw ściany jelita jest różny w poszczególnych fazach choroby
 4. ...
 5. ...
Jakie badanie obrazowe jako pierwsze i wystarczające do rozpoznania należy wykonać u niemowlęcia płci męskiej, w wieku 5-ciu tygodni, z narastającymi wymiotami, przy braku innych objawów klinicznych?
 1. USG jamy brzusznej
 2. zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej
 3. badanie kontrastowe przełyku i żołądka
 4. ...
 5. ...
Które z objawów TKWR płuc są najbardziej prawdopodobne w przypadku mukowiscydozy u dziecka w wieku szkolnym?
 1. objawy "sygnetu" i "sznura pereł"
 2. objaw "pączkującego drzewa" i pułapek powietrznych
 3. objaw mozaikowej powietrzności płuc
 4. ...
 5. ...
Wlew doodbytniczy wykonany kontrastem hiperosmotycznym jest zalecany u noworodka w przypadku:
 1. choroby Hirschprunga
 2. oceny operowanego zarośnięcia odbytu
 3. powikłań torbielowatości trzustki
 4. ...
 5. ...
Termin przeprowadzenia pierwszego audytu klinicznego wewnętrznego, powtarzanego nie rzadziej, niż raz w roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 roku określony został na:
 1. 1 stycznia 2006
 2. 31 grudnia 2006
 3. 31 grudnia 2007
 4. ...
 5. ...
Kontrast obrazu radiologicznego, odpowiedni do składu tkankowego badanego obszaru, najsilniej zależy od:
 1. wartości ustawionego napięcia [kV]
 2. natężenia prądu płynącego przez katodę [mA]
 3. ustawionego czasu ekspozycji [ms]
 4. ...
 5. ...
Poniższy rysunek (w zalączniku) przedstawia:
 1. mechanizm powstawania oraz widmo promieniowania charakterystycznego w lampie rtg
 2. mechanizm powstawania oraz widmo promieniowania hamowania w lampie rtg
 3. mechanizm powstawania oraz widmo promieniowania rozproszonego w lampie rtg
 4. ...
 5. ...
Czas relaksacji podłużnej T1 jest dłuższy od czasu relaksacji poprzecznej T2, gdyż:
 1. relaksacja podłużna jest bardziej czuła na fluktuacje pola magnetycznego
 2. relaksacja poprzeczna nie uwzględnia oddziaływania spin-spin
 3. wektor obrazujący relaksację podłużną jest rzutem na oś, a relaksację poprzeczną jest rzutem na płaszczyznę
 4. ...
 5. ...
Dawka, jaką otrzymuje pacjent podczas ekspozycji fluoroskopowej na promieniowanie rentgenowskie:
 1. zwiększa się wraz ze wzrostem pola wiązki
 2. zwiększa się wraz z elektronicznym zmniejszaniem pola widzenia wzmacniacza obrazu
 3. zwiększa się wraz ze zwiększaniem grubości warstwy tkanki
 4. ...
 5. ...
Rozdzielczość przestrzenna (wysokokontrastowa) obrazu rentgenowskiego w radiografii (zdjęciu) zależy od:
 1. wielkości ogniska optycznego lampy rentgenowskiej
 2. odległości między lampą rtg a rejestratorem obrazu
 3. wartości napięcia ustawionego na lampie rentgenowskiej [kV]
 4. ...
 5. ...
Szkolenie w zakresie Ochrony Radiologicznej Pacjenta każda osoba mająca prawo wykonywania procedur medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego jest zobowiązane przejść po raz pierwszy do:
 1. 1 stycznia 2006
 2. 31 grudnia 2007
 3. 31 grudnia 2008
 4. ...
 5. ...
Podczas badania tomografii komputerowej największą dawkę otrzymują narządy:
 1. leżące blisko krawędzi ciała
 2. blisko dolnej powierzchni ciała, bo znajdują się najbliżej wirującej lampy rtg
 3. blisko środka obrotu, bo ich narażenie jest sumą narażenia ze wszystkich stron
 4. ...
 5. ...
Odległość w osi długiej sondy usg prezentowana na monitorze zależy od:
 1. szybkości rozchodzenia się dźwięków w ośrodku
 2. odległości od siebie styku dwóch obszarów o różnych wartościach impedancji akustycznej
 3. długości sondy usg
 4. ...
 5. ...
Związek przyczynowo – skutkowy między napromienieniem a dysfunkcją tkanki żywej uwzględnia:
 1. dawka ekspozycyjna mierzona kulombach na kilogram [C/kg]
 2. dawka pochłonięta mierzona w grejach [Gy]
 3. dawka równoważna mierzona w siwertach [Sv]
 4. ...
 5. ...
W malformacji Chiariego typu 2 występują następujące zmiany:
1. wpuklanie się dolnej części móżdżku do kanału kręgowego
2. stożkowate (dziobiaste) ustawienie nakrywki śródmózgowia (tectum)
3. poszerzenie spoidła międzywzgórzowego (massa intermedia)
4. czaszka listwowa (craniolacunia)
5. przepuklina oponowo-rdzeniowa
 1. 1, 2, 4
 2. 1, 3, 4
 3. 1, 2, 3, 4, 5
 4. ...
 5. ...
Następujące stwierdzenia dotyczące nerwiakowłókniakowatości SĄ PRAWDZIWE:
1. w typie 1 występują zmiany barwnikowe (plamy kawowo -mleczne) na skórze
2. w typie 1 występują obustronnie nerwiaki nerwów słuchowych
3. w typie 1 występują w mózgowiu ogniska dysplastyczne (hamartomata)
4. w typie 2 występują glejaki nerwu wzrokowego
5. w typie 2 występują mnogie oponiaki wewnątrzczaszkowe i wewnątrzkanałowe
 1. 1, 2, 3
 2. 1, 2, 5
 3. 1, 4, 5
 4. ...
 5. ...
Typowe lokalizacje zmian demielinizacyjnych w stwardnieniu rozsianych to:
1. istota biała okołokomorowa
2. ciało modzelowate
3. jądra soczewkowate
4. nerw wzrokowy
5. nerw trójdzielny
 1. 1, 4
 2. 1, 2, 4
 3. 1, 3, 4
 4. ...
 5. ...
Następujące stwierdzenia dotyczące obrazu MR glejaków złośliwych są FAŁSZYWE:
1. ulegają silnemu wzmocnieniu kontrastowemu
2. towarzyszy im rozległy obrzęk okołoguzowy:
3. w spektroskopii MR stosunek choliny do kreatyny jest prawidłowy
4. mają niejednorodny sygnał w obrazach T2-zależnych
5. nigdy nie przechodzą na drugą półkulę mózgu.
 1. 2, 3
 2. 2, 5
 3. 3, 4
 4. ...
 5. ...
Które z wymienionych niżej stwierdzeń na temat oponiaków wewnątrzczaszkowych są NIEPRAWDZIWE:
1. są nieostro odgraniczone od tkanki mózgowia
2. ulegają silnemu wzmocnieniu kontrastowemu
3. często zawierają zwapnienia
4. mają znacznie podwyższony sygnał w obrazach T1-zależnych
5, mogą im towarzyszyć zmiany przylegającej tkanki kostnej (hiperostoza)
 1. 1, 3
 2. 1, 3, 4
 3. 1, 4
 4. ...
 5. ...
Przerzuty drogą płynu mózgowo-rdzeniowego występując w:

 1. oponiakach
 2. skąpodrzewiakach
 3. brodawczakach splotu naczyniastego
 4. ...
 5. ...
Do guzów wewnątrzkanałowych położonych wewnątrzoponowo zewnątrzrdzeniowo należą następujące guzy:
1. nerwiak
2. oponiak
3. nerwiakowłókniak
4. wyściółczak
5. naczyniak płodowy
 1. 1, 3, 4
 2. 1, 2, 5
 3. 1, 2, 3
 4. ...
 5. ...
W badaniu MR w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa występują następujące objawy Z WYJĄTKIEM:
 1. obniżenia sygnału krążka międzykręgowego w obrazach T2-zależnych
 2. podwyższenia sygnału krążka międzykręgowego w obrazach T2-zależnych
 3. podwyższenia sygnału trzonu kręgowego w sąsiedztwie krążka międzykręgowego w obrazach T1-zależnych (zwyrodnienie tłuszczowe)
 4. ...
 5. ...
Złamanie "wybuchowe" niekompletne obejmuje następujące kolumny kręgosłupa:

 1. przednią i środkową
 2. przednią i tylną
 3. środkową i tylną
 4. ...
 5. ...
Następujące stwierdzenia dotyczące nadostrego zawału niedokrwiennego są prawdziwe Z WYJĄTKIEM:
1. ma podwyższony sygnał w obrazowaniu dyfuzyjnym
2. ma podwyższony sygnał na mapie ADC
3. ma obniżony sygnał w obrazowaniu dyfuzyjnym
4. wielkość strefy zmiany sygnału w obrazowaniu perfuzyjnym MR jest na ogół większa niż w obrazowaniu dyfuzyjnym (perfusion/diffusion mismatch)
5. w obrazach T2-zależnych zawał nadostry jest na ogół niewidoczny
 1. 1, 2
 2. 2, 3
 3. 3, 4
 4. ...
 5. ...
Wybierz fałszywe zdanie dotyczące planowania zabiegu wszczepienia implantów stomatologicznych:
 1. zdjęcia transsektalne (transsektoralne) były stosowane do oceny grubości i wysokości wyrostka zębodołowego przy braku dostępności badania TK lub CBCT.
 2. największe znaczenie w planowaniu implantologicznym ma badanie ultrasonograficzne
 3. badanie TK pozwala na precyzyjne określenie grubości i wysokości wyrostka zębodołowego, a tym samym dobranie odpowiedniego implantu.
 4. ...
 5. ...
Wybierz prawdziwe zdanie dotyczące próchnicy zębów:
 1. zmiana próchnicowa objawia się radiologicznie jako przejaśnienie tylko w uzębieniu mlecznym
 2. zmiana próchnicowa objawia się radiologicznie tylko w uzębieniu stałym
 3. przejaśnienie jest objawem radiologicznym próchnicy zarówno w uzębieniu mlecznym, jak i w uzębieniu stałym
 4. ...
 5. ...
Obraz radiologiczny zmian zapalnych przyzębia przyszczytowego (zmian okołowierzchołkowych) to:

 1. poszerzenie szpary ozębnej
 2. przetoka w postaci przejaśnienia biegnącego od wierzchołka korzenia do np. szczytu wyrostka zębodołowego
 3. dobrze odgraniczone przejaśnienie przywierzchołkowe z osteosklerotyczną obwódką
 4. ...
 5. ...
Duże przejaśnienie w linii pośrodkowej szczęki, często o kształcie sercowatym na zdjęciu zgryzowym to najprawdopodobniej:
 1. torbiel tętniakowata
 2. torbiel kanału nosowo-podniebiennego
 3. torbiel prosta
 4. ...
 5. ...
Pacjent lat 41 zgłosił się do lekarza z powodu bólów kostnych w obrębie szkieletu twarzy oraz powoli narastającego zniekształcenia i uwypuklenia obrysów twarzy w bolesnej okolicy. Na wykonanym zdjęciu rentgenowskim czaszki stwierdzono obecność nieostro obrysowanych ognisk osteosklerotycznych o charakterze "kłaczków waty". Na zdjęciu pantomograficznym zauważono ponadto resorpcję korzeni i hipercementozę. Obraz kliniczny i radiologiczny przemawiają za rozpoznaniem:
 1. marmurowatości kości.
 2. promienicy
 3. dysplazji kostniwnej okołowierzchołkowej
 4. ...
 5. ...
Oznaczanie swoistych przeciwciał IgE w skórze lub surowicy dla alergenów zawodowych świadczy o nadwrażliwości na te alergeny, dlatego też nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych badań, aby rozpoznać zawodową astmę oskrzelową.
 1. oba zdania są prawdziwe, ale nie ma między nimi związku przyczynowego.
 2. oba zdania są fałszywe.
 3. oba zdania są prawdziwe i występuje pomiędzy nimi związek przyczynowy.
 4. ...
 5. ...
Wysokie stężenie alergenów w powietrzu jest jednym z najistotniejszych czynników ryzyka zawodowej alergii układu oddechowego, dlatego w odniesieniu do niektórych alergenów zaproponowano wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń, które nie wywołują alergii u większości eksponowanych.
 1. oba zdania są prawdziwe, ale nie ma między nimi związku przyczynowego.
 2. oba zdania są fałszywe.
 3. oba zdania są prawdziwe i występuje pomiędzy nimi związek przyczynowy.
 4. ...
 5. ...
Skutkiem narażenia na chlorek winylu mogą być:
1) nadciśnienie wrotne;     
2) akroosteoliza;       
3) objaw Raynauda;  
4) tworzenie ziarniniaków w płucach;  
5) angiosarcoma hepatis;
6) niewydolność nerek.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. wszystkie wymienione.
 2. 1,2,3,5.
 3. 1,2,5,6.
 4. ...
 5. ...
Prawdziwe są następujące twierdzenia dotyczące tetrachlorku węgla:
1) w postaci cieczy wchłania się dobrze przez nieuszkodzoną skórę;
2) w postaci par dobrze wchłania się przez układ oddechowy;
3) nie wchłania się przez układ oddechowy, dlatego nie powoduje zatruć drogą wziewną;
4) w przebiegu zatrucia ostrego dominuje uszkodzenie wątroby;
5) obraz zatrucia tetrachlorkiem węgla nie różni się niczym od zatruć innymi rozpuszczalnikami organicznymi.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,4.
 2. 1,2,5.
 3. 3,4.
 4. ...
 5. ...
Które z wymienionych poniżej związków powodują w przebiegu zatrucia niedotlenienie wynikające z powstawania karboksyhemoglobiny?
 1. chlorek metylenu.
 2. czterochlorek węgla.
 3. tlenek węgla.
 4. ...
 5. ...
Przeciwwskazaniem do pracy w narażeniu na ołów nie są:
1) choroby układu krwiotwórczego;   
2) choroby układu nerwowego;     
3) porfiria;           
4) zaburzenia psychiczne;
5) choroby nerek;
6) okres ciąży i laktacji;
7) palenie papierosów.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 2,4.
 2. tylko 7.
 3. 2,4,6.
 4. ...
 5. ...
Stężenie ołowiu we krwi > 500 μg/l i ALA-U lub ZPP > DSB są podstawą do rozpoznania:
 1. objawów wzmożonego wchłaniania ołowiu.
 2. objawów zwiastunowych ołowicy.
 3. początkowych objawów ołowicy.
 4. ...
 5. ...
Na rozpoznanie alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa wskazują następujące objawy:
 1. wodnisty wyciek z nosa, napadowe kichanie.
 2. silny świąd błony śluzowej nosa i podniebienia.
 3. powiększenia węzłów chłonnych podżuchwowych.
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij